Άρθρο 35 – Χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος Ειδικών Λογαριασμών Αλληλοβοηθείας Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 16 του ν.δ. 398/1974 (Α´ 116), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Εφάπαξ βοηθήματος δικαιούνται οι έχοντες εικοσαετή τουλάχιστον συμμετοχή στον οικείο Ειδικό Λογαριασμό Αλληλοβοήθειας.»

2. Η παράγραφος 6 του άρθρου 16 του ν.δ. 398/1974 (Α´ 116), αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι χρηματικές παροχές είναι απαιτητές μετά την έξοδο του δικαιούχου από το Στράτευμα και καταβλητέες εντός δώδεκα μηνών από την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών.»

3. Στο άρθρο 16 του ν.δ. 398/1974 (Α´ 116) προστίθεται νέα παράγραφος 9 ως εξής:

«9. Αν το επιτρέπουν οι οικονομικές δυνατότητες του Ειδικού Λογαριασμού Αλληλοβοηθείας, η οικεία Διοικούσα Επιτροπή δύναται να εγκρίνει τη χορήγηση του εφάπαξ βοηθήματος, κατά προτεραιότητα έναντι άλλων δικαιούχων που έχουν υποβάλει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για την καταβολή του σε αυτούς, στις εξής, κατά μεταξύ τους σειρά προβαδίσματος, περιπτώσεις:

α. Αυτεπάγγελτη αποστρατεία του δικαιούχου λόγω θανάτου του.

β. Αυτεπάγγελτη αποστρατεία του δικαιούχου, λόγω σωματικής ανικανότητάς του, κατόπιν απόφασης της οικείας κατά κλάδο Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής.

γ. Αναπηρία μέλους της οικογένειας του αποστρατευόμενου (σύζυγος –τέκνα) σε ποσοστό άνω του ογδόντα τοις εκατό (80%), που πιστοποιείται από την κατά περίπτωση αρμόδια πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή.»

 • Στο εδάφιο γ, της παραγράφου 3, του εν λόγω άρθρου προτείνουμε το ποσοστό αναπηρίας του μέλους της οικογένειας να γίνει 67% και όχι 80%, δεδομένου ότι οι επιτροπές ΚΕΠΑ δίνουν χαμηλά ποσοστά αναπηρίας ακόμα και σε βαριές κατηγορίες αναπηρίας, όπως νοητική υστέρηση, αυτισμός, σύνδρομο down κ.α.

 • 10 Απριλίου 2016, 19:22 | Γιώργος

  Στην παράγραφο 3 παρόντος άρθρου να προστεθεί υποπαράγραφος δ ώς εξής: δ. Αυτεπάγγελτη αποστρατεία ως ευδοκίμως τερματίσας.
  Δηλαδή 35 έτη πραγματικής υπηρεσίας (που συνεπάγεται 35 έτη εισφορών στον ΕΛΟΑΣ/Ν/Α).

 • 10 Απριλίου 2016, 11:15 | Johnny B.

  Θα ήθελα να αναφερθώ στα κάτωθι δύο αντικείμενα:

  α. Η παράγραφος 6 του άρθρου 16 του ν.δ. 398/1974 (Α´ 116), αντικαθίσταται ως εξής:

  «Οι χρηματικές παροχές είναι απαιτητές μετά την έξοδο του δικαιούχου από το Στράτευμα και καταβλητέες εντός δώδεκα μηνών από την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών.»

  Στο ν.δ. του 1974 αναφερόταν η καταβολή του εφάπαξ βοηθήματος εντός 3μηνου από την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Τώρα γίνεται 12μηνο. Πλην όμως σε όλα τα ταμεία ΕΛΟΑΣ/Ν/Α έχει σχηματιστεί «ουρά αναμονής» μετά την καταβολή των δικαιολογητικών που ξεπερνάει τον 1-1,5 χρόνο. Με την ψήφιση της αλλαγής αυτής σε 12μηνο, για όσους περιμένουν τόσους μήνες-χρόνια τι πρόκειται να γίνει? έχει ληφθεί μέριμνα? Εκτιμώ ότι η οποιαδήποτε αλλαγή ενός νόμου θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις τρέχουσες και μελλοντικές οικονομικές συνθήκες και αναμονές του κάθε ταμείου και όχι να είναι γενικόλογη.

