Άρθρο 18 – Τροποποίηση διατάξεων σταδιοδρομικής φύσης του ν. 3883/2010 (Α´ 167)

1. Στην περίπτωση β´ του άρθρου 2 του ν. 3883/2010 (Α΄ 167) προστίθεται υποπερίπτωση (6), ως εξής:

« (6) Οι προερχόμενοι από Ανθυπασπιστές και μόνιμους Υπαξιωματικούς, που μετατάσσονται στο Σώμα, ως απόφοιτοι ΑΣΣΥ και πτυχιούχοι ΑΕΙ. »

2. Στο άρθρο 3 του ν. 3883/2010 (Α΄ 167), προστίθεται νέα παράγραφος 5, ως εξής:

«Αξιωματικοί Ειδικοτήτων του Σώματος Τεχνικής Υποστήριξης, του Σώματος Ραδιοναυτίλων και του Σώματος Υπηρεσιών Υποστήριξης της ΠΑ δύνανται να αλλάζουν την κατεχόμενη ειδικότητα και να λαμβάνουν την ειδικότητα Έρευνας-Πληροφορικής του Σώματος Τεχνικής Υποστήριξης. Με τη λήψη της νέας ειδικότητας οι Αξιωματικοί των Σωμάτων Ραδιοναυτίλων και Υπηρεσιών Υποστήριξης μετατάσσονται στο Σώμα Τεχνικής Υποστήριξης. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, καθορίζονται οι προϋποθέσεις αλλαγής της ειδικότητας και μετάταξης στο Σώμα Τεχνικής Υποστήριξης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με τη στελέχωσή του.»

3. H παράγραφος 2 του άρθρου 9 του ν.3883/2010 (Α´ 167) αντικαθίσταται ως εξής :

«ΕΜΘ που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον πέντε έτη πραγματικής υπηρεσίας και Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.) που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη πραγματικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους ως ΕΠ.ΟΠ. και έχουν πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης, πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα ή ισότιμο αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών αλλοδαπής, μπορούν να μετατάσσονται στο Σώμα Μονίμων Υπαξιωματικών, με ειδικότητα που προσιδιάζει στον τίτλο σπουδών τους, προς κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του βαθμού τον οποίον φέρουν, με απόφαση του οικείου κατά κλάδο Ανωτάτου Συμβουλίου, ως πληρούντες τα κριτήρια του άρθρου 12 του παρόντος νόμου.»

4. Το άρθρο 14 του ν. 3883/2010 (Α´ 167) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Τα ουσιαστικά προσόντα και τα κριτήρια προαγωγής των στελεχών των ΕΔ αξιολογούνται με σύστημα αξιολόγησης, το οποίο διέπεται από τις αρχές της αμεροληψίας και της αξιοκρατίας, με βάση την επαγγελματική ικανότητα των στελεχών και την αποδοτικότητά τους.
2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, μετά από γνώμη του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων, καθορίζονται τα ουσιαστικά προσόντα των στελεχών των ΕΔ, η κλίμακα διαβάθμισης των κριτηρίων αξιολόγησης και των κριτηρίων προαγωγής, οι προϋποθέσεις αξιολόγησης, το αντικείμενο και τα κριτήρια αξιολόγησης, ο χρόνος, η συχνότητα, ο τύπος, η διαδικασία και τα όργανα αξιολόγησης, τα δικαιώματα και οι εγγυήσεις υπέρ των στελεχών των ΕΔ σε σχέση με αυτήν, οι διαδικασίες υποβολής και εξέτασης των διοικητικών προσφυγών, η εξειδίκευση των προϋποθέσεων εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 35 και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Από τη δημοσίευση του ως άνω προεδρικού διατάγματος καταργείται κάθε άλλη ειδικά αναφερόμενη σε αυτό γενική ή ειδική διάταξη νόμου που ρυθμίζει τα ίδια θέματα με διαφορετικό τρόπο.»
5. Η πρώτη περίοδος της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν.3883/2010 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής:

« 1. Αρμόδια Συμβούλια για τις κρίσεις των Αξιωματικών είναι:»

6. Η παράγραφος 9 του άρθρου 15 του ν. 3883/2010 (Α´ 167) αντικαθίσταται ως εξής:

«Το ΣΑΓΕ κρίνει για πλήρωση κενών θέσεων τους Υποναυάρχους και Υποπτεράρχους με εισηγητή τον Αρχηγό του οικείου Κλάδου και τους Ταξιάρχους του Κοινού Νομικού Σώματος με εισηγητή το νεότερο μέλος.»

7. Η περίπτωση δ´ της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν.3883/2010 (Α΄167) αντικαθίσταται ως εξής:

«δ. Για τα ΚΣ ο αρχαιότερος Αξιωματικός του οικείου Σώματος.»

8. Στο άρθρο 22 του ν.3883/2010 (Α´ 167) προστίθεται νέα παράγραφος 7 ως εξής:

«7. Οι Αξιωματικοί δεν δικαιούνται να ασκήσουν την ενδικοφανή προσφυγή της παραγράφου 6, κατά της κρίσης τους ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, δικαιούνται όμως να ασκήσουν την εν λόγω προσφυγή, εφόσον κριθούν είτε διατηρητέοι στον αυτό βαθμό, είτε αποστρατευτέοι είτε μη προακτέοι κατά τις διατάξεις του άρθρου 32 του παρόντος νόμου.»

9. Η υποπερίπτωση (2) της περίπτωσης δ´ του άρθρου 23 του ν.3883/2010 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής:

«(2) Ταξίαρχος για τους Αξιωματικούς Στρατιωτικούς Δικαστικούς Γραμματείς και για τους Στρατιωτικούς Ιερείς, εφόσον είναι πτυχιούχοι ΑΣΕΙ ή ΑΕΙ.»

10. Η υποπερίπτωση (3) της περίπτωσης δ´ του άρθρου 23 του ν.3883/2010 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής:

«Συνταγματάρχης για τους Αξιωματικούς Δικαστικούς Γραμματείς και για τους Στρατιωτικούς Ιερείς, εφόσον δεν είναι πτυχιούχοι ΑΣΕΙ ή ΑΕΙ.»

11. Η πρώτη περίοδος της περίπτωσης β´ της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν.3883/2010 (Α΄ 167), αντικαθίσταται ως εξής:

«Ανώτατοι Αξιωματικοί, για να κριθούν προακτέοι κατ’ απόλυτη εκλογή, πρέπει, κατά την κρίση των αρμόδιων Συμβουλίων Κρίσεων, να συγκεντρώνουν, όπως προκύπτει από τον ατομικό τους φάκελο, τα παρακάτω προσόντα:»
12. Η περίπτωση στ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του ν.3883/2010 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής:
«στ. Για την προαγωγή των Συνταγματαρχών και αντιστοίχων απαιτείται η συμπλήρωση τεσσάρων (4) ετών στο βαθμό και τριάντα ενός (31) ετών συνολικής υπηρεσίας Αξιωματικού.»
13. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 28 του ν.3883/2010 (Α´ 167) προστίθεται δεύτερο και τρίτο εδάφιο, ως εξής :
«Κατ’ εξαίρεση, οι μάχιμοι Αξιωματικοί του ΠΝ που υποχρεούνται στη συμπλήρωση του προβλεπόμενου χρόνου διοίκησης, ως Κυβερνήτες πλοίων, κατά τα ειδικότερον καθοριζόμενα στις υποπεριπτώσεις (4) και (5) της περίπτωσης γ´ της παραγράφου 12 του παρόντος άρθρου, είναι δυνατό να κριθούν για προαγωγή στον επόμενο βαθμό και χωρίς τη συμπλήρωση του εν λόγω χρόνου, ύστερα από ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Ανώτατου Ναυτικού Συμβουλίου, η οποία εκδίδεται κατόπιν σχετικής εισήγησης της αρμόδιας Διεύθυνσης του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, λαμβανομένης οπωσδήποτε υπόψη της αντικειμενικής δυνατότητας για τη συμπλήρωση του χρόνου αυτού, εντός του καθοριζόμενου στο άρθρο 27 χρόνου προαγωγής, σε σχέση με την υφιστάμενη διαθεσιμότητα των πλοίων. »
14. Η υποπερίπτωση (5) της περίπτωσης γ´ της παραγράφου 12 του άρθρου 28 του ν.3883/2010 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής:
« (5) Αντιπλοίαρχος: δύο (2) έτη θαλάσσιας υπηρεσίας ή δύο (2) έτη υπηρεσίας στο Επιτελείο Στόλου ή Ανωτέρου Κλιμακίου Διοικήσεως και ένα (1) έτος ως Κυβερνήτης ως ανώτερος Αξιωματικός. »
15. Η παράγραφος 14 του άρθρου 28 του ν.3883/2010 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται, ως προς τους Αξιωματικούς του Υγειονομικού ανεξαρτήτως κλάδου, οι θέσεις και οι χρόνοι διοίκησης και ειδικής υπηρεσίας του παρόντος άρθρου, η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής Διευθυντών και Αναπληρωτών Διευθυντών κλινικών, διακλαδικών κλινικών, εργαστηρίων και μονάδων εντατικής θεραπείας των στρατιωτικών νοσοκομείων, καθώς και η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής για την πλήρωση θέσεων τομεαρχών, εποπτών και προϊσταμένων κλινικών, ειδικών τμημάτων και εργαστηρίων και των διακλαδικών κλινικών-κέντρων των στρατιωτικών νοσοκομείων από Αξιωματικούς Υγειονομικού Νοσηλευτικής. Με όμοια απόφαση καθορίζονται ο αριθμός, η ιδιότητα και η θητεία των μελών του διακλαδικού υγειονομικού συμβουλίου, των υγειονομικών συμβουλίων των κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, του υγειονομικού συμβουλίου διακλαδικών κλινικών, των επιστημονικών συμβουλίων των στρατιωτικών νοσοκομείων, οι αρμοδιότητες των ως άνω συμβουλίων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία τους.»
16. Η πρώτη περίοδος του άρθρου 31 του ν.3883/2010 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής:
«Αξιωματικοί που συμπληρώνουν κατά το ημερολογιακό έτος που διενεργούνται οι κρίσεις το χρόνο του άρθρου 27 του παρόντος νόμου, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 25 κρίνονται ως ακολούθως:»
17. Η περίπτωση β΄ του άρθρου 31 του ν.3883/2010 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής:
«Ανώτεροι Αξιωματικοί:
(1) «Προακτέοι κατ’ εκλογή».
(2) «Διατηρητέοι στον αυτό βαθμό»: Παραμένουν στο βαθμό τους μέχρι τις επόμενες τακτικές ή έκτακτες κρίσεις, οπότε κρίνονται εκ νέου σύμφωνα με τις παρούσες διατάξεις. Αν κριθούν σε τρεις διαδοχικές κρίσεις ή τρεις φορές συνολικά ως Αξιωματικοί, ως «Διατηρητέοι στον αυτό βαθμό», κρίνονται σύμφωνα με τα παρακάτω εδάφια (3) και (4).
(3) «Ευδοκίμως τερματίσαντες»: Όπως οι κατώτεροι Αξιωματικοί.
(4) «Αποστρατευτέοι»: Όπως οι κατώτεροι Αξιωματικοί.»
18. Η παράγραφος 13 του άρθρου 36 του ν.3883/2010 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής:

«Ανεξάρτητα από την ημερομηνία κτήσης του βαθμού:

α. Οι Αξιωματικοί Όπλων του ΣΞ, οι Μάχιμοι και Μηχανικοί του ΠΝ και οι ιπτάμενοι της ΠΑ είναι αρχαιότεροι των λοιπών ομοιοβάθμων τους Αξιωματικών και των τριών Κλάδων των ΕΔ και των ΚΣ.

β. Οι Αξιωματικοί Μάχιμοι του ΠΝ είναι αρχαιότεροι των ομοιοβάθμων τους Μηχανικών Αξιωματικών ΠΝ, που ονομάσθηκαν το ίδιο έτος αξιωματικοί.

γ. Οι Αξιωματικοί της περίπτωσης (5) της παραγράφου β´ του άρθρου 2 του παρόντος νόμου είναι νεότεροι των λοιπών ομοιοβάθμων τους, που προέρχονται από ΑΣΕΙ.

δ. Οι μόνιμοι εξ εφεδρείας Αξιωματικοί είναι νεότεροι όλων των υπηρετούντων ομοιοβάθμων τους, μονίμων εν ενεργεία Αξιωματικών, η δε μεταξύ τους αρχαιότητα καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

ε. Οι Αξιωματικοί που τίθενται ΕΟΘ είναι νεότεροι όλων των ομοιοβάθμων τους, της αντίστοιχης κατηγορίας και προέλευσης, όπως αυτές καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 καθώς και του παρόντος άρθρου.»

19. Η παράγραφος 16 του άρθρου 36 του ν.3883/2010 (Α΄ 167), αντικαθίσταται ως εξής:

«Η σειρά αρχαιότητας για τους από τη Σχολή Ικάρων προερχόμενους Ιπτάμενους Αξιωματικούς της ίδιας τάξης, επανακαθορίζεται με βάση το άθροισμα της βαθμολογίας τους, κατά την έξοδό τους από τη Σχολή Ικάρων, υπολογιζόμενου στο διπλάσιο και του αθροίσματος της βαθμολογίας που επιτυγχάνεται σε κάθε στάδιο της πτητικής εκπαίδευσης που υλοποιείται μετά την αποφοίτησή τους από τη Σχολή, διαιρούμενου με τον αριθμό των εκάστοτε τελεσθέντων σταδίων. Το συνολικό αποτέλεσμα διαιρούμενο με το τρία (3), αποδίδει την τελική βαθμολογία.»

20. Η παράγραφος 18 του άρθρου 36 του ν.3883/2010 (Α΄ 167), αντικαθίσταται ως εξής:

«18. Η αρχαιότητα μεταξύ των Αξιωματικών που κατατάσσονται μετά από διαγωνισμό, ρυθμίζεται με βάση τη σειρά επιτυχίας τους στο διαγωνισμό. Σε περίπτωση υποχρεωτικής φοίτησης σε Στρατιωτικές Σχολές ή Κέντρα Εφαρμογής, η αρχαιότητα επανακαθορίζεται από το μέσο όρο της βαθμολογίας του διαγωνισμού και της τελικής επίδοσης στη Σχολή ή στο Κέντρο Εφαρμογής. Η εγγραφή των Αξιωματικών αυτών σε πίνακες κρίσεων και προαγωγών, καθώς και η προαγωγή τους από την ημερομηνία συμπλήρωσης των απαιτούμενων για αυτούς τυπικών προσόντων, ρυθμίζεται από το κατά περίπτωση για αυτούς εφαρμοστέο νομικό πλαίσιο και είναι ανεξάρτητη της κατάταξής τους στη σειρά της μεταξύ τους αρχαιότητας.»

21. Η παράγραφος 2 του άρθρου 37 του ν.3883/2010 (Α΄ 167), αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Για τους Αξιωματικούς ΠΝ, ΠΑ και ΚΣ τηρείται ιδιαίτερη επετηρίδα για κάθε ειδικότητα. Κατ’ εξαίρεση, για τους Αξιωματικούς ΠΝ και ΠΑ, που προέρχονται από την κατηγορία της περίπτωσης (5) της παραγράφου β´ του άρθρου 2 τηρείται ιδιαίτερη επετηρίδα για κάθε ειδικότητα, στην οποία εγγράφονται βάσει της ημερομηνίας προαγωγής τους σε βαθμό Αξιωματικού. Ειδικότερα για τους Αξιωματικούς των Σωμάτων Τεχνικής Υποστήριξης και Υπηρεσιών Υποστήριξης της ΠΑ, τηρείται ιδιαίτερη επετηρίδα, ανάλογα με την προέλευσή τους (απόφοιτοι ΑΣΣΥ – μονιμοποιηθέντες εθελοντές του ν.δ.445/1974) για κάθε ειδικότητα, στην οποία εγγράφονται βάσει της ημερομηνίας προαγωγής τους σε βαθμό Αξιωματικού.»

22. Η παράγραφος 4 του άρθρου 59 του ν.3883/2010 (Α΄ 167), αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Τα Συμβούλια Κρίσεων για τους Αξιωματικούς των ΚΣ είναι αρμόδια για εκκρεμείς υποθέσεις των Αξιωματικών που μετατάσσονται στο Κοινό Νομικό Σώμα, καθώς και για υποθέσεις που αναπέμπονται ύστερα από ακυρωτικές αποφάσεις διοικητικών δικαστηρίων.»
23. Στο άρθρο 91 του ν. 3883/2010 (Α΄ 167), προστίθεται νέα παράγραφος 8, ως εξής:

«8. Οι διατάξεις του άρθρου 12 του ν.2439/1996 εφαρμόζονται και για όσα στελέχη των ΕΔ συμπληρώνουν τον καθοριζόμενο από το άρθρο 27 του παρόντος νόμου, χρόνο προαγωγής στον επόμενο βαθμό, εφόσον κρίνονται για προαγωγή στον ίδιο ανώτερο βαθμό στις ίδιες τακτικές ή έκτακτες κρίσεις, με τα στελέχη που μέχρι την 31.12.2012 συμπλήρωσαν είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας.»

 • 11 Απριλίου 2016, 12:51 | ΣΑΣΥΔΑ

  Με την παρ.21, καθορίζεται ιδιαίτερη επετηρίδα για τους Αξιωματικούς της περίπτωσης (5) της παρ. β’ του άρθρου 2 του ν.3883/2010 (μονιμοποιηθέντες εθελοντές του ν.δ. 445/1974 και του ν.705/1977). Η διατύπωση της διάταξης, «στοχεύει» στον επανακαθορισμό των επετηρίδων, με βάση την προέλευση, άρα θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι ευρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση.
  Η ουσία όμως της διάταξης, «κρύβεται» στην παρ.5 του άρθρου 46 του παρόντος σχεδίου νόμου, που αναφέρεται στον καθορισμό του αριθμού των οργανικών θέσεων που θα κατανεμηθούν (με Υπουργική Απόφαση), στους προερχόμενους από την κατηγορία των μονιμοποιηθέντων εθελοντών του ν.δ.445/1974.
  ( 5. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας που δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται ο αριθμός οργανικών θέσεων που κατανέμεται στους προερχόμενους από την κατηγορία των μονιμοποιηθέντων εθελοντών του ν.δ.445/1974 (Α´ 160) αξιωματικούς των Σωμάτων Τεχνικής Υποστήριξης και Υπηρεσιών Υποστήριξης της ΠΑ, από το σύνολο των νομοθετημένων οργανικών θέσεων των αξιωματικών των Σωμάτων αυτών. )
  Μείζον θέμα που απαιτείται η ιδιαίτερη παρακολούθησή του, κατά την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης.

 • 11 Απριλίου 2016, 12:52 | ΣΑΣΥΔΑ

  Με την παρ.18γ, επανακαθορίζεται η αρχαιότητα των αξιωματικών της περίπτωσης (5) της παρ. β’ του άρθρου 2 του ν.3883/2010 (μονιμοποιηθέντες εθελοντές του ν.δ. 445/1974 και του ν.705/1977) σε βάρος όμως των αξιωματικών προελεύσεως ΑΣΣΥ, αφού, σύμφωνα με τη διατύπωση της διάταξης, θα είναι μόνο νεότεροι των λοιπών ομοιοβάθμων τους που προέρχονται από τα ΑΣΕΙ και όχι και των προερχομένων από τις ΑΣΣΥ, που ίσχυε μέχρι σήμερα. Ανατρέπεται ουσιαστικά, κάτι που ίσχυε από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των ΑΣΣΥ, δηλαδή το προβάδισμα (αρχαιότητα) των αποφοίτων των Σχολών μας, έναντι των δύο άλλων προαναφερθέντων κατηγοριών, έρχεται δε σε ευθεία αντίθεση με την επιχειρούμενη αναβάθμιση (ως άρθρα 1-4 του παρόντος) των ΑΣΣΥ.
  Απαιτείται άμεση άρση της διάταξης ή την προσθήκη ανάλογης φράσεως ώστε η τελική μορφή της παρ.18γ να διαμορφωθεί ως εξής:
  » γ. Οι αξιωματικοί της περίπτωσης (5) της παραγράφου β’ του άρθρου 2 του παρόντος νόμου είναι νεότεροι των λοιπών ομοιοβάθμων τους, που προέρχονται από ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ. «

 • 11 Απριλίου 2016, 12:47 | ΣΑΣΥΔΑ

  Με την παρ.3, επεκτείνεται η δυνατότητα μετάταξης στο Σώμα των Μονίμων Υπαξιωματικών, σε Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) και στην κατηγορία των Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ), εφόσον έχουν πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης, πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
  Ο Σύλλογός μας θεωρεί πως είναι μια διάταξη που σαφώς δεν λειτουργεί υπέρ των αποφοίτων ΑΣΣΥ. Η δημιουργία ξεχωριστής επετηρίδας, θεωρούμε, ότι θα αποτελούσε την καλύτερη λύση στο υπόψη θέμα.
  Η εφαρμογή της θα πρέπει να τύχει ιδιαίτερης προσοχής λαμβανομένου υπόψη των ανωτέρω παρατηρήσεών μας.

 • 11 Απριλίου 2016, 12:18 | 1988

  ΕΝΑΡΞΗ

  Tο καλοκαίρι του 2010 ψηφίστηκε ο νομός του νέου Ασφαλιστικού (3865/10) για τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας κατά τον οποίο όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης μέχρι 31-12-2014 ακολουθούν το παλαιό Ασφαλιστικό, ενώ οι νεότεροι θα ακολουθήσουν το νέο κατά τον οποίο πλέον δεν υπάρχει 35ετια αλλά 40ετια.
  Ακολούθησε τον Σεπτέμβριο του ιδίου έτους η ψήφιση του νέου νομού περί Ιεραρχίας και Εξέλιξης (3883/10) των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων. Σύμφωνα με αυτόν όποιος συμπληρώνει 25 έτη πραγματικής υπηρεσίας έως 31-12-2012 θα ακολουθήσει κατ’ ουσία τον παλαιό νομό εξέλιξης 2439/96 ενώ οι νεότεροι θα εξελιχθούν με το νέο κατά τον οποίο υπάρχει μεγαλύτερη καθυστέρηση στην εξέλιξη, χάνοντας παράλληλα τη δυνατότητα απόκτησης του βαθμού του Σμηνάρχου στις ΑΣΣΥ της ΠΑ.
  Oι δυο νόμοι θα έπρεπε να είναι εναρμονισμένοι στην ημερομηνία έναρξης ισχύος τους. Ο μη εναρμονισμός τους δημιουργεί προβλήματα στους αποφοίτους των ΑΣΣΥ της ΠΑ αλλά και των υπόλοιπων Όπλων, που εισήχθησαν τα έτη 1988 και 1989 στην Υπηρεσία (40η και 41η ΣΤΥΑ). Αυτά τα στελέχη με την κατάσταση ως έχει, είναι καταδικασμένα να εξελιχθούν χειρότερα από όλους τους παλαιότερους αποφοίτους αλλά και από όλους τους νεότερους από αυτά.
  Οι αγκυλώσεις για την 40 και 41 ΣΤΥΑ συνοψίζονται ως κατωτέρω:
  α. Την ημερομηνία ψήφισης του νέου νόμου περί Ιεραρχίας και Εξέλιξης ήταν ήδη Ανθσγοι όπως οι προηγούμενοι απόφοιτοι από αυτούς (39η) οι οποίοι όμως ακολουθούν τον ν2439 στην εξέλιξη. Μάλιστα οι απόφοιτοι της 40ης είχαν ονομαστεί Ανθσγοι το ίδιο έτος με την 39η. Μόνο οι αξκοί της 40ης και της 41ης εξαιρέθηκαν από την εξέλιξη του ν2439, από όλους τους αξιωματικούς εν ενεργεία εκ ΣΤΥΑ που υπήρχαν την ημερομηνία ψήφισης του ν3883/10. Αυτό αποτελεί άνιση και διακριτική μεταχείριση μεταξύ Αξκών ίδιας προέλευσης ακόμη και ίδιου βαθμού και ίδιου έτους ονομασίας.
  β. Εισήλθαν στις τάξεις των Αξκων με το νόμο 2439/96 σε ισχύ ο οποίος προέβλεπε καταληκτικό βαθμό αυτόν του Σμηνάρχου χωρίς πτυχίο ΑΕΙ. Αυτό τηρήθηκε για όλους τους άλλους εν/εν Αξκους εκ ΣΤΥΑ τη στιγμή της ψήφισης του 3883 και ΕΞΑΙΡΕΘΗΚΑΝ ΜΟΝΟ οι Αξκοι της 40ης και 41ης ΣΤΥΑ (Σημειώνεται ότι στο βαθμό του Σμηνάρχου έφταναν μόνο οι απόφοιτοι των ΑΣΣΥ της ΠΑ και μόνο σε αυτούς επήλθε υποβιβασμός). Επιπροσθέτως τους έχει ΗΔΗ αποδοθεί αναδρομικότητα αξιωματικού όπως ορίζει ο ν2439/96 για τους Αξκούς εξ Ανθστών την οποία ΟΜΩΣ δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν στο νέο νόμο αφού δεν προβλέπεται χρήση αναδρομικότητας Αξκού για αυτής της προέλευσης Αξκούς.
  γ. Θα γίνουν Επγοί όταν φθάσουν στα 34 1/2 έτη υπηρεσίας σύμφωνα με τον ν3883/10. Ο νέος νόμος στη συνέχεια ορίζει ότι στα 36 έτη υπηρεσίας θα γίνουν Ασμχοι εν ενεργεία κάτι το οποίο όμως δεν μπορεί να συμβεί στους συγκεκριμένους, διότι ακολουθούν το παλαιό ασφαλιστικό και συνεπώς στα 34ετη και 9 μήνες τίθενται σε ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ αποστρατεία. Έτσι ο καταληκτικός της 40ης Σειράς είναι ο Επγος αντί ο Ασμχος ΕΝ/ΕΝ που προβλέπει ο ν3883. Η 41η επιβαρύνεται ακόμη περισσότερο στην εξέλιξη από την 40η δεδομένου ότι το έτος 2012 που έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Υπσγου τέθηκε σε ισχύ το άρθρο 27 παραγ. 4α του ν3883 που αυξάνει το χρόνο παραμονής στο βαθμό του Ανθσγου σε τέσσερα χρόνια από τρία που ήταν. Ο χρόνος παραμονής στο βαθμό του Ανθσγου άλλαξε, μόνο που αυτή η αλλαγή πρέπει να αφορά τους αποφοίτους ΑΣΣΥ που θα γίνουν Ανθσγοι στα 19 έτη υπηρεσίας εκεί δηλαδή που μειώνει ο ν3883 το χρονικό όριο που θα γίνονται Αξκοι οι εξ ΑΣΣΥ προερχόμενοι. Η 41η προήχθη σε Ανθσγο στα 20 έτη υπηρεσίας. Το αποτέλεσμα θα είναι η 41η με τη νέα κλιμάκωση των βαθμών που ακολουθεί, να πρέπει να προαχθεί σε Επγο εν ενεργεία στα 35 έτη υπηρεσίας κάτι το οποίο δεν είναι εφικτό διότι ακολουθεί το παλαιό Ασφαλιστικό και έτσι στα 34ετη και 9 μήνες θα τεθεί σε ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ αποστρατεία κατέχοντας μετά βίας τον βαθμό του Σγου.
  δ. Σε περίπτωση που κάποιος από τα στελέχη των ανωτέρω σειρών κατέχει πτυχίο ΑΕΙ είναι άξιο απορίας πως θα καταφέρει να φθάσει στον προβλεπόμενο από το ν3883 βαθμό του Σμηνάρχου όταν δεν προλαβαίνει ούτε το βαθμό του Ασμχου να λάβει μια και διαθέτει μόνο 35 χρόνια εξέλιξης.

  Επιπλέον των ανωτέρω επισημαίνεται ότι με το ΠΔ 31-10-2009, ΦΕΚ (Γ) 523/9-7-2009 (το οποίο σημειωτέον εξακολουθεί και τελεί ΕΝ ΙΣΧΥ) έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν2439/96 οι απόφοιτοι της 41ης σειράς ΣΤΥΑ (κατάταξης 1989) ΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ αξιωματικοί από τις 6 Σεπτεμβρίου 2004. Αντιστοίχως από το 2003 λογίζονται ως αξιωματικοί οι απόφοιτοι της 40ης σειράς ΣΤΥΑ (κατάταξης 1988). Τα προαναφερόμενα παραβλέπονται πλήρως και ταυτόχρονα δημιουργείται μία επιπλεόν αγκύλωση από το γεγονός ότι ενώ η 40η και 41η σειρά έχουν διαφορά κατάταξης ένα (1) ημερολογιακό έτος (1988 και 1989), πλέον οι προαγωγές τους απέχουν κατά δύο (2) ημερολογιακά έτη, γεγονός το οποίο είναι ενισχυτικό της προχειρότητας αντιμετώπισης των προαγωγικών σχέσεων των υπόψη σειρών.

  Εκτιμώ οι αντίστοιχα θέματα εμφανίζονται για το σύνολο των στελεχών προέλευσης ΑΣΣΥ των ΕΔ κατάταξης 1988 και 1989.

  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
  Οι ανωτέρω αγκυλώσεις αποκαθίστανται με την εξής τροπολογία:

  ⇒ ⇒ «Ειδικά για τους Αξκους Ραδιοναυτίλων, Τεχνικής Υποστήριξης και Υπηρεσιών Υποστήριξης της ΠΑ που μέχρι 31-12-14 συμπληρώνουν είκοσι πέντε έτη πραγματικής υπηρεσίας εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της υποπαραγράφου 8δ του άρθρου 3 και των άρθρων 5 έως 10, 11, πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν.2439/1996 (ΦΕΚ219/Α ́)».

  ή

  ⇒ «…Για τα στελέχη των ΕΔ που μέχρι την 31.12.2014 συμπληρώνουν είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11, πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν.2439/1996 (ΦΕΚ 219/Α ). Ειδικά για τους Αξιωματικούς Ραδιοναυτίλων, Τεχνικής Υποστήριξης και Υπηρεσιών Υποστήριξης της ΠΑ που μέχρι την 31.12.2014 συμπληρώνουν είκοσι πέντε(25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της υποπαραγράφου 8δ του άρθρου 3 του ν.2439/1996 (ΦΕΚ 219/Α ́)…..»

