Άρθρο 40 – Εξαίρεση του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων από την αρμοδιότητα ελέγχου του Σώματος Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης

Το πρώτο εδάφιο της υποπαραγράφου 3Α της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν.3074/2002 (Α´ 296), όπως αυτό προστέθηκε με την περίπτωση 1 της υποπαράγραφου ΣΤ11 της παραγράφου ΣΤ του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013 (Α´ 107), αντικαθίσταται ως εξής:

«3Α. Το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. παρακολουθεί τις πειθαρχικές διαδικασίες στους φορείς της περίπτωσης α´ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, εξαιρουμένου του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων.»