Άρθρο 33 – Πράξεις εξώδικου συμβιβασμού

Οι πράξεις εξώδικου συμβιβασμού με τις οποίες αναγνωρίζονται στο Ελληνικό Δημόσιο το δικαίωμα αποζημίωσης ή άλλες χρηματικές αξιώσεις για διαφορές που ανέκυψαν κατά τη σύναψη ή την εκτέλεση συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας και οι οποίες συνιστούν νόμιμο τίτλο για την είσπραξη δημοσίων εσόδων κατ’ άρθρο 2 του ν.δ. 356/1974 (Α´ 90), εκτελούνται υπέρ του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, πλέον της οροφής των πιστώσεών του, και τα σχετικά έσοδα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την κάλυψη λειτουργικών και εξοπλιστικών αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων.