Άρθρο 16 – Συστήματα πληροφοριών και υποβολή εκθέσεων (άρθρο 13 της Οδηγίας 2019/904/ΕΕ)

1. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετά από εισήγηση του Ε.Ο.ΑΝ., υποβάλλει έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για κάθε έτος, αναφορικά με τα εξής:
α) δεδομένα σχετικά με τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που απαριθμούνται στο μέρος Α’ του παραρτήματος I, τα οποία έχουν διατεθεί στην αγορά κάθε έτος, προκειμένου να καταδειχθεί η μείωση της κατανάλωσης σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4,
β) πληροφορίες για τα μέτρα που λαμβάνονται κατ’ εφαρμογή των παρ. 2 έως και 7 του άρθρου 4 για τους σκοπούς της παρ. 1 του άρθρου αυτού,
γ) δεδομένα σχετικά με τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που απαριθμούνται στο μέρος ΣΤ’ του παραρτήματος I, τα οποία συλλέχθηκαν χωριστά κάθε έτος, προκειμένου να καταδειχθεί η επίτευξη των στόχων χωριστής συλλογής, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 13,
δ) δεδομένα για τα αλιευτικά εργαλεία που περιέχουν πλαστική ύλη, τα οποία διατίθενται στην αγορά και σχετικά με τα απόβλητα αλιευτικών εργαλείων που συλλέγονται κάθε έτος, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 11,
ε) πληροφορίες σχετικά με την περιεκτικότητα σε ανακυκλωμένες ύλες σε φιάλες ποτών που απαριθμούνται στο μέρος ΣΤ’ του παραρτήματος I, προκειμένου να καταδειχθεί η επίτευξη των στόχων που ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 6 και
στ) δεδομένα για τα απόβλητα μετά από την κατανάλωση των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που απαριθμούνται στο τμήμα III του μέρους Ε’ του παραρτήματος I, τα οποία συλλέγονται σύμφωνα με την περ. δ’ της παρ. 3 του άρθρου 10.
Τα αναφερόμενα στις περ. α΄ έως και στ΄ δεδομένα και πληροφορίες υποβάλλονται ηλεκτρονικά, εντός δεκαοκτώ (18) μηνών από τη λήξη του έτους υποβολής στοιχείων για το οποίο αυτά συλλέχθηκαν.
Η πρώτη περίοδος υποβολής στοιχείων είναι το έτος 2022, εξαιρουμένων των περ. ε’ και στ’, για τις οποίες η πρώτη περίοδος υποβολής στοιχείων είναι το έτος 2023.
2. Τα δεδομένα και οι πληροφορίες που υποβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1, συνοδεύονται από έκθεση ποιοτικού ελέγχου και διαβιβάζονται με τον μορφότυπο που θεσπίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
3. Οι εκθέσεις των παρ. 1 και 2 εκπονούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετά από εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου του Ε.Ο.ΑΝ. κατόπιν διαβούλευσης με τις αρμόδιες υπηρεσίες κάθε συναρμόδιου Υπουργείου.

  • 16 Σεπτεμβρίου 2020, 11:20 | Δ. Μαντής

    Εκ της επιτροπής για την βιώσιμη ανάπτυξη του ΣΥΒΙΠΥΣ (Συνδέσμου Βιομηχανιών Παραγωγής Υλικών και Συσκευασίας) καταθέτουμε τα ακόλουθα σχόλια για το άρθρο 17

    Η δημοσίευση στοιχείων , εντός δεκαοκτώ (18) μηνών από τη λήξη του έτους υποβολής στοιχείων για το οποίο αυτά συλλέχθηκαν, είναι υπερβολικά μεγάλο διάστημα και δεν επιτρέπει την άμεση ενημέρωση ή και την αναπροσαρμογή της εθνικής στρατηγικής προς την ομαλή μετάβαση στο μοντέλο της κυκλική οικονομίας.