  ΕΠΙΣΗΣ
  Σχετ.:
  α. ΝΔ.445/1974
  β. Ν.2439/1996
  γ. Ν.3883/2010
  δ. Φ.900α/13346/4065/10 Ιουλίου 2013/ΥΕΘΑΣΚΟΠΟΣ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
  1. Αποκατάσταση της δυσμενούς διακριτικής μεταχείρισης των Αξιωματικών που προέρχονται από ΑΣΣΥ (ΣΥΔ-ΣΤΥΑ-ΣΜΥ-ΣΜΥΝ) των Τάξεων 1991 – 1992 (καταταγέντες τα έτη 1989, 1990), σε ότι αφορά στη βαθμολογική τους εξέλιξη σε σχέση με τους Αξιωματικούς της ιδίας προέλευσης, παλαιοτέρων και νεοτέρων Τάξεων. Η παρούσα, αποσκοπεί στην ανάδειξη του θέματος, καθιστώντας έτσι την Πολιτεία κοινωνό των προβληματισμών του εμπλεκόμενου προσωπικού.
  2. Αξίζει να σημειωθεί ότι το θέμα, πέρα από τη βαθμολογική εξέλιξη και τα εύλογα ζητήματα ηθικής τάξεως που προκύπτουν και τα οποία δεν επιδέχονται αμφισβήτηση, έχει και σαφείς επιχειρησιακές πτυχές και προεκτάσεις (διαγραφόμενη γήρανση του στρατεύματος) οι οποίες δεν αποτελούν αντικείμενο της παρούσας.
  ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ – ΣΧΟΛΙΑ
  3. Αφορά μια μεγάλη αριθμητικά ομάδα συναδέλφων, οι οποίοι ευρίσκονται σε μια ιδιαίτερα παραγωγική φάση της σταδιοδρομίας τους και οι οποίοι αντιμετώπισαν και αντιμετωπίζουν την αδιαφορία της Πολιτείας, σε ένα μείζονος ηθικής τάξεως ζήτημα. Οι προηγούμενες πολιτικές ηγεσίες του ΥΠΕΘΑ, στο πλαίσιο του Κοινοβουλευτικού ελέγχου, αναγνώρισαν το δίκαιο του αιτήματος και υποσχέθηκαν τη συνολική αντιμετώπιση των αδικιών που έχει επιφέρει σε πολλές κατηγορίες προσωπικού η εφαρμογή του (γ) σχετικού. Επίσης καμία ενέργεια (τροποποίηση ή αναθεώρηση) έχει δρομολογηθεί μέχρι σήμερα.
  4. Τυχόν διευθέτηση του θέματος, μπορεί να γίνει με τρόπο απολύτως αποδεκτό για όλους (άμεσα ή έμμεσα εμπλεκόμενους Αξκούς, καθώς ισχύει και εφαρμόζεται διαφορετική επετηρίδα Αξιωματικών από ΑΣΕΙ -ΑΣΣΥ), χωρίς να επιφέρει την παραμικρή οικονομική επιβάρυνση (αναδρομική ή μη) για την Υπηρεσία, βάσει των καθοριζομένων στο άρθρο 86 του (γ) σχετικού.
  5. Αναλυτικότερα, με βάση τις διατάξεις του (γ) σχετικού καθορίζονται, πέραν των άλλων θεμάτων, τα εξής:
  α. Καταληκτικός βαθμός για τους Αξιωματικούς που είναι απόφοιτοι των ΑΣΣΥ, καθορίζεται ο βαθμός του Αντισυνταγματάρχη (Αντιπλοιάρχου – Αντισμήναρχου).
  β. Διευρύνεται ο ελάχιστος χρόνος παραμονής όλων ανεξαιρέτως των Αξιωματικών (ανεξαρτήτως προέλευσης) κατά (1) επιπλέον έτος στους βαθμούς του Ανθυποσμηναγού [Σημαιοφόρου-Ανθυπολοχαγού (4 έτη παραμονής έναντι 3)], του Υποσμηναγού [Ανθυποπλοιάρχου – Υπολοχαγού (5 έτη παραμονής έναντι 4)] και Σμηναγού [Υποπλοιάρχου – Λοχαγού (6 έτη παραμονής έναντι 5)].
  γ. Ο ελάχιστος χρόνος προαγωγής των Ανθυπασπιστών (προέλευσης από ΑΣΣΥ) στις τάξεις των Αξιωματικών και ειδικότερα στο βαθμό του Ανθυποσμηναγού (Σημαιοφόρου – Ανθυπολοχαγού), ορίζεται στα (19) έτη πραγματικής υπηρεσίας, αρχής γενομένης από 01 Ιαν 2011 και όχι από δημοσιεύσεως του νόμου, όπως ενδείκνυται για λόγους ισονομίας και το οποίο θα ήταν το απολύτως αναμενόμενο και φυσιολογικό ως πρόβλεψη του νομοθέτη.
  6. Από τη μελέτη του θέματος και με βάση τις συνδυαστικές διατάξεις των (β) και (γ) σχετικών, όπως ισχύουν κατά περίπτωση, προκύπτουν τα παρακάτω ζητήματα:
  α. Εμπίπτοντας στο νέο θεσμικό πλαίσιο του (γ) σχετικού, οι Αξιωματικοί προερχόμενοι από ΑΣΣΥ των Τάξεων 1993 (κατάταξη 1991) και εντεύθεν, προάγονται στον βαθμό του Υποσμηναγού (Ανθυποπλοιάρχου – Υπολοχαγού), με την συμπλήρωση (23) ετών πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, δηλαδή (19) έτη συνολικής στρατιωτικής υπηρεσίας, μέχρι και το βαθμό του Ανθυπασπιστή και (4) επιπλέον έτη στο βαθμό του Ανθυποσμηναγού (Σημαιοφόρου – Ανθυπολοχαγού).
  β. Αντίστοιχα, οι Αξιωματικοί από ΑΣΣΥ των Τάξεων έως και 1990 (κατάταξη μέχρι και το έτος 1988), εμπίπτοντας στις παλαιότερες διατάξεις του (β) σχετικού, προήχθησαν στον βαθμό του Υποσμηναγού (Ανθυποπλοιάρχου – Υπολοχαγού), με την συμπλήρωση (23) ετών πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, δηλαδή (20) έτη συνολικής στρατιωτικής υπηρεσίας μέχρι και το βαθμό του Ανθυπασπιστή και (3) επιπλέον έτη στο βαθμό του Ανθυποσμηναγού (Σημαιοφόρου – Ανθυπολοχαγού). γ. Αντιθέτως, οι Αξιωματικοί των Τάξεων 1991-1992, (καταταγέντες τα έτη 1989, 1990), αδικούνται κατάφορα σε σχέση με όλους τους παραπάνω συναδέλφων τους, καθώς προήχθησαν στον επόμενο βαθμό του Υποσμηναγού (Ανθυποπλοιάρχου – Υπολοχαγού ) στα (24) έτη πραγματικής υπηρεσίας, μη ακολουθώντας όπως επιβάλλεται για λόγους ηθικής τάξεως, τη βαθμολογική εξέλιξη των παλαιότερων συναδέλφων τους, αλλά ούτε έχοντας έστω το δικαίωμα να κάνουν χρήση του ευεργετήματος του άρθρου 85 του (γ) σχετικού, το οποίο στην ουσία παρέχει στους νεότερους συναδέλφους τους τη δυνατότητα προαγωγής στο βαθμό του Υποσμηναγού (Ανθυποπλοιάρχου – Υπολοχαγού), στα (23) έτη στρατιωτικής υπηρεσίας!!!
  7. Από τα παραπάνω, γίνεται αντιληπτό ότι ορισμένα σημεία του (γ) σχετικού, τα οποία προφανώς διέλαθαν της προσοχής του νομοθέτη, δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στην υπηρεσιακή εξέλιξη των Αξιωματικών των Τάξεων 1991-1992 (ΑΣΣΥ), οι οποίοι με ευθύνη της Υπηρεσίας θα εξελιχθούν με το δυσμενέστερο δυνατό σενάριο, τόσο σε σχέση με όλους τους παλαιότερους όσο και τους νεότερους αποφοίτους ΑΣΣΥ. Εξειδικεύοντας:
  α. Εφόσον η προαγωγή τους συνεχίσει να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του (γ) σχετικού, στερούνται οριστικά και αμετάκλητα το δικαίωμα να προαχθούν στον καταληκτικό βαθμό αποφοίτων ΑΣΣΥ, γεγονός που έχει εξασφαλιστεί τόσο για τους παλαιότερους συναδέλφους απόφοιτους ΑΣΣΥ, καθώς και για τις νεότερες τάξεις αυτών, διότι αυτοί προάγονται στα (23) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας στο βαθμό του Υποσμηναγού (Ανθυποπλοιάρχου – Υπολοχαγού) και συνεπώς έχουν την δυνατότητα να λάβουν τον καταληκτικό βαθμό, εφόσον παραμείνουν στην υπηρεσία για (35) έτη πραγματικής υπηρεσίας. Σε αντίθεση λοιπόν με τους παραπάνω, οι απόφοιτοι των Τάξεων 1991-1992, φυσιολογικά εξελισσόμενοι θα προαχθούν στο βαθμό του Επισμηναγού (Πλωτάρχη – Λοχαγού), μετά τα (35) έτη στρατιωτικής υπηρεσίας, όταν δηλαδή θα είναι σε κάθε περίπτωση ήδη απόστρατοι, είτε αυτεπαγγέλτως (κατάληψη ορίου ετών υπηρεσίας), είτε κάνοντας χρήση των θεσμοθετημένων πρόσθετων (5) ετών πραγματικής υπηρεσίας που διανύθηκαν σε Μονάδες Εκστρατείας και υπολογίζονται στο διπλάσιο, δυνάμει του άρθρου 40 του ΠΔ 169/2007.
  β. Αντίθετα, εάν η προαγωγή τους γινόταν σύμφωνα με τις διατάξεις του του (γ) σχετικού, λαμβάνοντας όμως υπόψη το άρθρο 85 περί προαγωγής Ανθυπασπιστών σε Ανθυποσμηναγό (Σημαιοφόρο – Ανθυπολοχαγό) σε (19) έτη συνολικής υπηρεσίας, καθώς και το άρθρο 86 που αφορά την αναδρομικότητα προαγωγών από ψηφίσεως του νόμου και όχι αυθαίρετα από 01 Ιαν 2011, τότε θα υπήρχε ομαλή κλιμάκωση εξέλιξης σε αντιστοιχία και ισονομία με τις παλαιότερες και με τις νεότερες τάξεις, γεγονός το οποίο σήμερα δεν συμβαίνει όλως παραδόξως.
  γ. Σήμερα αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία η προαγωγή δύο διαδοχικών τάξεων Αξιωματικών με διαφορά μόνο δύο μηνών (για καθαρά διαδικαστικούς λόγους) αντί ενός έτους όπως είναι το φυσιολογικό για όλες της Παραγωγικές Σχολές των ΕΔ, πχ 20 Οκτ 2010 (προαγωγή ΣΜΥ Τάξεως 1992) και 01 Ιαν 2011 (προαγωγή ΣΜΥ Τάξεως 1993).
  ΠΡΟΤΑΣΗ – ΕΙΣΗΓΗΣΗ
  8. Για την αποκατάσταση της υφιστάμενης αδικίας, απαιτείται η λήψη μέτρων τα οποία εφαρμοζόμενα, μπορούν να εξαλείψουν τα υπόψη ζητήματα, χωρίς να επηρεαστεί στο παραμικρό η διοικητική ή επιχειρησιακή λειτουργία των ΕΔ και φυσικά διατηρώντας μια ομαλή και εύλογη κλιμάκωση στο υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο βαθμολογικής εξέλιξης των Αξιωματικών, όπως αυτό διαμορφώθηκε με το (γ) σχετικό.
  9. Ενδεικτικά, τα προτεινόμενα μέτρα (με βάση τους βαθμούς του ΣΞ) έχουν ως εξής:
  α. Στο άρθρο 91 σχετικού (γ), προτείνεται να προστεθεί εμβόλιμα μια επιπλέον παράγραφος (βλ. 3), με την ακόλουθη διατύπωση: «Αξιωματικοί βαθμού Υπολοχαγού και αντιστοίχων, απόφοιτοι ΑΣΣΥ που ονομάστηκαν Μ. Λοχίες και αντίστοιχοι βαθμοί, τα έτη 1990, 1991 και 1992, κρίνονται και προάγονται στο βαθμό του Λοχαγού και αντιστοίχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2439/96, κατ’ εξαίρεση και μόνο για την κρίση αυτή (στον υπόψη βαθμό)». Ακολούθως να αναπροσαρμοστεί η αρίθμηση των παραγράφων του άρθρου που έπονται και παραμένουν ωε έχουν.
  β. Η Παράγραφος 6 του άρθρου 91, (γ) σχετικού, (Παράγραφος 7 μετά την ως άνω προτεινόμενη αναπροσαρμογή), να τροποποιηθεί ως εξής: «Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 85 του παρόντος νόμου εφαρμόζονται, από δημοσιεύσεώς του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως». γ. Στο άρθρο 27, (γ) σχετικού, κρίνεται σκόπιμο να προστεθεί στην παράγραφος 4 ένα επιπλέον εδάφιο με την ένδειξη (στ) και την ακόλουθη διατύπωση: «Αξιωματικοί που προέρχονται από Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ, οι οποίοι συμπλήρωσαν είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2015, κρίνονται για προαγωγή στο βαθμό του Ταγματάρχη (Πλωτάρχη – Επισμηναγό), με τη συμπλήρωση τριάντα ένα ετών (31) από την κατάταξή τους στις ΕΔ (Σώματος ΑΣΣΥ)»

  ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΣ
  Είναι σίγουρο πως μάλλον υπάρχουν κάποια περιθώρια βελτίωσης, που ίσως εξομαλύνουν και κάποιες αδικίες, αλλά η αδικία στην οποία υπόκεινται οι εισαχθέντες στις ΑΣΣΥ τα έτη 1988-89 είναι άνευ προηγουμένου.

  Και μην διαμαρτύρονται κάποιοι για την επανάληψη του δίκαιου αιτήματος μας, ακόμα και για την «αντιγραφή επικόλληση» κειμένου από παρόμοιες εισηγήσεις, γιατί είναι αναμενόμενο εφόσον το αίτημα είναι συλλογικό και τα επιχειρήματα εξόφθαλμα, συγκροτημένα, στιβαρά και συγκεκριμένα (τι να κάνουμε να ανακαλύπτουμε περιττολογίες?).

  Για να καταστεί σαφέστερη αυτή η εν λόγω αδικία σας (ξανά)παραθέτω το παρακάτω παράδειγμα:

  Κατά το έτος ψήφισης των νόμων 3883/10 και 3865/10 στην ΠΑ υπήρχαν τρεις τάξεις Ανθυποσμηναγών (η 39η, η 40η και η 41η)προέλευσης ΣΤΥΑ (ΑΣΣΥ).
  Κατά το έτος συμπλήρωσης πλήρους πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας (35/35) οι υπόψη τρεις σειρές θα φέρουν τους κάτωθι βαθμούς:
  α. Η 39η Αντισμήναρχοι ή και Σμήναρχοι κατά την αποστρατεία τους.
  β. Η 40η Επισμηναγοί.
  γ. Η 41η Σμηναγοί.

  Δηλαδή…
  δύο (2) αξιωματικοί της ίδιας υπηρεσιακής προέλευσης και
  δίχως κάποιος από αυτούς να έχει τιμωρηθεί με στέρηση βαθμού,
  με δύο (2) μόνο χρόνια διαφορά στα χρόνια υπηρεσίας,
  έχουν τρεις (3) βαθμούς διαφορά.

  Είναι σίγουρο ότι αυτό δεν έχει ξαναγίνει στις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας μας και υποθέτω και και σε ΕΔ άλλων χωρών.

  ΓΙΑΤΙ ΛΟΙΠΟΝ ΝΑ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΝΑ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΑΔΙΚΙΑ, ΠΟΥ ΟΜΟΙΑΖΕΙ ΜΕ ΤΙΜΩΡΙΑ?

  Και επειδή η αποκατάσταση της εν λόγω αδικίας είναι κυρίως ηθικής και όχι οικονομικής φύσης (το οικονομικό κόστος αφορά αφενός μικρές-μονοετείς διαφορές βασικών μισθών στα 31 και στα 34 χρόνια αφετέρου δεν επιβαρύνει το οικονομικό προυπολογισμό άμεσα αλλά σε βάθος οκταετίας) ελπίζουμε ότι η τροποποίηση της ημερομηνίας στην παράγραφο 2 άρθρο 91 του ν.3883/10 σε 31.12.2014 θα τύχει ορθολογικής αντιμετώπισης αυτή τη φορά.

  ΤΕΛΟΣ
  Όσες φορές και από όσους συμμαθητές μου και αν γραφεί δεν θα πάψει αν δεν διορθωθεί η ΑΔΙΚΙΑ που υφίστανται οι απόφοιτοι των ΑΣΣΥ (90-91) και συγκεκριμένα για την ΠΑ οι 40-41 σειρές ΣΤΥΑ.
  Έξι έτη συνέχιση της αβλεψίας , οκτώ ερωτήσεις στην Βουλή των Ελλήνων από αξιότιμους βουλευτές όλων των κομμάτων, προσωπικές αναφορές συμμαθητών μου προς το ΓΕΑ, αγωγές που αναμένουν εκδίκαση με συνεχείς αναβολές από τα επιτελεία , ενημερωτικά προς την ηγεσία τόσο την στρατιωτική όσο και την πολιτική , υποσχέσεις ένα σωρό που λησμονούνται μετά από λίγο…
  Την ύστατη τούτη στιγμή παρακαλείται ο αξιότιμος κος ΥΕΘΑ όπως σταθμίσει την κατάσταση και ας αποδώσει επιτέλους δικαιοσύνη σε δύο τάξεις που …απλά ξεχάστηκαν στον Ν3883/2010.(λεγόμενα του τότε κου ΥΕΘΑ/2010)
  Το θέμα είναι ήδη γνωστό αναγνωρίζω κ΄ κατανοώ ότι ΔΕΝ είναι κουραστικό…

 • 11 Απριλίου 2016, 12:12 | ΣΑΣΥΔΑ

  Με την παρ.2, καθορίζεται η δυνατότητα αλλαγής της ειδικότητας την οποία κατέχουν αξιωματικοί προέλευσης ΑΣΣΥ και ένταξής τους στην ειδικότητα Έρευνας-Πληροφορικής, με παράλληλη μετάταξή τους στο Σώμα Τεχνικής Υποστήριξης.
  Ο Σύλλογός μας, θεωρεί θετική τη ρύθμιση.

