Άρθρο 03 – Ορισμοί (άρθρο 3 της Οδηγίας 2019/904/ΕΕ)

Για τους σκοπούς του παρόντος εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί:
1) «πλαστική ύλη»: ένα υλικό που αποτελείται από πολυμερές, όπως ορίζεται στην παρ. 5 του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αρ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006 (L 396), στο οποίο μπορεί να έχουν προστεθεί πρόσθετα ή άλλες ουσίες, και το οποίο μπορεί να λειτουργήσει ως κύριο δομικό συστατικό των τελικών προϊόντων, με εξαίρεση τα φυσικά πολυμερή που δεν έχουν τροποποιηθεί χημικώς,
2) «πλαστικό προϊόν μίας χρήσης»: το προϊόν που κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από πλαστική ύλη και το οποίο δεν έχει μελετηθεί, σχεδιαστεί ή διατεθεί στην αγορά, προκειμένου να εκπληρώσει κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του πολλαπλές διαδρομές ή επιστροφές, με επιστροφή στον παραγωγό για επαναπλήρωση ή επαναχρησιμοποίηση για τον ίδιο σκοπό για τον οποίο σχεδιάστηκε. O ειδικότερος προσδιορισμός της έννοιας του πλαστικού προϊόντος μίας χρήσης λαμβάνει χώρα με την απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 19,
3) «οξοδιασπώμενη πλαστική ύλη»: πλαστικό υλικό τα οποίο περιλαμβάνει πρόσθετα που, μέσω οξείδωσης, οδηγούν στη διάσπαση του πλαστικού υλικού σε μικρο-τμήματα ή σε χημική αποσύνθεση,
4) «αλιευτικό εργαλείο»: κάθε αντικείμενο ή εξοπλισμός που χρησιμοποιείται στην αλιεία ή την υδατοκαλλιέργεια για τη στόχευση, τη σύλληψη ή την εκτροφή θαλάσσιων βιολογικών πόρων ή που επιπλέει στην επιφάνεια της θάλασσας και εκπτύσσεται με στόχο την προσέλκυση, τη σύλληψη ή την εκτροφή τέτοιων θαλάσσιων βιολογικών πόρων,
5) «απόβλητο αλιευτικών εργαλείων»: κάθε αλιευτικό εργαλείο που καλύπτεται από τον ορισμό των αποβλήτων της περ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4042/2012, συμπεριλαμβανομένων όλων των ξεχωριστών συστατικών, ουσιών ή υλικών που αποτελούσαν μέρος ή ήταν προσαρτημένα στο αλιευτικό εργαλείο όταν αυτό απορρίφθηκε, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων που εγκαταλείφθηκε ή απωλέσθη,
6) «διάθεση στην αγορά»: η πρώτη φορά κατά την οποία ένα προϊόν διατίθεται στην ελληνική αγορά,
7) «διαθεσιμότητα στην αγορά»: κάθε προσφορά προϊόντος για διανομή, κατανάλωση ή χρήση στην ελληνική αγορά, στο πλαίσιο εμπορικής δραστηριότητας, είτε έναντι αντιτίμου είτε δωρεάν,
8) «εναρμονισμένο πρότυπο»: εναρμονισμένο πρότυπο, όπως ορίζεται στην περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 2 του υπ. αρ. 1025/2012 Κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012 (L 316),
9) «απόβλητα»: τα απόβλητα όπως ορίζονται στην περ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4042/2012,
10) «πρόγραμμα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού»: δέσμη κανόνων που καθορίζονται από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι παραγωγοί των προϊόντων φέρουν οικονομική ευθύνη ή οικονομική και οργανωτική ευθύνη για τη διαχείριση του σταδίου του κύκλου ζωής ενός προϊόντος που καθίσταται απόβλητο,
11) «παραγωγός»: α) κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο κατασκευάζει, γεμίζει, πωλεί ή εισάγει επαγγελματικά, ανεξάρτητα από τη χρησιμοποιούμενη τεχνική πώλησης, συμπεριλαμβανομένης της εξ αποστάσεως σύμβασης όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2251/1994 (Α’ 191) και διαθέτει στην αγορά πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης, γεμισμένα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης ή αλιευτικά εργαλεία που περιέχουν πλαστική ύλη, άλλο από τα πρόσωπα που διεξάγουν αλιευτικές δραστηριότητες, όπως αυτές ορίζονται στην περ. 28 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013 (L 354), ή
β) κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο σε κράτος μέλος της Ε.Ε. ή σε τρίτη χώρα, το οποίο πωλεί επαγγελματικά σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. απευθείας σε νοικοκυριά ή χρήστες πλην των νοικοκυριών, μέσω συμβάσεων εξ αποστάσεως, όπως ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2251/1994, πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης, ή γεμισμένα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης ή αλιευτικά εργαλεία που περιέχουν πλαστική ύλη, άλλο από τα πρόσωπα που διεξάγουν αλιευτικές δραστηριότητες, όπως αυτές ορίζονται στην περ. 28 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1380/2013,
12) «συλλογή»: η συλλογή όπως ορίζεται στην περ. 10 του άρθρου 11 του ν. 4042/2012,
13) «χωριστή συλλογή»: η χωριστή συλλογή όπως ορίζεται στην περ. 11 του άρθρου 11 του ν. 4042/2012,
14) «επεξεργασία»: η επεξεργασία όπως ορίζεται στην περ. 14 του άρθρου 11 του ν. 4042/2012,
15) «συσκευασία»: η συσκευασία όπως ορίζεται στις περ. 1.1 και 1.2 του άρθρου 2 του ν. 2939/2001,
16) «βιοαποδομήσιμη πλαστική ύλη»: πλαστική ύλη που μπορεί να υποστεί φυσική ή βιολογική αποσύνθεση, έτσι ώστε τελικά να αποσυντεθεί σε διοξείδιο του άνθρακα (CO2), βιομάζα και νερό, και είναι, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές για τις συσκευασίες, ανακτήσιμη μέσω λιπασματοποίησης και αναερόβιας χώνευσης,
17) «λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής»: οι λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής όπως ορίζονται στην περ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 8111.1/41/09/25.02.2009 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (Β’ 412),
18) «προϊόντα καπνού»: προϊόντα καπνού όπως ορίζονται στην περ. 4 του άρθρου 2 του ν. 4419/2016 (Α’ 174),
19) «εναλλακτικό προϊόν»: το προϊόν που είναι επαναχρησιμοποιήσιμο ή το προϊόν που είναι μίας χρήσης, αλλά δεν εμπίπτει στον ορισμό της περ. 2.

