Άρθρο 32 – Υποπρογράμματα προμηθειών αμυντικού υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων

Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 76 του ν. 3883/2010 (Α´ 167) αντικαθίσταται ως εξής:

«Ειδικά, για τα υποπρογράμματα των οποίων η εκτιμώμενη αξία εκτός Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) είναι κατώτερη από τα χρηματικά όρια του άρθρου 8 της οδηγίας 2009/81/ΕΚ (ή του άρθρου 24 του ν. 3978/2011) η απόφαση ενεργοποίησης λαμβάνεται από τα όργανα που είναι αρμόδια σύμφωνα με το νόμο για την έγκριση της αντίστοιχης δαπάνης. Για τα τελευταία υποπρογράμματα γίνεται ενημέρωση της αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ανά εξάμηνο.»

 • 11 Απριλίου 2016, 12:00 | Αξιωματικός ΠΝ

  Με το παρόν άρθρο, όπως αναφέρεται και στην αιτιολογική έκθεση, επέρχεται σημαντική καινοτομία και εξυπηρετείται η ταχύτητα στην υλοποίηση των διαδικασιών προμήθειας αμυντικού υλικού, με την ανάθεση, εκ του νόμου, της αρμοδιότητας για τη λήψη απόφασης ενεργοποίησης των υποπρογραμμάτων εκείνων, των οποίων η εκτιμώμενη αξία εκτός Φόρου Προστιθέμενης Αξίας είναι κατώτερη από τα χρηματικά όρια του άρθρου 8 της οδηγίας 2009/81/ΕΚ, στα όργανα που είναι αρμόδια σύμφωνα με το νόμο για την έγκριση της αντίστοιχης δαπάνης. Προς εξασφάλιση της απαιτούμενης διαφάνειας ορίζεται περαιτέρω ότι για τα υποπρογράμματα αυτά ενημερώνεται, ανά εξάμηνο, η αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή της Βουλής.
  Εκτιμάται ότι αντίστοιχη μέριμνα ευελιξίας και ταχύτητας, προς όφελος της επιχειρησιακής ετοιμότητας των Γενικών Επιτελείων, πρέπει να δοθεί και στην υλοποίηση των διαδικασιών προμήθειας αμυντικού υλικού μέσω διακρατικών συμφωνιών. Επί του παρόντος και λόγω των προβλέψεων της παραγράφου 3 του άρθρου 49 του ν.3433/06, την αρμοδιότητα χειρισμού των εν λόγω διακρατικών συμβάσεων, την έχει η ΓΔΑΕΕ και τα σχέδια των συμβάσεων ή συμφωνιών που καταρτίζονται χρειάζονται την έγκριση του ΚΥΣΕΑ και όλα αυτά ανεξαρτήτως του ύψους της αξίας της σύμβασης. Υπάρχουν δε περιπτώσεις κατά τις οποίες προμήθεια αμυντικού υλικού ή παροχή υπηρεσιών, μέσω διακρατικής συμφωνίας, αξίας μικρότερης και των 50.000€, με μεγάλη επιχειρησιακή επίπτωση στις Ένοπλες Δυνάμεις, να καθυστερεί υπερβολικά, άνω του έτους, λόγω της εμπλεκόμενης γραφειοκρατίας στις προβλεπόμενες από το άρθρο 49 του ν. 3433/06, διαδικασίες.
  Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να δοθεί αντίστοιχη ταχύτητα και ευελιξία και στην υλοποίηση των διαδικασιών προμήθειας αμυντικού υλικού μέσω διακρατικών συμφωνιών προτείνεται η τροποποίηση του παρόντος άρθρου ως ακολούθως:

  «Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 76 του ν. 3883/2010 (Α´ 167) αντικαθίσταται ως εξής:

  «Ειδικά, για τα υποπρογράμματα των οποίων η εκτιμώμενη αξία εκτός Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) είναι κατώτερη από τα χρηματικά όρια του άρθρου 8 της οδηγίας 2009/81/ΕΚ (ή του άρθρου 24 του ν. 3978/2011), συμπεριλαμβανομένων και αυτών που η υλοποίησή τους εκτελείται μέσω διακρατικών συμφωνιών ή συμβάσεων, η απόφαση ενεργοποίησης λαμβάνεται από τα όργανα που είναι αρμόδια σύμφωνα με το νόμο για την έγκριση της αντίστοιχης δαπάνης. Για τα τελευταία υποπρογράμματα γίνεται ενημέρωση της αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ανά εξάμηνο και για όσα εξ αυτών η υλοποίηση εκτελείται μέσω διακρατικής συμφωνίας ή σύμβασης, τα σχέδια των εν λόγω συμβάσεων ή συμφωνιών που καταρτίζονται δεν απαιτείται να λαμβάνουν την έγκριση ΚΥΣΕΑ.»».