 • 11 Απριλίου 2016, 11:29 | Α.Μ.

  Διαχρονικά εκδηλώνετε πρόθεση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας συμπεριλαμβανομένης και της σημερινής, να ρυθμίσει οριστικά την άδικη και άνιση αντιμετώπιση των Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) στο χρόνιο ζήτημα της βαθμολογικής τους εξέλιξης,
  Βασικό αίτημά τους ήταν και είναι η αναγνώριση της κατηγορίας τους, μέσα στα πλαίσια της Συνταγματικής αρχής για ίση μεταχείριση, με βαθμολογική εξέλιξη αντίστοιχη των Εθελοντριών του Ν.705/1977 και των εθελοντών συνάδελφων τους του Ν.445/74.
  Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 1513/85 κατατάχθηκαν Οπλίτες Πενταετούς Υποχρέωσης (ΟΠΥ) το 1985 στο Στρατό Ξηράς, το 1989 στο Πολεμικό Ναυτικό και 1990 στην Πολεμική Αεροπορία (με το άρθρο 13 του Ν. 1848/89.
  Με τη παρ. 5 άρθρου 13 του Ν. 1848/89 οι Εθελόντριες του Ν. 705/77 εντάχθηκαν στο θεσμό των Ε.Μ.Θ. Επακολούθησαν ευνοϊκές ρυθμίσεις για τις Εθελόντριες όπως :
  α. Με το άρθρου 13 του Ν. 3257/2004, οι εθελόντριες προάγονται στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού και αντίστοιχων των άλλων Κλάδων με τη συμπλήρωση είκοσι ενός ετών αντίστοιχα συνολικής πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας από την αρχική τους κατάταξη, συντρεχουσών των λοιπών προϋποθέσεων του Ν.Δ 445/1974.
  β. Με τις διατάξεις παρ. α(5), β(7) και γ(7) άθρου 23 του Νόμου 3883/2010 οι Εθελοντές Νόμου 445/74 και οι Εθελόντριες Ν. 705/77 προάγονται μέχρι και το βαθμό Ταγματάρχη – Πλωτάρχη – Επισμηναγού.
  Με τις άνω διατάξεις δηλαδή, οι εθελοντές υπαξιωματικοί του Ν. 445/74 και εθελόντριες του Ν. 705/77,με ιεραρχική εξέλιξη κατά την κατάταξή τους (μέχρι Αρχιλοχίες, Αρχικελευστές, Αρχισμηνίες) προάγονται σε αξιωματικούς ενώ οι ΕΜΘ που κατά την κατάταξη τους προβλέπετο προαγωγή μέχρι βαθμού Ανθυπασπιστή παραμένουν στον ίδιο καταληκτικό βαθμό προαγωγής μέχρι 35 έτη υπηρεσίας.
  Οι επερωτήσεις στην Βουλή των Ελλήνων έχουν γίνει κατά καιρούς από βουλευτές όλων σχεδόν των κομμάτων προς τον αντίστοιχο Υπουργό Εθνικής Άμυνας έχοντας ως σημείο αναφοράς την μη εφαρμογή των διατάξεων περί βαθμολογικής εξέλιξης των μονιμοποιηθέντων ΕΜΘ όπως εφαρμόστηκαν στις γυναίκες εθελόντριες του Ν. 705/77 που ήταν και αυτές ΕΜΘ. Επικαλούνται την αρχή της ισότητας που επιτάσσει το άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος, σύμφωνα με το οποίο δεσμεύετε τόσο η διοίκηση όσο και ο κοινός νομοθέτης, και επιβάλλετε η ομοιόμορφη μεταχείριση ίδιας κατηγορίας στελεχών, αλλά και την αριθμ. G.273/97/25-10-99 απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σύμφωνα με την οποία οι διοικήσεις των Ενόπλων Δυνάμεων, πρέπει να τηρούν κατά κανόνα την αρχή της ίσης μεταχείρισης.
  Συγκριτικά στοιχεία στηρίζουν το αίτημα των ΕΜΘ ότι η πολιτική όσο και η στρατιωτική ηγεσία αντίκειται στην αρχή της ίσης μεταχείρισης, λαμβανομένων υπόψη των κατωτέρω :
  α. Οι ΕΜΘ εντάσσονται στο στράτευμα μέσα από συγκεκριμένα κριτήρια και διαδικασίες με τα ίδια τυπικά προσόντα και εκπαιδεύονται με τα ίδια στρατιωτικά πρότυπα όπως οι Εθελόντριες και οι Εθελοντές υπαξιωματικοί.
  β. Οι ΕΜΘ εντάχθηκαν σε ξεχωριστή επετηρίδα και προάγονται ανεξαρτήτως κενών οργανικών θέσεων σε αντίθεση με τους εθελοντές τουςεθελοντές υπαξιωματικούς του ΝΔ 445/74 και τις εθελόντριες υπαξιωματικούς του Ν. 705/77 που εντάχτηκαν στην ίδια επετηρίδα με τους μόνιμους υπαξιωματικούς των παραγωγικών σχολών.
  γ. Οι ΕΜΘ διέπονται από τις ίδιες διατάξεις και τους ίδιους πειθαρχικούς και ποινικούς κανόνες, έχουν τα ίδια δικαώματα και υποχρεώσεις χρησιμοποιούνται σε ίδια καθήκοντα και προσφέρουν όμοιες υπηρεσίες όπως οι Εθελόντριες και οι Εθελοντές υπαξιωματικοί χωρίς καμία εξαίρεση.
  Είναι γνωστό ότι το θέμα της βαθμολογική στασιμότητας των εθελοντριών του Ν. 705/77, οι οποίες θα ήταν ακόμα στο βαθμό του Αρχικελευστή και αντίστοιχους, επιλύθηκε επειδή προέβει σε άμεσες νομοθετικές ρυθμίσεις μετά την εκλογή του ο ΥΠΕΘΑ.
  Περαιτέρω το ΥΕΘΑ σε ερωτήσεις βουλευτών απαντάει ότι η σταδιοδρομία των εθελοντριών του Ν. 705/77 διέπεται από διαφορετικό νομικό καθεστώς και ότι ουδεμία συνάφεια προκύπτει μεταξύ των δύο κατηγοριών αφού τελούσαν υπό διαφορετικές συνθηκες κατάταξης, προϋποθέσεων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων παραμονής στο στράτευμα!
  Όλες αυτές οι ερωτήσεις των βουλευτών της κυβέρνησης περί ισονομίας και δίκαιης μεταχείρισης των στελεχών ξεχάστηκαν;
  Προτίθεται το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να τηρήσει την Συνταγματική Ισότητα στην περίπτωση αυτή των Εθελοντών Μακράς Θητείας(ΕΜΘ);
  Γιατί η βαθμολογική εξέλιξη των ΕΜΘ δεν είναι στο σχέδιο νόμου του ΥΠΕΘΑ ;
  Γιατί έμεινε στάσιμό το ζήτημα ή μήπως έκλεισε μέχρι τις επόμενες εκλογές; Είναι γνωστό πια το παιχνίδι που παίζουν οι πολιτικοί εις βάρος των ΕΜΘ υποσχώμενοι προεκλογικά βαθμούς για να κερδίσουν ψήφους (το θέμα των ΕΜΘ φέρνει χιλιάδες ψήφους) και όταν έρθουν στην εξουσία και κληθούν να ρυθμίσουν το θέμα της βαθμολογικής τους εξέλιξης κρύβονται πίσω από τις απόψεις της στρατιωτικής ηγεσίας.
  Πότε επιτέλους θα καταλάβετε ότι οι ΕΜθ έχουν ανάγκη ηθικής αμοιβής.Τα πολλά έτη παραμονής τους σε ένα βαθμό αγγίζει άμεσα την ηθική υπόστασή τους ως εργαζόμενων, δημιουργεί πελώριο κοινωνικό πρόβλημα καθ’ όσον εισπράττουν περιφρόνηση, ειρηνικά σχόλια και ταπεινωτικούς χαρακτηρισμούς που καταρρακώνουν την αξιοπρέπεια τους.
  Μήπως ήρθε η ώρα να δοθεί λύση στο θέμα αυτό και μάλιστα άμεσα;
  Θα αναλάβετε πρωτοβουλία κ. ΥΠΕΘΑ να προβείτε σε σχετική νομοθετική διάταξη ώστε αρθεί η κοινώς παραδεκτή αδικία έναντι των ΕΜΘ των Ν.1513/1985 και Ν.1848/1989 και να ενταχθούν στις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3257/2004 και παρ. α(5), β(7) και γ(7) άρθρου 23 του Νόμου 3883/2010.

 • 11 Απριλίου 2016, 10:01 | kostis

  καλημερα σας

  ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΜΑΚΡΑΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΔΥΣΤΥΧΩΣ Διαφοροποιούνται αναφορικά με τη διαδικασία μετάταξής τους αφού ΑΔΙΚΑ ενώ είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ μετατάσσονται στο Σώμα των Μονίμων Υπαξιωματικών, έναντι αυτών των ιδίων (Μονίμων Υπαξιωματικών) οι οποίοι μετατάσσονται με τα ίδια κριτήρια στο Σώμα των Αξιωματικών.

  Έτσι παρατηρείται το παράδοξο να προσλαμβάνονται με διαγωνισμό πολίτες και να ονομάζονται Αξιωματικοί σε μόλις 3 μήνες εκπαιδεύσεως ενώ δεν αξιοποιούνται οι ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΑΕΙ συνάδελφοι ΕΜΘ που διαθέτουν τα ίδια τυπικά κριτήρια και παράλληλα σημαντικά μεγαλύτερη εμπειρία στις ενοπλες δυναμεις σε σχέση με ένα απλό πολίτη.

  Ωστόσο δεν τελειώνει εδώ η διαφορετική και άνιση – άδικη αντιμετώπιση έναντι των λοιπών συναδέλφων μας.

  Προκύπτει λοιπόν “ότι, για ακόμη μία φορά οι Έλληνες στρατιωτικοί θεσμού ΕΜΘ (Εθελοντές Μακράς Θητείας), οι οποίοι πολλάκις στο παρελθόν έτυχαν διαφορετικής και άνισης – άδικης αντιμετωπίσεως έναντι των λοιπών συναδέλφων, διαφοροποιούνται, χωρίς ωστόσο να υπάρχει εύλογη αιτία, αναφορικά με τη διαδικασία μετάταξής τους στο Σώμα των Μονίμων Υπαξιωματικών, έναντι αυτών των ιδίων (Μονίμων Υπαξιωματικών) και τη διαδικασία μετάταξής τους στο Σώμα των Αξιωματικών. Ενώ, και ορθώς, για τους Μονίμους Υπαξιωματικούς όταν πρόκειται να εισέλθουν στο Σώμα των Αξιωματικών, ΔΕΝ αποτελεί κριτήριο ή προϋπόθεση η ειδικότητα που κατέχουν ως Υπαξιωματικοί, αντιθέτως
  προφανώς, εκ παραδρομής, ορίσθηκε ότι η μετάταξη των συναδέλφων ΕΜΘ στο Σώμα των Μονίμων Υπαξιωματικών λαμβάνει χώρα μόνο με την ειδικότητα που κατέχουν ως ΕΜΘ, αποκλείοντας έτσι, εξ αυτού, ορισμένους ΕΜΘ που έχουν αποκτήσει πτυχίο ΑΕΙ που προσιδιάζει στην ειδικότητα της προς κάλυψη θέσης”

  Ακόμη πιο δύσκολα είναι τα πράγματα για τους ΕΜΘ της ΠΑ γιατί δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν μόνο οι κατέχοντες συγκεκριμένες ειδικότητες, οι οποίες ουδόλως υφίστανται για τους Αξιωματικούς της Πολεμικής Αεροπορίας. Σαφέστατα καθορίζεται ότι: «… Δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάταξης έχουν: Για τις θέσεις πτυχιούχων ΑΕΙ, Εθελοντών – Εθελοντριών Μακράς Θητείας, οι των ειδικοτήτων ΕΤΑΦ, ΕΟΠΛ, ΕΜΜΜ, ΕΤΕΤΗ, ΕΧΡΝ, ΕΗΛΕ, ΕΥΛΚΑ και ΕΕΓΚ ….», αποκλείοντας τους ΕΜΘ άλλων ειδικοτήτων που τυγχάνει να κατέχουν τα ζητούμενα πτυχία για τις προς κάλυψη θέσεις, σε αντίθεση με τους Μονίμους Υπαξιωματικούς για το οποίους καθορίσθηκε, ότι: «… Δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάταξης έχουν: α. Για τις θέσεις πτυχιούχων ΑΕΙ, αποφοίτων ΑΣΣΥ, μόνιμοι Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικοί, …», χωρίς κανέναν περιορισμό κατοχής ειδικότητας….