  Πρόταση: Να τροποποιηθεί η παράγραφος έτσι ώστε να «δεσμεύει» το αντίστοιχο ταμείο για καταβολή του 40% του εφάπαξ βοηθήματος εντός 6μηνου από την καταβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών ενώ για το υπόλοιπο 60% (που ΔΕΝ θα επηρεάζεται από μετέπειτα περικοπές/αναπροσαρμογές) να καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις των 30% εκάστη εντός το αργότερο της επόμενης διετίας (συνολική λήψη εφάπαξ βοηθήματος το αργότερο εντός 2,5 έτη από την καταβολή των δικαιολογητικών στο ταμείο). Με αυτόν τον τρόπο θα δίδεται άμεσα μια «ανακούφιση» στον απόστρατο που θέλει να επιλύσει κάποια τρέχοντα οικονομικά του προβλήματα και παράλληλα θα διασώζει το ταμείο από την υποχρέωσή του να έβρισκε εντός 12μηνου ολόκληρο το ποσό για την καταβολή του στον δικαιούχο (όπως τροποποιείται εδώ) παραμένοντας βιώσιμο και διατηρώντας τα αποθεματικά του σε επιθυμητά επίπεδα. Στην περίπτωση που ο δικαιούχος έχει λάβει προκαταβολή έναντι εφάπαξ βοηθήματος, αυτή θα πρέπει να συμψηφίζεται στο υπόλοιπο 60% και όχι να προσμετράται στην καταβολή του πρώτου 40% του βοηθήματος που προτείνω εδώ.

  β. Επίσης, υπάρχει και η παράγραφος 3 του άρθρου 17 του ν.δ. 398/1974 (Α´ 116), που θεωρώ ότι είναι κρίσιμη στην λήψη απόφασης έναρξης εφαρμογής τυχόν μειώσεων/περικοπών που αποφασίζονται στον εφάπαξ βοήθημα με νέο τρόπο υπολογισμού. Δηλαδή αναγράφεται η έκδοση σχετικής απόφασης έναν μήνα πριν την εφαρμογή μειώσεων στο τρέχον οικονομικό έτος λήψης της απόφασης.

  Πρόταση: Οπότε η αναδρομική ισχύς σε όσους έχουν υποβάλλει τα δικαιολογητικά τους από 1/8/2014 και έπειτα και ήδη αναμένουν την καταβολή του εφάπαξ βοηθήματος δεν πρέπει να εμπίπτουν στον νέο τρόπο υπολογισμού σύμφωνα με την παράγραφο αυτή, εκτός και αν «ερμηνεύεται διαφορετικά» από τον Νομοθέτη ή αν τροποποιηθεί «κατά το δοκούν» με αυτό το νομοσχέδιο.

 • 8 Απριλίου 2016, 23:53 | ΘΑΝΑΣΗΣ

  Ναι στην πρόσθεση της νέας παραγράφου 9 στο άρθρο 16 του ν.δ. 398/1974 (Α´ 116) νομίζω ότι δεν χρειάζεται καν διαβούλευση για κάτι που είναι το αυτονόητο

 • 8 Απριλίου 2016, 23:03 | Ζυγούρα Αικατερινη

  Πολύ σωστή η παράγραφος (γ) που αφορά έγκριση της χορήγηση του εφάπαξ βοηθήματος, κατά προτεραιότητα έναντι άλλων δικαιούχων με αναπηρία μέλους της οικογένειας του αποστρατευόμενου (σύζυγος –τέκνα) σε ποσοστό άνω του ογδόντα τοις εκατό (80%), που πιστοποιείται από την κατά περίπτωση αρμόδια πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή.»άλλωστε είναι ελάχιστος ο αριθμός, και έχουν άμεση ανάγκη το βοήθημα όσο κανένας μας!

 • 8 Απριλίου 2016, 11:24 | Τσιάνος Παναγιώτης

  H αντικατάσταση της παρ. 1 του άρθρ. 16 περί αύξησης του ελάχιστου χρόνου μετοχικής σχέσης από δέκα σε είκοσι έτη προκαλεί σοβαρό ζήτημα στα στελέχη Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής οι οποίοι κατατάχθηκαν ως Λιμενοφύλακες πριν την έναρξη ισχύος του ν.3079/02 (Α’311), δεν έχουν μετοχική σχέση από κατατάξεως (και άρα ο χρόνος μετοχικής σχέσης με τον Ειδικό Λογαριασμό Αλληλοβοηθείας Ναυτικού υπολείπεται του χρόνου πραγματικής υπηρεσίας) και επιπλέον δεν τους παρέχεται δυνατότητα αναγνώρισης του χρόνου υπηρεσίας Λιμενοφύλακα, με αποτέλεσμα αν ισχύσει η προτεινόμενη ρύθμιση, να παρατηρηθούν περιπτώσεις μετόχων της εν λόγω κατηγορίας που αν και θα δικαιούνται συντάξεως, δε θα δικαιούνται εφάπαξ βοηθήματος γιατί δε θα πληρούν την προϋπόθεση εικοσαετούς συμμετοχής στον Ειδικό Λογαριασμό Αλληλοβοηθείας Ναυτικού.
  Συγκεκριμένα, έστω για παράδειγμα ότι μέτοχος του Ειδικού Λογαριασμό Αλληλοβοηθείας Ναυτικού ο οποίος κατατάχθηκε ως Λιμενοφύλακας το 1987, κατέστη μέτοχος του Ταμείο το 1997 (με την προαγωγή του σε Κελευστή) και εξέρχεται από την υπηρεσία το 2016, έχοντας θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα, θα δικαιούται μεν συντάξεως, όχι όμως και εφάπαξ βοηθήματος, αφού θα έχει 19 έτη μετοχικής σχέσης με τον Ειδικό Λογαριασμό Αλληλοβοηθείας Ναυτικού.
  Κατόπιν των ανωτέρω, είναι απαραίτητο η παρ. 1, του άρθρ. 16 του ν.δ. 398/74 να αντικατασταθεί ως κατωτέρω:
  «1. Εφάπαξ βοηθήματος δικαιούνται οι έχοντες εικοσαετή τουλάχιστον συμμετοχή στον οικείο Ειδικό Λογαριασμό Αλληλοβοηθείας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρ. 17, παρ. 4 και 6 του παρόντος για τις οποίες παρέχεται βοήθημα και χωρίς την προϋπόθεση 20ετούς συμμετοχής. Ομοίως εξαιρούνται της προϋπόθεση 20ετούς συμμετοχής οι μέτοχοι του Ειδικού Λογαριασμό Αλληλοβοηθείας Ναυτικού οι οποίοι κατατάχθηκαν ως Λιμενοφύλακες πριν την έναρξη ισχύος του ν.3079/02 (Α’311).
  Επιπρόσθετα αναφέρουμε ότι θα πρέπει να παραμείνει η ρητή αναφορά στις εξαιρέσεις των περιπτώσεων που αναφέρονται στις παρ. 4 και 6 του άρθρ. 17, του ν.δ. 398/74 (Α’116).

 • 6 Απριλίου 2016, 23:05 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

  θα παρακαλούσα για λόγους ανθρωπισμού και συμπαράστασης σε αυτούς τους ήρωες ανάμεσά μας που περνάνε ένα «Γολγοθά»να συμπεριληφθεί Η περίπτωση γ. Αναπηρία μέλους της οικογένειας του αποστρατευόμενου (σύζυγος –τέκνα) σε ποσοστό άνω του ογδόντα τοις εκατό (80%), που πιστοποιείται από την κατά περίπτωση αρμόδια πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή.» να λαμβάνει το εφάπαξ βοήθημα κατά προτεραιότητα έναντι όλων δικαιούχων που έχουν υποβάλει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για την καταβολή του σε αυτούς, είναι ευαίσθητη κοινωνική ομάδα με αβάστακτο κόστος συντήρησης του ανάπηρου,ειδικά στην σημερινή δύσκολη οικονομική κατάσταση,έχουν την άμεση ανάγκη του βοηθήματος όσο κανένας άλλος.
  Ευχαριστώ!

