Άρθρο 07 – Αρμοδιότητες

Η ΜΟ.Μ.ΚΑ. έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α) Εξετάζει αιτήματα φορέων για τη μελέτη και την εκτέλεση έργων τοπικού ενδιαφέροντος, λαμβάνοντας υπόψη την δυνατότητα διάθεσης από τα Γενικά Επιτελεία του προσωπικού και των μέσων που απαιτούνται για την ανάληψη της υπόψη μελέτης ή του έργου, τη δυνατότητα κάλυψης του κόστους για την ολοκλήρωσή τους και το γενικότερο επιχειρησιακό όφελος που προκύπτει από την υλοποίησή τους.

β) Εισηγείται προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας την έγκριση ή όχι της σύμπραξης του ΥΠ.ΕΘ.Α. στην υλοποίηση ορισμένης μελέτης ή έργου.

γ) Συνομολογεί με τον αντισυμβαλλόμενο φορέα τους όρους των σχετικών προγραμματικών συμβάσεων και προωθεί αυτές στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας για υπογραφή.

δ) Αναλαμβάνει την εκπόνηση των μελετών και την εκτέλεση των έργων και μεριμνά για την ολοκλήρωσή τους σύμφωνα με τους όρους της προγραμματικής σύμβασης ή σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 8.

ε) Μεριμνά για τον ποιοτικό έλεγχο της μελέτης ή του έργου και την παράδοσή του στον αντισυμβαλλόμενο φορέα.

  • 7 Απριλίου 2016, 20:19 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΙΚΑΡΩΝ

    ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ α). Αναγράφεται ότι «…εξετάζει αιτήματα φορέων….». Δεν ορίζει – διευκρινίζει, ποίων φορέων. Είναι εντελώς γενικό και αφηρημένο.
    ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ε). Αναγράφεται άσκηση ποιοτικού ελέγχου μελέτης, όταν αυτή θα την εκπονήσει (έτσι φαίνεται στο άρθρο) ο ίδιος φορέας. Ως εκ τούτου θα πρέπει να διευκρινισθεί, τι σημαίνει άσκηση ποιοτικού ελέγχου, καθόσον ο εκτελεστικός φορέας εκπόνησης της μελέτης, πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ να είναι διαφορετικός από τον ποιοτικό έλεγχος αυτής.

  • Δεν είναι δυνατόν να αναλαμβάνεται εκπόνηση μελετών για εκτέλεση Δημοσίων Έργων εις βάρος της αποστολής των Ενόπλων Δυνάμεων και του προϋπολογισμού του ΥΠΕΘΑ.

  • 29 Μαρτίου 2016, 17:46 | Αγαθοκλής Μιχάλης

    Ο ¨μελετητής» και ο «κατασκευαστής» πρέπει βάση εθνικού νομοθετικού πλαισίου, που πηγάζει από το κοινοτικό, να έχει πιστοποιήσεις και να πληροί προϋποθέσεις που οι ΕΔ δεν καλύπτουν. Με τέσσερα άρθρα δεν μπορεί να ρυθμιστεί ένα ζήτημα που ούτως ή άλλως δεν συνάδει με το όλο νομοθετικό πλαίσιο του χώρου των κατασκευών.