  ευχαριστούμε πολύ

 • 11 Απριλίου 2016, 10:55 | Παύλος

  Οι Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ) και τα στελέχη τους ως αναπόσπαστο αλλά και ζωτικής σημασίας υποσύνολο του Ελληνικού λαού (πάντα με ενοχλούσε η ανεξέλεγκτη χρήση του ανώνυμου χαρακτηρισμού «λαός», διότι όλοι είμαστε αυτοτελείς Έλληνες πολίτες με υποχρεώσεις και δικαιώματα και όχι αόριστα «λαός», αλλά εδώ η χρήση του όρου είναι συμβατή) είναι φυσικά πρόθυμες να συμμετέχουν σε κάθε καλό ή κακό (όπως στην τωρινή δύσκολη συγκυρία) στο οποίο υπόκεινται οι Έλληνες. Δεν ζητάμε υλικές απολαβές, αλλά υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν για τα στελέχη των ΕΔ με ανέξοδο τρόπο βελτιώνοντας τις συνθήκες ζωής και εργασίας και διατηρώντας σε υψηλά επίπεδα το ηθικό τους.
  Αλλά και πάλι αν κάποια βελτίωση πρέπει να γίνει αλλά έχει οικονομικό κόστος δεν πρέπει να εξετάζεται ποια κατηγορία στελεχών επωφελείται, ποιας προέλευσης αξιωματικοί δικαιώνονται και αναλόγως να πραγματοποιείται.

  Έχει παρατηρηθεί κατά καιρούς οι ΕΔ (πολιτική ή στρατιωτική ηγεσία) να υιοθετούν ιδέες και πρακτικές από ΕΔ άλλων χωρών (κυρίως των ΗΠΑ), αλλά συχνά με ελλιπή ή προβληματική εφαρμογή. Εφόσον δεν υιοθετείται ο θεσμός του Σώματος Υπαξιωματικών είναι πολύ δυσάρεστο να υφίστανται αξιωματικοί δεύτερης (εννοώ προερχόμενους από ΑΣΣΥ) και τρίτης κατηγορίας (αξιωματικοί όχι από ΑΣΣΥ-ΑΣΕΙ) και να αξιοποιούνται αντιστοίχως σε θέσεις δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας και όπως βολεύει την κατάσταση. Θεωρώ πως όταν κάποιος εισέλθει στις τάξεις των αξιωματικών θα πρέπει να έχει την ίδια αποδοχή, παρόμοια θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση (κατά το δυνατόν) και τα ίδια προσόντα, δικαιώματα και υποχρεώσεις, ότι και αν συνεπάγεται αυτό. Φυσικά αυτό δεν έχει να κάνει με την θεσμοθετημένη αρχαιότητα μεταξύ ομοιόβαθμων από διαφορετική προέλευση στο ίδιο Σώμα ή σε διαφορετικά Σώματα.

  Αυτά σαν γενικά σχόλια.

  Πρέπει να τονίσω πως ήμουν απόλυτα σίγουρος πως το θέμα αποκατάστασης της αδικίας για τους εισακτέους στις ΑΣΣΥ τα έτη 1988 και 1989 και εύλογη εναρμόνιση των δύο ισχυόντων Νόμων 3883/10 και 3865/10 θα είχε συμπεριληφθεί στις προτεινόμενες ρυθμίσεις και δεν θα χρειαζόταν να επανερχόμαστε ξανά και ξανά. Άλλωστε η συνηθισμένη απάντηση της Ηγεσίας σε συνεχής ερωτήσεις των εν λόγω αξιωματικών ήταν πως το θέμα είναι νομικό και δεν μπορούν να το επιλύσουν. Λοιπόν «Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα».

  Είναι γελοίο να μιλάμε για οικονομικό κόστος όταν αναφερόμαστε στην εξομάλυνση μιας αδικίας την ίδια στιγμή που προκλητικές ρυθμίσεις υπέρ προνομιούχων αξιωματικών γίνονται χωρίς δεύτερη κουβέντα.

  Αναλυτικά και περισσότερα λοιπόν…

  Mε το εν λόγω προωθούμενο νομοσχέδιο, που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, εγείρονται αρκετά θέματα. Θα σταθώ στα θέματα που αφορούν τους Αξκούς προερχόμενους εξ ΑΣΣΥ, καθώς θεωρώ ότι είναι εκείνοι που θίγονται περισσότερο. Ιδιαίτερα δε, αν τεθούν σε εφαρμογή ορισμένα άρθρα του πολυνομοσχεδίου θα απολεσθούν κεκτημένα δικαιώματα της ως άνω κατηγορίας Αξκών, τα οποία υφίστανται μέχρι και σήμερα με την εφαρμογή του Ν. 3883/10. Αναλυτικά αναφέρω τα εξής θέματα και θα παρακαλούσα να γίνουν οι παρακάτω τροποποιήσεις στο παρόν πολυνομοσχέδιο:

  —> ΘΕΜΑ 1ον: Αρχαιότητα μεταξύ αποφοίτων ΑΣΣΥ και ανακαταταγέντων Αξκών: Σύμφωνα με το Ν. 3883/10, άρθρο 36 παρ. 13 (γ’) οι προερχόμενοι Αξκοί από τις Σχολές ΑΣΣΥ ήταν αρχαιότεροι από τους Αξκούς Μονιμοποιηθέντες Εθελοντές (ανακαταταγείς) του Ν.Δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Τ. Α’ / 10-6-1974) και τις μονιμοποιηθέντες γυναίκες εθελόντριες του Ν. 705/1977 (ΦΕΚ 279 Τ. Α’ / 16-9-1977).

  Με το παρόν Σ/Ν σύμφωνα με το άρθρο 18, παρ. 18 (γ’). άρα σύμφωνα με το Ν. 3883/2010, άρθρο 36 παραγ. 7, οι Αξκοί Μονιμοποιηθέντες Εθελοντές (ανακαταταγείς) του Ν.Δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Τ. Α’ / 10-6-1974) και οι μονιμοποιηθέντες γυναίκες εθελόντριες του Ν. 705/1977 (ΦΕΚ 279 Τ. Α’ / 16-9-1977) καθίστανται αρχαιότεροι από τους ομοιόβαθμους Αξκούς από Παραγωγικές Σχολές ΑΣΣΥ καθόσον η αρχαιότητα πλέον προσδιορίζεται από την ημερομηνία κτήσης του βαθμού. !!! Έτσι υποβαθμίζει τους εκ ΑΣΣΥ Αξκούς προερχομένους, έναντι των ανακαταταγέντων. Σημειώνεται ότι η αρχαιότητα των εξ ΑΣΕΙ έναντι των εξ ΑΣΣΥ στον ίδιο βαθμό διατηρείται (ΑΣΕΙ αρχαιότεροι από ΑΣΣΥ ) και αλλάζει μονομερώς μόνο η αρχαιότητα των ανακαταταγέντων έναντι των εξ ΑΣΣΥ.

  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ:

  Πρέπει να παραμείνει η κατάσταση ως έχει για λογούς ορθότητας, ίσης μεταχείρισης (ΑΣΣΕΙ-ΑΣΣΥ) αλλά και μη διασάλευσης της ιεραρχίας. Δηλαδή πρέπει να γίνει απαλοιφή της προτεινομένης τροπολογίας ή κατ΄ ελάχιστο να εισαχθεί μια επιπλέον διάταξη προσδιορισμού της αρχαιότητας των εξ ΑΣΣΥ προερχόμενων ως κάτωθι:
  «Οι Αξιωματικοί της περίπτωσης (5) της παραγράφου β´ του άρθρου 2 του παρόντος νόμου είναι νεότεροι των λοιπών ομοιοβάθμων τους, που προέρχονται από ΑΣΣΥ του ίδιου ημερολογιακού έτους κτήσεως του βαθμού» αλλιώς θα έχουμε ανατροπή της ιεραρχίας ακόμη και μετά από 28 έτη υπηρεσίας όπως φαίνεται στο παρακάτω παράδειγμα:
  Πρόβλημα όσον αφορά π.χ. την 40η ΣΤΥΑ θα υπάρξει με ανακαταταγέντες άλλης επετηρίδας οι οποίοι μπορεί να καταταχθήκαν νωρίτερα το ίδιο έτος εισαγωγής με την 40η, προήχθησαν σε Αξκούς λίγο νωρίτερα από την 40η αλλά είναι νεότεροι εδώ και 28 έτη ως όριζαν όλοι οι νόμοι ιεραρχίας και εξέλιξης από το μακρινό παρελθόν έως σήμερα. Έτσι δημιουργείται πλήρης ανατροπή της ιεραρχίας μετά από 28 έτη υπηρεσίας. !!

  —> ΘΕΜΑ 2ον: Διαχωρισμός επετηρίδων Αξκών Τεχνικής Υποστήριξης και Υπηρεσιών Υποστήριξης της ΠΑ ανάλογα με την προέλευση (εθελοντών – ΑΣΣΥ)• Στο προωθούμενο πολυνομοσχέδιο ΥΕΘΑ άρθρο 21 αναγράφεται:
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 37 του ν.3883/2010 (Α΄ 167), αντικαθίσταται ως εξής:

  «2. Για τους Αξιωματικούς ΠΝ, ΠΑ και ΚΣ τηρείται ιδιαίτερη επετηρίδα για κάθε ειδικότητα. Κατ’ εξαίρεση, για τους Αξιωματικούς ΠΝ και ΠΑ, που προέρχονται από την κατηγορία της περίπτωσης (5) της παραγράφου β´ του άρθρου 2 τηρείται ιδιαίτερη επετηρίδα για κάθε ειδικότητα, στην οποία εγγράφονται βάσει της ημερομηνίας προαγωγής τους σε βαθμό Αξιωματικού. Ειδικότερα για τους Αξιωματικούς των Σωμάτων Τεχνικής Υποστήριξης και Υπηρεσιών Υποστήριξης της ΠΑ, τηρείται ιδιαίτερη επετηρίδα, ανάλογα με την προέλευσή τους (απόφοιτοι ΑΣΣΥ – μονιμοποιηθέντες εθελοντές του ν.δ.445/1974) για κάθε ειδικότητα, στην οποία εγγράφονται βάσει της ημερομηνίας προαγωγής τους σε βαθμό Αξιωματικού.»
  Άρα οι επετηρίδες χωρίζουν και φεύγουν οι ανακαταταγέντες (του Ν.Δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Τ. Α’ / 10-6-1974) από την επετηρίδα της ΣΤΥΑ αποκτώντας δική τους επετηρίδα.

  Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι κάποιοι από τους ανακαταταγέντες που είναι πίσω από π.χ. την 40η σειρά ΣΤΥΑ και κρίνονται με τον Ν. 2439/96 θα δύναται να προαχθούν άμεσα σε Σγούς με αναδρομικότητα μάλιστα και στη συνέχεια θα γίνουν νωρίτερα Επγοί στα 30 έτη υπηρεσίας, αφού πλέον δεν θα υπάρχουν μπροστά τους οι Αξκοί της 40ης για να τους φρενάρουν δημιουργώντας πλήρης ανατροπή της ιεραρχίας μετά από 28 έτη υπηρεσίας. !! Αυτό δεν θα γίνει εάν αποκατασταθούν οι εισακτέοι στις ΑΣΣΥ τα έτη 1988-89 όπως φαίνεται παρακάτω.

