Άρθρο 250 – Εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου και αναζήτηση ή εξόρυξη άνθρακα και άλλων στερεών καυσίμων (άρθρο 14 Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Οι διατάξεις του παρόντος Βιβλίου εφαρμόζονται στις δραστηριότητες εκμετάλλευσης μιας γεωγραφικής περιοχής με σκοπό:
α) την εξόρυξη πετρελαίου ή φυσικού αερίου,
β) την αναζήτηση ή εξόρυξη άνθρακα ή άλλων στερεών καυσίμων.