Άρθρο 11 – Τρόπος και διαδικασία αξιοποίησης

1. Τα Τ.ΕΘ.Α., Τ.Ε.Σ., Τ.Α.Α., Μ.Τ.Σ., Μ.Τ.Ν. και Μ.Τ.Α. υποχρεούνται να αποστείλουν στην ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ., εντός τριάντα ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, καταστάσεις με την πλήρη ταυτότητα των μη επιχειρησιακά αναγκαίων ακινήτων ιδιοκτησίας τους, προς αξιοποίηση. Οι καταστάσεις αυτές επικαιροποιούνται και αποστέλλονται αμελλητί στην ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ. με ευθύνη των Ταμείων.

2. Η ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ. επιλέγει τα ακίνητα, των οποίων η αξιοποίηση θα διενεργείται με τους όρους και τη διαδικασία του παρόντος νόμου και με τους κάτωθι τρόπους:

α) Με εκμίσθωση.

β) Με σύσταση δικαιώματος επιφανείας, σύμφωνα με τα άρθρα 18 και επόμενα του ν. 3986/2011( Α´ 152).

γ) Με κάθε άλλον πρόσφορο τρόπο, πλην αυτού της εκποίησης και σε κάθε περίπτωση με την προϋπόθεση της ύπαρξης σχετικού ανταλλάγματος.

3. Η ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ. ενημερώνει τα Ταμεία για τα ακίνητα τα οποία επιλέγει προς αξιοποίηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Τα Ταμεία δύνανται να αξιοποιούν τα μη επιλεγόμενα ακίνητα σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία τους και τις λοιπές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

4. Δικαίωμα συμμετοχής στην ανωτέρω διαδικασία αξιοποίησης ακινήτων έχουν φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια άλλου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (Ε.Ζ.Ε.Σ.), οι Έλληνες ομογενείς ή νομικά πρόσωπα με έδρα στην Ελλάδα ή άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή της Ε.Ζ.Ε.Σ. Κατ’ εξαίρεση και με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, επιτρέπεται η συμμετοχή και άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων με ιθαγένεια ή έδρα χωρών πλην της Ε.Ε. ή της Ε.Ζ.Ε.Σ.

5. Το Συμβούλιο Άμυνας (Σ.ΑΜ.), με απόφασή του, κατόπιν εισήγησης της ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ., η οποία περιλαμβάνει το σχέδιο διακήρυξης του διαγωνισμού και το σχέδιο της σύμβασης ως παράρτημά της, τα οποία αποτελούν προϊόντα συνεργασίας της με το οικείο Ταμείο, εγκρίνει την επιλογή κάθε ακινήτου για αξιοποίηση με τη διαδικασία του παρόντος νόμου, καθορίζει τον ειδικότερο τρόπο της αξιοποίησης, τη χρήση του ακινήτου, την τιμή εκκίνησης του ετησίου ανταλλάγματος, η οποία δεν μπορεί να είναι κατώτερη του 5% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου ή, σε περίπτωση μη υπαγωγής στο αντικειμενικό σύστημα, κατώτερη του 5% επί της αξίας, όπως αυτή προσδιορίζεται νόμιμα από την φορολογική αρχή και παρέχει την έγκριση έναρξης της διαδικασίας της επόμενης παραγράφου. Η ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ., έχοντας ολοκληρώσει τις απαιτούμενες διαδικασίες ανεύρεσης πλειοδότη αντισυμβαλλόμενου και ελέγχου των δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις παραγράφους 6 έως 11 του παρόντος άρθρου, εισηγείται αιτιολογημένα στο Σ.ΑΜ., την κατακύρωση του διαγωνισμού στον επιτυχόντα πλειοδότη. Το Σ.ΑΜ., πριν από τη λήψη απόφασης, δύναται να κοινοποιεί την εισήγηση της ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ. στην Διοικητική Επιτροπή ή το Διοικητικό Συμβούλιο του οικείου Ταμείου, τα οποία οφείλουν να διατυπώνουν απλή γνώμη εντός προθεσμίας είκοσι ημερών από την κοινοποίηση. Μετά την παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας τεκμαίρεται ότι η Διοικητική Επιτροπή ή το Διοικητικό Συμβούλιο του οικείου Ταμείου συμφωνεί με την εισήγηση της ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ. Το Σ.ΑΜ. αποφασίζει και παρέχει στο οικείο Ταμείο την εντολή για την κατάρτιση της σύμβασης, σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει την λειτουργία του. Η απόφαση του Σ.ΑΜ. είναι δεσμευτική και αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠ.ΕΘ.Α..Προ της υπογραφής της συμβάσεως ο ανάδοχος υποχρεούται να αυξήσει την κατατεθειμένη από αυτόν εγγύηση, ώστε να ανέλθει σε ποσοστό 5% επί του συνολικού επιτευχθέντος ανταλλάγματος, ως εγγύηση καλής εκτελέσεως της συμβάσεως.