  —> ΘΕΜΑ 3ον: Απουσία διάταξης αποκατάστασης των εισακτέων στις ΑΣΣΥ τα έτη 1988-1989 (λχ: 40η – 41η ΣΤΥΑ).• Το 2010 ψηφίστηκαν δύο νόμοι ο Ν. 3865/10 (Ασφαλιστικός νόμος) σύμφωνα με τον οποίο τα στελέχη των ΕΔ που θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης έως την 31-12-2014 (δηλαδή εισαχθέντες στις Ε.Δ. έως και το 1989) ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 169/2007 και του άρθρου 1 του Ν. 3029/2002, με πλήρη σύνταξη στα 35 έτη πραγματικής υπηρεσίας, χωρίς ηλικιακό όριο με αυτεπάγγελτη αποστρατεία. Την ίδια χρονιά ψηφίστηκε και ο Ν. 3883/10 (περί ιεραρχίας και εξέλιξης των στελεχών των ΕΔ ….) δυνάμει του οποίου επήλθαν σημαντικές αλλαγές στη βαθμολογική εξέλιξη των στελεχών των ΕΔ. Η αστοχία του μη εναρμονισμού ως προς την έναρξη εφαρμογής των ανωτέρω Νόμων (3865/10 και 3883/10) ως προς τις μεταβατικές τους διατάξεις, δημιούργησε σοβαρή δυσλειτουργία, δυσμενή και άνιση μεταχείριση στην εξέλιξη των στελεχών κατά τα έτη αυτά (1988 – 1989), σε σχέση τόσο με συναδέλφους προηγούμενων ετών όσο και των επομένων ετών, αφού περιορίζει τις βαθμολογική τους εξέλιξη έως και τρεις (3) ολόκληρους βαθμούς. Αυτό συμβαίνει διότι αφενός μεν υπάγονται στις διατάξεις του παλιού ασφαλιστικού νόμου (3865/10), ταυτόχρονα δε, εξαιρούνται των διατάξεων του άρθρου 91 του Ν. 3883/10 για την υπηρεσιακή τους εξέλιξη. Σημειώνεται δε, ότι οι βαθμοί αυτοί που απωλέσθηκαν, συνεπεία των διατάξεων του Ν. 3883/10, προβλέπονταν από την εγκύκλιο Δγή εισαγωγής στις Σχολές ΑΣΣΥ κατά το έτος εισαγωγής των.

  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ:

  Προκειμένου λοιπόν να αρθεί η άνιση και συνταγματική μη ανεκτή μεταχείριση των στελεχών Αξκών εξ ΑΣΣΥ κατά τα έτη εισαγωγής 1988 και 1989 θα πρέπει να υπάρξει εναρμονισμός των μεταβατικών διατάξεων των δύο προαναφερθέντων νόμων και συγκεκριμένα πρέπει να τροποποιηθεί το άρθρο 91, παρ. 2, εδάφιο α΄ & γ΄ του Ν. 3883/2010, ως κατωτέρω: « 2. Για τα στελέχη των ΕΔ που μέχρι την 31.12.2014 συμπληρώνουν είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11, πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν.2439/1996 (ΦΕΚ 219/Α ́). Ειδικότερα για όσους εκ των ανωτέρω προέρχονται από παραγωγικές σχολές του ΠΝ, ο χρόνος των υποπαραγράφων β΄και γ΄της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του ν. 2439/1996 (Α΄219) υπολογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας μονίμου Αξιωματικού πέρα από τα δεκατρία (13) έτη από την κατάταξή τους. Ειδικά για τους Αξιωματικούς Ραδιοναυτίλων, Τεχνικής Υποστήριξης και Υπηρεσιών Υποστήριξης της ΠΑ που μέχρι την 31.12.2014 συμπληρώνουν είκοσι πέντε(25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της υποπαραγράφου 8δ του άρθρου 3 του ν.2439/1996 (ΦΕΚ 219/Α ́)»
  Ελπίζω επιτέλους μετά από 6 ολόκληρα χρόνια να υπάρξει λύση και ευελπιστώ στην άμεση παρέμβαση τόσο του Κου ΥΕΘΑ όσο και των κ.κ. Επιτελών του, για την τροποποίηση των ανωτέρω διατάξεων, προς άρση της κατάφωρης και άνισης μεταχείρισης που δημιουργούνται στα στελέχη των ΕΔ και ειδικά των Αξκών προερχόμενων εξ ΑΣΣΥ.

 • 11 Απριλίου 2016, 09:15 | Lina

  Με το νόμο 3883/2010 τα απαιτούμενα χρόνια προς μετάταξη μειώθηκαν από 11 σε 5 ενώ παράλληλα αυξήθηκαν ως είναι γνωστό τα χρόνια παραμονής ανά βαθμό.
  Το αποτέλεσμα για τους νέους μεταταγμένους δεν αλλάζει ,γιατί αυτές οι αυξομειώσεις δεν αλλάζουν τη δυνατότητα πλήρους εξέλιξης

  Αντίθετα δεν υπάρχει πρόνοια για όσους μεταταχτήκαν πριν την εφαρμογή του νόμου 3883/2010 (με τη συμπλήρωση 11 αντί 5 ετών ).Παρότι το πτυχίο είχε αποκτηθεί πολύ νωρίτερα χρονικά, με την αύξηση των ετών ανά βαθμό, ΧΑΝΕΤΑΙ το δικαίωμα της εξέλιξης στην επετηρίδα που έχουν ήδη ενταχθεί.

  Η επίλυση του ζητήματος της βαθμολογικής εξέλιξης θα άρει την αδικία και θα εφαρμόσει την Συνταγματική Ισότητα της Νομιμότητας, του Κράτους Δικαίου, των Αρχών της Χρηστής Διοίκησης, της Αμεροληψίας και των Συνταγματικών Επιταγών της Ίσης Μεταχείρισης και της Αναλογικότητας εφόσον μιλάμε για διαφορετική εξέλιξη αξιωματικών της ίδιας κατηγορίας!!!

  ΠΡΟΤΑΣΗ
  Προσθήκη στο άρθρο 9 του 3883/2010
  « Οι ρυθμίσεις του άρθρου 9 του νόμου 3883/2010 να έχουν αναδρομική ισχύ για όσους μετετάχθησαν σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του προεδρικού διατάγματος 46/2005» ούτως ώστε η αναδρομική αυτή βαθμολογική προαγωγή να επαναφέρει το αίσθημα δικαίου
  και ισονομίας ανάμεσα σε παλιούς και νέους μεταταγμένους και να δώσει το δικαίωμα της ίσης εξέλιξης σε προσωπικό της ίδιας κατηγορίας συμφωνα με τις αρχες της Συνταγματικής Ισότητας της Νομιμότητας, του Κράτους Δικαίου, των Αρχών της Χρηστής Διοίκησης, της Αμεροληψίας και των Συνταγματικών Επιταγών της Ίσης Μεταχείρισης και της Αναλογικότητας.

 • 11 Απριλίου 2016, 08:10 | ΝΙΚΟΣ

  ΘΕΜΑ: Υπηρεσιακή Εξέλιξη των ΕΛΑΦΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ των ΕΔ.

  Σύμφωνα με τον Ν.3883/2010 περί της Υπηρεσιακής Εξέλιξης των Στελεχών των ΕΔ,στο άρθρο 23 καθορίζεται ότι ο καταληκτικός βαθμός των Αξκων Ελαφράς Υπηρεσίας αποφοίτων ΑΣΣΥ είναι αυτός του Υπολοχαγού.
  Κατά την εφαρμογή του ανωτέρω νόμου προκύπτουν ανισότητες υπηρεσιακής εξέλιξης και ιεραρχίας Στελεχών της ίδιας κατηγορίας, καθώς Στελέχη που κρίθηκαν ΕΥ πριν την ψήφιση του Νόμου δεν επηρεάζονται. Ως αποτέλεσμα για παράδειγμα, ένας Υπξκός που κρίθηκε ΕΥ αμέσως μετά την αποφοίτηση του από τη ΣΜΥ (πριν το 2010) θα προαχθεί κανονικά μέχρι το βαθμό του Ανχη και κάποια στιγμή στην εξέλιξη του θα γίνει αρχαιότερος και πιθανώς άμεσος προϊστάμενος ενός Υπλγού με 26 έτη ενεργού Υπηρεσίας στο στράτευμα που κρίθηκε ΕΥ μετά το 2010, λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας που του παρουσιάστηκε.
  Τονίζεται ιδιαίτερα ότι τα στελέχη ΕΥ κρίθηκαν Ικανά για την Ελαφρά Υπηρεσία του στρατεύματος λόγω σοβαρών και μη ιάσιμων προβλημάτων υγείας,μη δικής τους υπαιτιότητας. Συνεπώς δεν πρόκειται επ’ ουδενί για επιλογή τους και το άρθρο αυτό τερματίζει βιαίως την σταδιοδρομία τους, πλήττοντας το στρατιωτικό τους κύρος, δίκην τιμωρίας από την Υπηρεσία για όσα έχουν προσφέρει τόσα χρόνια και για όσα προσπαθούν να προσφέρουν αντιμετωπίζοντας και την ασθένεια τους παράλληλα.

  ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 23, Ν.3883/2010, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΥ ΝΑ ΔΙΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ και αίσθημα αδικίας σε αυτά. Επιπλέον η κατάργηση του άρθρου αυτού δεν επιφέρει κανένα οικονομικό κόστος στην Υπηρεσία (τα ΕΥ στελέχη εξελίσσονται μισθολογικά όπως και οι λοιποί ομοιόβαθμοι τους) και δεν σχετίζεται με την Υπηρεσιακή εξέλιξη των εν Ενεργεία στελεχών (οι ΕΥ παραμένουν εντεταγμένοι στις επετηρίδες τους και δεν καταλαμβάνουν οργανικές θέσεις).

 • 11 Απριλίου 2016, 08:47 | ΘΕΟΦΙΛΟΣ

  Καλημέρα σας!!! Με το παρόν σχόλιο θα ήθελα να υποβάλλω δύο προτάσεις τροποποίησεις του αρθρου 18 του παρόντος νομοσχεδίου, και αφορούν τον ν.3883/2010. Με τις παρακάτω προτάσεις δεν επέρχεται οικονομικό κόστος στον προϋπολογισμό του κράτους.

  1η ΠΡΟΤΑΣΗ

  Προτείνεται να συμπεριληφθεί στο άρθρο 18 του παρόντος νομοσχεδίου ως παράγραφος 24:
  Η παράγραφος α.(2) του άρθρου 23 του ν.3883/2010 (Α΄ 167) να αντικατασταθεί ως εξής:
  « (2)Για τους Αξιωματικούς Σωμάτων:
  (α) Τεχνικού, Εφοδιασμού-Μεταφορών και Υλικού Πολέμου, προέλευσης ΣΣΕ: Αντιστράτηγος (τοποθετούμενοι μόνο ως Διοικητές ΑΣΔΥΣ ή Β΄ Υπαρχηγοί ΓΕΣ).
  (β) Ιατρούς Υγειονομικού, Οικονομικού, Γεωγραφικού και Έρευνας-Πληροφορικής: Υποστράτηγος.
  (γ) Ελεγκτικού και Οδοντιάτρους, Νοσηλευτικής, Φαρμακοποιούς, Ψυχολόγους και Κτηνιάτρους Υγειονομικού: Ταξίαρχος.».

  2η ΠΡΟΤΑΣΗ

  Προτείνεται να συμπεριληφθούν στο άρθρο 18 του παρόντος νομοσχεδίου στην παράγραφο 18 οι παρακάτω τροποποιήσεις:

  Η παράγραφος 12 του άρθρου 36 του ν.3883/2010 (Α΄ 167) να αντικατασταθεί ως εξής:

  « 12. Η αρχαιότητα μεταξύ των ομοιόβαθμων Αξιωματικών Όπλων και των Σωμάτων Τεχνικού, Εφοδιασμού – Μεταφορών και Υλικού Πολέμου του ΣΞ προέλευσης ΣΣΕ, Μάχιμων και Μηχανικών του ΠΝ και Ιπτάμενων, Μηχανικών και Αεράμυνας της ΠΑ, καθώς και μεταξύ Αξιωματικών Σωμάτων του ΣΞ προερχομένων εκ ΣΣΕ-ΣΣΑΣ-ΣΑΝ, του ΠΝ, της ΠΑ και των ΚΣ, ρυθμίζεται από το ημερολογιακό έτος κτήσεως του βαθμού τους.»

