Άρθρο 292 – Συγκεντρωτικές δραστηριότητες αγορών και Κεντρικές Αρχές Αγορών (ΚΑΑ) (άρθρο 55 Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

1. Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν:
α) να αποκτούν έργα, αγαθά ή και υπηρεσίες από μία Kεντρική Aρχή Αγορών που παρέχει τη δραστηριότητα της υποπερίπτωσης α) της περίπτωσης (16) του άρθρου 2,
β) να αποκτούν έργα, αγαθά και υπηρεσίες χρησιμοποιώντας συμβάσεις που ανατίθενται από μία Kεντρική Aρχή Αγορών, μέσω δυναμικών συστημάτων αγορών που διαχειρίζεται μία Κεντρική Αρχή Αγορών ή χρησιμοποιώντας συμφωνία – πλαίσιο από Κεντρική Αρχή Αγορών που παρέχει τη δραστηριότητα της υποπερίπτωσης β) της περίπτωσης (16) του άρθρου 2.
Όταν ένα δυναμικό σύστημα αγορών το οποίο διαχειρίζεται μια Κεντρική Αρχή Αγορών μπορεί να χρησιμοποιείται από άλλους αναθέτοντες φορείς, αυτό αναφέρεται στην προκήρυξη διαγωνισμού με την οποία εισάγεται το σύστημα.
2. Ένας αναθέτων φορέας εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του δυνάμει του παρόντος Βιβλίου όταν: α) αποκτά αγαθά ή υπηρεσίες από μία Kεντρική Aρχή Αγορών που προσφέρει τη δραστηριότητα της υποπερίπτωσης α) της περίπτωσης (16) του άρθρου 2.
β) αποκτά έργα, αγαθά ή υπηρεσίες χρησιμοποιώντας συμβάσεις που ανατίθενται από την Κεντρική Αρχή Αγορών, δυναμικά συστήματα αγορών που διαχειρίζεται η Κεντρική Αρχή Αγορών, ή, συμφωνία-πλαίσιο που συνάπτεται από την Κεντρική Αρχή Αγορών, η οποία προσφέρει τη δραστηριότητα υποπερίπτωσης β) της περίπτωσης (16) του άρθρου 2.
Ωστόσο, ο εν λόγω αναθέτων φορέας φέρει την ευθύνη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων δυνάμει του παρόντος Βιβλίου, όσον αφορά στα μέρη που διεξάγονται από τον ίδιο, όπως:
α) την ανάθεση μιας σύμβασης στο πλαίσιο δυναμικού συστήματος αγορών το οποίο διαχειρίζεται μία Κεντρική Αρχή Αγορών·
β) τη διεξαγωγή νέου διαγωνισμού βάσει της συμφωνίας-πλαίσιο που έχει συναφθεί από μία Κεντρική Αρχή Αγορών·
3. Όλες οι διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων που διεξάγονται από μία Κεντρική Αρχή Αγορών διενεργούνται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 274 υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 12 του άρθρου 274.
4. Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν, χωρίς να εφαρμόζουν τις διαδικασίες του παρόντος Βιβλίου, να αναθέτουν μία σύμβαση υπηρεσιών για την παροχή συγκεντρωτικών δραστηριοτήτων αγορών σε μία Κεντρική Αρχή Αγορών.
Αυτές οι συμβάσεις υπηρεσιών μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν την παροχή επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών.
5. Είναι δυνατόν, κατόπιν κοινής εγγράφου συμφωνίας, να ορίζεται αναθέτων φορέας ως Κεντρική Αρχή Αγορών η οποία προσφέρει δραστηριότητες της περίπτωσης (16) του άρθρου 2.
Η εν λόγω συμφωνία εγκρίνεται σύμφωνα με τις εσωτερικές διατάξεις που διέπουν τους αναθέτοντες φορείς που συμβάλλονται και καθορίζει ειδικότερα θέματα που αφορούν στις αρμοδιότητες του αναθέτοντος φορέα που ασκεί δραστηριότητες Κεντρικής Αρχής Αγορών καθώς και τις κατηγορίες έργων, αγαθών και υπηρεσιών που αποτελούν αντικείμενο ομαδοποίησης. Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται οι παράγραφοι 2 και 3 του παρόντος άρθρου. Η συμφωνία του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου κοινοποιείται στους κατά περίπτωση αρμοδίους Υπουργούς καθώς και στην Αρχή και αναφέρεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Κατά παρέκκλιση του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, ο ορισμός αναθέτοντος φορέα που είναι αναθέτουσα αρχή κατά την έννοια του άρθρου 239 του παρόντος Βιβλίου, ως Κεντρική Αρχή Αγορών, πραγματοποιείται με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού. Στο εν λόγω Προεδρικό Διάταγμα καθορίζεται η κατά περίπτωση αρμοδιότητα σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων έργων, υπηρεσιών και προμηθειών, με κριτήριο είτε τον τομέα ή κλάδο της αγοράς στον οποίο δραστηριοποιείται ο αναθέτων φορέας είτε τη γεωγραφική περιοχή δραστηριότητας είτε κατ’ εφαρμογή αμφοτέρων των κριτηρίων αυτών και να καθορίζονται ειδικότερα θέματα που αφορούν στις αρμοδιότητες αυτού καθώς και στις κατηγορίες έργων, αγαθών και υπηρεσιών που αποτελούν αντικείμενο ομαδοποίησης.

 

  • 27 Μαρτίου 2016, 21:27 | ΙΩΑΝΝΗΣ

    Να συμπληρωθούν οι παράγραφοι 1, α) και 2α) «..της παραγράφου 1 του άρθρου 2» ή να διαγραφεί το «ή/και»