Άρθρο 14 – Διευθυντής ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ.

1. Συνιστάται θέση Διευθυντή της ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ. Ο Διευθυντής της ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ. έχει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας, εισηγείται στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κάθε θέμα που αφορά στην αξιοποίηση και διαχείριση των ακινήτων ιδιοκτησίας Τ.ΕΘ.Α., Τ.Ε.Σ. και Τ.Α.Α., τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί μη επιχειρησιακά αναγκαία και των ακινήτων ιδιοκτησίας των Μ.Τ.Σ, Μ.Τ.Ν. και Μ.Τ.Α., συνεργάζεται με τα Ταμεία για την ορθή διαχείριση της περιουσίας τους και αιτείται κάθε στοιχείο ή πληροφορία καθώς και τη συνεργασία των Ταμείων σε κάθε ενέργεια που είναι απαραίτητη για την επίτευξη της αποστολής της Υπηρεσίας. Τα Ταμεία υποχρεούνται να παρέχουν τα απαιτούμενα στοιχεία αμελλητί.
2. Ο Διευθυντής της ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ. ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠ.ΕΘ.Α. και με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας δύο ετών, η οποία δύναται να ανανεώνεται για δύο επιπλέον έτη.
3. Ο Διευθυντής είναι πρόσωπο εγνωσμένου κύρους, επιστημονικής κατάρτισης ή επαγγελματικής επάρκειας και αξιοπιστίας, το οποίο διαθέτει υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας ή μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση, αναδιοργάνωση και αναδιάρθρωση επιχειρήσεων, σε δραστηριότητες του χρηματοπιστωτικού τομέα ή στην ανάπτυξη και διαχείριση ακίνητης περιουσίας.
4. Ο Διευθυντής απαγορεύεται να ασκεί κατ’ επάγγελμα, είτε μόνος, είτε σε συνεργασία με τρίτους, ή να εκτελεί εργασίες συναφείς με τους σκοπούς της ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ. ή να μετέχει με οποιονδήποτε τρόπο σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή εν γένει ενώσεις προσώπων που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
5. Ο Διευθυντής υποχρεούται σε υποβολή ειδικής αναλυτικής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης και δήλωσης πόθεν έσχες, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
6. Μετά τη λύση της σχέσης εργασίας και για τα δυο επόμενα έτη, ο Διευθυντής υποχρεούται να μην ασκεί αντικείμενο όμοιο ή παρεμφερές με αυτό της εκτέλεσης των καθηκόντων του, είτε ατομικά, είτε με παρένθετο πρόσωπο, με τη συμμετοχή του σε οποιασδήποτε μορφής νομικό πρόσωπο ή εν γένει ενώσεις προσώπων ή την παροχή των υπηρεσιών του σε οποιασδήποτε μορφής φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή εν γένει ενώσεις προσώπων.
7. Ο Διευθυντής καθώς και το προσωπικό που υπηρετεί στην Υπηρεσία με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, οφείλουν να απέχουν από την επιδίωξη ίδιων συμφερόντων που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της υπηρεσίας.
8. Ο Διευθυντής καθώς και το προσωπικό που υπηρετεί στην Υπηρεσία με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, υποχρεούνται να μην αποκαλύπτουν οποιαδήποτε εμπιστευτική πληροφορία αναφορικά με τις δραστηριότητες της Υπηρεσίας, τα επιχειρηματικά σχέδια, τους πελάτες ή τα συνεργαζόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων, καθώς και πληροφορίες που προκύπτουν μετά από έρευνες ή μελέτες που έχουν παραγγελθεί και πληρωθεί από αυτήν. Η υποχρέωση εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας ισχύει και μετά την αποχώρησή τους από την ΥΠ.Α.Α.ΠΕ.Δ.
9. Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω απαγορεύσεων τα Τ.ΕΘ.Α., Τ.Ε.Σ., Τ.Α.Α., Μ.Τ.Σ., Μ.Τ.Ν., Μ.Τ.Α., έχουν το δικαίωμα να αναζητήσουν από τους υπαίτιους, εκτός των λοιπών, πλήρη αποζημίωση για κάθε θετική ή αποθετική ζημία τους, την οποία θα έχουν υποστεί από την αιτία αυτή, ανεξαρτήτως των λοιπών ευθυνών τους.

 • 11 Απριλίου 2016, 11:13 | Dr. Παναγιώτης Δασκαλόπουλος

  (1) Στην παρ. 1 θα πρέπει να αντικατασταθεί η φράση «κάθε θέμα που αφορά» με την ακριβέστερη « θέματα που αφορούν» .