 • 6 Απριλίου 2016, 12:00 | ΜΑΡΙΑ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ

  Η προτεινόμενη αντικατάσταση της παραγράφου 1 του άρθρου 16 περί αύξησης του ελάχιστου χρόνου μετοχικής σχέσης από δέκα σε είκοσι έτη, κινείται σε σωστή κατεύθυνση, ωστόσο, εκτιμάται ότι:
  α. θα πρέπει να παραμείνει η ρητή αναφορά στις εξαιρέσεις των περιπτώσεων που αναφέρονται στις παραγράφους 4 και 6 του άρθρου 17, του ν.δ. 398/74 (Α’ 116),
  β. θα πρέπει να υπάρξει ειδική αναφορά στους μετόχους του Ειδικού Λογαριασμού Αλληλοβοηθείας Ναυτικού που κατατάχθηκαν ως Λιμενοφύλακες πριν την έναρξη ισχύος του ν. 3079/02 (Α’ 311), δεν έχουν μετοχική σχέση από κατατάξεως (και άρα ο χρόνος μετοχικής σχέσης με τον Ειδικό Λογαριασμό Αλληλοβοηθείας Ναυτικού υπολείπεται του χρόνου πραγματικής υπηρεσίας), και επιπλέον, δεν τους παρέχεται δυνατότητα αναγνώρισης του χρόνου υπηρεσίας Λιμενοφύλακα, με αποτέλεσμα, αν ισχύσει η προτεινόμενη ρύθμιση, να παρατηρηθούν περιπτώσεις μετόχων της εν λόγω κατηγορίας που αν και θα δικαιούνται συντάξεως, δε θα δικαιούνται εφ’ άπαξ βοηθήματος γιατί δε θα πληρούν την προϋπόθεση εικοσαετούς συμμετοχής στον Ειδικό Λογαριασμό Αλληλοβοηθείας Ναυτικού.
  Έστω, για παράδειγμα, μέτοχος του Ειδικού Λογαριασμού Αλληλοβοηθείας Ναυτικού που κατατάχθηκε ως Λιμενοφύλακας το 1987, κατέστη μέτοχος του Ταμείου το 1997 (με την προαγωγή του σε Κελευστή), και εξέρχεται από την Υπηρεσία το 2016, έχοντας θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Αν ισχύσει η προτεινόμενη ρύθμιση (της εικοσαετούς μετοχικής σχέσης), ο εν λόγω μέτοχος θα δικαιούται μεν συντάξεως, όχι όμως και εφάπαξ βοηθήματος αφού θα έχει 19 έτη μετοχική σχέση με τον Ειδικό Λογαριασμό Αλληλοβοηθείας Ναυτικού.
  Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνεται όπως η παράγραφος 1, του άρθρου 16, του ν.δ. 398/74 αντικατασταθεί ως κατωτέρω:
  «1. Εφ’ άπαξ βοηθήματος δικαιούνται οι έχοντες εικοσαετή τουλάχιστον συμμετοχή στον οικείο Ειδικό Λογαριασμό Αλληλοβοηθείας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 17, παράγραφοι 4 και 6 του παρόντος για τις οποίες παρέχεται βοήθημα και χωρίς την προϋπόθεση εικοσαετούς συμμετοχής. Ομοίως εξαιρούνται της προϋπόθεσης εικοσαετούς τουλάχιστον συμμετοχής οι μέτοχοι του Ειδικού Λογαριασμού Αλληλοβοηθείας Ναυτικού που κατατάχθηκαν ως Λιμενοφύλακες πριν την έναρξη ισχύος του ν.3079/02 (Α’ 311).»

 • 5 Απριλίου 2016, 22:39 | nikos kerve

  Το θέμα με την αντικατάσταση του άρθρου 16, παράγραφος 1 είναι πολύ σοβαρό. Αν περάσει η τροποποίηση όπως παρουσιάζεται, όσοι λιμενοφύλακες αποφασίσουν να βγουν στη σύνταξη με λιγότερα από 30 χρόνια πραγματική υπηρεσία, δεν θα πάρουν εφάπαξ από τον ΕΛΟΑΝ, παρόλο που δικαιούνται κανονικά σύνταξη. Κι αυτό γιατί τα δέκα πρώτα χρόνια στο Σώμα δεν είχαν το δικαίωμα να είναι μέτοχοι στο Ταμείο, αλλά ούτε και μπορούν να αναγνωρίσουν αυτό το χρόνο αναδρομικά.
  Νομίζω ότι θα πρέπει να εξαιρεθούν από την υποχρέωση εικοσαετούς συμμετοχής ή να απαιτείται εικοσαετής πραγματική υπηρεσία αντί για εικοσαετή συμμετοχή.

