Άρθρο 31 – Τροποποίηση διατάξεων ν.3978/2011 ( Α´ 137)

1. To άρθρο 4 του ν. 3978/2011 ( Α´ 137) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 4
Συμβάσεις εν συνεχεία υποστήριξης (FOS)

1. Οι συμβάσεις για την εν συνεχεία υποστήριξη συνάπτονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, στο πλαίσιο της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης προμήθειας στρατιωτικού εξοπλισμού, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 και 4, και αυτοτελώς εάν η σύμβαση προμήθειας έχει συναφθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, χωρίς πρόβλεψη για εν συνεχεία υποστήριξη.

2. Οι συμβάσεις της παραγράφου 1 έχουν ως αντικείμενο ένα ή περισσότερα από τα εξής: τη συντήρηση, τα ανταλλακτικά, τα πυρομαχικά, την εκπαίδευση, τη δυνατότητα εκσυγχρονισμού, την παράταση της διάρκειας ζωής και την αναβάθμιση.

3. Στο πλαίσιο της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης προμήθειας στρατιωτικού εξοπλισμού, η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να συνάψει ταυτόχρονα με τη σύμβαση αυτή και σύμβαση εν συνεχεία υποστήριξης του προς προμήθεια στρατιωτικού εξοπλισμού, με τον ίδιο ή άλλο οικονομικό φορέα, η οποία συνίσταται σε:

α) Σύμβαση συντήρησης, προμήθειας ανταλλακτικών και εκπαίδευσης, εφόσον απαιτείται, ως εκ της φύσης του προς προμήθεια στρατιωτικού εξοπλισμού.

β) Σύμβαση προμήθειας ποσότητας πυρομαχικών, εφόσον προβλέπεται να χρησιμοποιούνται από τον προς προμήθεια στρατιωτικό εξοπλισμό.

γ) Σύμβαση για τον εκσυγχρονισμό, την παράταση της διάρκειας ζωής και την αναβάθμιση του προς προμήθεια στρατιωτικού εξοπλισμού, εφόσον τα προαναφερόμενα είναι δυνατόν να προβλεφθούν κατά τη σύναψη της σύμβασης προμήθειας του στρατιωτικού εξοπλισμού.

4. Η αναθέτουσα αρχή ορίζει στα έγγραφα της σύμβασης εν συνεχεία υποστήριξης ότι η ισχύς της άρχεται από την έναρξη ισχύος της σύμβασης προμήθειας στρατιωτικού εξοπλισμού ή σε μεταγενέστερο αυτής χρονικό σημείο.

5. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει νομίμως συναφθεί σύμβαση προμήθειας στρατιωτικού εξοπλισμού χωρίς να έχει ταυτοχρόνως συναφθεί σύμβαση εν συνεχεία υποστήριξης, παρέχεται η δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή να συνάψει αυτοτελώς σύμβαση εν συνεχεία υποστήριξης με τον ίδιο ή άλλο οικονομικό φορέα, εφόσον προκύψει σχετική αναγκαιότητα.

6. Σε κάθε σύμβαση εν συνεχεία υποστήριξης λαμβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις για την ασφάλεια πληροφοριών και την ασφάλεια εφοδιασμού, καθώς και οι γενικές αρχές, τα μέτρα και οι κατευθύνσεις της Εθνικής Αμυντικής Βιομηχανικής Στρατηγικής.»

2. To άρθρο 5 του ν. 3978/2011 ( Α´ 137) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 5
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας-Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Ε-πενδύσεων

1. Οι συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών στον τομέα της άμυ-νας συνάπτονται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

2. Η Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων του Υ-πουργείου Εθνικής Άμυνας (ΓΔΑΕΕ) έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α) διενεργεί τις διαδικασίες που απαιτούνται για τη σύναψη των συμ-βάσεων προμηθειών και υπηρεσιών στον τομέα της άμυνας είτε εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου, πλην του τρίτου Μέρους, είτε εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του νόμου,

β) παρακολουθεί την εκτέλεση των συμβάσεων της περίπτωσης α΄, πλην της διενέργειας των παραλαβών,

γ) εισηγείται στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας τη συγκρότηση των συλ-λογικών οργάνων αρμοδιότητάς της που προβλέπονται στο άρθρο 7, πλην των επιτροπών παραλαβής,

δ) διενεργεί τις διαδικασίες για τη σύναψη συμβάσεων εκποίησης στρατιωτικού εξοπλισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 107.»

3. To άρθρο 6 του ν. 3978/2011 ( Α´ 137) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 6
Αρμοδιότητες των Γενικών Επιτελείων των κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων

1. Στο πλαίσιο εφαρμογής του παρόντος νόμου, τα Γενικά Επιτελεία των κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων έχουν τις εξής αρμοδιότητες:

α) προσδιορίζουν και τεκμηριώνουν τις ανάγκες τους στο πλαίσιο του Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Προμηθειών και του Τριετούς Κυλιόμενου Προγράμματος Πληρωμών και Παραλαβών των Προμηθειών Αμυντικού Υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων,

β) εισηγούνται την ενεργοποίηση ενός υποπρογράμματος σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 76 του ν. 3883/2010 (Α΄ 167),

γ) συντάσσουν τις τεχνικές προδιαγραφές,

δ) διενεργούν τον τεχνικό διάλογο, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 31,

ε) διενεργούν τις παραλαβές του στρατιωτικού εξοπλισμού σε εκτέλεση των συμβάσεων που έχουν συναφθεί,

στ) εισηγούνται στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας τη συγκρότηση των επιτροπών παραλαβής που προβλέπονται στο άρθρο 7 για συμβάσεις που διενεργούνται από τη ΓΔΑΕΕ,

ζ) συγκροτούν τα συλλογικά όργανα αρμοδιότητάς τους που προβλέπονται στο άρθρο 7,

η) προβαίνουν, στο πλαίσιο των συμβάσεων υποστήριξης των στρατιωτικών εξοπλισμών που χειρίζονται, σε όλες τις ενέργειες που είναι αναγκαίες, ώστε ο εξοπλισμός αυτός να είναι στο μέγιστο δυνατό βαθμό διαθέσιμος και λειτουργικός και μεριμνούν ιδίως για την έγκαιρη παραγγελία ανταλλακτικών, πυρομαχικών και υπηρεσιών συντήρησης και για κάθε άλλο συναφές ζήτημα, ζητώντας εγκαίρως από την ΓΔΑΕΕ να προβεί στις αρμόζουσες ενέργειες αρμοδιότητάς της και να κινήσει τις σχετικές διαδικασίες,

θ) Διενεργούν όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται για τη σύναψη και την εκτέλεση των συμβάσεων έργων που προβλέπονται στον παρόντα νόμο, καθώς και των συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του τρίτου Μέρους του παρόντος νόμου και παρακολουθούν την εκτέλεση των συμβάσεων αυτών.

2. Οι διατάξεις του άρθρου 11 του ν.3433/2006 (Α΄ 20) που αφορούν στις Υπηρεσίες Ενόπλων Δυνάμεων στο εξωτερικό διατηρούνται σε ισχύ, στο μέτρο που δεν αντίκεινται στις διατάξεις του ν.3883/2010 και στις διατάξεις του παρόντος νόμου.

3. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας επιλύονται ζητήματα καταφατικής ή αποφατικής σύγκρουσης αρμοδιοτήτων μεταξύ της ΓΔΑΕΕ και των Γενικών Επιτελείων.»

4. To άρθρο 7 του ν. 3978/2011 (Α΄137) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 7
Συλλογικά όργανα

1. Οι διατάξεις των άρθρων 13, 15, 16, 17 και 18 του ν. 3433/2006 που αφορούν στα συλλογικά όργανα και τις αρμοδιότητες που αυτά ασκούν, διατηρούνται σε ισχύ, στο μέτρο που δεν αντίκεινται στις διατάξεις του ν. 3883/2010 και στις διατάξεις του παρόντος νόμου. Οι ρυθμίσεις του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζονται κατά το μέρος που αναφέρονται σε Εγχώρια Βιομηχανική Συμμετοχή (ΕΒΣ), Ελληνική Προστιθέμενη Αξία (ΕΠΑ) και Αντισταθμιστικά Ωφελήματα (ΑΩ).

