Άρθρο 12 – Επίλυση διαφορών

1. Κάθε συμμετέχων στην πλειοδοτική διαδικασία δικαιούται, μέσα σε προθεσμία πέντε ημερών, αφότου έλαβε πλήρη γνώση της σχετικής με τη διαδικασία αυτή πράξης ή παράλειψης της ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ, που τον αφορά, να καταθέσει στην ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ. ενδικοφανή προσφυγή. Κατά την κατάθεση της προσφυγής, ο προσφεύγων υποβάλλει πλήρη φάκελο, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις, που δικαιολογούν το αίτημά του.
2. Για το παραδεκτό της άσκησης της προσφυγής της παραγράφου 1 κατατίθεται παράβολο, ανάλογο προς την προϋπολογισθείσα αξία της υπό ανάθεση σύμβασης. Το παράβολο αυτό, το οποίο αποτελεί έσοδο του προϋπολογισμού του ΥΠ.ΕΘ.Α., δεν μπορεί να είναι κατώτερο των τριακοσίων (300) ευρώ και ανώτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.
3. Η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής του άρθρου αυτού και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης. Κατά τα λοιπά, η άσκηση προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας.
4. Η προσφυγή κοινοποιείται με φροντίδα του προσφεύγοντος και με δικαστικό επιμελητή, σε κάθε θιγόμενο από τυχόν ολική ή μερική παραδοχή της ή στον εκπρόσωπο ή στον αντίκλητο αυτού. Η παράλειψη της κοινοποίησης αυτής συνεπάγεται το απαράδεκτο της προσφυγής.
5. Εντός πέντε ημερών από την κατάθεση της προσφυγής, η ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ. υποχρεούται να διαβιβάσει το διοικητικό φάκελο και τις απόψεις της στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, ο οποίος αποφαίνεται επί της ασκηθείσας προσφυγής, εντός δέκα ημερών, από την διαβίβαση προς αυτόν του σχετικού φακέλου. Εάν ο Υπουργός δεν αποφανθεί επί της ασκηθείσας προσφυγής, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, θεωρείται ότι αυτή απερρίφθη σιωπηρώς.
6. Δεν επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής κατά πράξης, η οποία δέχεται εν όλω ή εν μέρει προσφυγή άλλου προσώπου.

  • 11 Απριλίου 2016, 11:53 | Dr. Παναγιώτης Δασκαλόπουλος

    Ο νόμος προβλέπει μία διαδικασία ενδικοφανών προσφυγών που ορολογικά ενδέχεται να δημιουργήσει σύγχυση, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαφορές που προκύπτουν από τη διαχείριση ιδιωτικής περιουσίας ΝΠΔΔ, θεωρούνται ιδιωτικές, ακόμη και αν προηγείται ορισμένη ειδική διοικητική διαδικασία.