Άρθρο 36 – Ρύθμιση θεμάτων Οικοδομικού Συνεταιρισμού Μονίμων Αξιωματικών Στρατού Ξηράς

1. Η εποπτεία λειτουργίας του οικοδομικού συνεταιρισμού Μονίμων Αξιωματικών Στρατού (ΟΣΜΑΕΣ) επαναφέρεται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, από το Υπουργείο Οικονομικών, στο οποίο είχε περιέλθει σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 39 του ν.4030/2011 (Α´ 249), και εξακολουθεί για χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών να διέπεται από τις διατάξεις του α.ν. 564/1968 (Α´ 220).

2. Το ως άνω χρονικό διάστημα δύναται να παραταθεί για δώδεκα επιπλέον μήνες, μετά από απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας συγκροτεί με απόφασή του νέο διοικητικό και εποπτικό συμβούλιο του συνεταιρισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του α.ν. 564/1968. Το νέο διοικητικό συμβούλιο οφείλει σε χρονικό διάστημα ενός μηνός από τη συγκρότησή του να εναρμονίσει το καταστατικό λειτουργίας του ΟΣΜΑΕΣ με τις προβλέψεις του παρόντος άρθρου.

4. Κατά τη μεταβατική περίοδο των παραγράφων 1 και 2, δεν συνιστά κώλυμα για το διορισμό ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου του ΟΣΜΑΕΣ η μη κτήση της ιδιότητας του μέλους του ΟΣΜΑΕΣ, κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στην παράγραφο 1 του άρθρου 12 του α.ν. 564/1968.

5. Μετά την παρέλευση του ως άνω χρονικού διαστήματος το διοικητικό συμβούλιο του ΟΣΜΑΕΣ οφείλει σε αποκλειστική προθεσμία τριών μηνών να εναρμονίσει το καταστατικό λειτουργίας του με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν.4030/2011 (Α´ 249), όπως εκάστοτε ισχύει . Με την κατάθεση του νέου καταστατικού στο οικείο ειρηνοδικείο παύει αυτοδικαίως η εποπτεία του ΟΣΜΑΕΣ από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, η οποία πλέον ασκείται από το Υπουργείο Οικονομικών συμφώνως προς τις άνω διατάξεις, και καταργείται ο α.ν. 564/1968.

 • 11 Απριλίου 2016, 07:27 | panos koukoutsidis

  καταστατικό υπάρχει,έχει κατατεθεί και έχει εγκριθεί. Ο ΟΣΜΑΕΣ επίσημα ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών. Έγινε αυτό που ορίζει ο νόμος για τους συνεταιρισμούς . Δεν μπορώ να καταλάβω την ανάγκη για επιστροφή στην παλαιά κατάσταση και πως περνάει νόμο το ΥΠΕΘΑ για συνεταιρισμό που δεν εποπτεύει .Τα ερωτηματικά άπειρα !!!! Δίνεται η μεγαλύτερη ευκαιρία για επιτέλους απεμπλοκή και ένταξη στους ΟΤΑ και εμείς θέλουμε να γυρίσουμε 40 χρόνια πίσω? Οι συνεταίροι δεν ήταν ικανοί να συγκροτήσουν ΔΣ όπως στους άλλους στρατιωτικούς συνεταιρισμούς και ζητάν την αρωγή του στρατού την σήμερον εποχή ?
  Ο ΟΣΜΑΕΣ να παραμείνει στο ΥΠΕΘΑ μόνο για τους εε Αξκους που δεν έχουν εξυπηρετηθεί .

