Άρθρο 17 – Έλεγχοι

1. Για τον έλεγχο της εφαρμογής των ρυθμίσεων του παρόντος νόμου:
α) Ο Ε.Ο.ΑΝ. οργανώνει και διενεργεί ελέγχους σύμφωνα με το άρθρο 19Α του ν. 2939/2001, αναφορικά με:
αα) τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου και μαζικής εστίασης με τις απαιτήσεις του άρθρου 4 για τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης του μέρους Α’ του παραρτήματος I,
αβ) τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για τα προϊόντα του άρθρου 6 και τις απαιτήσεις σχετικά με τη σήμανση του άρθρου 7,
αγ) την τήρηση και εφαρμογή των μέτρων και υποχρεώσεων που προβλέπονται στα προγράμματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού προϊόντων, καθώς και την οργάνωση και λειτουργία των φορέων ΣΕΔ που προβλέπονται στα άρθρα 8 έως 14,
αε) την τήρηση από τους Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού των υποχρεώσεων του άρθρου 4,
Για τη διενέργεια των ελέγχων, ο Ε.Ο.ΑΝ. μπορεί να ζητά τη συνδρομή των ελεγκτικών υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καθώς και κάθε άλλης αρμόδιας δημόσιας αρχής.
β) Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) διενεργεί ελέγχους για την ορθή απόδοση της εισφοράς προστασίας θαλάσσιου περιβάλλοντος σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 4389/2016 (Α’ 94) και αποστέλλει σχετική έκθεση ελέγχου στον Ε.Ο.ΑΝ..
γ) Η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων διενεργεί ελέγχους στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με το Κεφάλαιο Α’ του Μέρους Α΄ του ν. 4712/2020 (Α΄146) για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης των καταναλωτικών προϊόντων με τις διατάξεις του παρόντος, συμπεριλαμβανομένης της τήρησης των απαιτήσεων για τη σήμανσή τους.
δ) Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.T.), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 2741/1999 (Α’ 199), ελέγχει τη συμμόρφωση µε τη νομοθεσία για τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή µε τρόφιμα που εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος ή υποκαθιστούν τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης ως εναλλακτικά προϊόντα.

 • 18 Σεπτεμβρίου 2020, 13:12 | ΚΕΔΕ

  7.Για την περί ελέγχου της εφαρμογής των ρυθμίσεων του Σχεδίου Νόμου από ελέγχους που θα διενεργεί ο Ε.Ο.ΑΝ. (ακόμη και στους ΟΤΑ Α’ Βαθμού σχετικά με τις υποχρεώσεις που απορρέουν γι’ αυτούς από το Σχέδιο Νόμου), μας βρίσκουν σύμφωνους

 • 16 Σεπτεμβρίου 2020, 11:02 | Δ. Μαντής

  Εκ της επιτροπής για την βιώσιμη ανάπτυξη του ΣΥΒΙΠΥΣ (Συνδέσμου Βιομηχανιών Παραγωγής Υλικών και Συσκευασίας) καταθέτουμε τα ακόλουθα σχόλια για το άρθρο 17

  Πέραν του ΕΦΕΤ που διενεργεί ελέγχους για την ασφάλεια χρήσης των ΥΑΕΤ ένας φορέας πρέπει να διενεργεί ελέγχους για την συμμόρφωση των υπόχρεων στην παρούσα νομοθεσία. Ο μεγάλος αριθμός οργανισμών που θα οργανώνει και θα ενεργεί ελέγχους προϋποθέτει άριστο συντονισμό.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2020, 13:28 | Αναστάσιος Γαλάνης

  Για τους ελέγχους δύναται ένας πολίτης ή καταναλωτής να ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές; Και αν ναι πώς; Δεν είναι φανερό πουθενά στο παρόν άρθρο.