Άρθρο 01 – Ίδρυση – Αποστολή

Ιδρύεται Σχολή Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Σ.Υ.Α.), η οποία έχει ως αποστολή να παράγει, μετά από κατάλληλη εκπαίδευση, άνδρες και γυναίκες μονίμους υπαξιωματικούς της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ), με άρτια στρατιωτική αγωγή και επαγγελματική κατάρτιση, για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του ως άνω κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων.

 • 11 Απριλίου 2016, 12:55 | ΣΑΣΥΔΑ

  Τα τελευταία έτη, παρατηρείται μια ραγδαία βελτίωση στην εκπαίδευση των σπουδαστών ΑΣΣΥ, με αποτέλεσμα οι αποφοιτούντες Μόνιμοι Σμηνίες να αποδίδονται στις τάξεις τη Π.Α. σε ένα πολύ καλό έως άριστο επίπεδο παράστασης, πειθαρχίας, εκπαίδευσης και συμπεριφοράς.
  Οι λόγοι στους οποίους οφείλεται η παρατηρούμενη βελτίωση, εκτιμάται ότι είναι, κατά βάση το βελτιωμένο επίπεδο των υποψηφίων κατά τις πανελλήνιες εξετάσεις και οι επικρατούσα φιλοσοφία των διοικήσεων των ΑΣΣΥ, όπου το κέντρο βάρους του προγράμματος επικεντρώνεται στις στρατιωτικές αξίες αλλά και στην αναβάθμιση της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης.
  Η ακαδημαϊκή εκπαίδευση στις Σχολές θεωρείται ένα σημαντικό κομμάτι της λειτουργίας τους, στο οποίο παρά ταύτα, δεν έχει αποδοθεί η απαιτούμενη προσοχή για την εύρυθμη λειτουργία τους, ώστε να υποστηρίξει κατά το βέλτιστο τρόπο τον Κανονισμό Λειτουργίας των Σχολών. Ο κυριότερος λόγος της αναποτελεσματικότητας είναι η αδυναμία της Υπηρεσίας, υπό την ισχύουσα νομοθεσία και διατάξεις, να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία με κατάλληλο προσωπικό και διαδικασίες. Για τη δραστική «θεραπεία» και την απρόσκοπτη λειτουργία απαιτούνται ενέργειες, οι οποίες μπορούν να ενσωματωθούν ως διατάξεις νόμου, στο υποβληθέν από το ΥΠΕΘΑ, για διαβούλευση, πολυνομοσχέδιο.
  Ως πρώτο βήμα προτείνεται όπως στην ονομασία της υπό ίδρυση Σχολής να συμπεριληφθεί και ο όρος «Τεχνολόγος» (στη γενική ενικού).
  Ο όρος «Τεχνολόγος» στον τίτλο της νέας Σχολής θα έχει ως σκοπό να προσδιορίσει και να οριοθετήσει τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα, το επιστημονικό πεδίο και το γενικότερο πλαίσιο των γνωστικών αντικειμένων εκπαίδευσης που θα αναπτύσσει και θα παρέχει η Σχολή στους Σπουδαστές της.
  Με βάση λοιπόν ότι οι ΑΣΣΥ ανήκουν στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, προτείνεται όπως η ονομασία της νέας Σχολής είναι «Στρατιωτικό Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πολεμικής Αεροπορίας» (ΣΤΕΙ-ΠΑ) ή «Ανώτερο Στρατιωτικό Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πολεμικής Αεροπορίας» (ΑΣΤΕΙ-ΠΑ).

 • 11 Απριλίου 2016, 11:30 | Στέλιος Αλεξόπουλος

  (Διόρθωση)
  Συνεπώς οι Στρατιωτικές Σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα είναι οι εξής:
  Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ): Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, Σχολή Ικάρων, Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων, Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής
  Ανώτατες Στρατιωτικές Σχολές Μονίμων Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ): Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών(ΣΜΥ) ΣΞ, Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ), Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ).

 • 11 Απριλίου 2016, 11:59 | Στέλιος Αλεξόπουλος

  Ίδρυση-Αποστολή
  Η Σχολή να ονομασθεί ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) κατ΄ αντιστοιχία με τις Σχολές Στρατού Ξηράς(ΣΜΥ) και Πολεμικού Ναυτικού (ΣΜΥΝ), παρέχοντας εκπαίδευση, ισότιμη με την Ανώτατη Τεχνολογική Εκπαίδευση και χορηγώντας ισότιμα πτυχία με τα ομότιμα Α/ΤΕΙ, της Ελληνικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
  Η ΣΜΥΑ θα ανήκει στα πεδία των Θετικών Επιστημών, Τεχνολογικών Επιστημών και Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης(2ο, 4ο και 5ο ΕΠ),

  Στη Σχολή θα εκπαιδεύονται οι μελλοντικοί Μόνιμοι Υπαξιωματικοί της ΠΑ για να αποκτήσουν την αναγκαία Ακαδημαϊκή (Θεωρητική, Πρακτική) και Στρατιωτική Εκπαίδευση, την απαραίτητη τεχνική κατάρτισή τους στα σύγχρονα οπλικά συστήματα-μέσα-υποδομές, αλλά και να προσδοθεί σε αυτούς η κατάλληλη στρατιωτική αγωγή και αεροπορικές αρετές, ώστε μετά την αποφοίτησή τους να είναι ικανοί να ανταποκριθούν στα ιδιαίτερα καθήκοντά τους με πλήρη αφοσίωση στην Αποστολή της ΠΑ, στην ειρήνη και τον πόλεμο.

