Άρθρο 342 – Ελάχιστο περιεχόμενο σύμβασης

Η σύμβαση περιλαμβάνει το σύνολο των όρων που προσδιορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των αντισυμβαλλομένων και περιλαμβάνονται στα έγγραφα της σύμβασης, στην απόφαση κατακύρωσης, στην προσφορά του αναδόχου και στο μεταξύ τους συμφωνητικό, καθώς και στις διατάξεις του Μέρους Β του Βιβλίου Ι.