6. Η αξιοποίηση των ακινήτων, με τους τρόπους της παραγράφου 2, γίνεται με ηλεκτρονικό δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό. Στη διαγωνιστική διαδικασία, η προκήρυξη του διαγωνισμού περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα ακόλουθα:

α) Τα πλήρη στοιχεία του ακινήτου προς αξιοποίηση, τον τρόπο αξιοποίησης και την ελάχιστη τιμή εκκίνησης του ετήσιου ανταλλάγματος.

β) Τους όρους υπό τους οποίους οι προσφέροντες μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους.

γ) Τους όρους διεξαγωγής του ηλεκτρονικού πλειοδοτικού διαγωνισμού.

δ) Τις κατάλληλες πληροφορίες για το χρησιμοποιούμενο ηλεκτρονικό σύστημα, τον τρόπο και τις τεχνικές προδιαγραφές σύνδεσης και τον τρόπο πιστοποίησης των συμμετεχόντων και χορήγησης σε αυτούς μοναδικών κωδικών πρόσβασης στο ηλεκτρονικό σύστημα για τη συμμετοχή τους στον ηλεκτρονικό πλειοδοτικό διαγωνισμό.

ε) Τη διάρκεια του ηλεκτρονικού πλειοδοτικού διαγωνισμού.

7. Η διακήρυξη του ηλεκτρονικού πλειοδοτικού διαγωνισμού αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠ.ΕΘ.Α. και δημοσιεύεται σε μία ημερήσια πολιτική και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας, δέκα τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη του διαγωνισμού. Τα έξοδα της δημοσιεύσεως βαρύνουν τον προϋπολογισμό του ΥΠ.ΕΘ.Α.

8. Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να μετάσχουν στον διαγωνισμό, πρέπει να καταθέτουν στην ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ. μέχρι την προηγουμένη της έναρξης της διάρκειας του διαγωνισμού ημέρα:

α) Εγγύηση ίση με ποσοστό 2% επί του συνολικού προτεινόμενου ανταλλάγματος, όπως αναφέρεται στην διακήρυξη, η παροχή της οποίας εξασφαλίζεται με την κατάθεση εγγυητικής επιστολής που έχει εκδοθεί από αναγνωρισμένη στην Ελλάδα Τράπεζα ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή από οποιονδήποτε άλλο Οργανισμό, που έχει δικαίωμα από το νόμο να παρέχει τέτοιου είδους εγγυητικές επιστολές.

β) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν και δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας, δεν τελούν σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι και αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, καθώς και ότι αποδέχονται ανεπιφυλάκτως, όλους τους όρους του διαγωνισμού. Επιπλέον, δηλώνουν ότι αποδέχονται σε περίπτωση αδυναμίας διεξαγωγής του διαγωνισμού λόγω τεχνικού προβλήματος, αυτός να επαναληφθεί σε ημερομηνία και ώρα που γνωστοποιεί η ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ..

γ) Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην διακήρυξη και αφορούν στο ελάχιστο επίπεδο οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τεχνικών ή/και επαγγελματικών ικανοτήτων, καθώς και στην προσωπική κατάσταση του υποψηφίου.

9. Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός είναι πλειοδοτικός και κατά τη διεξαγωγή του, ως αποδεκτές προσφορές ορίζονται οι προσφορές που ικανοποιούν σωρευτικά τα εξής δύο κριτήρια:

α) Είναι χρονικά έγκυρες, δηλαδή καταγράφεται η άφιξή τους στο σύστημα εντός του χρόνου διάρκειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

β) Αυξάνουν την προσφερόμενη τιμή από την αρχικώς ορισθείσα και τις υποβληθείσες από άλλους συμμετέχοντες.

