Άρθρο 02 – Πεδίο εφαρμογής (άρθρο 2 της Οδηγίας 2019/904/ΕΕ)

1. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται στα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που απαριθμούνται στο παράρτημα I, τα προϊόντα που κατασκευάζονται από οξοδιασπώμενη πλαστική ύλη και τα αλιευτικά εργαλεία που περιέχουν πλαστικές ύλες.
2. Στην περίπτωση που διατάξεις του παρόντος νόμου αντίκεινται σε διατάξεις του ν. 2939/2001 (Α’ 179) ή του ν. 4042/2012 (Α’ 24), υπερισχύουν οι διατάξεις του παρόντος.

  • 18 Σεπτεμβρίου 2020, 12:15 | Ελληνική Ένωση Επιχειρήσεων Οργανωμένης Εστίασης (ΕΠΟΕΣ)

    Θα πρέπει στο παράρτημα 1, ΜΕΡΟΣ Α να γίνει πιο αναλυτική περιγραφή και ακριβής προσδιορισμός των προϊόντων τα οποία αφορά. Για παράδειγμα δεν είναι σαφές εάν εντάσσονται ή εξαιρούνται οι συσκευασίες έτοιμου φαγητού (βλ. Forky ή σχολικά γεύματα).

  • 14 Σεπτεμβρίου 2020, 16:11 | Άννα Λεκατσά

    Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει 2 παραρτήματα, ενώ παραπέμπει μόνο στο παράρτημα Ι (η οδηγία έχει 1 παράρτημα)