  (2) Θα πρέπει να διαγραφεί η τελευταία πρόταση της παρ. 1 « Τα Ταμεία υποχρεούνται […] στοιχεία αμελλητί.», καθόσον δεν υφίσταται άμεση διοικητική σχέση και εξάρτηση μεταξύ Ταμείων και του υπό σύσταση Φορέα. Τα Ταμεία διοικούνται από τα οικεία συλλογικά όργανα και δεν υποχρεούνται να παράσχουν αμελλητί πληροφορίες, τουναντίον, ορθή είναι η αναφορά που γίνεται σε προηγούμενα σημεία της παραγράφου σε σύμπραξη και συνεργασία μεταξύ των Ταμείων και του νέου φορέα.

  (3) Εκτιμάται ότι ο ορισμός του Επικεφαλής του νέου φορέα, θα πρέπει να γίνεται κατόπιν απόφασης του ΣΑΜ, μετά από προκήρυξη της σχετικής θέσης με συγκεκριμένα κριτήρια δυνάμενα να ποσοτικοποιηθούν και άρα να μετρηθούν. Επίσης, η «μεγάλη εμπειρία» του επικεφαλής (παρ. 3), θα πρέπει να συνίσταται αποκλειστικά και μόνο στα θέματα διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, να διαγραφεί δε η φράση «αναδιοργάνωση και αναδιάρθρωση επιχειρήσεων, σε δραστηριότητες του χρηματοπιστωτικού τομέα ή». Θα πρέπει ακόμη να προβλεφθεί ρητώς ότι σε περίπτωση που υποψήφιοι ισοψηφήσουν και ανάμεσά τους υπάρχουν Αξιωματικοί ε.α., οι τελευταίοι έχουν απόλυτο προβάδισμα για την κατάληψη της θέσης. Με την ΚΥΑ της παρ. 4 του άρθρου 46 θα πρέπει να προσδιορίζεται ο ακριβής τρόπος βαθμολόγησης και κατάληψης της υπόψη θέσης του Επικεφαλής.

  (4) Η παρ. 6 να τροποποιηθεί ώστε η υποχρέωση αποχής από την άσκηση ομοίου ή παρεμφερούς αντικειμένου να επεκταθεί στα πέντε (5) έτη.

 • 1 Απριλίου 2016, 16:56 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

  3. Ο Διευθυντής είναι πρόσωπο εγνωσμένου κύρους, επιστημονικής κατάρτισης ή επαγγελματικής επάρκειας και αξιοπιστίας, το οποίο διαθέτει υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας ή μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση, αναδιοργάνωση και αναδιάρθρωση επιχειρήσεων, σε δραστηριότητες του χρηματοπιστωτικού τομέα ή στην ανάπτυξη και διαχείριση ακίνητης περιουσίας.
  Το παραπάνω άρθρο να αντικατασταθεί με το 3.Ο Διευθυντής είναι πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και επιστημονικής κατάρτισης και επαγγελματικής επάρκειας και αξιοπιστίας, το οποίο να διαθέτει υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση, αναδιοργάνωση και αναδιάρθρωση επιχειρήσεων, σε δραστηριότητες του χρηματοπιστωτικού τομέα ή στην ανάπτυξη και διαχείριση ακίνητης περιουσίας. Δηλ. το διαζευκτικό «η» να αντικατασταθεί με το συνδετικό «και» , καθόσον η θέση του Διευθυντή πρέπει να είναι ανάλογη της σπουδαιότητας του έργου.

 • 31 Μαρτίου 2016, 16:55 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΙΔΑΚΗΣ

  2. Ο Διευθυντής της ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ. ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠ.ΕΘ.Α. και με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας δύο ετών, η οποία δύναται να ανανεώνεται για δύο επιπλέον έτη.
  ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΊ ΩΣ ΕΞΗΣ:
  2. Ο Διευθυντής της ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ. ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην οποία καθορίζονται τα προσόντα, τα κριτήρια επιλογής και οι συναφείς λεπτομέρειες της επιλογής και η οποία αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠ.ΕΘ.Α. και με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας δύο ετών, η οποία δύναται να ανανεώνεται για δύο επιπλέον έτη.

  3. Ο Διευθυντής είναι πρόσωπο εγνωσμένου κύρους, επιστημονικής κατάρτισης ή επαγγελματικής επάρκειας και αξιοπιστίας, το οποίο διαθέτει υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας ή μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση, αναδιοργάνωση και αναδιάρθρωση επιχειρήσεων, σε δραστηριότητες του χρηματοπιστωτικού τομέα ή στην ανάπτυξη και διαχείριση ακίνητης περιουσίας.
  ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΊ ΩΣ ΕΞΗΣ:
  3. Ο Διευθυντής είναι πρόσωπο εγνωσμένου κύρους, επιστημονικής κατάρτισης, επαγγελματικής επάρκειας και αξιοπιστίας, το οποίο διαθέτει αποδεδειγμένα, υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας, μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση, αναδιοργάνωση και αναδιάρθρωση επιχειρήσεων, σε δραστηριότητες του οικονομικού πεδίου, του χρηματοπιστωτικού τομέα ή στην ανάπτυξη και διαχείριση ακίνητης περιουσίας.