Άρθρο 276 – Ονοματολογίες (άρθρο 41 Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Οποιεσδήποτε αναφορές σε ονοματολογίες στο πλαίσιο συμβάσεων γίνονται με τη χρήση του «Κοινού λεξιλόγιου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)» όπως υιοθετήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Νοεμβρίου 2002, για το κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) 213/2008 της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2007 (L74).