Άρθρο 38 – Ατυχήματα με εναέρια και πλωτά μέσα των Ενόπλων Δυνάμεων

Οι διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 976/1979 (Α΄ 236), που ρυθμίζουν την έκταση της ευθύνης των οδηγών για τα τροχαία ατυχήματα που προκαλούνται από μη-χανοκίνητα οχήματα του Δημοσίου, εφαρμόζονται ανάλογα και για τα ατυχήματα που προκαλούνται από εναέρια και πλωτά μέσα των Ενόπλων Δυνάμεων.

  • 9 Απριλίου 2016, 14:41 | Δημήτρης

    Το παρόν σχέδιο νόμου αναφέρεται μεταξύ άλλων και σε οργανωτικά θέματα. Λαμβάνοντας αφορμή από την πολυθεματικότητά του, καθώς και από το παρόν άρθρο, που έχει να κάνει με διερεύνηση ατυχημάτων εναέριων και πλωτών μέσων, προτείνεται η προσθήκη άρθρου, που να κατοχυρώνει νομικά τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των οργάνων της Υπηρεσίας Ναυτονομίας, καθώς μέχρι σήμερα διατελεί το μοναδικό στρατονομικό όργανο άνευ νομικής θεμελίωσης, σε αντίθεση με την Στρατονομία και την Αερονομία.
    Σημειώνεται ότι εξ αυτού του λόγου η Υπηρεσία Ναυτονομίας, ενώ συμμετέχει σε Φρουραρχεία και σε μικτά κλιμάκια, δεν έχει τις ίδιες αρμοδιότητες με τις στρατονομικές υπηρεσίες των άλλων κλάδων και είναι προφανής η ασυμβατότητα και οι κίνδυνοι, που μπορούν να προκύψουν.
    Γι’ αυτό προτείνεται άρθρο «Οι Αξιωματικοί, που υπηρετούν στην Υπηρεσία Ναυτονομίας, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, δύνανται να ενεργούν προανάκριση, σύμφωνα με το άρθρο 201 παρ. 2 ΣΠΚ, για τα εγκλήματα αρμοδιότητας στρατιωτικών δικαστηρίων, που διαπράττονται από στρατιωτικό προσωπικό του Π.Ν.».
    Επισημαίνεται ότι η Αερονομία, βάσει της σχετικής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 184/Β/30-04-1960), εμπλέκεται ακόμα και σε υποθέσεις αεροπορικών ατυχημάτων. Είναι σκόπιμο και αναγκαίο να προβλεφθεί η ανάλογη εξίσωση των οργάνων της Ναυτονομίας με τα αντίστοιχα της Στρατονομίας ή της Αερονομίας, ιδιαίτερα αν ληφθεί υπ’ όψιν η μακρά καθυστέρηση της έκδοσης νόμου για την Αστυνομία των Ενόπλων Δυνάμεων. Σε περίπτωση δε που η τελευταία δεν έχει εγκαταλειφθεί ως σχέδιο, καλό είναι να προβλεφθεί όπως όλα τα στρατονομικά όργανα Στρατονομίας,Ναυτονομίας και Αερονομίας ενταχθούν στην Αστυνομία Ενόπλων Δυνάμεων και όχι μόνο αυτά, που θα υπηρετούν στα μικτά κλιμάκια όπως φαίνεται μέχρι σήμερα.