  Αιτιολόγηση: Τα σύγχρονα Οπλικά Συστήματα, Μέσα και Υποδομές της ΠΑ είναι ‘’Υψηλής Τεχνολογίας’’, των οποίων η υποστήριξη και επιχειρησιακή ετοιμότητα απαιτούν πλέον εξειδικευμένες γνώσεις και ικανότητες στον τομέα ‘’τεχνολογικών εφαρμογών’’ από το εντεταλμένο για το σκοπό αυτό μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό, ιδιαίτερα το προερχόμενο από τις Σχολές Μονίμων Υπαξιωματικών(ΣΜΥ) ΠΑ.
  Αντιστοίχου επιπέδου σπουδές (θεωρητικό, πρακτικό) και εξειδίκευσης επαγγέλματος, προσανατολισμένων στην αφομοίωση και μεταφορά των δεδομένων τεχνολογικών εφαρμογών στην παραγωγή, παρέχουν επί των ημερών μας τα Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α/ΤΕΙ) της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Χώρας. Σε περίπτωση μη ύπαρξης και λειτουργίας των ΣΜΥ/ΠΑ, οι απόφοιτοι των Σχολών Α/ΤΕΙ θα αποτελούσαν την κύρια πηγή επιλογής προσωπικού για την κάλυψη θέσεων και ανάληψη καθηκόντων Υπαξιωματικών της ΠΑ.
  Προσβλέποντας λοιπόν στο μέλλον με ρεαλισμό, πέραν της ενοποίησης των Σχολών Μονίμων Υπαξιωματικών της ΠΑ (ΣΤΥΑ-ΣΥΔ-ΣΙΡ), είναι αντικειμενικά επιβεβλημένη και η περαιτέρω αναβάθμιση του επιπέδου σπουδών τους σε αυτό των Α/ΤΕΙ.
  Συνεπώς οι Στρατιωτικές Σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα είναι οι εξής:
  Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ): Σχολή Ευελπίδων, Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, Σχολή Ικάρων,
  Ανώτατες Στρατιωτικές Σχολές Μονίμων Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ): Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών(ΣΜΥ) ΣΞ, Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ), Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ).

 • 9 Απριλίου 2016, 19:38 | Φωτης

  Θεωρω οτι το σχολιο του κ. ΠΑΝΟΥ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ειναι απολυτα επιτυχημενο
  και πληρες σχετικα με το αντικειμενο καθοσον ασχολειται απο χρονια
  μ αυτο και το εχει μελετησει σε βαθος , θα μπορουσα να πω οτι απηχει
  τις αποψεις της συντριπτικης πλειοψηφιας των αποφοιτων της ΑΣΤΥΑ .
  Βεβαια η τοσο συντομη σε χρονο διαβουλευση δημιουργει τις αναλογες
  υποψιες , μηπως ειναι προσχηματικη για ενα τοσο σοβαρο θεμα που αφο-
  ρα την ιστορια της ΑΣΤΥΑ η οποια συμβαδιζει με την ιδια ιστορια της
  ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΜΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ , αν ενημερωθει κανεις και για τα θυματα που
  υπηρξαν στο διαβα των 75 χρονων κατα την εκτελεση του καθηκοντος τοτε
  σιγουρα θα αντιληφθει οτι η εξελιξη της Π.Α. ειναι συνιφασμενη με τους
  αποφοιτους αυτης της Σχολης..Ειναι λοιπον πολυ ευκολο να αλλαζουμε
  τις ονομασιες των Σχολων τις ΙΣΤΟΡΙΕΣ ομως αυτων θα τις αλλαξουμε?
  ΠΑΝΤΩΣ ΘΑ ΠΡΟΣΕΘΕΤΑ ΟΤΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ
  ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΤΟ 17 ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΙΤΗΣΗ 3 ΕΤΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΕΞΕΡΧΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ
  ΒΑΘΜΟ ΤΟΥ ΣΜΗΝΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΚΟ? ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΜΗΝΙΑ
  ΕΙΝΑΙ Ο ΕΠΙΤΥΧΕΣΤΕΡΟΣ.
  Ευχομαι να πρυτανευσει η λογικη και να υπαρξει το καλλιτερο αποτελεσμα
  αν και δεν το πιστευω διοτι τα ψυχολογικα ωρισμενων προηγουνται..

 • 9 Απριλίου 2016, 00:38 | ΔΗΜΚΑΓΚ

  Ιδρύεται Στρατιωτική Σχολή «ΔΑΙΔΑΛΟΣ» της Πολεμικής Αεροπορίας , η οποία έχει ως αποστολή να παραδώσει μετά από κατάλληλη εκπαίδευση σε άνδρες και γυναίκες, μονίμους υπαξιωματικούς, με άρτια στρατιωτική αγωγή και επαγγελματική κατάρτιση, για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του ως άνω κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων.

  ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
  Σύμφωνα με τη ελληνική μυθολογία ο Ίκαρος ήταν γιος του Δαιδάλου και της Ναυκράτης, η οποία, κατά μια παράδοση, ήταν δούλη του Μίνωος.
  Όταν ο Δαίδαλος καταδικάστηκε από τον Άρειο Πάγο επειδή είχε φονεύσει τον τεχνίτη Τάλω, έφυγε στην Κρήτη. Εκεί κατασκεύασε τον Λαβύρινθο για να ζει μέσα ο Μινώταυρος, ο γιος της γυναίκας του Μίνωος Πασιφάης. Μέσα στον Λαβύρινθο φυλάκισε ο Μίνως και τον ίδιο τον Δαίδαλο με τον γιο του Ίκαρο, διότι ο Δαίδαλος είχε βοηθήσει την Πασιφάη να ενωθεί με τον Ταύρο του Ποσειδώνος και να γεννηθεί ο Μινώταυρος. Ο Δαίδαλος με τον Ίκαρο δραπέτευσαν από τον Λαβύρινθο με τη βοήθεια των φτερών που είχε κατασκευάσει και για τους δύο ο Δαίδαλος, χρησιμοποιώντας πούπουλα και κερί. Τα φτερά αυτά τα προσάρτησαν στους ώμους τους και πέταξαν στον ουρανό.

 • 8 Απριλίου 2016, 15:45 | Παναγιώτης Καράμπελας

  Θεωρώ ότι λόγοι ίσης μεταχείρισης και εναρμόνισης των τίτλων και προς την δημόσια εκπαίδευση, αλλά και επί της ουσίας του εκπαιδευτικού επιπέδου των στρατιωτικών σχολών, υπαγορεύουν την ανάγκη ανάλογης εναρμόνισης όλων των σχολών (Ανώτατες και Ανώτερες) της ΠΑ, ως Ιδρύματα.
  Οι απόψεις-προτάσεις μου τεκμηριώνονται και με τους παρακάτω λόγους:
   Tο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο προκαλεί ιδιαίτερα όταν με το άρ-θρο 4(2) οι σχολές ΔΙΑΛΥΟΝΤΑΙ. Είναι σαν να μην υπήρξαν ποτέ. Προσφορά πάνω από 60 χρόνια, πεσόντες θα είναι πλέον αγνώστου πατρός κ.λ.π. Η ιστορία δεν παραχαράσσεται!! Και οι χρυσές της σελίδες δεν αλλοιώνονται.
   Τίτλος των ενιαίων, πλέον, σχολών, να είναι Στρατιωτικά Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Αεροπορίας..
   Το προσδιοριστικό, Ιδρύματα – και όχι Υπαξιωματικών – προτείνεται για ανάλογη εναρμόνιση με τα ΤΕΙ, όπως έγινε και με τα ΑΣΕΙ προς τα ΑΕΙ ( Ν. 3187/03). Έτσι, κάτω από τον τίτλο Στρατιωτικά Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Αεροπορίας, να υπάρχουν οι ενοποιούμενες τρεις σχολές της ΠΑ ως κατευθύνσεις, που θα διατηρούν τους ιστορικούς τίτλους των (ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, ΣΙΡ). Άλλωστε τούτο έγινε και με τις Σχολές Αξιωματικών, όταν έλαβαν τον τίτλο ΑΣΕΙ (Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα). Διατήρησαν, ορθότατα, τους ιστορικούς τίτλους των: Ικάρων, Ευελπίδων, Ναυτικών Δοκίμων.
   Το προσδιοριστικό, Τεχνολογικά, αποτελεί στοιχείο αναγνώρισης του επιπέδου παιδείας και του περιγράμματος σπουδών και δεν προσδιορίζει αποκλειστικά τεχνικές ειδικότητες, όπως τούτο συμβαίνει και για τα ΤΕΙ. Αφετηρία του σκεπτικού ήταν ότι όταν οι παραγωγικές Σχολές Υπαξιωματικών των ΕΔ εντάχθηκαν στην Ανώτερη Βαθμίδα εκπαίδευσης με το Ν. 2913/01, τα ΤΕΙ ανήκαν ακόμη στην ίδια (Ανώτερη) βαθμίδα εκπαίδευσης. Υπό τον τίτλο τους ως Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ), πέραν τεχνικών ειδικοτήτων, περιλάμβαναν και ειδικότητες μη τεχνικές, όπως διοικητικών, εφοδιασμού, νοσηλευτών, οικονομικού, τροφίμων, ιχθυοκαλλιέργειας κ.α.
   Η ΠΑ είναι κατ’ εξοχήν τεχνολογικό όπλο..
   Η ΣΤΥΑ ανήκει στο Επιστημονικό πεδίο των Τεχνολογικών Επιστη-μών.
   Η ΣΤΥΑ είναι η μεγαλύτερη, πολυαριθμότερη και αντιπροσωπευτικότερη σχολή της ΠΑ σε σπουδαστές και αποφοίτους.
   Και οι δύο άλλες σχολές (ΣΥΔ και ΣΙΡ) έχουν διαχρονικά προσαρμοστεί ανάλογα, προς τη διάρκεια φοίτησης και τα προγράμματα σπουδών τους, υπό δε τον τίτλο ¨Τεχνολογικό¨ αναβαθμίζονται ανάλογα και αυτές.
  Σε ότι αφορά στις παραγράφους του Νόμου, προτείνεται η διαμόρφωση των άρθρων ως εξής:
  KEΦΑΛΑΙΟ Α´
  ΑΝΩΤΕΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Α.Τ.Ε.Ι.Α.)

