Άρθρο 19 – Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Σε εφαρμογή του άρθρου 12 της Οδηγίας 2019/904/ΕΕ, εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία καθορίζονται οι προδιαγραφές για το τι πρέπει να θεωρείται πλαστικό προϊόν μίας χρήσης.
2. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας που επηρεάζουν τη λειτουργία της φορολογικής διοίκησης ή σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών ή άλλων αντίστοιχων, εξαιρετικών και δυσμενών συμβάντων που επηρεάζουν τους φορολογούμενους, για την εφαρμογή της περ. ζ’ της παρ. 3 του άρθρου 4, δύναται να ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών διαφορετική προθεσμία για την υποβολή της δήλωσης απόδοσης εισφοράς προστασίας θαλάσσιου περιβάλλοντος ή να χορηγείται παράταση της προθεσμίας για την υποβολή της δήλωσης αυτής, καθώς και διαφορετική προθεσμία καταβολής της εισφοράς.
3. Για την εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 4, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του Ε.Ο.ΑΝ., καθορίζονται: α) ο τύπος, το περιεχόμενο και ο τρόπος υποβολής της δήλωσης απόδοσης εισφοράς προστασίας θαλάσσιου περιβάλλοντος, ο τρόπος διάθεσης των εσόδων από την εισφορά, καθώς και κάθε θέμα σχετικό με την επιβολή, είσπραξη και απόδοση της εισφοράς, καθώς και β) θέματα σχετικά με τη σήμανση των προϊόντων. Με όμοια απόφαση, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του Ε.Ο.ΑΝ., είναι δυνατόν να αναπροσαρμόζεται το ύψος της εισφοράς της παρ. 3 του άρθρου 4, ανάλογα με την επιτευχθείσα μείωση της κατανάλωσης των πλαστικών προϊόντων του μέρους Α’ του Παραρτήματος Ι.
4. Για τους σκοπούς της παρ. 2 του άρθρου 6, με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατόπιν εισήγησης του Ε.Ο.ΑΝ., καθορίζονται οι προδιαγραφές του συστήματος διασφάλισης της ποιότητας των διεργασιών ανακύκλωσης και ιχνηλασιμότητας των ανακυκλωμένων πλαστικών, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αρ. 282/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 15343.
5. Για την εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 7 και της παρ. 3 του άρθρου 6, με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Ε.Ο.ΑΝ. και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Περιβαλλοντικών Ισχυρισμών σε Πλαστικά του άρθρου 5 της υπό στοιχεία Ζ3-1531/17.04.2012 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (Β’ 1306), για τα ζητήματα σήμανσης των προϊόντων, εξειδικεύεται ο ορισμός των εναλλακτικών προϊόντων και καθορίζονται οι προδιαγραφές των σημάνσεων ή σημάτων, προκειμένου να είναι δυνατή η αναγνώριση από τους καταναλωτές της δυνατότητας επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης ή λιπασματοποίησης των εν λόγω προϊόντων, καθώς και οι προδιαγραφές για τη σήμανση των φιαλών από ανακυκλωμένο πλαστικό βάσει του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO:14021 ή άλλων ισοδύναμων προτύπων ή προδιαγραφών.
6. Για την εφαρμογή του άρθρου 10, με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Ε.Ο.ΑΝ. το αργότερο έως τις 3 Ιανουαρίου 2022, α) εξειδικεύονται οι ελάχιστες προδιαγραφές των συστημάτων συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας των αποβλήτων για τα προϊόντα του τμήματος ΙΙΙ του μέρους E’ του παραρτήματος I που απορρίπτονται στα δημόσια συστήματα συλλογής, καθώς και των απαιτούμενων ειδικών υποδομών, οι εμπλεκόμενοι φορείς στα ανωτέρω συστήματα, καθώς και τα στοιχεία και τα ποσοτικά δεδομένα που πρέπει να συλλέγονται από τους φορείς ΣΣΕΔ αναφορικά με τη λειτουργία των ανωτέρω συστημάτων.
7. Για την εφαρμογή του άρθρου 11, με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Ε.Ο.ΑΝ., το αργότερο έως τις 3 Ιανουαρίου 2022, α) εξειδικεύονται οι ελάχιστες προδιαγραφές των συστημάτων χωριστής συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας των αποβλήτων αλιευτικών εργαλείων που περιέχουν πλαστική ύλη και έχουν παραδοθεί σε κατάλληλες λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΕ) 2019/883 ή σε άλλα ισοδύναμα συστήματα συλλογής που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της εν λόγω Οδηγίας, οι εμπλεκόμενοι φορείς στα ανωτέρω συστήματα, τα στοιχεία και τα ποσοτικά δεδομένα που πρέπει να συλλέγονται από τους φορείς ΣΣΕΔ αναφορικά με τη λειτουργία των ανωτέρω συστημάτων και β) καθορίζονται η εφαρμογή και η εξειδίκευση του συστήματος παροχής οικονομικών κινήτρων στους αλιείς για την επιστροφή των αποβλήτων αλιευτικών εργαλείων από πλαστική ύλη.
8. Για την εφαρμογή του άρθρου 13, με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία εκδίδεται, κατόπιν εισήγησης του Ε.Ο.ΑΝ., το αργότερο έως τις 3 Ιουλίου 2021, εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις όλων των εμπλεκομένων μερών και καθορίζονται: α) το πεδίο εφαρμογής του συστήματος επιστροφής εγγύησης για την κάλυψη τυχόν επιπλέον υλικών συσκευασίας όπως γυάλινες ή μεταλλικές φιάλες ποτών, β) οι ελάχιστες προδιαγραφές συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης και επεξεργασίας των αποβλήτων από πλαστικά μίας χρήσης που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος, γ) το εγγυοδοτικό αντίτιμο, καθώς και λοιπά κόστη ανάπτυξης, λειτουργίας και διαχείρισης του συστήματος, δ) ειδικοί στόχοι επαναχρησιμοποίησης των επιστρεφόμενων φιαλών, ε) η ειδική σήμανση των προϊόντων, στ) το σύστημα παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων για τη συγκέντρωση στοιχείων σχετικά με τη συλλογή και την επεξεργασία των αποβλήτων, ζ) οι κατηγορίες των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης που υπόκεινται στην υποχρέωση εξυπηρέτησης των καταναλωτών ως σημεία επιστροφής ή και οι κατάλληλοι χώροι που δύναται να αποτελέσουν σημεία επιστροφής, η) οι ελάχιστες προδιαγραφές και οι μέθοδοι επιστροφής (χειρωνακτικοί ή και αυτοματοποιημένοι), θ) οι ειδικές απαιτήσεις για την κάλυψη των αναγκών σε απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές και ι) κάθε αναγκαίο ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.