 • 10 Απριλίου 2016, 20:56 | Σύλλογος Οικοπεδούχων ΟΣΜΑΕΣ Καρύστου

  1. Κατά τη διάρκεια επαναφοράς του προηγούμενου καθεστώτος να ληφθούν μέτρα για την σύνταξη ενός νέου καταστατικού με σαφή διαχωρισμό σε ότι αφορά την αυτόνομη λειτουργία για Μαλεσίνα, Κάρυστο και τρίτο πρόγραμμα. Ενδεικτικά αναφέροντα τα παρακάτω :
  α. Να τηρούνται χωριστά βιβλία οικονομικών για κάθε περιοχή και να μη διατίθενται οικονομικοί πόροι μίας περιοχής για άλλη.
  β. Στις Γενικές Συνελεύσεις (ΓΣ)να συμμετέχουν όλα τα μέλη του ΟΣΜΑΕΣ και όχι μόνο οι αρχικοί δικαιούχοι.Δεν είναι σωστό εάν ένα άτομο αγοράσει οικόπεδο να μην έχει το δικαίωμα συμμετοχής στις ΓΣ
  γ. Εφόσον ο ΟΣΜΑΕΣ λειτουργήσει ενιαίος για όλες τις περιοχές να καθορίζονται πόσα μέλη του ΔΣ θα προέρχονται από κάθε περιοχή.
  δ. Για τη λειτουργία του ΟΣΜΑΕΣ να ισχύει η νομοθεσία για παραθεριστικούς οικισμούς και όχι αστικούς δεδομένου οτι ο ΟΣΜΑΕΣ είναι για παραθεριστική κατοικία και όχι αστικούς οικισμού
  ε. Η διάρκεια παραμονής του συνεταιρισμού σε κάθε περιοχή να μη είναι αόριστη αλλά μέχρι αποπεράτωσης των έργων υποδομής και μόλις κτισθεί η πρώτη κατοικία να αποχωρεί και η περιοχή να υπάγεται πλέον στον Δήμο στον οποίο με βάση την ένταξη ανήκει διοικητικά
  στ. Να εγγράφονται στον ΟΣΜΑΕΣ και Μόνιμοι Υπαξιωματικοί του Στρατού επειδή υπάρχει το ενδεχόμενο να θέλουν εξοχική κατοικία.
  ζ. Να μη είναι υποχρεωτικό να εγγράφονται ως μέλη όσοι αγοράζουν οικόπεδο εκτός αν δεν έχουν τελειώσει τα έργα υποδομής
  η. Υπάρχουν πολλές απόψεις -προτάσεις για τη λειτουργία του ΟΣΜΑΕΣ και προτείνεται για την κατάρτιση του νέου καταστατικού να ζητηθούν απόψεις μελών και συλλόγων οι οποίες όμως να εξετασθούν και να ληφθούν υπόψη εφόσον βοηθούν στην ομαλότερη λειτουργία του
  2. Να εξετασθεί η δημιουργία αυτόνομου συνεταιρισμού για κάθε περιοχή και να συμμετέχουν οι ιδιοκτήτες της περιοχής διότι έτσι θα αντιμετωπίζονται πιό αποτελεσματικά τα προβλήματα της κάθε περιοχής
  3.Να καθορισθεί με ακρίβεια πότε πρέπει να αποχωρεί ο ΟΣΜΑΕΣ από κάθε περιοχή η οποία να υπάγεται πλέον απόλυτα στον Δήμο που ανήκει όπως έχει γίνει και σε άλλες περιοχές πχ αποχώρηση ΑΟΟΑ
  4. Για την περιοχή της Καρύστου τα έργα υποδομής έχουν ολοκληρωθεί όπως δρόμοι, δίκτυο νερού, δεξαμενές νερού κλπ.Ολα αυτά χρησιμοποιούνται και από άλλους πολίτες και δεν είναι σωστό να επιβαρύνονται μόνο τα μέλη του ΟΣΜΑΕΣ πχ ο κεντρικός δρόμος στην Κάρυστο εξυπηρετεί πάρα πολλούς όπως και τον γειτονικό συνεταιρισμό ΕΡΩΔΙΟΣ και όμως συντηρείται από τον ΟΣΜΑΕΣ και όχι από τον Δήμο στον οποίο ανήκει.
  5.Το μόνο έργο που δεν έχει ολοκληρωθεί είναι το δίκτυο της ΔΕΗ, το οποίο είναι πληρωμένο από τον ΟΣΜΑΕΣ, και μπορεί να συνεχισθεί η κατασκευή από τον Δήμο στον οποίο να επιστραφούν από τη ΔΕΗ τα χρήματα που δεν έχουν καταναλωθεί.
  6. Επί πλέον οι Δήμοι παρά το γεγονός ότι εισπράτουν Δημοτικά Τέλη κλπ από όσους κτίσει κατοικία πρέπει να αναλάβουν και τις υποχρεώσεις τους και όχι να αρνούνται να αντικαταστήοσυν τον ΟΣΜΑΕΣ που είναι εσαεί δεσμευμένος για τις περιοχές.
  7. Αμέσως μετά την επαναφορά του προηγούμενου τρόπου λειτουργίας του ΟΣΜΑΕΣ να ορισθούν άμεσα τα νέα συμβούλια, Διοικητικό και Εποπτικό, να επιλύσουν τα συσσωρευμένα προβλήματα, να καταρτισθεί το νέο καταστατικό και να γίνει Γενική Συνέλευση εφόσον επανέλθεί στο Υπουργεί ΟΙκονομικών
  8. Ο ΟΣΜΑΕΣ να εξετασθεί η παραμονή του ακόμη και με τη λειτουργία με αιρετά συμβούλια υπό την εποεπτεία του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας.