2. Οι επιτροπές διενέργειας διαγωνισμών είναι αρμόδιες για τη διενέργεια των διαδικασιών σύναψης των συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών στον τομέα της άμυνας, είτε οι προμήθειες και οι υπηρεσίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου είτε εξαιρούνται από αυτό.

3. Για την εξέταση των προδικαστικών προσφυγών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 90, αρμόδια είναι η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφυγών του οικείου φορέα, η οποία είναι τριμελής ή πενταμελής και τα μέλη της είναι διάφορα από τα μέλη των λοιπών Επιτροπών που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 13 του ν. 3433/2006.

4. Στη ΓΔΑΕΕ και τα Γενικά Επιτελεία των κλάδων συγκροτούνται Κεντρικές Γνωμοδοτικές Επιτροπές (ΚΓΕΠ), με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και των Αρχηγών των Κλάδων αντίστοιχα. Περαιτέρω, σε επίπεδα κλιμακίων Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, κατώτερων των Γενικών Επιτελείων, συγκροτούνται Περιφερειακές Γνωμοδοτικές Επιτροπές (ΠΓΕΠ), με απόφαση του οικείου Διοικητή.

5. Για τα ζητήματα που σχετίζονται με τη σύνθεση των ΚΓΕΠ και ΠΓΕΠ, τις συνεδριάσεις και τη λειτουργία τους εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4, 6 και 7 του άρθρου 14 και οι διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 3433/2006. Οι ΚΓΕΠ και ΠΓΕΠ γνωμοδοτούν αιτιολογημένα για τα ζητήματα αρμοδιότητάς τους που προβλέπονται στις περιπτώσεις β΄, γ΄, δ΄, στ΄ και η΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 14 του ν. 3433/2006, καθώς και για τις περιπτώσεις που προβλέπονται στα άρθρα του ν. 3433/2006 που διατηρούνται σε ισχύ με τον παρόντα νόμο.

6. Οι επιτροπές των περιπτώσεων β΄, ζ΄ και η΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν. 3433/2006 και οι Περιφερειακές Γνωμοδοτικές Επιτροπές Προμηθειών εξακολουθούν να λειτουργούν για συμβάσεις που έχουν συναφθεί ή διαδικασίες σύναψης συμβάσεων που έχουν ξεκινήσει πριν τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου.

7. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, μπορεί να ρυθμίζονται τα σχετικά με τις κατηγορίες, τις αρμοδιότητες, τη συγκρότηση, τον τρόπο επιλογής των μελών και τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων που εμπλέκονται στην εφαρμογή του παρόντος νόμου. Η έκδοση του προεδρικού αυτού διατάγματος δεν συνιστά προϋπόθεση για την εφαρμογή του παρόντος νόμου.

8. Για τις αμοιβές των μελών των συλλογικών οργάνων του παρόντος άρθρου ισχύουν τα εκάστοτε διαλαμβανόμενα στη κείμενη νομοθεσία.»

5. Η παράγραφος 4 τoυ άρθρου 57 του ν. 3978/2011 (Α´ 137) αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Η αναθέτουσα αρχή δέχεται ως επαρκή απόδειξη του ότι ο οικονομικός φορέας δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και στην παράγραφο 3 περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄, στ΄ και ζ΄:

α) για την παράγραφο 1 και την παράγραφο 3 περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄, την προσκόμιση αποσπάσματος ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου εκδοθέντος από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας κα-ταγωγής ή προέλευσης του εν λόγω προσώπου, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές,

β) για την παράγραφο 3 περιπτώσεις στ΄ ή ζ΄, πιστοποιητικό εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους − μέλους. Σε περίπτωση που η χώρα προέλευσης του οικονομικού φορέα δεν εκδίδει τέτοιο έγγραφο ή πιστοποιητικό ή αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και στην παράγραφο 3 περιπτώσεις α΄, β΄ ή γ΄, αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερομένου ή, στα κράτη – μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης.»

