Άρθρο 274 – Κανόνες που εφαρμόζονται στις επικοινωνίες (άρθρο 40 Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

1. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 8 και 12, όλες οι επικοινωνίες καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών δυνάμει του παρόντος Βιβλίου, από τον προγραμματισμό των συμβάσεων μέχρι την εκτέλεση αυτών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών, εκτελούνται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου.
Τα εργαλεία και οι συσκευές που χρησιμοποιούνται για τις επικοινωνίες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ καθώς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, δεν δημιουργούν διακρίσεις, είναι γενικώς προσιτά και διαλειτουργικά με τις γενικά χρησιμοποιούμενες ΤΠΕ, και δεν περιορίζουν την πρόσβαση των οικονομικών φορέων στη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Κατά παρέκκλιση των προβλεπομένων στο πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, οι αναθέτοντες φορείς δεν υποχρεούνται να απαιτούν τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ κατά τη διαδικασία υποβολής στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν, λόγω του ειδικού χαρακτήρα της σύμβασης, η χρήση ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας θα απαιτούσε συγκεκριμένα εργαλεία, συσκευές ή μορφότυπους αρχείων που δεν διατίθενται γενικά ή δεν υποστηρίζονται από γενικά διαθέσιμες εφαρμογές,
β) όταν οι εφαρμογές που υποστηρίζουν μορφότυπους αρχείων κατάλληλους για την περιγραφή των προσφορών, χρησιμοποιούν μορφότυπους αρχείων που δεν μπορούν να υποστούν επεξεργασία από οποιαδήποτε άλλη ανοιχτή ή γενικά διαθέσιμη εφαρμογή ή υπόκεινται σε σχήμα αποκλειστικών αδειών εκμετάλλευσης και δεν μπορούν να διατεθούν για μεταφόρτωση ή εξ αποστάσεως χρήση από τον αναθέτοντα φορέα,
γ) όταν, η χρήση του ΕΣΗΔΗΣ θα απαιτούσε ειδικό εξοπλισμό γραφείου, ο οποίος δεν διατίθεται γενικά στους αναθέτοντες φορείς,
δ) όταν, τα έγγραφα της σύμβασης απαιτούν την υποβολή υλικών ή υπό κλίμακα προπλασμάτων τα οποία δεν είναι δυνατόν να διαβιβασθούν μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.
Όσον αφορά στις επικοινωνίες για τις οποίες δεν χρησιμοποιούνται ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο, η επικοινωνία γίνεται με το ταχυδρομείο, ή με άλλο κατάλληλο μέσο ή με συνδυασμό ταχυδρομικών ή άλλων καταλλήλων μέσων και ηλεκτρονικών μέσων.
Κατά παρέκκλιση των προβλεπομένων στο πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, οι αναθέτοντες φορείς δεν υποχρεούνται να απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ κατά τη διαδικασία υποβολής, στο μέτρο που απαιτείται η χρήση άλλων μέσων επικοινωνίας πλην των ηλεκτρονικών, είτε
α) σε περίπτωση παραβίασης της ασφάλειας του ΕΣΗΔΗΣ, είτε
β) σε περίπτωση που για την προστασία του ιδιαιτέρως ευαίσθητου χαρακτήρα των πληροφοριών απαιτείται υψηλό επίπεδο προστασίας το οποίο δεν μπορεί να εξασφαλισθεί κατάλληλα με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων και συσκευών που διατίθενται γενικά σε οικονομικούς φορείς ή μπορούν να διατεθούν σε αυτούς με άλλα μέσα πρόσβασης, κατά την έννοια της παραγράφου 5.
Εναπόκειται στους αναθέτοντες φορείς που απαιτούν, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, άλλα μέσα επικοινωνίας πλην των ηλεκτρονικών για τη διαδικασία υποβολής, να αναφέρουν, στη χωριστή έκθεση που προβλέπεται στο άρθρο 358 του Βιβλίου ΙΙΙ τους λόγους για αυτή την απαίτηση. Εφόσον συντρέχει περίπτωση, οι αναθέτοντες φορείς αναφέρουν στη χωριστή έκθεση τους λόγους για τους οποίους κρίνεται απαραίτητη η χρήση άλλων μέσων επικοινωνίας πλην των ηλεκτρονικών μέσων κατ’ εφαρμογή του πέμπτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου.
2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, μπορεί να χρησιμοποιείται προφορική επικοινωνία σε σχέση με άλλες ανακοινώσεις πλην των βασικών στοιχείων της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, υπό τον όρο ότι το περιεχόμενο της προφορικής επικοινωνίας τεκμηριώνεται επαρκώς. Προς τούτο, τα ουσιαστικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης περιλαμβάνουν τα έγγραφα της σύμβασης, τις αιτήσεις συμμετοχής και τις επιβεβαιώσεις ενδιαφέροντος και τις προσφορές. Ειδικότερα οι προφορικές επικοινωνίες με τους προσφέροντες, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στο περιεχόμενο και την αξιολόγηση των προσφορών τεκμηριώνονται επαρκώς και με ενδεδειγμένα μέσα, όπως με γραπτά ή ηχητικά αρχεία ή συνόψεις των βασικών στοιχείων της επικοινωνίας.
3. Σε κάθε επικοινωνία, ανταλλαγή και αποθήκευση πληροφοριών, οι αναθέτοντες φορείς μεριμνούν για τη διαφύλαξη της ακεραιότητας των δεδομένων και του απορρήτου των προσφορών και των αιτήσεων συμμετοχής. Εξετάζουν το περιεχόμενο των προσφορών και των αιτήσεων συμμετοχής μόνο μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής τους.
4. Όσον αφορά στις συμβάσεις έργων και τους διαγωνισμούς μελετών, οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να απαιτούν τη χρήση συγκεκριμένων ηλεκτρονικών μέσων, όπως ηλεκτρονικών εργαλείων μοντελοποίησης κτιριοδομικών πληροφοριών ή παρόμοιων μέσων. Σε τέτοιες περιπτώσεις οι αναθέτοντες φορείς προσφέρουν εναλλακτικά μέσα πρόσβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 5, έως ότου τα εν λόγω εργαλεία να διατεθούν γενικά, κατά την έννοια της δεύτερης πρότασης του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1.
5. Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν, όπου κριθεί απαραίτητο, να απαιτούν τη χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν διατίθενται γενικώς, υπό την προϋπόθεση ότι προσφέρουν εναλλακτικά μέσα πρόσβασης.
Οι αναθέτοντες φορείς θεωρείται ότι προσφέρουν άλλα κατάλληλα μέσα πρόσβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν προσφέρουν απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση με ηλεκτρονικά μέσα στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές από την ημερομηνία δημοσίευσης, σύμφωνα με το Παράρτημα IX του Προσαρτήματος Β του παρόντος νόμου, ή από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος ή, σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, από το χρονικό σημείο έναρξης της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 309. Το κείμενο της προκήρυξης ή η πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος καθορίζει τη διαδικτυακή διεύθυνση στην οποία διατίθενται τα εργαλεία και οι συσκευές αυτές·
β) όταν διασφαλίζουν ότι οι προσφέροντες που δεν έχουν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές, ή δεν έχουν τη δυνατότητα να τα αποκτήσουν εντός των σχετικών προθεσμιών, μπορούν να έχουν πρόσβαση στη διαδικασία σύναψης σύμβασης χρησιμοποιώντας προσωρινά διακριτικά (πρόσβασης) διαθέσιμα δωρεάν στο διαδίκτυο, υπό τον όρο ότι για την αδυναμία πρόσβασης δεν ευθύνεται ο ίδιος ο προσφέρων· ή
γ) όταν υποστηρίζουν έναν εναλλακτικό δίαυλο για την ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών.
