Άρθρο 05 – Σύσταση Μονάδας Μελετών και Κατασκευών (ΜΟ.Μ.ΚΑ.)

1. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠ.ΕΘ.Α.) δύναται να συμπράττει στη μελέτη και την εκτέλεση έργων τοπικού ενδιαφέροντος με φορείς του δημοσίου τομέα καθώς και της τοπικής αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο προγραμματικών συμβάσεων υπό την προϋπόθεση ότι η υλοποίησή τους συμβάλλει μεταξύ άλλων στην επαύξηση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των Ενόπλων Δυνάμεων στην περιοχή.

2. Για το σκοπό αυτό συνιστάται νέα υπηρεσία στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), με τον τίτλο «Μονάδα Μελετών και Κατασκευών» (ΜΟ.Μ.ΚΑ.), η οποία εκπροσωπεί το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στο πλαίσιο των ως άνω συμβάσεων, ως φορέας εκπόνησης της μελέτης ή υλοποίησης του έργου.

3. Στο πλαίσιο κάθε προγραμματικής σύμβασης που συνάπτει η ΜΟ.Μ.ΚΑ. ρυθμίζονται το αντικείμενο, ο σκοπός και το περιεχόμενο των αναλαμβανόμενων έργων ή των μελετών, ο προϋπολογισμός τους, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της ΜΟ.Μ.ΚΑ. και των συμπραττούντων υπηρεσιών, το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των αναλαμβανόμενων έργων ή των μελετών, ο τρόπος κάλυψης των αναγκαίων για την εκπλήρωση της σύμβασης δαπανών της ΜΟ.Μ.ΚΑ. και οι λεπτομέρειες της καταβολής τους, η διάρκεια της σύμπραξης, το όργανο παρακολούθησης της εφαρμογής των ρυθμίσεων της σύμβασης, οι αρμοδιότητες του οργάνου αυτού, οι όροι διαπίστωσης της εκπλήρωσης των καθηκόντων της ΜΟ.Μ.ΚΑ., οι όροι άσκησης του τεχνικού, οικονομικού και λογιστικού ελέγχου του κυρίου του έργου κατά τις φάσεις εκπλήρωσης του αναλαμβανόμενου έργου ή της μελέτης από τη ΜΟ.Μ.ΚΑ. και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 • 7 Απριλίου 2016, 20:51 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΙΚΑΡΩΝ

  Οι όροι «Υπηρεσία» και «Μονάδα» δημιουργούν σύγχυση, διότι το ΓΕΕΘΑ είναι επιτελικός φορέας. Ένας εκτελεστικός φορέας όπως η «Μονάδα», δεν μπορεί να είναι μέρος αυτού. Αν είναι νέο επιτελικό τμήμα του ΓΕΕΘΑ η λέξη «Μονάδα» στον τίτλο μπερδεύει.
  ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ 5, 6, 7, 8 ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΜΟΜΚΑ:
  Απαιτείται να ληφθεί υπόψη η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, η οποία έχει ενσωματωθεί στο Εθνικό δίκαιο, και η οποία είναι πολύ αυστηρή, αναφορικά με τους διαγωνισμούς μελετών, ανάθεσης και κατασκευής έργων. Με λίγα λόγια θα πρέπει να εξετασθεί διεξοδικά με το αρμόδιο Υπουργείο, ΤΕΕ και τους αρμόδιους φορείς της Ε.Ε, κατά πόσο είναι δυνατή, σύμφωνα με την υφιστάμενη Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία, η σύσταση – λειτουργία της ΜΟΜΚΑ, για ανάληψη έργων εκτός στρατιωτικών αναγκών, προκειμένου η Χώρα να μην είναι υπόλογη στα αρμόδια Ευρωπαϊκά Δικαστήρια στα οποία είναι σίγουρο ότι θα προσφύγουν αρμόδιοι φορείς μελέτης και κατασκευής έργων, επειδή θα έχουν έννομο συμφέρον. Τέλος δεν αναφέρεται σε κανένα άρθρο η έδρα της ΜΟΜΚΑ, ούτε προνοούν οι υφιστάμενες διατάξεις την αναγκαιότητα έκδοσης Προεδρικού Διατάγματος, με το οποίο θα κυρώνονται –καθορίζονται, οι Πίνακες Οργάνωσης Υλικού (Π.Ο.Υ), τα προσόντα των στελεχών και ο Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας (Κ.Ο.Λ) της Υπηρεσίας αυτής.

 • 7 Απριλίου 2016, 19:17 | ΑΚΙΝΔΥΝΟΣ Ρ.

  πολυ σωστη τοποθετηση!

 • Δεν προσδιορίζεται η προέλευση των χρημάτων της λειτουργίας της ΜΟ.Μ.ΚΑ. που βαρύνουν το ΥΠΕΘΑ ούτε το κρίσιμο ανταποδοτικό όφελος. Περαιτέρω, δεν καθορίζονται οι δικαιούχοι φορείς αυτού του οφέλους που πρέπει να υπάρχει σε κάθε σύμβαση που συνάπτει η ΜΟ.Μ.ΚΑ. με τρίτους. (Επί της παρ. 3)
  Σε ότι δε αφορά την οργάνωση της ΜΟ.Μ.ΚΑ., προτείνεται η αξιοποίηση Αποστράτων Στελεχών αναλόγων προσόντων, με ανάκλησή τους για στελέχωση αυτής.

 • 3 Απριλίου 2016, 18:21 | ΜΠΑΤΖΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

  Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠ.ΕΘ.Α.) δύναται να συμπράττει στη μελέτη και την εκτέλεση έργων τοπικού ενδιαφέροντος με φορείς του δημοσίου τομέα καθώς και της τοπικής αυτοδιοίκησης ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ Η ΥΠΟΨΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΗΡΗΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ.

 • 29 Μαρτίου 2016, 17:40 | Αγαθοκλής Μιχάλης

  οι φορείς του δημοσίου και οι ΟΤΑ μπορούν να αναθέσουν έργο ή μελέτη που επιβαρύνει τον προϋπολογισμό τους υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις κατά την κείμενη ελληνική νομοθεσία που ακολουθεί ένα αυστηρό κοινοτικό δίκαιο. Για να μπορέσει να «συμπράξει» η ΜΟ.Μ.ΚΑ. με άλλον φορέα στην ουσία μιλάμε για 100% χρηματοδότηση του έργου από τις ΕΔ. Οι δε ΕΔ αυτή τη στιγμή δεν έχουν επίγνωση των διαδικαστικών που διέπουν μια έστω απλή «μελέτη», πόσο μάλλον μια κατασκευή. Η απλούστευση της δημιουργίας μιας Μονάδας που θα στελεχωθεί κατά περίπτωση και θα εις πέρας ένα αόριστο έργο δεν συνάδει με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο. Καλό θα ήταν το Υπουργείο να απευθυνθεί στο Τ.Ε.Ε. για να γίνει κατανοητό το πλαίσιο των μελετών – κατασκευών.