  ΆΡΘΡΟ 1
  Ίδρυση – Αποστολή
  Ιδρύονται Ανώτερα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Αεροπορίας τα ο-ποία έχουν ως αποστολή να παράγουν, μετά από κατάλληλη εκπαίδευση, άν-δρες και γυναίκες μονίμους υπαξιωματικούς της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ), με άρτια στρατιωτική αγωγή και επαγγελματική κατάρτιση, για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του ως άνω κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων.

  Άρθρο 2
  Εκπαίδευση
  1. Στους σπουδαστές των Ανώτερων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Αεροπορίας παρέχεται ακαδημαϊκή, στρατιωτική και πρακτική εκπαίδευση.
  2. Στα Ανώτερα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Αεροπορίας λειτουρ-γούν ως αυτοτελείς σχολές οι ακόλουθες κατευθύνσεις, που θα περιλαμβάνουν τις συναφείς με αυτές ειδικότητες:
  α. ΣΤΥΑ-Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης.
  β. ΣΙΡ-Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης.
  γ. ΣΥΔ-Κατεύθυνση Διοικητικής και Εφοδιαστικής Υποστήριξης.

  Άρθρο 3
  Υπαγωγή-Έδρα-Διάρκεια εκπαίδευσης

  1. Τα Ανώτερα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Αεροπορίας ανήκουν στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και υπάγονται στη Διοί-κηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης. Οι σπουδαστές τους εισέρχονται σε αυτήν κατόπιν πανελληνίων εξετάσεων που διοργανώνει το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την εισαγωγή των σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 11 του ν.1911/1990 (Α´ 166).
  2. Έδρα της Σχολής ορίζεται η αεροπορική βάση της Δεκέλειας. Κατόπιν σχετικής απόφασης του Ανώτατου Αεροπορικού Συμβουλίου, η εκπαίδευση μιας εκ των κατευθύνσεων ή μέρος της εκπαίδευσης ορισμένων εκ των ειδικοτήτων, δύναται να παρέχεται και σε εγκαταστάσεις άλλης μονάδας ή εκπαιδευτικού κέντρου της ΠΑ.
  3. Η διάρκεια της εκπαίδευσης στη Σχολή είναι τριετής. Οι σπουδαστές που αποφοιτούν ευδοκίμως ονομάζονται Σμηνίες της αντίστοιχης κατεύθυνσης – ειδικότητας.

  Άρθρο 4
  Ειδικές διατάξεις

  1. Οι πρώτοι σπουδαστές των Ανώτερων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυ-μάτων Αεροπορίας εισάγονται το ακαδημαϊκό έτος 2017- 2018, οπότε παύει η εισαγωγή σπουδαστών στις Σχολές Υπαξιωματικών Διοικητικών, στη Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών και στη Σχολή Ιπτάμενων Ραδιοναυτίλων.
  2. Όσοι κατά το χρόνο εισαγωγής των πρώτων σπουδαστών των Ανώτερων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Αεροπορίας τυγχάνουν σπουδαστές στις λοιπές Σχολές της παραγράφου 1, ολοκληρώνουν τη φοίτησή τους σε αυτές, σύμφωνα με τις ισχύουσες για κάθε Σχολή διατάξεις. Εφόσον εκλείψει το σύνολο των σπουδαστών αυτών ανά Σχολή, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατόπιν σχετικής εισήγησης του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καταργεί την εν λόγω Σχολή, ενώ με όμοια απόφαση που δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζει κάθε σχετική αναγκαία λεπτομέρεια οργανωτικού χαρακτήρα για την υλοποίησή της.

  Είμαι στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινήσεις

  Παναγιώτης Καράμπελας
  Σμηναγός (ΤΥΜ) ε.α.
  Επίτιμος Πρόεδρος Συλλόγου Αποφοίτων ΣΤΥΑ (ΣΑΣ)

 • 7 Απριλίου 2016, 20:32 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΙΚΑΡΩΝ

  Ο όρος Σχολή Υπξκών Αεροπορίας (Σ.Υ.Α) δεν είναι δόκιμος όρος για τους εξής λόγους:
  α. Πρέπει να προστεθεί ο όρος Μόνιμος, καθόσον Υπξκοί θεωρούνται και οι στρατεύσιμοι Υπξκοί, οι ΕΜΘ, οι ανακαταταγέντες κ.λ.π. Άλλωστε και στις αντίστοιχες Σχολές του Σ.Ξ και του Π.Ν, υφίσταται ο όρος «ΜΟΝΙΜΟΣ» (Σ.Μ.Υ-ΣΜΥΝ)
  β. Πρέπει να προστεθεί ο όρος Πολεμική.
  γ. Αναφέρεται ότι «…παράγουν…». Οι στρατιωτικές Σχολές, μορφώνουν, εκπαιδεύουν και αποδίδουν στις Ε.Δ στελέχη και δεν παράγουν. Εξ άλλου όλες οι στρατιωτικές Σχολές με νόμο έχουν πάψει να αναφέρονται ως παραγωγικές, αλλά ως ανώτατες ή ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές.
  Με βάση τα παραπάνω, το άρθρο 1 θα πρέπει να διατυπωθεί ως εξής :

  «Ιδρύεται Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Πολεμικής Αεροπορίας (Σ.Μ.Υ.Π.Α), η οποία έχει ως αποστολή, μετά από κατάλληλη στρατιωτική, ακαδημαϊκή, αθλητική και πτητική (για την ειδικότητα των Ραδιοναυτίλων) εκπαίδευση, την απόδοση στην Πολεμική Αεροπορία στελεχών ως Μονίμων Υπξκών, ανδρών και γυναικών, για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του ως άνω κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων.»
  ΕΑΝ ΓΙΝΕΙ ΔΕΚΤΗ Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1, ΟΠΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Ο ΟΡΟΣ Σ.Υ.Α, ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΑΠΕΙ ΣΕ Σ.Μ.Υ.Π.Α

 • 5 Απριλίου 2016, 14:24 | ΘΩΜΑΣ

  Αποψη μου ειναι οτι οι σχολες υπξκων πρεπει να διατηρηθουν. Καλως ενοποιουνται οι σχολες υπξκων αεροποριας και καλως η εδρα της θα ειναι η δεκελεια. Οσον αφορα την ονομασια θα επρεπε να ειναι Σχολη Τεχνολογων Αεροποριας, απ τη στιγμη που γινονται ισοτιμα με τα ΤΕΙ. Και τα ΤΕΙ εχουν ολες τις ειδικοτητες. Οσον αφορα την αρχαιοτητα πρεπει τουλαχιστον για την αεροπορια να ειναι αρχαιοτεροι οι ιπταμενοι μονον, αλλα για το ιδιο ημερολογιακο ετος μονον. Διοτι αλλιως γινεται το εξης συμφωνα με τα προβλεποντα στο σχεδιο νομου. Ανθσγος ο ενας αρχαιοτερος, υπσγος ο αλλος, ανωτερος, υπσγος και ο αλλος αρχαιοτερος. Ενας φαυλος κυκλος. Γινεται κατι νεο, Ε ας γινει κατι σωστο. Τωρα αν παρουμε αλλα μοντελα στρατου και σχολων υπαρχουν στρατιωτικες ακαδημιες που υπαγονται σε καποιο πανεπιστημιο, ωστε να εχουν αντικρυσμα και τα πτυχια η να εισαγονται πτυχιουχοι στην στρατιωτικη ακαδημια και σε δυο χρονια να εξερχονται για τα οπλα τους που εισηλθε ο καθε ενας μαθητης. Παντως χρειαζεται ψυχραιμια. Ας γινει κατι σωστο, δικαιο, δημοκρατικο και να ειναι προς το συμφερον της χωρας, των Ε.Δ και της ιδιας της εκπαιδευσης αλλα και της οικονομιας της χωρας. Ευχαριστω.

 • 1 Απριλίου 2016, 22:02 | Babis

  Να κλείσουν οι Σχολές των Υπαξιωματικών στις Πανελλαδικές.
  Να Ιδρυθεί 1ετης Σχολή Βαθμοφόρων κατά Κλάδο στην οποία θα εισέρχονται πτυχιουχοι ΑΤΕΙ με τις ειδικοτητες που χρειαζεται ο καθε Κλάδος (διαδικασια «αναλογη» ΑΕΠ) κ θα εχουν εξελιξ στο Σωμα των Βαθμοφορων (διαφορο του Σωματος των Αξιωματικών). Θα δοθεί ετσι κυρος στους βαθμούς των κατωτερων (Δεκανεας- Λοχίας Α’ κλπ) και ανωτερων βαθμοφόρων (Αρχιλοχίας Β’ , Ανυπασπιστής Γ’ κλπ), και θα υπάρχει καριερα Βαθμοφόρου (κατ’αντιστοιχια των Junior NCO & Senior NCO..).
  Ένας Τεχνολογος-Μηχανικος Δομικων Έργων (πτυχιουχος ΑΤΕΙ) είναι διαφορετικών καθηκοντων από εναν Διπλωματούχο Μηχανικό του Πολυτεχνείου, ασχετα με το ποσα χρονια υπηρεσιας εχει ο καθένας
  Και επιτέλους να κταργηθεί η λέξη «κοινωνικου ρατσισμού» Υπ-Αξιωματικός (!), εχουμε Λόχους Υποψηφιων Βαθμοφόρων κ Σχολές Μονιμων Υπαξιωματικών (!), τυχαίο?