 • 4 Απριλίου 2016, 21:10 | Αθανάσιος

  Προτείνεται τροποποίηση του άρθρου 36 ν. 3883 παράγραφος 13 ως εξής:
  Ανεξάρτητα από την ημερομηνία κτήσης του βαθμού:
  α. Οι Αξιωματικοί Όπλων και Σωμάτων του ΣΞ, οι Μάχιμοι και Μηχανικοί του ΠΝ και οι Ιπτάμενοι της ΠΑ είναι αρχαιότεροι των λοιπών ομοιοβάθμων τους Αξιωματικών και των τριών Κλάδων των Ε.Δ. και των Κ.Σ.
  ε. Οι Αξιωματικοί Όπλων του ΣΞ είναι αρχαιότεροι των ομοιοβάθμων τους Αξιωματικών Σωμάτων, που ονομάσθηκαν το ίδιο έτος Αξιωματικοί.
  Αιτιολογική Σκέψη: Προκειμένου να μην υφίσταται η περίπτωση Αξκοί των Όπλων νεώτεροι κατά έξι και επτά έτη αποφοίτησης να είναι αρχαιότεροι των ομοιοβάθμων τους των Σωμάτων.

 • 30 Μαρτίου 2016, 18:56 | Peter Petroutsos

  πρέπει να εφαρμοστεί το είδη υπάρχον και εγκεκριμένο καταστατικό. Ο συνεταιρισμός πρέπει να σπάσει σε ΟΣΜΑΕΣ (Μαλεσίνα) , ΟΣΜΑΕΣ ( Κάρυστου) και ΟΣΜΑΕΣ ( που θα διοικείται απο εκλεγμένο ΔΣ υπο το ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ με προσωπικό του ΕΣ )με σκοπούς ανεξάρτητους ο καθένας. Δεν μπορεί οι ενενεργεία για ακόμα μια φορά να είναι αδικημένοι όπως πολύ σωστα λέει ο κ Κουκουβάος ( διοικιτικό προσωπικό και πολύ έμπειρο υπάρχει είδη στον ΟΣΜΑΕΣ απο ότι ξέρουμε αν και οι περισσότεροι μετατέθηκαν )Με λίγα λόγια κάθε πρόγραμμα ανεξάρτητο και το (Γ) που περιμένει χρόνια υπο το ΥΠΕΘΑ .Με βάση το αρχικό καταστατικό έχει εκπληρώσει την αποστολή του στην Κάρυστο και Μαλεσίνα. Συμφωνώ για την μή δυνατότητα εφαρμογης της παραγράφου 4.Οι νομικοί σύμβουλοι του ΟΣΜΑΕΣ τι λένε?

