Άρθρο 14 – Μέτρα ευαισθητοποίησης (άρθρο 10 της Οδηγίας 2019/904/ΕΕ)

1. Οι φορείς ΣΕΔ των άρθρων 8, 9, 10 και 11 καταρτίζουν, οργανώνουν και υλοποιούν ετησίως προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των καταναλωτών αναφορικά με:
α) την ενημέρωση των καταναλωτών και την ενθάρρυνσή τους για υπεύθυνη καταναλωτική συμπεριφορά, προκειμένου να μειωθούν τα απορρίμματα από προϊόντα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος,
β) την πληροφόρηση των καταναλωτών των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που απαριθμούνται στο μέρος Ζ’ του παραρτήματος I και των χρηστών αλιευτικών εργαλείων που περιέχουν πλαστική ύλη σχετικά με:
βα) τη διαθεσιμότητα επαναχρησιμοποιήσιμων εναλλακτικών προϊόντων, συστημάτων επαναχρησιμοποίησης και επιλογών διαχείρισης αποβλήτων για τα εν λόγω πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης και για τα αλιευτικά εργαλεία που περιέχουν πλαστική ύλη, καθώς και τις βέλτιστες πρακτικές στην ορθή διαχείριση αποβλήτων που διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 4042/2012,
ββ) τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της απόρριψης στο περιβάλλον και άλλων ακατάλληλων τρόπων διάθεσης αποβλήτων πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης και αλιευτικών εργαλείων που περιέχουν πλαστική ύλη, ιδίως για το θαλάσσιο περιβάλλον,
βγ) τις επιπτώσεις που έχει ο ακατάλληλος τρόπος διάθεσης των αποβλήτων των εν λόγω πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης στο αποχετευτικό δίκτυο.
γ) την πληροφόρηση των καταναλωτών σχετικά με τη σήμανση που πρέπει να φέρουν τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης ή τα εναλλακτικά προϊόντα που πρόκειται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα,
δ) την πληροφόρηση των καταναλωτών σχετικά με τη σήμανση που δύνανται να φέρουν τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης ή τα εναλλακτικά τους, καθώς και τυχόν παραπλανητικούς, ανακριβείς ή ψευδείς περιβαλλοντικούς ισχυρισμούς,
ε) την πληροφόρηση όλων των επαγγελματιών στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας για τη διαχείριση των αλιευτικών εργαλείων που περιέχουν πλαστική ύλη, αλλά και του ευρύτερου κοινού για τα θαλάσσια απορρίμματα, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στα προγράμματα του άρθρου 12 του ν. 3983/2011.
2. Τα προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης εγκρίνονται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Ε.Ο.ΑΝ. και η υλοποίηση αυτών παρακολουθείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Ο.ΑΝ. Το πρώτο πρόγραμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, κατ’ εξαίρεση, υποβάλλεται με το επιχειρησιακό σχέδιο που καταρτίζεται από τους νέους φορείς ΣΕΔ και υποβάλλεται προς έγκριση στον Ε.Ο.ΑΝ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του ν. 2939/2001 και για τους υφιστάμενους φορείς ΣΕΔ κατά την πρώτη, μετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος, τροποποίηση του επιχειρησιακού τους σχεδίου.
3. Τα προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης δύναται να περιλαμβάνουν τις ακόλουθες ενέργειες:
α) τη δημιουργία κεντρικής ιστοσελίδας για τη βασική πληροφόρηση του κοινού και τη δημιουργία σελίδων σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
β) προωθητικές ενέργειες με συμμετοχή του κοινού, όπως εκδηλώσεις, συνέδρια ή εκθέσεις πανελλαδικής εμβέλειας,
γ) την προβολή μηνυμάτων ευαισθητοποίησης σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, καταχωρήσεις σε έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, ειδικές παραγωγές, βίντεο,
δ) την παραγωγή και διάθεση εξειδικευμένων οδηγών για την ενημέρωση του κοινού,
ε) προωθητικές δράσεις με παραγωγή και δωρεάν διάθεση εναλλακτικών προϊόντων,
στ) προωθητικές δράσεις καθαρισμού ακτών και εν γένει κοινόχρηστων χώρων,
ζ) εκπαιδευτικές δράσεις σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
4. Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των φορέων ΣΕΔ της παρ. 1 και σύμφωνα με τους σκοπούς της, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας από κοινού με τον Ε.Ο.ΑΝ. δύναται να οργανώνει και να υλοποιεί πρόγραμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.

 • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 22:50 | Δ. Μαντής

  Δ. Μαντής
  Εκ της επιτροπής για την βιώσιμη ανάπτυξη του ΣΥΒΙΠΥΣ (Συνδέσμου Βιομηχανιών Παραγωγής Υλικών και Συσκευασίας) καταθέτουμε τα ακόλουθα σχόλια για το άρθρο 14

  Θα πρέπει να συνυπολογιστεί και να συμψηφιστεί το κόστος των μέτρων ευαισθητοποίησης, που έχουν ήδη αναλάβει οι εταιρίες, μέσα από τις εκάστοτε πολιτικές εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.
  Τα μέτρα ευαισθητοποίησης πρέπει να καθοριστούν με οικονομικά αποδοτικό τρόπο και με διαφάνεια μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών όπως αναφέρεται στο άρθρο 8.4 της 2019/904. Συνεπώς πρέπει να διεξαχθεί η κατάλληλη διαβούλευση με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων εταιριών και φορέων.
  Τα μέτρα ευαισθητοποίησης καταρχήν πρέπει να μοιραστούν αναλογικά σε όλους τους συμμετέχοντες στη διαχείριση των απορριμμάτων. Επιπρόσθετα για τα SUP, όπως αυτά διευκρινιστούν από την Ευρωπαϊκή επιτροπή, πρέπει πρώτα να υπολογιστούν οι ποσότητες και αναλογικά να επιμεριστεί το κόστος στις εταιρίες που τα τοποθετούν στην αγορά (που ορίζονται ως παραγωγοί).