  Οι ρόλοι Βαθμοφορων κ Αξιωματικών πρεπει να ειναι διακριτοι κ η σχεση «αλληλοσεβασμού».

 • 31 Μαρτίου 2016, 16:04 | παναγιωτης μπαϊρακταρης

  Συμφωνω με την ιδρυση αυτης της Σχολης αλλα με την προυποθεση οι εισακτεοι να ειναι ηδη αποφοιτοι τουλαχιστον ΤΕΙ σε συγκεκριμενα γνωστικα αντικειμενα αεροπορικης ,τεχνολογικης , οικονομικης και διοικητικης φυσης.Η εκπαιδευση που θα πρεπει να παρεχει αυτη η Σχολη θα ειναι αμιγως στρατιωτικη και η φοιτηση θα πρεπει να διαρκει μονο δυο εξαμηνα.Μετα την αποφοιτηση θα εκπαιδευονται στην ειδικοτητα τους θεωρητικα και πρακτικα.Θα πρεπει επισης να αντικαταστησει τη ΣΤΥΑ. Το ιδιο θα πρεπει να γινει και με τη ΣΜΥ και τη ΣΜΥΝ. Ειναι απαραδεκτο και οικονομικα επιζημιο να υπαρχουν γνωστες των τεχνικων αντικειμενων απο ΤΕΙ και ΑΕΙ και να χρειαζεται να προσληφθουν αποφοιτοι Λυκειου για να μαθουν ολα τα παραπανω αντικειμενα και οχι καλα αφου κανενας δεν κοβεται ποτε σε μαθηματα τρια χρονια στις σημερινες Σχολες Υπαξιωματικων!!!Ποιος πληρωνει τα εξοδα διαμονης στη Σχολη τρια χρονια ??? Επισης ολοι οι υποψηφιοι σε αυτες τις Σχολες θα ηταν καλο να εχουν εκπληρωσει τις στρατιωτικες τους υποχρεωσεις και να υπαρχει αξιολογηση απο τους Διοικητες για την καταλληλοτητα τους!!!Φυσικα και εδω την προσληψη θα πρεπει να την αναλαβει το ΑΣΕΠ και η βαθμολογικη τους εξελιξη θα πρεπει να ειναι απο σμηνιας εως και σμηναγος το πολυ!!!

 • 31 Μαρτίου 2016, 14:03 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

  Ο εισηγούμενος τίτλος (ΣΥΑ) δημιουργεί προβληματισμούς και ερωτηματικά.
  Ο τίτλος αυτός εμπεριέχει σκέψεις και σχέδια που στο παρελθόν ήρθαν στη δημοσιότητα απορρίφτηκαν από τις τότε ηγεσίες της ΠΑ και σήμερα κάνουν και πάλι την εμφάνιση τους και σκοπό έχουν την απαξίωση των υπόψη σχολών και την μετέπειτα εξέλιξη των στελεχών τους .
  Θ α πρέπει ο υπουργός ,πριν προβεί στην κατάθεση και ψήφιση του νομοσχεδίου να λάβει υπόψη σοβαρά την εισήγηση -μελέτη που έχει υποβάλει ο ΣΑΣ(Σύλλογος Αποφοίτων ΣΤΥΑ) στην ηγεσία της Π.Α, σχετικά με την ενοποίηση των τριών σχολών της Π.Α
  Επισημάνεται ότι η Π.Α είναι κατ εξοχή ν τεχνολογικό όπλο και ως κύριος εκφραστής αυτού με πολύ περισσότερους σπουδαστές και μια μακρόχρονη ιστορία 60 ετών και με τεράστια προσφορά στο όπλο είναι η ΣΤΥΑ , η οποία στις προκηρύξεις επιλογείς σπουδαστών αναφέρεται ότι ανήκει στο επιστημονικό πεδίο τεχνολογικών επιστημών.
  Ο ΣΑΣ λοιπόν είχε εισηγηθεί όπως η υπόψη σχόλες με την ενοποίηση τους σε αντιστοιχία και με τις ήδη προς τα ΑΕΙ(Ν3187/03),ως ΑΣΕΙ(ΑΝΩΤΑΤΑ ΣΤΡΤΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ και οι υπόψη σχολές Υπαξκων να φέρουν το τίτλο ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ(Α.Σ.Τ.Ε.Ι.) Να είναι δηλαδή και τίτλος αυτών εναρμονισμένος ως ιδρύματα

  Ανώτερα Στρατιωτικά Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά ιδρύματα (Α.Σ.Τ.Ε.Ι.), ο τίτλος της νέας ενιαίας σχολής.

 • 29 Μαρτίου 2016, 20:31 | Κώστας

  Ο τίτλος της ενιαίας σχολής θα πρέπει να είναι ‘ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ’.
  Διότι:
  Το προσδιοριστικό, ‘Τεχνολογικά’, αποτελεί βασικό στοιχείο αναγνώρισης του επιπέδου εκπαίδευσης και του περιγράμματος σπουδών και δεν προσδιορίζει αποκλειστικά τεχνικές ειδικότητες, όπως ακριβώς συμβαίνει και για τα ΑΤΕΙ.

