Άρθρο 22 – Ειδικές περιπτώσεις μονιμοποίησης Επαγγελματιών Οπλιτών του Πολεμικού Ναυτικού

1. Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.), οι οποίοι υπηρετούν στο Πολεμικό Ναυτικό, έχουν συμπληρώσει δέκα έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους ως ΕΠ.ΟΠ. και έχει ανασταλεί με οποιοδήποτε τρόπο η μονιμοποίησή τους για λόγους υγείας, δύναται να μονιμοποιούνται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, κατόπιν πρότασης του Ανωτάτου Ναυτικού Συμβουλίου, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

α) Διαθέτουν ουσιαστικά προσόντα σε βαθμό τουλάχιστον λίαν καλώς σύμφωνα με τα στοιχεία του ατομικού τους φακέλου.

β) Υφίστανται υπηρεσιακές ανάγκες.

γ) Εκδίδεται γνωμάτευση της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής Ναυτικού, με την οποία κρίνεται, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες ιατρικές αντιλήψεις, ότι η κατάσταση της υγείας τους δεν προκαλεί ουσιώδη λειτουργική διαταραχή και είναι κατάλληλοι για να παραμείνουν στην ενέργεια σε υπηρεσία ξηράς.

2. Οι ως άνω κρινόμενοι υπηρετούν αποκλειστικά σε θέσεις υπηρεσίας ξηράς.