 • 30 Μαρτίου 2016, 13:45 | nikos koukouvaos

  Τόσα χρόνια ζητάνε την απεμπλοκή του ΥΠΕΘΑ απο τους οικισμους και τώρα προσπαθούμε να επανέλθουμε ? ας συγκληθεί η γενική συνέλευση και ας εκλέξει το ΔΣ. Οι μόνοι αδικημένοι είναι οι στρατιωτικοί του Γ προγράμματος που δεν έγινε τίποτα τόσα χρόνια για αυτούς αφού ο ΟΣΜΑΕΣ είχε γίνει σε αντίθεση με το καταστατικό του δέσμιος των παλαιών προγραμμάτων με ύδρευση συντήρηση κλπ. Άμεση υπαγωγή στους Δήμους και μέριμνα για τους στρατιωτικούς που ακόμα μια φορά έχασαν και θα μπλέξουν σε έναν κυκεώνα που καμία σχέση έχει με την σύμβαση που αρχικά είχαν υπογράψει.Επαναφορά μόνο για τους ε.ε. Αξκούς.

 • 30 Μαρτίου 2016, 10:44 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΑΚΗΣ

  Μετά απο 40 χρόνια για τον οικισμό Θεολόγου και 15 περίπου της Καρύστου θα έπρεπε να αναζητούμε τρόπους να ενταχθούν στον δήμο και όχι ΔΣ και αυτοδιαχείριση. Πρέπει να περάσει στους συνεταίρους ( και μόνο ) με το καταστατικό που ΥΠΑΡΧΕΙ και έχει εγκριθεί ήδη (και να αλλάξει όνομα). Ο στρατός και το προσωπικό του να παραμείνουν με το προηγούμενο καταστατικό και να εξυπηρετούν ΜΟΝΟ στρατιωτικούς και όχι να κάνουν τον ρόλο του δήμαρχου σε κάθε περιοχή . Δύο ξεχωριστά πράγματα.Συμφωνώ στα σημεία με τον χρήστη Πέτρο Παπαδάκη. Πιστεύω οτι σύμφωνα με το Συνεταιριστικό Δίκαιο δεν είναι εφικτή η παράγραφος 4.

 • 29 Μαρτίου 2016, 11:00 | Πέτρος Παπαδάκης

  Στην παράγραφο 4 πρέπει να είναι υποχρεωτικά συνεταίροι που έχουν και συμφέροντα στις κοινόχρηστες εκτάσεις ( αποτελεί περιουσία τους)και τους ενδιαφέρει άμεσα η αξιοποίηση της περιουσίας τους. Επίσης πρέπει να είναι εθελοντές για την θέση αυτή ώστε να μην υπάρχουν παραιτήσεις.
  Αφού έχει ήδη κατατεθεί νέο καταστατικό και έχει εγκριθεί απο το Ειρηνοδικείο ποίος ο λόγος να ξαναγίνει το ίδιο απο την αρχή . Που αποσκοπεί η ενέργεια αυτή? Έχει γίνει κάποιο λάθος ή κάποια παρατυπία?
  Τέλος έπρεπε οι συνεταίροι να έχουν είδη φτιάξει ΔΣ και να απεμπλακεί το προσωπικό των ΕΔ που τους πληρώνει ο ελληνικός λαός ΟΧΙ για να εξυπηρετούν ένα ΝΠΙΔ δηλαδή ιδιώτες.
  ΔΕΝ υπάρχει κανένας λόγος αντικειμενικά για μια τέτοια εξαίρεση.

 • 28 Μαρτίου 2016, 22:16 | Νίκος

  να γινουν μετοχοι και οι υπαξιωματικοι.
  να γινει αντιστοιχη ρυθμιση και για τον ΑΟΟΑ