10. Κατά τη διάρκεια κάθε φάσης του ηλεκτρονικού πλειοδοτικού διαγωνισμού, η ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ. γνωστοποιεί ηλεκτρονικά συνεχώς και αμέσως σε όλους τους προσφέροντες τις πληροφορίες εκείνες που τους δίνουν τη δυνατότητα να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή την αντίστοιχη κατάταξή τους. Η ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ. μπορεί να ανακοινώνει τον αριθμό των συμμετεχόντων σε κάθε φάση του διαγωνισμού, πλην όμως απαγορεύεται να γνωστοποιεί την ταυτότητα των προσφερόντων κατά τη διεξαγωγή των διαφόρων φάσεων του ηλεκτρονικού πλειοδοτικού διαγωνισμού. Οι προσφερόμενες στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού τιμές δεν συνιστούν αντιπροσφορά. Εφόσον γίνει αποδεκτή μία τιμή στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν είναι δυνατόν να ανακληθεί. Κάθε νέα τιμή που γίνεται αποδεκτή από το σύστημα, ακυρώνει όλες τις προηγούμενες τιμές του ίδιου συμμετέχοντος.

11. Η ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ. περατώνει τον ηλεκτρονικό πλειοδοτικό διαγωνισμό ως εξής:
α) Με καθορισμό, στην πρόσκληση συμμετοχής στο διαγωνισμό, της ημερομηνίας και της ώρας λήξης της διαδικασίας.

β) Όταν όλες οι φάσεις του διαγωνισμού, όπως καθορίζονται στην πρόσκληση συμμετοχής, έχουν πραγματοποιηθεί.

Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται επί ποινή αποκλεισμού, να υποβάλουν στην ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ., εντός σαράντα οκτώ ωρών από την ώρα λήξης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, την τελευταία αποδεκτή από το σύστημα προσφερόμενη τιμή, εγγράφως σε δύο αντίγραφα. Με βάση τα αποτελέσματα του ηλεκτρονικού πλειοδοτικού διαγωνισμού, οι προσφορές κατατάσσονται σε συγκριτικό πίνακα, κατά φθίνουσα σειρά και εφόσον διενεργηθεί ο έλεγχος των απαιτούμενων δικαιολογητικών, όπως αυτά αναφέρονται στην εκάστοτε διακήρυξη, ακολουθείται η διαδικασία του εδαφίου β´ της παραγράφου 5.

12. Τα έξοδα για τη διενέργεια του ηλεκτρονικού πλειοδοτικού διαγωνισμού βαρύνουν τον προϋπολογισμό του ΥΠ.ΕΘ.Α..

13. Το αντάλλαγμα που προέρχεται από την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων καθώς και από την περαιτέρω διαχείριση των πόρων αξιοποίησης, αποδίδεται στο Ταμείο που έχει στην ιδιοκτησία του το αξιοποιούμενο ακίνητο και αποτελεί έσοδο του Ταμείου, απαλλασσόμενο από κάθε φόρο και τέλος.

14. Στην εγκριτική απόφαση του Σ.ΑΜ. δύναται να καθορίζεται ότι μέρος των εσόδων που προέρχονται από την αξιοποίηση ακινήτων Τ.ΕΘ.Α., Τ.Ε.Σ. και ΤΑ.Α., διατίθενται προς ενίσχυση του προϋπολογισμού του ΥΠ.ΕΘ.Α.

 • 11 Απριλίου 2016, 11:55 | Dr. Παναγιώτης Δασκαλόπουλος

  (1) Εκτιμάται ότι εφόσον μνημονεύονται (παρ.2) δυνατοί τρόποι αξιοποίησης (έστω και ενδεικτικά), θα πρέπει ο κατάλογος να – συμπληρωθεί και με άλλους τρόπους αξιοποίησης

  (2) Απαιτείται στο παρόν σχέδιο νόμου και στο συγκεκριμένο άρθρο, να προβλεφθεί για λόγους ευελιξίας και η δυνατότητα αξιοποίησης κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί Δημοσίων Κτημάτων, με ειδική αιτιολογημένη απόφαση του ΣΑΜ κατόπιν εισήγησης του υπό σύσταση Φορέα.

  (3) Θα πρέπει να εξετασθεί υπό ποιες (αυστηρές) προϋποθέσεις η υπό σύσταση Υπηρεσία θα μπορεί να προβαίνει εκτός των άλλων και σε προετοιμασία των διαδικασιών πώλησης για λογαριασμό των οικείων Ταμείων, όταν η δημοσιονομική κατάσταση της χώρας το επιτρέψει.