  Το σκεπτικό είναι: όταν οι παραγωγικές σχολές Υπαξιωματικών των ΕΔ εντάχθηκαν στην Ανώτερη Βαθμίδα εκπαίδευσης με το Ν. 2913/01, τα ΤΕΙ ανήκαν στην ίδια βαθμίδα (Ανώτερη) και υπό τον τίτλο τους ως Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ), εκτός των τεχνικών ειδικοτήτων, περιλαμβάνουν και ειδικότητες μη τεχνικές, όπως διοικητικών, νοσηλευτών, οικονομικών, τροφίμων, ιχθυοκαλλιέργειας κ.α

  Το προσδιοριστικό, ‘Ιδρύματα’ – και όχι ‘Υπαξιωματικών’ – μπαίνει για ανάλογη εναρμόνιση προς τα ΑΤΕΙ, όπως έχει γίνει με τα ΑΣΕΙ προς τα ΑΕΙ (Ν. 3187/03) Έτσι, κατω από τον τίτλο ‘Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Αεροπορίας’, να υπάρχουν οι ενοποιούμενες τρεις σχολές της Π.Α (ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, ΣΙΡ).

  Οι ενοποιημένες σχολές ως κατευθύνσεις-τμήματα, κάτω από τον τίτλο αυτό (Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα), με κατάλληλη προσαρμογή και των τίτλων των ειδικοτήτων το6υς, να διατηρούν και τους ιστορικούς τίτλους των (ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, ΣΙΡ). Ο τίτλος αυτός μπορεί να αποτελέσει έναυσμα για την ονομασία όλων των σχολών ΑΣΣΥ των ΕΔ, – κατά το ΑΣΕΙ – σε ‘Ανώτερα Στρατιωτικά Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΤΕΙ) ΕΔ’ , εφόσον γίνει σε όλα αναβάθμιση των σπουδών σε τριετή κύκλο.

 • 29 Μαρτίου 2016, 20:44 | Γιαννης

  Πολυ καλό,έπρεπε να είχε γίνει από χρόνια. Αλλα από τη στιγμή που αποφοιτάς από σχολή υπαξιωματικων πρέπει να φτάνεις βαθμολογικά μέχρι ΑΝΘΣΤΗΣ.Δεν γινεται απόφοιτος σχολής ΥΠΞΚΩΝ τα περισσότερα χρόνια της καριέρας του να ειναι ΑΞΚΟΣ.

 • 29 Μαρτίου 2016, 19:34 | Νικόλαος Κλέτσας

  Δηλαδή,
  4 χρόνια φοίτησης στις Σχολές Αξιωματικών = Ανθσγός.
  3 χρόνια φοίτησης στις Σχολές Υπαξκών = Μ.Σμηνίας.
  Παραμονή στον βαθμό του Μ. Σμηνία = 3 έτη, στον βαθμό του Επισμηνία = 3 έτη, στον βαθμό του Αρχισμηνία = 3-6 έτη, και στον βαθμό του Ανθυπασπιστή από 7 – 4 έτη!
  Για να προαχθεί (σήμερα), ο Μ. Σμηνίας σε Ανθσγό απαιτούνται επιπλέον άλλα 18 έτη υπηρεσίας, συνολικά είκοσι (20) έτη υπηρεσίας (2 στην σχολή και 18 πραγματικά, με την νέα ρύθμιση θα απαιτούνται 3 στην σχολή και 18 πραγματικά, άρα 21)!
  Θεωρώ με βάση τα παραπάνω πως (ήδη και σήμερα) συντελείται κατάφωρη αδικία κατά των Αποφοίτων Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και προτείνω να εξεταστεί αντί του Μ.Σμηνία, ο βαθμός αποφοίτησης να είναι ο Βαθμός του Ανθυπασπιστή και μετά πραγματικής υπηρεσίας επτά (7) ετών να προάγεται στον βαθμό του Ανθυποσμηναγού!
  Δεν νοείται απόφοιτος τριετούς Στρατιωτικής σχολής να μην έχει τα προσόντα του Ανθυπασπιστού που είναι ο προθάλαμος του Αξιωματικού ενώ με ένα μόνο έτος περισσότερο να προάγεται σε Ανθυποσμηναγό!!!
  Πέραν τούτου, αυτή η τροποποίηση θα δημιουργήσει την επιβεβλημένη κλιμάκωση στην ιεραρχία των στελεχών της Πολεμικής Αεροπορίας που θα είναι:
  1. Έφεδροι (Στρατιώτες – Σμηνίτες, Σμηνίες)
  2. ΕΠΟΠ (Υποσμηνίες εξελισσόμενοι έως τον βαθμό του Ανθυπασπιστού)
  3. Ανθυπασπιστές, Απόφοιτοι Σ.Υ.Α, εξελισσόμενοι έως τον βαθμό του Σμηνάρχου
  4. Ανθυποσμηναγοί, απόφοιτοι Σχολών Αξκών, εξελισσόμενοι ως την ανώτατη βαθμίδα της ιεραρχίας. (Πτέραρχος)

  Αντιθέτως, σήμερα οι ΕΠΟΠ με τους ΑΣΣΥ εισέρχονται με (μόνο) ένα βαθμό διαφορά (Υσμίας – Μ. Σμίας) ενώ μεταξύ αποφοίτων ΑΣΣΥ και αποφοίτων Αξκών υπάρχει ένα τεράστιο κενό 17 ετών υπηρεσίας (Μ. Σμηνίας με Ανθυποσμηναγό)!!!