6. Το ΕΣΗΔΗΣ οφείλει να συμμορφώνεται με :
Α. Τις απαιτήσεις Παραρτήματος V του Προσαρτήματος Β του παρόντος νόμου και
Β. Τους κανόνες του παρόντος άρθρου και του άρθρου 275.
7. Κατά τα λοιπά το ΕΣΗΔΗΣ οφείλει να τηρεί τα οριζόμενα: α) στο Ν. 3979/2011 και στην κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα νομοθεσία, ιδίως στο Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΠΗΔ), το οποίο κυρώθηκε με την με αρ. ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 Απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και β) στο ΠΔ 25/2014.
8. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται στις συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
9. Με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες του παρόντος άρθρου κατά την ανάθεση και εκτέλεση των συμβάσεων έργων, μελετών και τεχνικών υπηρεσιών σχετικά με:
α) τον προσδιορισμό του περιεχομένου, των κανόνων και λεπτομερειών χρήσης των επιμέρους εργαλείων του ΕΣΗΔΗΣ, όπως της διαδικτυακής διαχείρισης αιτημάτων και πληροφοριών, της χρήσης προτύπων και υποδειγμάτων, της ηλεκτρονικής κοινοποίησης, της διαδικασίας ηλεκτρονικής ανάθεσης και εκτέλεσης των δημόσιων συμβάσεων που συνάπτονται, των ηλεκτρονικών καταλόγων, των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, των δυναμικών συστημάτων αγορών, των ηλεκτρονικών παραγγελιών, της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, των ηλεκτρονικών πληρωμών,
β) τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υποβολή, τη γνωστοποίηση, τη διακίνηση εγγράφων μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, τον τύπο και το περιεχόμενό τους, τον προσδιορισμό του χρόνου αποστολής ή παραλαβής και τον υπολογισμό των προθεσμιών, τυχόν τεκμήρια γνωστοποίησης και απόκτησης πρόσβασης από τον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, καθώς και τον τρόπο και την απόδειξη πρόσβασης σε έγγραφα μέσω του ΕΣΗΔΗΣ και χορήγησης αντιγράφων και
γ) τον καθορισμό και την εφαρμογή μέτρων εκπαίδευσης των χρηστών, μέσω σχετικών προγραμμάτων και σεμιναρίων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης ή της σύνταξης κωδίκων πρακτικής.
10. Με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και των συναρμόδιων Υπουργών καθορίζονται οι τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες του παρόντος άρθρου κατά την ανάθεση και εκτέλεση των συμβάσεων σχετικά με τη διαλειτουργική σύνδεση του ΕΣΗΔΗΣ με την Εθνική Βάση Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων της Αρχής και τα πληροφοριακά συστήματα των αναθετουσών αρχών όπως των πάσης φύσεως φορέων του δημόσιου τομέα, του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, του Μητρώου Δεσμεύσεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, τα σχετικά Μητρώα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΜΕΚ, ΜΕΕΠ, κλπ), του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ του Ν. 3862/2010 όπως ισχύει, όσον αφορά στοιχεία και έγγραφα των δημοσίων συμβάσεων που αφορούν στη διαφάνεια και καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο ΚΗΜΔΗΣ, με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα παρακολούθησης συγχρηματοδοτούμενων έργων, και με κάθε άλλο πληροφοριακό σύστημα που κρίνεται απαραίτητο για την παρακολούθηση της πορείας ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων για ελεγκτικούς, δημοσιονομικούς, στατιστικούς και λοιπούς σκοπούς των φορολογικών και ασφαλιστικών Αρχών, των δικαστικών και εισαγγελικών Αρχών, καθώς, επίσης, και με τα πληροφοριακά συστήματα της ΕΕ καθώς και άλλων κρατών-μελών της Ένωσης.
11. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού καθορίζονται οι τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες του παρόντος άρθρου κατά την ανάθεση και εκτέλεση των συμβάσεων προμηθειών και λοιπών υπηρεσιών του παρόντος Βιβλίου σχετικά με:
α) τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πύλης ΕΣΗΔΗΣ, τη δομή και το περιεχόμενό της, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3979/ 2011 και του ΠΗΔ, τη διαβάθμιση των χρηστών, τον τρόπο πρόσβασης και μελέτης των εγγράφων των διαγωνισμών και τη δημιουργία και χορήγηση αντιγράφων με χρήση ΤΠΕ, τα αντίστοιχα αναγνωριστικά και διαπιστευτήρια και τα ειδικότερα θέματα και μεθόδους εγγραφής, αυθεντικοποίησης, την πολιτική ασφάλειας του δικτυακού τόπου και την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων των χρηστών του ΕΣΗΔΗΣ,
β) τον προσδιορισμό του περιεχομένου, των κανόνων και λεπτομερειών χρήσης των επιμέρους εργαλείων του ΕΣΗΔΗΣ, όπως της διαδικτυακής διαχείρισης αιτημάτων και πληροφοριών, της χρήσης προτύπων και υποδειγμάτων, της ηλεκτρονικής κοινοποίησης, της διαδικασίας ηλεκτρονικής ανάθεσης και εκτέλεσης των συμβάσεων που συνάπτονται, των ηλεκτρονικών καταλόγων, των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, των δυναμικών συστημάτων αγορών, των ηλεκτρονικών παραγγελιών, της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, των ηλεκτρονικών πληρωμών,
γ) τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υποβολή, τη γνωστοποίηση, τη διακίνηση εγγράφων μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, τον τύπο και το περιεχόμενό τους, τον προσδιορισμό του χρόνου αποστολής ή παραλαβής και τον υπολογισμό των προθεσμιών, τυχόν τεκμήρια γνωστοποίησης και απόκτησης πρόσβασης από τον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, καθώς και τον τρόπο και την απόδειξη πρόσβασης σε έγγραφα μέσω του ΕΣΗΔΗΣ και χορήγησης αντιγράφων,
δ) τον καθορισμό και την εφαρμογή μέτρων εκπαίδευσης των χρηστών, μέσω σχετικών προγραμμάτων και σεμιναρίων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης ή της σύνταξης κωδίκων πρακτικής και
ε) τους όρους και προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν, σε τεχνικό επίπεδο, την αδιάλειπτη και ορθΦή λειτουργία του στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
12. Κατ’ εξαίρεση, εφόσον οι αναθέτοντες φορείς λειτουργούν δικά τους ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των παραγράφων 1 έως 8, είναι δυνατή η παρέκκλιση από την υποχρέωση εκτέλεσης των επικοινωνίων καθώς και των ανταλλαγών πληροφοριών δυνάμει του παρόντος Βιβλίου, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. Με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του κατά περίπτωση αρμοδίου εποπτεύοντος Υπουργού, η οποία εκδίδεται κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος αναθέτοντος φορέα, παρέχεται η σχετική εξαίρεση.

 • 28 Μαρτίου 2016, 10:32 | Ιωάννης Μάργαρης, Αντιπρόεδρος ΔΕΔΔΗΕ

  H ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ διενεργεί ετησίως τεράστιο πλήθος διαγωνισμών σε ένα ευρύτατο φάσμα αντικειμένων, σημαντικό μέρος των οποίων καλύπτει τις ανάγκες προμήθειας και λήψης υπηρεσιών, για την ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία του ΕΔΔΗΕ. Επιπλέον, η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ είναι επιφορτισμένη μεταξύ άλλων με την εκτέλεση ανελαστικών (χρονικά και ως τελικό φυσικό αντικείμενο) έργων συντήρησης και ανάπτυξης του ΕΔΔΗΕ. Λειτουργεί σε ένα αυστηρά ρυθμισμένο πλαίσιο υπό την έννοια ότι βασικές παράμετροι της δραστηριότητάς της καθορίζονται νομοθετικά και κανονιστικά, με θεσμικές διαδικασίες οι οποίες πρωτίστως απαιτούν ταχύτητα και ευελιξία στις διενεργούμενες από την εταιρεία μας διαγωνιστικές διαδικασίες.

