Άρθρο 47 – Μεταβατικές διατάξεις

1. Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών στον τομέα της Άμυνας του τρίτου Μέρους του ν.3978/2011 (Α´ 137), οι οποίες έχουν ήδη ξεκινήσει από τη ΓΔΑΕΕ κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από την ίδια Γενική Διεύθυνση, η οποία παρακολουθεί και την εκτέλεσή τους, πλην της διενέργειας των παραλαβών.

2. Για τους αξιωματικούς Νοσηλευτικής που κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου είναι εγγεγραμμένοι φοιτητές Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής και Φαρμακευτικής Σχολής και σε Τμήμα Ψυχολογίας Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 26 του ν. 1911/1990 (Α´ 166), όπως αυτές ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με το άρθρο 27. Το ίδιο ισχύει και για τους αξιωματικούς της γενικής ειδικότητας των Οδοντιάτρων, που κατά την ίδια ημερομηνία είναι εγγεγραμμένοι φοιτητές Ιατρικής Σχολής.

 • 11 Απριλίου 2016, 10:34 | Αξιωματικός ΠΝ

  Προκειμένου τα Γενικά Επιτελεία να διευκολυνθούν ως προς την ικανοποίηση των οικείων αναγκών προμήθειας αμυντικού υλικού και παροχής υπηρεσιών των τριών κλάδων των ΕΔ ώστε να λειτουργούν ακώλυτα, υπό καθεστώς πλήρους επιχειρησιακής ετοιμότητας, εκτιμάται ότι οι ρυθμίσεις του παρόντος νόμου πρέπει να περιλάβουν κατά το δυνατόν και τις σε εξέλιξη διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, οι οποίες έχουν ήδη ξεκινήσει από τη ΓΔΑΕΕ, αλλά η διαγωνιστική τους διαδικασία δεν έχει τελεσφορήσει, δηλαδή δεν έχουν φτάσει στο στάδιο κατακύρωσης, αναφερόμενοι ιδιαίτερα σε αυτές για τις οποίες οι σχετικοί διαγωνισμοί έχουν αποβεί άγονοι. Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνεται η παράγραφος 1 του άρθρου 47 να τροποποιηθεί ως ακολούθως:

  «1. Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών στον τομέα της Άμυνας του τρίτου Μέρους του ν.3978/2011 (Α´ 137), οι οποίες έχουν ήδη ξεκινήσει από τη ΓΔΑΕΕ και βρίσκονται τουλάχιστον στο στάδιο κατακύρωσης, κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από την ίδια Γενική Διεύθυνση, η οποία παρακολουθεί και την εκτέλεσή τους, πλην της διενέργειας των παραλαβών. Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών στον τομέα της Άμυνας του τρίτου Μέρους του ν.3978/2011 (Α´ 137), οι οποίες έχουν ήδη ξεκινήσει από τη ΓΔΑΕΕ και των οποίων η διαγωνιστική διαδικασία έχει αποβεί άγονη, κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου, είναι δυνατό, αφού ακυρωθεί η σε ισχύ απόφαση ενεργοποίησης των εν λόγω συμβάσεων, να αναληφθούν εκ νέου από τα αρμόδια Γενικά Επιτελεία.»

 • 29 Μαρτίου 2016, 15:11 | ΦΩΤΙΟΣ ΜΠΑΤΖΙΟΣ

  Προτείνω όπως εξετασθεί απο το υπουργείο το θέμα του βαθμολογικού καθεστώτος των Εθελοντών Μακράς Θητείας, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα προτάσεις των Ενώσεων εν ενεργεία στρατιωτικών

 • 29 Μαρτίου 2016, 08:32 | Ελένη Σ.

  Η παράγραφος 2 δεν πρέπει να τύχει εφαρμογής μόνο σε Αξκους Νοσηλευτικής αλλά και σε Αξκους Άλλων Σωμάτων που έχουν τις προϋποθέσεις (Φοίτηση σε ΑΕΙ Ιατρικής, Ψυχολογίας κοκ). Αλλιώς παραβιάζεται η αρχή της ισότητας ευνοώντας μόνο Αξκους Υγειονομικού.