  (4) Στην παρ. 5 καθορίζεται η αρμοδιότητα του ΣΑΜ χωρίς να διευκρινίζονται ερωτήματα σχετικά με την αρμοδιότητα των Διοικητικών Επιτροπών/Συμβουλίων των Ταμείων και συνακόλουθα τι συμβαίνει σε περίπτωση σύγκρουσης αρμοδιοτήτων μεταξύ αυτών και του ΣΑΜ, αν και ποιες αρμοδιότητες παραμένουν στα Ταμεία κτλ. Αν δεν καθοριστούν με λεπτομέρεια οι αρμοδιότητες εκάστου συλλογικού οργάνου, θα δημιουργηθεί νέο πλήθος ερωτημάτων που θα χρήζουν νομικής διερεύνησης. Αν δεν έχουν λόγο τα Ταμεία για την ιδιοκτησία τους, τίθεται εν αμφιβόλω τόσο η πρόβλεψη στην αιτιολογική έκθεση ότι διατηρείται ως έχει το καθεστώς λειτουργίας των Ταμείων, ενώ προκύπτουν ενδεχομένως και ζητήματα αντισυνταγματικότητας (άρθρο 17 Συντάγματος για ιδιοκτησία, άρθρο 109 Συντάγματος για κληροδοτήματα). Σε κάθε περίπτωση, η γνώμη των Ταμείων θα πρέπει να είναι υποχρεωτική και σύμφωνη.

  (5) Παρότι προβλέπεται δυνατότητα ηλεκτρονικού πλειοδοτικού διαγωνισμού, δε θα πρέπει να αποκλείονται οι συμβατικοί τρόποι δημοπρασίας.

  (6) Στην παρ. 12 πρέπει να καθοριστεί με σαφήνεια το μέγιστο ποσοστό που θα αποδίδεται για τη μέριμνα στρατιωτικού προσωπικού του Υπουργείου (ε.ε. κα ε.α σύμφωνα με τη σχετική απόφαση ΣΑΜ), αλλά και το ανώτατο πιθανό ποσοστό που θα κατευθύνεται στην ενίσχυση του λοιπού προϋπολογισμού του ΥΠΕΘΑ, καθώς και το ποσοστό που θα παρακρατείται προς κάλυψη των ενδεχόμενων λειτουργικών του εξόδων (ως ΝΠΙΔ).

 • Επί της παρ. 5
  Προτείνεται να συμπληρωθεί ότι η ΥΠ.Α.Α.ΠΕ.Δ. προ της εισήγησής της προς το ΣΑΜ, οφείλει να λαμβάνει υπόψη και τις σχετικές αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των οικείων ταμείων.

 • 9 Απριλίου 2016, 19:49 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

  Στη παράγραφο 5 (στη μέση) και στην πρόταση «Το ΣΑΜ , πριν από την λήψη απόφασης , δύναται να κοινοποιεί …» να διαγραφεί η λέξη «δύναται» , ώστε το το ΥΠΑΑΠΕΔ να υποχρεούται να στείλει την εισήγησή του στις διοικήσεις των Μ.Τ. για να μπορούν να εκφέρουν γνώμη. Επίσης να απαλειφθεί η λέξη «απλή» πριν τη λέξη γνώμη. Δεν υπάρχει η έννοια της απλής γνώμης άλλως θα υπήρχε και η έννοια της σύνθετης γνώμης. Σκέτη γνώμη είναι κατά την άποψή μου το σωστότερο.

 • 9 Απριλίου 2016, 19:11 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

  Στο τέλος της παραγράφου 2γ να προστεθεί η λέξη «ικανού» ανταλλάγματος, ώστε να γράφεται «ύπαρξη σχετικού ικανού ανταλλάγματος»

 • 9 Απριλίου 2016, 19:51 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

  Ο όρος «μη επιχειρησιακά ΑΝΑΓΚΑΊΑ ακίνητα» αναφέρεται σαφώς στα ακίνητα που ανήκουν στα ΤΕΘΑ, ΤΣ και ΤΑΑ.
  Στα ακίνητα των Μ.Τ. δεν μπορεί να τεθεί ο όρος «επιχειρησιακά» καθόσον δεν έχουν σχέση με επιχειρήσεις και ανήκουν αποκλειστικά στα στελέχη ε.ε και ε.α των Ε.Δ που είναι και μέτοχοι – μερισματούχοι των Μ.Τ.
  Να γίνει σαφής διάκριση προς αποφυγή παρερμηνειών.