 • 29 Μαρτίου 2016, 18:18 | Ανδρέας Τζαναβάρας

  Έστω και μετά από από τόσα χρόνια κρινω θετικά την πρόταση για εννοποίηση των Στρατιωτικών Σχολών των Υπαξιωματικών. Πιστεύω ότι το θέμα της αρχαιότητας θα ακολουθήσει αυτό που συμβαίνει και με την αρχαιότητα στις Σχολές των Αξιωματικών. Όμως γιατί οι σχολές Υπαξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας να μη έχουν έδρα τη Θεσσαλονίκη; Σ΄αυτό θα συνδράμει και το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, όπως εξαλλου έχει εκφραστεί θετικά κατά το παρελθόν . Η ενοποίηση των σχολών στη θεσσαλονίκη θα δώσει τη δυνατότητα, παραχώρησης-εκμετάλευσης των χώρων του Τατοϊου, ώστε να δημιουργηθεί η Αεροπορική Ακαδημία(ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ) και το Αεροπορικό Πανεπίστήμιο , που θα μπορέσεί να συμπεριλάβει όλες τις επιμέρους Σχολές εκπαίδευσης της ΠΑ, παρέχοντας έτσι παραλληλα παραπολούς σωστούς – κατάλληλους εκπαιδευτικούς χώρους και υψηλό καθηγητικό προσωπικό, για την σωστοτερη λειτουργία των διαφόρων σχολών επιμόρφωσης των στελεχών της πολεμικής Αεροπορίας. Αυτό φθάνει; Σιγουρα όχι. Πιστεύω ότι θα πρέπει η Π.Α, να προχωρήσει και σε άλλες δεσμικές αλλαγές που αφορούν την ρεαλιστικότερη εκπαίδευση των Ικάρων , τη μετεκπαίδευση των στελεχών σχετικά – αναλογικά με τις «απαιτήσεις» ακαδημαϊκές και πρακτικές των θέσεων εντός της ιεραρχίας της ΠΑ, που προβλέπονται να καλύψουν κατά τη διάρκεια της καριέρας των, και σε πολλές άλλες. Ευχαριστώ.

 • 29 Μαρτίου 2016, 16:20 | Άρης

  Λάθος επιλογή η κατάργηση των σχολών. Με τον τρόπο αυτό της συγχώνευσης δεν επιτυγχάνεται απολύτως τίποτα. Ιστορία χρόνων διαγράφεται με ένα άρθρο τριών αράδων. Ο λόγος; Η ίδρυση Σχολής Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Σ.Υ.Α.), η οποία έχει ως αποστολή να παράγει, μετά από κατάλληλη εκπαίδευση κτλ,κτλ,κτλ…..Δηλαδή τόσα και τόσα χρόνια που λειτουργούσαν οι σχολές υπαξιωματικών «αυτόνομα» δεν παρήγαγαν στελέχη με άρτια στρατιωτική και επαγγελματική κατάρτιση ώστε να χρειάζεται οι συγχώνευσή τους σε μία; Λάθος απόφαση. Θέλω να πιστεύω ότι τελικά δεν θα συμβεί.

 • 29 Μαρτίου 2016, 09:27 | Δημητρης

  ειναι πολυ σωστο αυτο που γινεται επρεπε να ειχε γινει απο χρονια<>.Οσον αφορα τα επιμερους θεματα οπως η αρχαιοτητα ,η εξεληξη κ.α μεταξυ των υπαξιωματικων που θα αποφοιτουν απο την ΣΥΑ θα πρεπει να γινει με ορθολογικη μελετη και να μη γινει κρητηρια συντεχνιακα, μια και γινεται κατι καλο.

 • 29 Μαρτίου 2016, 07:31 | Τσατσακος Ιωαννης

  Ειναι λάθος ο διαχωρισμός Τεχνικών / Διοικητικών γοα το θέμα της αρχαιότητας.Υπάρχουν Τεχνικοί με πτυχία Υ.Π.Α./C.A.A/F.A.A.κλπ και Διοικητικοί μόνο με απολυτήριο Λυκείου,γιατί λοιπόν να είναι αρχαιότεροι οι Διοικητηκοί? Ας καθοριστεί η αρχαιότητα με την σειρά εξόδου από την αποφοίτηση. Είναι το πιο σωστό.

 • 28 Μαρτίου 2016, 22:04 | Νίκος

  πρέπει να ρυθμιστεί η αρχαιότητα μεταξύ τεχνικών και διοικητικών.
  να είναι αρχαιότεροι οι διοικητικοί έναντι των τεχνικών.