6. Η παράγραφος 6 του άρθρου 64 του ν.3978/2011 (Α΄ 137) αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι προϋποθέσεις εγγραφής στον επίσημο κατάλογο εγκεκριμένων οικονο-μικών φορέων καθορίζονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφοι 1 και 3 περιπτώσεις α΄ έως δ΄ και η΄, στο άρθρο 58, στο άρθρο 59 παράγραφοι 1,4 και 5, στο άρθρο 60 παράγραφος 2 περιπτώσεις α΄ έως θ΄, παράγραφοι 3 και 5, στο άρθρο 61, και εάν απαιτείται, στο άρθρο 62.»

7. Η παράγραφος 1 τoυ άρθρου 65 του ν. 3978/2011 (Α´137) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Εγγραφή στους επίσημους καταλόγους εγκεκριμένων οικονομικών φο-ρέων, πιστοποιούμενη από τις αρμόδιες αρχές ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης άλλου κράτους − μέλους δεν συνιστά για τις ελληνι-κές αναθέτουσες αρχές τεκμήριο καταλληλότητας, παρά μόνο σε σχέση με το άρθρο 57 παράγραφοι 1 και 3 περιπτώσεις α΄ έως δ΄ και ζ΄, το άρθρο 58, το άρθρο 59 παρ. 1 περιπτώσεις β΄ και γ΄, το άρθρο 60 παράγραφος 2 περίπτωση α΄, σημείο αα΄ και β΄ έως ζ΄ για τους εργολήπτες, το άρθρο 60 παράγραφος 2 περίπτωση α΄, σημείο ββ΄, β΄ έως ε΄ και θ΄ για τους προμηθευτές και το άρθρο 60 παράγραφος 2 περίπτωση α΄, σημείο ββ΄, β΄ έως ε΄ και ζ΄ για τους παρόχους υπηρεσιών.»

8. To άρθρο 99 του ν. 3978/2011 (Α´ 137) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 99
Πεδίο εφαρμογής

1. Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους εφαρμόζονται στις συμβάσεις των οποίων η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ είναι κατώτερη από τα χρηματικά όρια του άρθρου 24.

2. Στις συμβάσεις του παρόντος Μέρους εφαρμόζονται οι διατάξεις του δεύτερου Μέρους, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που αναφέρονται στο άρθρο 104.

3. Για την αντιμετώπιση σοβαρών και ανελαστικών αναγκών εθνικής ασφάλειας και ετοιμότητας των Ενόπλων Δυνάμεων, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας με πλήρως, ειδικά και εμπεριστατωμένα αιτιολογημένη απόφασή του, δύναται να εγκρίνει τη μη υπαγωγή των συμβάσεων του παρόντος Μέρους στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 1 και 2 και τη χρηματοδότησή τους από τις πιστώσεις των εξοπλιστικών προγραμμάτων και των λειτουργικών δαπανών των Γενικών Επιτελείων. Οι εν λόγω πιστώσεις δεν δύνανται να υπερβαίνουν το ετήσιο ανώτατο όριο πιστώσεων, όπως ορίζεται στο οικείο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ).»

9. Η παράγραφος 3 του άρθρου 105 του ν.3978/2011 (Α΄ 137) αντικαθίσταται ως εξής:

«Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος που προβλέπεται στην παράγραφο 2, οι διατάξεις των άρθρων 33-45,48, 60-65, 68 παρ.1 και 70 του ν.3433/2006 και οι κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση αυτού, διέπουν και τις συμβάσεις υπηρεσιών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου, προσαρμοσμένες στη φύση και το σκοπό των συμβάσεων αυτών.»

