Άρθρο 18 – Κυρώσεις (άρθρο 14 της Οδηγίας 2019/904/ΕΕ)

1. Στις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, μαζικής εστίασης, τροφοδοσίας (catering) με απευθείας διάθεση τροφίμων και ποτών στον καταναλωτή, καθώς και στις επιχειρήσεις παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους που δεν συμμορφώνονται με τις παρ. 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 4, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ ανά παράβαση.
2. Η διάθεση των προϊόντων της παρ. 1 του άρθρου 4 στους καταναλωτές, χωρίς την επιβολή της εισφοράς της παρ. 3 του άρθρου 4, επισύρει πρόστιμο ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ ανά παράβαση στις επιχειρήσεις της περ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 4. Η μη απόδοση της εισφοράς επισύρει πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ ανά παράβαση στις ως άνω επιχειρήσεις.
3.α) Στους παραγωγούς που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις της παρ. 1 του άρθρου 5, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους ένα τοις εκατό (1 %) επί του συνολικού κύκλου εργασιών της τελευταίας χρήσης της επιχείρησης με βάση τον κύκλο εργασιών της τελευταίας υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
β) Σε κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παραβαίνει την υποχρέωση της παρ. 1 του άρθρου 5 επιβάλλεται πρόστιμο ύψους πέντε (5) ευρώ ανά τεμάχιο προϊόντος. Το πρόστιμο που επιβάλλεται δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1000) ευρώ.
4.α) Στους παραγωγούς που δεν συμμορφώνονται με την παρ. 1 του άρθρου 6 επιβάλλεται πρόστιμο ύψους ένα τοις εκατό (1 %) επί του συνολικού κύκλου εργασιών της τελευταίας χρήσης της επιχείρησης με βάση τον κύκλο εργασιών της τελευταίας υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
β) Σε κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παραβαίνει την παρ. 1 του άρθρου 6 επιβάλλεται πρόστιμο ύψους πέντε (5) ευρώ ανά τεμάχιο προϊόντος. Το πρόστιμο που επιβάλλεται δεν μπορεί να είναι μικρότερο των πεντακοσίων (500) ευρώ.
5. Στους παραγωγούς που δεν συμμορφώνονται με την υποχρέωση της παρ. 2 του άρθρου 6 ή με τις απαιτήσεις του συστήματος διασφάλισης της ποιότητας των διεργασιών ανακύκλωσης και ιχνηλασιμότητας των ανακυκλωμένων πλαστικών, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αρ. 282/2008 της Επιτροπής και το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 15343, όπως αυτό θα καθορισθεί με την απόφαση της παρ. 4 του άρθρου 19, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους ένα τοις εκατό (1 %) επί του συνολικού κύκλου εργασιών της τελευταίας χρήσης της επιχείρησης με βάση τον κύκλο εργασιών της τελευταίας υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
6. Στους παραγωγούς που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου 7, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους:
α) Πέντε (5) ευρώ ανά τεμάχιο για μη ύπαρξη σήμανσης. Το εν λόγω πρόστιμο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) ευρώ.
β) Πέντε (5) ευρώ ανά τεμάχιο για ελλιπή σήμανση. Το εν λόγω πρόστιμο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) ευρώ.
γ) Δέκα (10) ευρώ ανά τεμάχιο για παραπλανητική σήμανση. Το εν λόγω πρόστιμο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.
7. Στους παραγωγούς, καθώς και στους φορείς ΣΕΔ που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρα 8 έως και 14, εφαρμόζονται οι ακόλουθες κυρώσεις:
α) σε περίπτωση παράβασης από τους παραγωγούς της υποχρέωσης συμμετοχής σε ΣΣΕΔ ή σχεδιασμού, οργάνωσης και λειτουργίας ΣΕΔ σύμφωνα με τα άρθρα 8, 9, 10, 11 και 13, επιβάλλονται οι κυρώσεις της παρ. 1 του άρθρου 20Α του ν. 2939/2001,
β) για τους φορείς ΣΣΕΔ οι οποίοι δεν έχουν επιτύχει τους στόχους της παρ. 2 του άρθρου 11 επιβάλλονται οι κυρώσεις της παρ. 7 του άρθρου 20Α του ν. 2939/2001,
γ) για τους φορείς ΑΣΕΔ ή ΣΣΕΔ, οι οποίοι δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις της παρ. 3 του άρθρου 8, της παρ. 3 του άρθρου 9, της παρ. 5 του άρθρου 10, καθώς και της παρ. 5 του άρθρου 11, όπως εξειδικεύονται με τις αποφάσεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του παρόντος, επιβάλλονται οι κυρώσεις της παρ. 5 του άρθρου 20Α του ν. 2939/2001.
8. Στους παραγωγούς καθώς και στους φορείς ΣΕΔ που παραβαίνουν τις απαιτήσεις που απορρέουν από την παρ. 1 του άρθρου 8, την παρ. 2 του άρθρου 9, την παρ. 2 του άρθρου 10, την παρ. 3 του άρθρου 11 και την παρ. 3 του άρθρου 13, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται για παράβαση των άρθρων 4α, 4β, 4γ και 7 του ν. 2939/2001 στα άρθρα 20 και 20Α του νόμου αυτού.
9. Όποιος παρεμποδίζει ή με οποιονδήποτε τρόπο αποφεύγει τη διενέργεια ελέγχων από τον Ε.Ο.ΑΝ. ή από οποιοδήποτε άλλο αρμόδιο όργανο ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 17, καθώς και όποιος αρνείται την παροχή στοιχείων ή πληροφοριών κατά τη διενέργεια αυτών των ελέγχων ή παρέχει ψευδείς πληροφορίες ή στοιχεία τιμωρείται με πρόστιμο από χίλια (1.000) έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ. Για την επιβολή της κύρωσης λαμβάνονται υπόψη ιδίως η σοβαρότητα της παράβασης, η συμμόρφωση ή μη στις υποδείξεις των αρμόδιων οργάνων μετά από τη διαπίστωση της παράβασης, παρόμοιες παραβάσεις στο παρελθόν και ο βαθμός υπαιτιότητας, το όφελος που έχει αποκομίσει ο παραβάτης από την παράβαση και τα οικονομικά του μεγέθη.
10. Σε περίπτωση υποτροπής για τις ως άνω παραβάσεις εντός τριετίας, τα ποσά των ανωτέρω επιβαλλόμενων προστίμων διπλασιάζονται. Σε περίπτωση επανειλημμένης υποτροπής εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος τα ποσά των προστίμων τριπλασιάζονται.
11. Οι κυρώσεις επιβάλλονται από το διοικητικό συμβούλιο του Ε.Ο.ΑΝ., ύστερα από κλήση του καθ’ ου να εκθέσει τις απόψεις του, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών. Κατόπιν της βεβαίωσης της παράβασης από τον Ε.Ο.ΑΝ., η σχετική έκθεση κοινοποιείται στον ελεγχόμενο μαζί με την κλήση του σε ακρόαση. Ειδικά για την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται στην παρ. 2, δύναται να χορηγηθεί στον παραβάτη εύλογη προθεσμία για συμμόρφωση. Στην περίπτωση αυτή οι ενέργειες συμμόρφωσης εκ μέρους του παραβάτη, συνεκτιμώνται από τον Ε.Ο.ΑΝ., ο οποίος δύναται να επιβάλει μειωμένο πρόστιμο κατά είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) στον παραβάτη εφόσον αυτός συμμορφώθηκε αποδεδειγμένα. Η συμμόρφωση διαπιστώνεται με την απόφαση επιβολής κύρωσης. Για την επιμέτρηση των κυρώσεων των παρ. 7, 8 και 9 εφαρμόζεται η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Ε.Ο.ΑΝ. της παρ. 13 του άρθρου 20Α του ν. 2939/2001.
12. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω παραγράφων βεβαιώνονται από τον Ε.Ο.ΑΝ., εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. και αποδίδονται στον Ε.Ο.ΑΝ., σύμφωνα με την περ. ζ’ της παρ. 8 του άρθρου 24 του ν. 2939/2001, σε ειδικό λογαριασμό, προκειμένου να διατεθούν για έργα και δράσεις που αποσκοπούν στη μείωση του αντίκτυπου των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης του παραρτήματος Ι στο περιβάλλον.
13. Οι κυρώσεις που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2, επιβάλλονται ανεξάρτητα από τις αστικές, ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 28, 29 και 30 του ν. 1650/1986 (Α’ 160), στο άρθρο 13Α του ν. 2251/1994, στην υπ’ αρ. 91354/24.08.2017 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (Β’ 2983) και σε άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

 • 14 Σεπτεμβρίου 2020, 16:05 | Άννα Λεκατσά

  Εκ της ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΒΕΕ
  Για τις κυρώσεις του παραγωγού: Πρέπει να διευκρινιστεί αν η ευθύνη επιμερίζεται σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, πχ κατασκευαστή, μεταπωλητή και τελικό χρήστη πριν την πώληση στον τελικό καταναλωτή

 • 9 Σεπτεμβρίου 2020, 13:04 | Αναστάσιος Γαλάνης

  Στο άρθρο 14 της Οδηγίας 2019/904 αναφέρεται πως οι κυρώσεις θα πρέπει να είναι αποφασιστικά, αναλογικά και αποτρεπτικά. Για ποιο λόγο λοιπόν οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίο πληρώνουν 500 € ανά παράβαση ενώ οι παραγωγοί πληρώνουν 1% επί του συνολικού κύκλου εργασίων. Με άλλα λόγια, είναι σχετικά αναλογικό για τους παραγωγούς αλλά μη αναλογικό για τις επιχειρήσεις. Θα πρέπει, λοιπόν, να ληφθούν υπ’ όψιν οι οικονομικές απολαβές των επιχειρήσεων λιανικής στον υπολογισμό του προστίμου. Επιπρόσθετα, κύρωση ύψους 1% για τους παραγωγούς δεν αποτελεί αποφασιστική και αποτρεπτική κύρωση.

 • 23 Αυγούστου 2020, 10:19 | Στέφανος Παπάζογλου

  Ο πολίτης και πάλι στο απυρόβλητο.
  Το πρωί πετάμε τα σουπιδια μας στον δρόμο και το βράδυ διαμαρτυρόμαστε για την ρύπανση και απαιτούμε από το κράτος να τα μαζεύει.
  Στην οδηγία της ΕΕ υπάρχει η ιδέα του «ο ρυπαινων πληρώνει» οπότε θα πρέπει να υπάρχουν κυρώσεις/πρόστιμα σε όποιον εναποθέτει πάσης φύσης απορρίμματα σε δημόσιο ακάλυπτο χώρο.