 • 5 Απριλίου 2016, 09:49 | ΝΑΤΑΛΙΑ ΚΟΜΝΗΝΟΥ

  Σχετικά με την προτεινόμενη αντικατάσταση της παραγράφου 1, του άρθρου 16, που αφορά την προϋπόθεση της εικοσαετούς συμμετοχής στους Ειδικούς Λογαριασμούς Αλληλοβοηθείας, θα ήθελα να σημειώσω τα εξής:

  α) θα πρέπει να διατηρηθούν οι εξαιρέσεις των περιπτώσεων που αναφέρονται στις παραγράφους 4 και 6 του άρθρου 17 (θάνατος και λόγοι υγείας)

  β) θα πρέπει να υπάρξει ειδική πρόβλεψη-εξαίρεση για τους μετόχους του Ειδικού Λογαριασμού Αλληλοβοηθείας Ναυτικού που κατατάχθηκαν ως Λιμενοφύλακες πριν την έναρξη ισχύος του ν. 3079/02 (Α’ 311), οι οποίοι έχουν δέκα χρόνια μικρότερη συμμετοχή στο Ταμείο σε σύγκριση με την πραγματική τους υπηρεσία. Αυτό σημαίνει ότι όσοι από αυτούς έχουν κάτω από 30 χρόνια πραγματική υπηρεσία, δε θα πάρουν εφάπαξ (παρόλο που θα δικαιούνται σύνταξη) αφού θα έχουν κάτω από 20 χρόνια συμμετοχή στο Ταμείο.

 • 4 Απριλίου 2016, 20:57 | Πανελλήνιος Σύλλογος Οικογενειών Πεσόντων Αεροπόρων

  ΄Αρθρο 35 του υπό ψήφιση νομοσχεδίου του ΥΠΕΘΑ

  Στο Ν.1329/1983 που αφορά στο Βοήθημα Οικογενειακής – Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (ΒΟΕΑ), στους τρεις λόγους χορήγησής του, να προστεθεί και ένας τέταρτος για τα τέκνα θανόντων Στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων στον πόλεμο ή στην ειρήνη κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής τα οποία εισάγονται στις Στρατιωτικές Σχολές προκειμένου να τελειώσουν τις σπουδές τους.
  Για τα εν λόγω τέκνα, δεν συντρέχει λόγος αναμονής συμπλήρωσης του 25ου έτους της ηλικίας τους για την καταβολή του ΒΟΕΑ, καθόσον με την είσοδο τους στις Στρατιωτικές Σχολές, διακόπτεται η καταβαλλόμενη σύνταξή τους και συνεπώς παύουν να είναι μερισματούχοι του Μετοχικού Ταμείου Στρατού.

 • 4 Απριλίου 2016, 15:11 | ROYSSHS

  Αγαπητοί κύριοι είναι ξεκάθαρο ότι αν περάσει η ρύθμιση στην παρ. 1, του άρθ. 16 του 398 ως έχει, κινδυνεύουν άμεσα να χάσουν το εφάπαξ από τον ΕΛΟΑΝ όσοι λιμενοφύλακες μπήκαν την περίοδο 1987-1992 , γιατί έγιναν μέτοχοι στο Ταμείο μία δεκαετία μετά την κατάταξη. Κανένας τους δεν έχει 20 χρόνια συμμετοχή, δικαιούνται όμως (αυτή τη στιγμή) σύνταξη. Σε δεύτερο χρόνο επηρεάζονται και οι λιμενοφύλακες που μπήκαν την περίδο 1992-2001.

  Άποψή μου, ότι θα πρέπει να απαιτείται εικοσαετής πραγματική υπηρεσία (όπωςαναφέρεται σε προηγούμενο σχόλιο) και όχι εικοσαετής συμμετοχή. Ή εναλλακτικά να υπάρχει προϋπόθεση εικοσαετούς συμμετοχή μόνο για αυτούς που αναφέρονται στην παράγαφο 2 του άρθ. 16, δηλ. παραιτούμενοι, αποτασσόμενοι, εξερχόμενοι λόγω καταδίκης κλπ. Για τις υπόλοιπες κατηγορίες δεν έχει ουσιαστικό νόημα η προϋπόθεση της εικοσαετούς συμμετοχής, είτε γιατί υπάρχουν πολύ περισσότερα από 20 έτη συμμετοχής (αποστρατεία με αίτηση, αυτεπάγγελτη λόγω όριου ηλικίας ή 35 ετών, ευδοκίμως) είτε λόγω της φύσης της αιτίας εξόδου (θάνατος, λόγοι υγείας).

  Ευχαριστώ.

 • 4 Απριλίου 2016, 08:06 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

  Όσον αφορά την παράγραφο 1, του άρθρου 16 του ν.δ. 398/74, πιστεύω ότι η διατύπωση:

  «Εφάπαξ βοηθήματος δικαιούνται οι έχοντες εικοσαετή τουλάχιστον συμμετοχή στον οικείο Ειδικό Λογαριασμό Αλληλοβοήθειας.»

  θα δημιουργήσει αδικίες και ανισότητες. Πρώτ’ απ’ όλα δεν είναι σωστό να καταργηθούν οι εξαιρέσεις που υπάρχουν σήμερα (θανόντες, λόγοι υγείας). Και δεύτερο, τι θα γίνει με αυτούς που δε θα έχουν εικοσαετή συμμετοχή, αλλά είναι θεμελιωμένοι συνταξιοδοτικά; Δε θα πάρουν εφάπαξ; Βασικότερη τέτοια κατηγορία οι Λιμενοφύλακες στον Ειδικό Λογαριασμό Αλληλοβοηθείας Ναυτικού.

  Πιστεύω ότι θα ήταν σωστότερο η διατύπωση να είναι ως εξής:

  «Εφάπαξ βοηθήματος δικαιούνται οι έχοντες εικοσαετή τουλάχιστον πραγματική υπηρεσία.», με τις εξαιρεσεις όπως ισχύουν σήμερα (θανόντες, λόγοι υγείας).

 • 30 Μαρτίου 2016, 19:43 | themis

  1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 16 του ν.δ. 398/1974 (Α´ 116), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

  «Εφάπαξ βοηθήματος δικαιούνται οι έχοντες εικοσαετή τουλάχιστον συμμετοχή στον οικείο Ειδικό Λογαριασμό Αλληλοβοήθειας.»
  Πιστεύω ότι αυτή η παράγραφός θα πρέπει να μείνει ώς έχει στην παράγραφο 1 του άρθρου 16 του ν.δ 398…ή να αλλάξει αναλογικά απο τα 15 έως 20 έτη.Υπάρχουν πολλά στελέχη που λίγο πριν την 20ετία(Στα μισά της σταδιοδρομίας του) αναπτύσονται παθήσεις μη αναστρέψιμες ή και σοβαρές.Πχ. ουκ, καταδρομείς 20χρόνια να χαίρουν άκρας υγείας δεν είναι 100% επιβεβαιωμένο και δεν αντικατοπρίζεται με την πραγματικότητα των ειδικών συνθηκών εργασίας.
  Θα μπορούσε να διορθωθεί ώς εξής:
  «Εφάπαξ βοηθήματος δικαιούνται οι έχοντες εικοσαετή τουλάχιστον συμμετοχή στον οικείο Ειδικό Λογαριασμό Αλληλοβοήθειας και 15ετή τουλάχιστον συμμετοχή για όσους ανήκουν στον Ειδικό Πίνακα Νοσημάτων και Βλαβών όπως αυτός ανφέρεται στο ΠΔ 11 ΦΕΚ Α-17(27-1-2014)με ποσοστό άνω του 50%.»
  Δηλαδή μια πρόβλεψη και για μια άλλη κατηγορία συναδέλφων που υπηρέτησαν τις ΕΔ επάξια αλλά λόγο ατυχόν συμβάντων δεν δύνατο να εργαστούν.