Άρθρο 08 – Εξαιρετικές περιστάσεις εθνικής ανάγκης

Η ΜΟ.Μ.ΚΑ. δύναται να αναλάβει την εκπόνηση μελετών και την εκτέλεση έργων σε περιπτώσεις επείγουσας εθνικής ανάγκης μετά από απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥ.Σ.Ε.Α.). Οι ουσιώδεις όροι εκπλήρωσης των ανωτέρω ρυθμίζονται με την ως άνω απόφαση του ΚΥ.Σ.Ε.Α.