  Η παράγραφος 13 του άρθρου 36 του ν.3883/2010 (Α΄ 167) να αντικατασταθεί ως εξής:

  «13. Ανεξάρτητα από την ημερομηνία κτήσης του βαθμού:
  α. Οι Αξιωματικοί Όπλων και των Σωμάτων Τεχνικού, Εφοδιασμού – Μεταφορών, και Υλικού Πολέμου του ΣΞ προέλευσης ΣΣΕ, οι Μάχιμοι και Μηχανικοί του ΠΝ και οι Ιπτάμενοι, Μηχανικοί και Αεράμυνας της ΠΑ είναι αρχαιότεροι των λοιπών ομοιοβάθμων τους Αξιωματικών και των τριών Κλάδων των Ε.Δ. και των Κ.Σ..
  β. Οι Αξιωματικοί Όπλων του ΣΞ, Μάχιμοι του ΠΝ και Ιπτάμενοι της ΠΑ είναι αρχαιότεροι των ομοιοβάθμων τους Αξιωματικών Σωμάτων Τεχνικού, Εφοδιασμού – Μεταφορών και Υλικού Πολέμου του ΣΞ προέλευσης ΣΣΕ, Μηχανικών ΠΝ, Μηχανικών ΠΑ και Ελεγκτών Αεράμυνας ΠΑ που ονομάσθηκαν το ίδιο έτος αξιωματικοί.
  γ. Οι Αξιωματικοί της περίπτωσης (5) της παραγράφου β´ του άρθρου 2 του παρόντος νόμου είναι νεότεροι των λοιπών ομοιοβάθμων τους, που προέρχονται από ΑΣΕΙ.
  δ. Οι μόνιμοι εξ εφεδρείας Αξιωματικοί είναι νεότεροι όλων των υπηρετούντων ομοιοβάθμων τους, μονίμων εν ενεργεία Αξιωματικών, η δε μεταξύ τους αρχαιότητα καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
  ε. Οι Αξιωματικοί που τίθενται ΕΟΘ είναι νεότεροι όλων των ομοιοβάθμων τους, της αντίστοιχης κατηγορίας και προέλευσης, όπως αυτές καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 καθώς και του παρόντος άρθρου.»

  Αιτιολογική έκθεση για την 1η Πρόταση:
  Στα πλαίσια της ισονομίας και ισοπολιτείας που ορίζει το Σύνταγμα και με βάση την αρχή της ισότητας για όλους τους Έλληνες πολίτες, πρέπει να γίνει η τροποποίηση του άρθρου 23 του ν.3883/2010 διότι οι Αξιωματικοί Μηχανικοί του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας με το άρθρο 13 του ν. 3648/2008 με το οποίο τροποποιήθηκε η παράγραφος 7 του άρθρου 3 του ν. 2439/1996, έχουν ως καταληκτικό βαθμό προαγωγής του Αντιναυάρχου και Αντιπτεράρχου εν ενεργεία αντίστοιχα, ενώ οι Αξιωματικοί Σωμάτων Τεχνικού, Εφοδιασμού-Μεταφορών και Υλικού Πολέμου, προέλευσης ΣΣΕ, οι οποίοι τελειώνουν την ίδια Παραγωγική Σχολή (ΣΣΕ) με τους Αξιωματικούς Όπλων του Στρατού Ξηράς και αποτελούν σχεδόν το 20% του συνόλου των μαθητών της ΣΣΕ κατά την εισαγωγή τους, τελειώνουν υποχρεωτικά για την προαγωγή τους τις ίδιες σχολές (Σχολεία Λοχαγών, ΣΔΙΕΠ,ΑΔΙΣΠΟ,ΣΕΘΑ), υπηρετούν σε Μονάδες Εκστρατείας, Συγκροτήματα, Σχηματισμούς, Μείζονες Σχηματισμούς, Γενικά Επιτελεία όπως και οι Αξιωματικοί Όπλων καθόλη την διάρκεια της σταδιοδρομίας τους, αλλά δεν τους δίνεται η δυνατότητα να προαχθούν στο βαθμό του Αντιστράτηγου εν ενεργεία, για πλήρωση της θέσης του Διοικητού ΑΣΔΥΣ και του Β΄ Υπαρχηγού του ΓΕΣ, για την δίκαιη αναγνώριση της συνολικής προσφοράς τους στις Ένοπλες Δυνάμεις και για την ηθική ανταμοιβή τους. Η υπόψη κατηγορία Αξιωματικών Σωμάτων προέλευσης ΣΣΕ, Τεχνικού, Εφοδιασμού-Μεταφορών και Υλικού Πολέμου κατά την γνώμη μου από νομοθετική αστοχία δεν είχε συμπεριληφθεί εξ αρχής στο άρθρο 23 του ν.3883/2010, καθώς και στο άρθρο 13 του ν. 3648/2008, για αυτό τον λόγο θα πρέπει να συμπεριληφθεί η 1η παραπάνω πρόταση για τροποποίηση του άρθρου 23 του ν. 3883/2010 στο παρόν νομοσχέδιο στο άρθρο 18. Επίσης σας επισημαίνω την αιτιολογική έκθεση του άρθρου 13 του ν.3648/2008 για να αντιληφθείτε την νομοθετική αστοχία των νόμων ν.3648/2008 και του ν.3883/2010 στους οποίους δεν συμπεριλήφθηκαν οι Αξιωματικοί Σωμάτων Τεχνικού, Εφοδιασμού-Μεταφορών και Υλικού Πολέμου, προέλευσης ΣΣΕ «θεσμοθετήθηκε ο βαθμός του Αντιναυάρχου και του Αντιπτεράρχου εν ενεργεία μέχρι τον οποίο θα εξελίσσονται οι αξιωματικοί Μηχανικοί του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας. Οι αξιωματικοί Μηχανικοί προέρχονται από τις ίδιες Παραγωγικές Σχολές με τους Μάχιμους Αξιωματικούς, ενώ στην συνέχεια υπηρετούν και αυτοί στα πλοία του Πολεμικού Ναυτικού και στις Πτέρυγες Μάχης της Πολεμικής Αεροπορίας. Έτσι η παροχή της δυνατότητας προαγωγής μέχρι το βαθμό του Αντιναυάρχου και του Αντιπτεράρχου συνιστά δίκαιη αναγνώριση της συνολικής προσφοράς τους στις Ένοπλες Δυνάμεις και ουσιαστικά , ηθική ανταμοιβή αυτών, αφού ήδη ισχύει η μισθολογική προαγωγή. Παράλληλα η ρύθμιση αναμένεται να περιορίσει το φαινόμενο των παραιτήσεων, λειτουργώντας ως κίνητρο παραμονής στις Ένοπλες Δυνάμεις.»

  Αιτιολογική έκθεση για την 2η Πρόταση:
  Στα πλαίσια της ισονομίας και ισοπολιτείας που ορίζει το Σύνταγμα και με βάση την αρχή της ισότητας για όλους τους Έλληνες πολίτες, πρέπει να γίνει η τροποποίηση του άρθρου 36 του ν.3883/2010 διότι για τους αξιωματικούς Μηχανικούς του Πολεμικού Ναυτικού οι οποίοι προέρχονται από την ίδια Παραγωγική Σχολή, ΣΝΔ, με τον ν.2439/1996 καθορίστηκε η αρχαιότητα τους με βάση τον χρόνο κτήσης του βαθμού και όχι να είναι νεότεροι από του ομοιόβαθμους Μάχιμους Αξιωματικούς, οι οποίοι έλαβαν το βαθμό τους σε μεταγενέστερο χρόνο από αυτούς. Στο Πολεμικό Ναυτικό, (όπως και σε άλλους στρατούς του ΝΑΤΟ) η αρχαιότητα των αξιωματικών οι οποίοι προέρχονται από τις ίδια παραγωγική σχολή ΣΝΔ καθορίζεται από τον χρόνο κτήσης του βαθμού. Στους λοιπούς κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων, οι Αξιωματικοί Σωμάτων Τεχνικού, Εφοδιασμού-Μεταφορών και Υλικού Πολέμου, προέλευσης ΣΣΕ και οι Αξιωματικοί Μηχανικοί και Αεράμυνας της ΠΑ προέλευσης από την ίδια παραγωγική σχολή Σ.Ι δεν αντιμετωπίζονται το ίδιο, με τους μηχανικούς του ΠΝ. Αποτέλεσμα αυτού του φαινομένου είναι να υπάρχουν Αξιωματικοί Σωμάτων Τεχνικού, Εφοδιασμού-Μεταφορών και Υλικού Πολέμου, προέλευσης ΣΣΕ, οι οποίοι είναι νεότεροί από ομοιόβαθμους τους Αξιωματικούς των Όπλων του Σ.Ξ οι οποίοι μπορεί να αποφοίτησαν από την Σχολή Ευελπίδων μετά από πέντε και έξι χρόνια. Για να πάψει να υπάρχει η νομοθετική αστοχία των νόμων ν. 2439/1996 και ν.3883/2010, όσον αφορά την αρχαιότητα των Σωμάτων Τεχνικού, Εφοδιασμού-Μεταφορών και Υλικού Πολέμου, προέλευσης ΣΣΕ και Αξιωματικών Μηχανικών και Αεράμυνας της ΠΑ θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο παρόν νομοσχέδιο η 2η πρόταση τροποποίησης του ν.3883/2010.

  Με εκτίμηση

 • 11 Απριλίου 2016, 07:30 | Χάρης

  Κατόπιν μελέτης του άρθρου 18 του παρόντος σχεδίου νόμου και στο πνεύμα των σχολίων που έχουν ήδη κατατεθεί, θα ήθελα να σημειώσω μία αδικία (κατ’ εμέ) που συντελείται σε βάρος των αξιωματικών Έρευνας – Πληροφορικής της Πολεμικής Αεροπορίας και δεν αποκαθίσταται με το προωθούμενο σχέδιο νόμου.
  Συγκεκριμένα στο άρθρο 23 του ν.3883/2010 προβλέπεται ως καταληκτικός βαθμός των αξιωματικών Έρευνας – Πληροφορικής ο βαθμός του Ταξιάρχου, ενώ τόσο στο αντίστοιχο Σώμα του Στρατού Ξηράς, όσο και στα υπόλοιπα Σώματα της Πολεμικής Αεροπορίας (αξιωματικών προέλευσης ΑΣΕΙ) ο καταληκτικός βαθμός είναι ο βαθμός του Υποστρατήγου – Υποπτεράρχου.
  Επειδή διαφαίνεται η γενικότερη πολιτική βούληση για αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των ΕΔ με χρήση και τεχνολογιών Πληροφορικής, επειδή τα αντίστοιχα Σώματα μεταξύ των δύο Κλάδων (Στρατού Ξηράς και Πολεμική Αεροπορία – το Πολεμικό Ναυτικό δεν έχει αντίστοιχη ειδικότητα) πρέπει να λειτουργούν σε ισότιμη βάση, επειδή ήδη υπάρχει σχετική εισήγηση από την Πολεμική Αεροπορία προς το ΥΠΕΘΑ, επειδή είναι θέμα ηθικής τάξης και δικαιοσύνης η χρήση ίδιων μέτρων και σταθμών κατά την αντιμετώπιση των στελεχών κοινής προέλευσης των Σωμάτων της Πολεμικής Αεροπορίας, εισηγούμαι να προστεθεί στο άρθρο 18 νέα παράγραφος με την εξής διατύπωση:
  Στην παράγραφο γ(3) του άρθρου 23 του ν.3883/2010, μετά τη λέξη «Μετεωρολόγου» να προστεθούν οι λέξεις «και Έρευνας – Πληροφορικής» και να διαγραφούν από την παράγραφο γ(4) του άρθρου 23 του ν.3883/2010, οι λέξεις «και Έρευνας – Πληροφορικής». Στην παράγραφο 1γ του άρθρου 32 του ν.3883/2010, μετά τη λέξη «..Μετεωρολόγους» να προστεθούν οι λέξεις «και Έρευνας – Πληροφορικής».

  Ευχαριστώ