Άρθρο 15 – Εφαρμογή και συντονισμός των μέτρων (άρθρο 11 της Οδηγίας 2019/904/ΕΕ)

1. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας συνιστά την αρμόδια αρχή για την εφαρμογή και τον συντονισμό των μέτρων του παρόντος.
2. Τα μέτρα αυτά πρέπει να είναι συμβατά με:
α) τα προγράμματα μέτρων που θεσπίζονται δυνάμει του άρθρου 12 του ν. 3983/2011 για την προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος,
β) τα σχέδια διαχείρισης και τα προγράμματα μέτρων που θεσπίζονται σύμφωνα με το ν. 3199/2003 (Α’ 280) για την προστασία και διαχείριση των υδάτων,
γ) τα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων και τα προγράμματα πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων που θεσπίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 22, 23 και 35 του ν. 4042/2012,
δ) τα σχέδια παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων που θεσπίζονται δυνάμει της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/883 και
ε) την κείμενη ενωσιακή και εθνική νομοθεσία περί τροφίμων, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι δεν θίγονται η υγιεινή και η ασφάλεια των τροφίμων.

  • 16 Σεπτεμβρίου 2020, 11:23 | Δ. Μαντής

    Εκ της επιτροπής για την βιώσιμη ανάπτυξη του ΣΥΒΙΠΥΣ (Συνδέσμου Βιομηχανιών Παραγωγής Υλικών και Συσκευασίας) καταθέτουμε τα ακόλουθα σχόλια για το άρθρο 15

    Θέτουμε το ερώτημα για το πώς θα συντονιστεί η παρούσα νομοθεσία με το εθνικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων?