Άρθρο 21 – Κατάταξη στο Σώμα Στρατιωτικών Ιερέων

Η περίπτωση θ´ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν.δ. 90/1973 (Α´ 168) τροποποιείται ως εξής:

«θ. Να έχουν ηλικία μικρότερη των σαράντα πέντε ετών, υπολογιζόμενη σύμ-φωνα με τις διατάξεις του περί στρατολογίας νόμου.»