 • 11 Απριλίου 2016, 10:14 | Αξιωματικός ΠΝ

  • Στην παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου όπου γίνεται τροποποίηση του άρθρου 99 του ν. 3978/2011 (Α´ 137), προβλέπεται η προσθήκη νέας παραγράφου 3 στο άρθρο 99, όπου για την αντιμετώπιση σοβαρών και ανελαστικών αναγκών εθνικής ασφάλειας και ετοιμότητας των Ενόπλων Δυνάμεων, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας με πλήρως, ειδικά και εμπεριστατωμένα αιτιολογημένη απόφασή του, δύναται να εγκρίνει τη μη υπαγωγή των συμβάσεων του ΠΑΡΟΝΤΟΣ (ΤΡΙΤΟΥ) Μέρους (στο Τρίτο Μέρος ανήκει το άρθρο 99) στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 1 και 2 και τη χρηματοδότησή τους από τις πιστώσεις των εξοπλιστικών προγραμμάτων και των λειτουργικών δαπανών των Γενικών Επιτελείων. Εκτιμάται ότι η πρόβλεψη της εν λόγω εξαίρεσης έχει νόημα για συμβάσεις του ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΜΕΡΟΥΣ του ν. 3978/11, δηλαδή για συμβάσεις άνω των χρηματικών ορίων του άρθρου 24 του ν. 3978/11 και όχι για συμβάσεις του Τρίτου Μέρους, μικρότερες αυτών των ορίων.
  Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται αντί να γράφεται στην εν λόγω προστιθέμενη παράγραφο 3 στο άρθρο 99 «……μη υπαγωγή των συμβάσεων του παρόντος Μέρους στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων…..» να τροποποιηθεί και να αναγραφεί «……μη υπαγωγή των συμβάσεων του Πρώτου και Δεύτερου Μέρους στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων ….». Εναλλακτικά, θα μπορούσε η προσθήκη της εν λόγω εξαίρεσης να γίνει σε άρθρο του Πρώτου ή και Δεύτερου Μέρους του ν. 3978/11, τα οποία και πρέπει να αφορά.

  • Στην παράγραφο 4 του άρθρου 107 του ν. 3978/11, σχετικά με την εκποίηση στρατιωτικού υλικού αναγράφεται «Για την εφαρμογή των διαδικασιών της παραγράφου 3 εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του παρόντος νόμου, προσαρμοσμένες στη φύση και το σκοπό των συμβάσεων αυτών.». Εκτιμάται ότι πρόθεση του νομοθέτη ήταν, κατά την εκποίηση στρατιωτικού εξοπλισμού, να χρησιμοποιούνται οι διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμήθειας αμυντικού υλικού του ν. 3978/11 κατά αντιστοιχία. Επιπρόσθετα, στο παρόν άρθρο, σχετικά με τη σύναψη συμβάσεων προμήθειας αμυντικού υλικού, προβλέπεται να δοθεί η αρμοδιότητα στα Γενικά Επιτελεία για συμβάσεις των οποίων η εκτιμώμενη οικονομική αποτίμηση εκτός ΦΠΑ είναι κατώτερη από τα χρηματικά όρια του άρθρου 24 του ν.3978/11.
  Κατά αναλογία και για τους ίδιους λόγους/σκοπούς, εκτιμάται ότι πρέπει στο παρόν άρθρο να προστεθεί παράγραφος 10 η οποία να λέει: «Η παράγραφος 6 του άρθρου 107 του ν. 3978/2011 (Α΄ 137) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται για την εκποίηση στρατιωτικού εξοπλισμού μη επιχειρησιακά αναγκαίου του οποίου η εκτιμώμενη οικονομική αποτίμηση εκτός ΦΠΑ είναι κατώτερη από τα χρηματικά όρια του άρθρου 24 και στρατιωτικού εξοπλισμού που χαρακτηρίζεται άχρηστος.»».
  Στη συνέχεια και κατά αναλογία στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, η νέα υποπαράγραφος 1.θ του άρθρου 6 του ν. 3978/2011 ( Α´ 137), που αφορά στις αρμοδιότητες των Γενικών Επιτελείων, θα πρέπει να αντικατασταθεί ως εξής: «Διενεργούν όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται για τη σύναψη και την εκτέλεση των συμβάσεων έργων που προβλέπονται στον παρόντα νόμο, των συμβάσεων εκποίησης στρατιωτικού εξοπλισμού που εξαιρούνται των προβλέψεων του άρθρου 107, καθώς και των συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του τρίτου Μέρους του παρόντος νόμου και παρακολουθούν την εκτέλεση των συμβάσεων αυτών.»