Άρθρο 327 – Αποκλεισμός Οικονομικού Φορέα

1. Σε περίπτωση που οι κανόνες και τα κριτήρια για τον αποκλεισμό και την επιλογή των οικονομικών φορέων περιλαμβάνουν τους λόγους αποκλεισμού που παρατίθενται στο άρθρο 68 και διαπιστωθεί ότι συντρέχει στο πρόσωπο οικονομικού φορέα ένας από τους λόγους αποκλεισμού των παραγράφων 1, 2 και 4. του άρθρου 68 και ο οικονομικός φορέας δεν λάβει μέτρα για να αποδείξει την αξιοπιστία του, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 8 του άρθρου 68 μπορεί να επιβληθεί εις βάρος του αποκλεισμός από την συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης συμβάσεων για εύλογο χρονικό διάστημα.
Ο αποκλεισμός αφορά μελλοντικές διαδικασίες σύναψης συμβάσεων από αναθέτουσες αρχές του άρθρου 239 και αναθέτοντες φορείς του άρθρου 240, όπως αυτές αναφέρονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 69.
2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο άρθρο 69.