Άρθρο 15 – Διάρθρωση- Αρμοδιότητες

1. Η ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ. διαρθρώνεται για την εκπλήρωση της αποστολής της, στα ακόλουθα Τμήματα:

α) Τμήμα Ανάπτυξης και Αξιολόγησης, το οποίο ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

αα) Μεριμνά για την εκπόνηση οικονομοτεχνικών και λοιπών αναγκαίων μελετών προκειμένου τα διατιθέμενα ακίνητα να αξιοποιούνται κατά τον επωφελέστερο για το ΥΠ.ΕΘ.Α. τρόπο

ββ)Ενεργεί με διαφάνεια και σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία όλες τις διαδικασίες προς το σκοπό της ανεύρεσης αντισυμβαλλομένων για τη σύναψη συμβάσεων, με γνώμονα δε πάντοτε την πλέον συμφέρουσα για το ΥΠ.ΕΘ.Α. πρόταση.

γγ) Συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες των Ταμείων (Τ.ΕΘ.Α., Τ.Ε.Σ., Τ.Α.Α., Μ.Τ.Σ., Μ.Τ.Ν., Μ.Τ.Α.), με κάθε φορέα, δημόσιο ή ιδιωτικό, αλλά και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, υπό όρους διαφάνειας και νομιμότητας, προκειμένου να εκπληρωθεί, κατά τον επωφελέστερο για το ΥΠ.ΕΘ.Α. τρόπο, η αποστολή της Υπηρεσίας.

β) Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης, το οποίο ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

αα) Τηρεί ενημερωμένες καταστάσεις με τα ακίνητα των Ταμείων (Τ.ΕΘ.Α., Τ.Ε.Σ., Τ.Α.Α., Μ.Τ.Σ., Μ.Τ.Ν. και Μ.Τ.Α) τα οποία δεν είναι επιχειρησιακά αναγκαία, στις οποίες περιέχονται ιδίως: η περιγραφή και το είδος του ακινήτου, η τοποθεσία, η έκταση και τα όρια του ακινήτου με παραπομπή σε σχετικό τοπογραφικό ή πρόχειρο σχεδιάγραμμα, η νομική του κατάσταση, η κατά προσέγγιση αξία του ακινήτου, καθώς και κάθε άλλο πρόσφορο για τους σκοπούς της Υπηρεσίας στοιχείο.

ββ) Συντάσσει, σε συνεργασία με το Τμήμα Νομικής Υποστήριξης, τις σχετικές εισηγήσεις του Υπουργού Εθνικής Άμυνας προς το Σ.ΑΜ., οι οποίες αφορούν στην αξιοποίηση των ακινήτων, και πρέπει να περιλαμβάνουν υποχρεωτικά σχέδιο σύναψης της σύμβασης.

γγ) Παρακολουθεί την εξέλιξη των διαδικασιών αξιοποίησης κατά το στάδιο σύναψης των συμβάσεων από τα Ταμεία, αλλά και μετά από αυτό, και συντάσσει περιοδικά ενημερωτικά σημειώματα προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας.

γ) Τμήμα Νομικής Υποστήριξης, το οποίο παρέχει νομική υποστήριξη επί όλων των θεμάτων αρμοδιότητας της ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ..

δ) Γραμματεία, η οποία έχει ως αρμοδιότητα τη γραφειοτεχνική υποστήριξη, τη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας (αποστολή – παραλαβή – εσωτερική διανομή), την τήρηση αρχείου και την παρακολούθηση των θεμάτων του προσωπικού.

2. Οι ανάγκες των Τμημάτων σε προσωπικό καλύπτονται από στελέχη των Γενικών Επιτελείων των κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, τα οποία διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις επί των αντικειμένων αρμοδιότητάς τους. Στα Τμήματα της ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ. δύνανται να εντάσσονται και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ειδικοί σύμβουλοι και ειδικοί συνεργάτες που υπηρετούν στο Γραφείο του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.

3. Mε εισήγηση του Διευθυντή της ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ. και κατόπιν απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας μπορεί να ανατίθεται σε ιδιώτες, νομικά ή φυσικά πρόσωπα, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων, η εκπόνηση συγκεκριμένων έργων για την υποβοήθηση της επίτευξης των σκοπών της Υπηρεσίας.

  • 11 Απριλίου 2016, 12:08 | Αντωνοπουλου Αννα

    (1) Ο υπό σύσταση Φορέας, θα πρέπει να απαλλάσσεται από οποιαδήποτε φορολογική υποχρέωση, όπως θα πρέπει να απαλλάσσονται και όλα τα ακίνητα των οικείων Ταμείων.

    (2) Να προστεθεί νέα παραγραφος που θα προβλέπει συγκεντρωτικά τις αρμοδιότητες του υπό σύσταση Φορέα και τις σχετικές διαδικασίες. Μεταξύ αυτών να προβλέπεται ότι θα πραγματοποιεί όλη τη διαδικασία –προεργασία για εξαγορά ακινήτων, μετά από σχετική εντολή των υπαρχόντων Ταμείων, προκειμένου αυτά να αποκτήσουν πιο αξιόλογο χαρτοφυλάκιο ακινήτων. Επίσης τα οικεία Ταμεία να καθορίζουν με ακρίβεια τη χρονική διάρκεια για τα οποία αποδεσμεύονται και τη χρήση για την οποία προορίζονται. Μετά τη λήξη της περιόδου αυτής χωρίς καθυστέρηση να επιστρέφουν στα οικεία Ταμεία.

    Οι παραπάνω παρατηρήσεις πρέπει να προστεθούν σε νέες παραγράφους στο εν λόγω αρθρο.

  • 11 Απριλίου 2016, 11:19 | Dr. Παναγιώτης Δασκαλόπουλος

    Η υποπαρ. β. (γγ) όπου αναφέρεται ότι η Οικονομική Υπηρεσία του υπό σύσταση φορέα θα παρακολουθεί την πορεία των συμβάσεων μετά την υπογραφή αυτών, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη λειτουργία των υπαρχόντων Ταμείων και την αυτοτέλειά τους.