Άρθρο 251 – Κατώτατα όρια εφαρμογής της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ (άρθρο 15 Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

1. Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που προβλέπονται στα άρθρα 253 έως 258 ή στο άρθρο 267, σχετικά με την άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας, οι διατάξεις του παρόντος Βιβλίου εφαρμόζεται στις συμβάσεις καθώς και στους διαγωνισμούς μελετών, των οποίων η εκτιμώμενη αξία χωρίς τον ΦΠΑ, είναι ίση με ή ανώτερη από τα ακόλουθα κατώτατα όρια:
α) 418.000 ευρώ για τις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών, καθώς και για τους διαγωνισμούς μελετών,
β) 5.225.000 ευρώ για τις συμβάσεις έργων,
γ) 1.000.000 ευρώ για συμβάσεις υπηρεσιών που αφορούν κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες που περιέχονται στον κατάλογο του Παραρτήματος XVII του Προσαρτήματος Β.
2. Τα κατώτατα όρια που καθορίζονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) και (β) αναθεωρούνται ανά διετία, σε εφαρμογή του εκάστοτε εκδιδόμενου Ευρωπαϊκού Κανονισμού.