Άρθρο 318 – Τεύχος Παρατηρήσεων – Τεύχος Τροποποιήσεων

Ειδικά στην περίπτωση συμβάσεων έργων, η διακήρυξη μπορεί να προσκαλεί τους δικαιούμενους, κατά τα οριζόμενα στο Βιβλίο Ι και στα έγγραφα της σύμβασης, να λάβουν μέρος στο συγκεκριμένο διαγωνισμό οικονομικούς φορείς, προκειμένου να προβούν σε παρουσίαση του προς ανάθεση έργου και σε σχετική διαβούλευση με τους παριστάμενους.