 • 7 Απριλίου 2016, 20:30 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΙΚΑΡΩΝ

  Δεν φαίνεται ποιος και με τι κριτήρια καθορίζεται εάν ένα ακίνητο είναι «….μη επιχειρησιακά αναγκαίο»
  Δεν είναι φανερό και εύκολα κατανοητό γιατί ο νέος επιτελικός φορέας θα είναι αποτελεσματικότερος από τα Μετοχικά Ταμεία, όταν προσθέτει αρμοδιότητες, βάζει όρια (5%) και εμπλέκει όργανα υψηλοτάτου επιπέδου (ΣΑΜ) στην λειτουργική διαδικασία των Ε.Δ και του ΥΠΕΘΑ. Τα μέλη του ΣΑΜ επειδή δεν έχουν ούτε τις γνώσεις, ούτε δουλειά τους είναι να αξιοποιούν ακίνητα, θα είναι υποχρεωμένα να αποδέχονται την πρόταση ενός ανθρώπου, στην ουσία την πρόταση του Διευθυντού της νέας Υπηρεσίας. Σήμερα υπάρχουν Διοικητικά Συμβούλια τα οποία αν αποκτήσουν καλλίτερη ευελιξία στην λήψη αποφάσεων, που θα βασίζονται στα εκάστοτε οικονομικά δεδομένα της Ελληνικής αγοράς αξιοποίησης ακινήτων, με ταυτόχρονη καθιέρωση ελέγχων με απόδοση ευθυνών, η εκτίμηση είναι ότι τα προς αξιοποίηση ακίνητα θα αρχίσουν να αποδίδουν. Για παράδειγμα όταν τίθεται όρος της ελάχιστης απόδοσης του ακινήτου στο 5% της αντικειμενικής του αξίας ετησίως, αυτό είναι περιορισμός που θα πάει την απόδοση του ακινήτου στο 0%, έστω και αν υπήρξε προσφορά στο 4,5%. Η αποδοτική αξιοποίηση και εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας, δεν γίνεται με νόμους και διαταγές, που θέτουν αμετακίνητα όρια κατ΄ εκτίμηση και δεν λειτουργούν με τα εκάστοτε δεδομένα της σχετικής αγοράς.

 • 7 Απριλίου 2016, 11:07 | Πέτρος Απότσος

  Πρέπει σε κάθε αναφορά του όρου «αντάλλαγμα» να είναι ξεκάθαρο αν πρόκειται για ετήσιο ή συνολικό. Ο κάθε ένας από τους τρεις τρόπους αξιοποίησης της παρ.2 ( με τους κάτωθι τρόπους:

  α) Με εκμίσθωση.

  β) Με σύσταση δικαιώματος επιφανείας, σύμφωνα με τα άρθρα 18 και επόμενα του ν. 3986/2011( Α´ 152).

  γ) Με κάθε άλλον πρόσφορο τρόπο, πλην αυτού της εκποίησης και σε κάθε περίπτωση με την προϋπόθεση της ύπαρξης σχετικού ανταλλάγματος.) έχει ένα διαφορετικό τύπο ανταλλάγματος.

 • 1 Απριλίου 2016, 15:25 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

  1″……πλήρη ταυτότητα των μη επιχειρησιακά αναγκαίων ακινήτων ιδιοκτησίας τους….»To μη επιχειρησιακά να αναλυθεί επαρκώς τι σημαίνει ,για να μην υπάρχουν παρερμηνείες, άσκοπες ερωτήσεις ώστε να αποφευχθούν κατά το δυνατόν μη αναγκαίες καθυστερήσεις.

 • 31 Μαρτίου 2016, 16:21 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΙΔΑΚΗΣ

  1. Τα Τ.ΕΘ.Α., Τ.Ε.Σ., Τ.Α.Α., Μ.Τ.Σ., Μ.Τ.Ν. και Μ.Τ.Α. υποχρεούνται να αποστείλουν στην ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ., εντός τριάντα ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, καταστάσεις με την πλήρη ταυτότητα των μη επιχειρησιακά αναγκαίων ακινήτων ιδιοκτησίας τους, προς αξιοποίηση. Οι καταστάσεις αυτές επικαιροποιούνται και αποστέλλονται αμελλητί στην ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ. με ευθύνη των Ταμείων.
  Αυτό σημαίνει οτι το κάθε Ταμείο θα στείλει την δική του φόρμα. Συνεπώς η ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ., να αποστείλει εντός τριάντα ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ενιαία φόρμα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, καταγραφής ακινήτων ….προς αξιοποίηση.
  Η παραγρ. 14. αδόκιμα, αφήνει περιθώρια για μεταφορά ποσών από τα έσοδα των Ταμείων σε έσοδα του Δημοσίου. Να τεθεί ανώτερο ποσοστό έως 3%.