  Για τους λόγους αυτούς η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ έχει προμηθευτεί και χρησιμοποιεί το διεθνώς αναγνωρισμένο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα προμηθειών SAP/SRM, που υποστηρίζει την on-line υποβολή προσφορών. Οι δε διακηρύξεις/ προσκλήσεις, πλέον της αποστολής τους, όταν απαιτείται, προς δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας καθώς και όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με τις διαγωνιστικές διαδικασίες κατά πλήρη συμμόρφωση με τις αρχές της της δημοσιότητας, διαφάνειας, ισότητας και διεύρυνσης του ανταγωνισμού.

  Η ανάγκη έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης, πρόσβασης και διάθεσης των απαιτούμενων στοιχείων μπορεί να εξυπηρετηθεί από τα υπάρχοντα πληροφοριακά συστήματα τα οποία εναρμονίζονται με τις ιδιαιτερότητες κάθε μιας εταιρείας/ αναθέτοντος φορέα (π.χ. μη ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών, διαφορετικές εγκριτικές διαδικασίες, ελεγκτικά όργανα κλπ).
  Αυτό μπορεί να επιτυγχάνεται με κατάλληλες διασυνδέσεις των επιμέρους συστημάτων αντί της υποχρεωτικής χρήσης ενός γιγάντιου και δύσχρηστου κεντρικού συστήματος. Έτσι δεν αδρανοποιούνται τα ήδη υπάρχοντα συστήματα, αποφεύγονται πρόσθετες μεγάλες επενδύσεις και επιβαρύνσεις για την αγορά νέου εξοπλισμού και για την εκπαίδευση των υπαλλήλων που απασχολούνται στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων.
  Τέλος, σημειώνεται ότι στην παρ. 10 έχει εσφαλμένα αναγραφεί ο Ν. 3862/2010 αντί του ορθού 3861/2010 (ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

 • 24 Μαρτίου 2016, 13:45 | Νικόλαος Αραβαντινός

  Σχόλια ΔΕΗ ΑΕ
  Η ΔΕΗ Α.Ε , η οποία είναι δημόσια επιχείρηση του Κεφ. Β’ του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ Α 314) και εισηγμένη από το έτος 2001 στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών καθώς και του Λονδίνου, όπως αναφέρθηκε και στα σχόλια του άρθρου 238, ασκεί βιομηχανική και εμπορική δραστηριότητα σε ένα άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον.
  Η ΔΕΗ Α.Ε., στο πλαίσιο της εταιρικής διακυβέρνησης, συνάπτει και υλοποιεί μεγάλο πλήθος συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, τηρώντας πάντα και πιστά τις αρχές της διαφάνειας, της ίσης και μη διακριτικής μεταχείρισης των οικονομικών φορέων και της προστασίας του θεμιτού και ελεύθερου ανταγωνισμού.
  Για το λόγο αυτό, για όλες τις συμβάσεις αξίας άνω των 450 € δημοσιεύεται προκήρυξη στην επίσημη ιστοσελίδα της, πέραν της δημοσίευσης, όπου απαιτείται, στην επίσημη εφημερίδα της ΕΕ και στον εθνικό τύπο. Επίσης γνωστοποιεί στην επίσημη ιστοσελίδα της τις αποφάσεις των συλλογικών της οργάνων για την επιλογή αναδόχου / προμηθευτή για τη σύναψη κάθε σύμβασης άνω των 800.000 €. Μέσω δε της ιστοσελίδας της διατίθενται σε κάθε ενδιαφερόμενο σε ηλεκτρονική μορφή τα πλήρη τεύχη όλων των διακηρύξεων – συμβάσεων κατά την τελευταία δεκαετία.
  Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η ΔΕΗ Α.Ε. συμφωνεί με τη γνωστοποίηση των ουσιαστικών στοιχείων των συμβάσεων για λόγους διαφάνειας, στην οποία εξάλλου αποσκοπεί και η καταχώρησή τους στο ΚΗΜΔΗΣ, όπως είναι το αντικείμενο της διακήρυξης – σύμβασης, ο προϋπολογισμός, η διαδικασία επιλογής αναδόχου, ο επιλεγείς ανάδοχος και τα στοιχεία του, ο τρόπος χρηματοδότησης και πληρωμής κλπ.
  Η ΔΕΗ Α.Ε. έχει μηχανογραφήσει πλήρως την εφοδιαστική της αλυσίδα επενδύοντας σημαντικά κεφάλαια. Στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα ERP, που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS), τα οποία είναι υποχρεωτικά για μια εισηγμένη στο χρηματιστήριο Επιχείρηση όπως η ΔΕΗ Α.Ε., καταχωρείται το σύνολο των στοιχείων που αφορούν στη σύναψη και την υλοποίηση των συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. Τα στοιχεία αυτά μπορούν να είναι άμεσα (αυτόματα) διαθέσιμα προς ανάρτηση σε συγκεκριμένη μορφή, χωρίς πρόσθετη απασχόληση εργαζομένων για την καταχώρηση εκ νέου στοιχείων ή για τον τυχόν μετασχηματισμό των υπαρχόντων σε άλλη μορφή που θα απαιτήσει η καταχώρησή τους στο ΚΗΜΔΗΣ ή για την καταχώρηση επιπλέον στοιχείων τα οποία είναι απαραίτητα για την κάλυψη διαδικασιών του στενού δημόσιου τομέα (π.χ. εγκρίσεις αιτημάτων, δημόσιο λογιστικό κλπ).
  Για το λόγο αυτό η ΔΕΗ Α.Ε., με γνώμονα πάντοτε το στόχο της να παραμένει βιώσιμη και ανταγωνιστική έναντι των ομοειδών της ελληνικών και ευρωπαϊκών εταιρειών, προς όφελος του Έλληνα καταναλωτή, προτείνει αντί της καταχώρησης των στοιχείων στο ΚΗΜΔΗΣ να της επιτραπεί η δημιουργία και τήρηση Ηλεκτρονικού Μητρώου Συμβάσεων ΔΕΗ Α.Ε. στην επίσημη ιστοσελίδα της, στο οποίο θα δημοσιεύονται και θα τηρούνται αναλογικά και επαρκή στοιχεία με τα περιγραφόμενα στο ΚΗΜΔΗΣ. Το Μητρώο αυτό θα διασυνδέεται καταλλήλως και αμέσως με το ΚΗΜΔΗΣ, ώστε να διασφαλίζονται οι αρχές της διαφάνειας και της ίσης και μη διακριτικής μεταχείρισης των οικονομικών φορέων.
  Προτείνεται για τις εταιρείες του Κεφ. Β’ του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ Α 314) στον υπό διαβούλευση νόμο η ισχύς της διάταξης της παραγράφου 12 του άρθρο 274 να συμπεριλαμβάνει και τη λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Συμβάσεων των υπόψη εταιρειών, με ανάλογα χαρακτηριστικά και ισχύ αυτών του ΚΗΜΔΗΣ. Στο πλαίσιο αυτό και μέχρι την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ στις μεταβατικές διατάξεις του νόμου θα μπορούσε να προβλεφθεί ότι οι υπόψη εταιρείες υποχρεούνται εντός ενός περιορισμένου χρονικού διαστήματος (π.χ. τρίμηνο) από τη θέση σε ισχύ του νόμου να προβαίνουν στη δημοσίευση και την τήρηση στοιχείων στην επίσημη ιστοσελίδα τους αναλόγων με τα προβλεπόμενα στο ΚΗΜΔΗΣ. Επίσης προτείνεται, όπου στο Βιβλίο ΙΙ του νόμου αναφέρεται το ΚΗΜΔΗΣ να προστεθεί η φράση «ή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Συμβάσεων των εταιρειών του Κεφ. Β’ του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ Α 314)».

  Ν. Αραβαντινός
  Γενικός Διευθυντής Υποστηρικτικών Λειτουργιών ΔΕΗ Α.Ε.