Άρθρο 48 – Καταργούμενες διατάξεις

1. Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου καταργείται:

α) Η παράγραφος 12 του άρθρου 15, οι περιπτώσεις α´ και δ´ της παραγράφου 2 του άρθρου 25, η παράγραφος 3 του άρθρου 55 του ν.3883/2010 (Α΄ 167).

β) Η περίπτωση ε´ της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του π.δ. 151/1997 (Α´ 129).

γ) Το άρθρο 18 του ν.4250/2014 (Α´ 74).

δ) Το άρθρο 10 του ν. 719/1977 (Α΄ 301), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του ν. 1989/1991 (Α´192).

ε) Η παράγραφος 5 του άρθρου 4 του ν.3187/2003 (Α´ 233), όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.

στ) Η υποπερίπτωση 2 της περίπτωσης γ´ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν.1394/1983 (Α´ 125).

ζ) Η παράγραφος 1 του άρθρου 8 του π.δ. 107/1998 (Α´98).

η) Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του νόμου αυτού ή ρυθμίζει τα ίδια θέματα με διαφορετικό τρόπο.

2. Από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των υπουργικών αποφάσεων του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 4, με τις οποίες διαλύονται η Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας, η Σχολή Υπαξιωματικών Διοικητικών και η Σχολή Ιπτάμενων Ραδιοναυτίλων, καταργούνται, αναλόγως της διαλύομενης Σχολής:

α) Η υπ’ αριθμ. Φ.600/000/ΑΔ 271032/24-6-1984 απόφαση Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Κύρωση Οργανισμού Λειτουργίας της Σχολής Υπαξιωματικών Διοικητικών της Πολεμικής Αεροπορίας» (Β´ 83), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β) Η υπ’αριθμ. Φ.600/000/ΑΔ 288573/17-9-1986 απόφαση Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας «Κανονισμός Λειτουργίας της Σχολής Υπαξιωματικών Διοικητικών της Πολεμικής Αεροπορίας» (Β´ 584), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ) Η υπ’ αριθμ. Φ.070/ΑΔ 255440/3-1-1990 (Β´ 36) απόφαση Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Έγκριση Κανονισμού Οργανώσεως και Λειτουργίας της Σχολής Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

δ) Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 4 του α.ν., 969/1946 (Α´ 57), όπως αυτές ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τα άρθρα 1 και 2 του ν.650/1977 (Α´ 250).

ε) Η παράγραφος ΙΙ του άρθρου 4 του α.ν. 1533/1950 (Α´ 243).

 • 11 Απριλίου 2016, 11:55 | Dr. Παναγιώτης Δασκαλόπουλος

  (1) Στη λογική της περ. δ) του άρθρου 1, να καταργηθεί και η άνευ ανταλλάγματος προβλεπόμενη παραχώρηση του άρθρου 84 του ν.3883/2010.

  (2) Η πρόβλεψη ότι κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του νόμου αυτού ή ρυθμίζει τα ίδια θέματα με διαφορετικό τρόπο, δεν συμβαδίζει με τα γενικώς καθιερωμένα πρότυπα καλής νομοθέτησης, αντιβαίνει στις αρχές τις τοπικής (π.χ. ειδικότερος νόμος υπερισχύει του γενικότερου) και δημιουργεί ερμηνευτικά ζητήματα π.χ. στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι το καθεστώς των Ταμείων με την ίδρυση της ΥΠΑΑΠΕΔ (άρθρα 9-16) διατηρείται ως έχει, ενώ το κείμενο του νομοσχεδίου προβλέπει διατάξεις που αντιβαίνουν στην οικεία νομοθεσία των Ταμείων. Τι θα ισχύσει τελικά;

 • 29 Μαρτίου 2016, 23:16 | Αραμπατζή Ευαγγελία

  Παράκληση για αξιολόγηση του σχολίου και από στελέχη της ΔΥΓ και της ΔΙΜΣΠΡΟ:
  Με την παράγραφο δ του άρθρου 2 του ΦΕΚ 1854/2011(τεύχος Β) περί «Σχολείων Υποχρεωτικής φοίτησης Μονίμων Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων», προστέθηκε σε συμπλήρωση του άρθρου 30 παράγραφος 1 του ν.3883/2010 η υποχρέωση απόκτησης ιατρικής ειδικότητας για τους Ιατρούς του Υγειονομικού (ΥΓ) προκειμένου να προαχθούν από τον βαθμό του Λγου σε εκείνον του Τχη.
  Προτείνεται να καταργηθεί η παράγραφος αυτή ή η τροποποίησή της έτσι ώστε να εξαιρούνται από την υποχρέωση αυτή οι Ιατροί του Υγειονομικού που προέρχονται από μετάταξη από το Νοσηλευτικό και το Οδοντιατρικό Σώμα.
  Τα στελέχη αυτά είναι αδύνατον να ολοκληρώσουν την λήψη ειδικότητας (διάρκειας από 4-6 ετών) και να συμπληρώσουν τον προβλεπόμενο χρόνο διοίκησης στο βαθμό του Λγου εντός του εύλογου χρονικού διαστήματος των 6 ετών που παραμένουν στον βαθμό του Λγου. Πόσο μάλλον εάν μεσολαβήσουν και οι απόλυτα προστατευμένες από την νομοθεσία άδειες τοκετου-ανατροφής που είναι δυνατόν να λάβουν τα στελέχη στο ίδιο χρονικό διάστημα.
  Χωρίς, λοιπόν, υπαιτιότητα των στελεχών αυτών καθίσταται υποχρεωτική η παραμονή τους στον βαθμό του Λγου έως και 12 χρόνια κατά περίπτωση.
  Η διόρθωση αυτή δεν επιφέρει κόστος για την Υπηρεσία.