 • 18 Σεπτεμβρίου 2020, 12:38 | Ελληνική Ένωση Επιχειρήσεων Οργανωμένης Εστίασης (ΕΠΟΕΣ)

  Προς αποφυγή παρανοήσεων, καλό θα ήταν να γίνει αναλυτική περιγραφή των υλικών τα οποία εντάσσονται στην οδηγία (π.χ. CPET, PP) καθώς και ξεκάθαρη τοποθέτηση ως προς το τι ισχύει για εναλλακτικά υλικά. Παράδειγμα: από 3/7/21 απαγορεύεται η διάθεση διάφορων προϊόντων στην αγορά (μαχαιροπήρουνα, καλαμάκια κλπ). Εάν αυτά τα προϊόντα φτιάχνονται π.χ. από PLA, εξαιρούνται της οδηγίας;

 • 18 Σεπτεμβρίου 2020, 11:36 | Λευτέρης Κιοσές

  Άρθρο 3 – Ορισμοί

  Πλαστικό προϊόν μιας χρήσης: Για λόγους αποτροπής στρεβλώσεων στην ενιαία αγορά, θα πρέπει να προβλεφθεί ρητώς ότι ο εθνικός αυτός προσδιορισμός αφ’ ενός θα είναι απολύτως συμβατός με τις αντίστοιχες κατευθυντήριες γραμμές που αναμένεται να εκδοθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατ’ εφαρμογή του άρθρου 12 της Οδηγίας, αφ’ ετέρου θα συνοδεύεται από πρακτικές οδηγίες και παραδείγματα ώστε να είναι απολύτως ευδιάκριτο ποια ακριβώς εμπορικά προϊόντα εμπίπτουν στην κατηγορία των πλαστικών προϊόντων μιας χρήσης.

  Εναλλακτικό προϊόν: Ο ορισμός του «εναλλακτικού προϊόντος» ως το προϊόν που είναι επαναχρησιμοποιήσιμο ή που είναι μιας χρήσης, αλλά δεν εμπίπτει στην κατηγορία του πλαστικού προϊόντος μιας χρήσης, απαιτεί περαιτέρω προσδιορισμό
  Είναι επιτακτική ανάγκη για την έγκαιρη και ομαλή προσαρμογή της αγοράς να αποσαφηνιστεί εκ των προτέρων ποια προϊόντα και υλικά μπορούν να θεωρηθούν παραδεκτά υποκατάστατα των θιγόμενων/αποσυρόμενων πλαστικών προϊόντων μιας χρήσης και ποιες συγκεκριμένες προδιαγραφές πρέπει να πληρούν (απαιτήσεις σήμανσης, προδιαγραφές υλικών, κλπ.).

 • ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ / ΣΧΟΛΙΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 19

  Απαιτείται περαιτέρω διευκρίνιση / σαφής προσδιορισμός. Είναι επιτακτική ανάγκη για την έγκαιρη και ομαλή προσαρμογή της αγοράς να αποσαφηνιστεί εκ των προτέρων ποια προϊόντα και υλικά μπορούν να θεωρηθούν παραδεκτά υποκατάστατα των θιγόμενων/αποσυρόμενων πλαστικών προϊόντων μιας χρήσης και ποιες συγκεκριμένες προδιαγραφές πρέπει να πληρούν (απαιτήσεις σήμανσης, προδιαγραφές υλικών, κλπ.)

 • ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ / ΣΧΟΛΙΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

  Στην περίπτωση των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας θα πρέπει να προσδιοριστεί ποιος θεωρείται παραγωγός.

 • ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΣΧΟΛΙΑ ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

  Για λόγους αποτροπής στρεβλώσεων στην ενιαία αγορά, θα πρέπει να προβλεφθεί ρητώς ότι ο εθνικός αυτός προσδιορισμός αφ’ ενός θα είναι απολύτως συμβατός με τις αντίστοιχες κατευθυντήριες γραμμές που αναμένεται να εκδοθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατ’ εφαρμογή του άρθρου 12 της Οδηγίας, αφ’ ετέρου θα συνοδεύεται από πρακτικές οδηγίες και παραδείγματα ώστε να είναι απολύτως ευδιάκριτο ποια ακριβώς εμπορικά προϊόντα εμπίπτουν στην κατηγορία των πλαστικών προϊόντων μιας χρήσης.

 • 14 Σεπτεμβρίου 2020, 16:05 | Άννα Λεκατσά

  Εκ της ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΒΕΕ
  Βάσει του ορισμού, τα χάρτινα υλικά συσκευασίας (πιάτα, ποτήρια κλπ) που περιέχουν εν μέρει πλαστική ύλη (πχ επίστρωση, υλικά αδιαβροχοποίησης χάρτου), δύνανται να χαρακτηρισθούν πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης. Δεδομένου ότι δεν έχει εκδοθεί έως σήμερα ΥΑ του άρθρου 16 του Ν/Σ δεν είναι δυνατός ο ουσιαστικός σχολιασμός της ευρύτητας του ορισμού.
  Αναμένονται οι ειδικές προδιαγραφές για τα πλαστικά που να περιλαμβάνουν και τυχόν ποσοστό της πλαστικής ύλης, αλλά και παραδείγματα (αυτό απαντάται στο άρθρο 19 του νομοσχεδίου για τη θέσπιση διατάξεων, ενώ από το άρθρο 12 της Ευρ. Οδηγίας αναμένονταν για τον Ιούλιο οι Προδιαγραφές και κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης, κάτι που είναι ακόμη σε εκκρεμότητα).
  Πρέπει να διευκρινιστεί αν η πρώτη διάθεση στην αγορά αφορά τον τελικό καταναλωτή ή και τους ενδιάμεσους παραλήπτες (χονδρική πώληση) – ιδίως ενόψει του ρόλου της συγκεκριμένης διατύπωσης στο ορισμό του παραγωγού και των σχετικών προθεσμιών του άρθ. 5 παρ. 1 και 6 και των κυρώσεων του άρθρου 18 καθώς και των διατάξεων που συνδέονται με την διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού.
  Το «διαθέτει στην αγορά» στον ορισμό του παραγωγού, αφορά την 1η φορά, και όχι την μεταπώληση, να διευκρινιστεί.
  Πρέπει να διευκρινιστεί αν η ευθύνη επιμερίζεται σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, πχ κατασκευαστή, μεταπωλητή και τελικό χρήστη πριν την πώληση στον τελικό καταναλωτή ο οποίος και ρητά (άρθρο 4 παρ. 3 (β) επιβαρύνεται με την εισφορά. Επίσης είναι σημαντικό να μην υπάρχει επικάλυψη ευθύνης (δηλαδή επάλληλη ευθύνη περισσότερων μελών της εφοδιαστικής αλυσίδας δεδομένου ότι μία τέτοια ρύθμιση απλά πολλαπλασιάζει το κόστος (που τελικά θα βαρύνει το καταναλωτή).

 • 11 Σεπτεμβρίου 2020, 11:54 | Δ. Μαντής

  Δ. Μαντής, Πρόεδρος του ΣΥΒΙΠΥΣ.

  Παρακολουθώντας την εξέλιξη της δημόσιας διαβούλευσης και έχοντας μελετήσει τις διαδοχικές εκδόσεις των κατευθυντήριων γραμμών (Ramboll studies, οι οποίες δεν έχουν διανεμηθεί στο ευρύ κοινό και παραμένουν εμπιστευτικές μεταξύ της Ευρωπαϊκής επιτροπής περιβάλλοντος και των διαβουλευόμενων κρατών μελών) καταγράφω τις ακόλουθες παρατηρήσεις:
  1.Η πλειοψηφία των πολυμερών (fossil based, biomass origin, compostable and biodegradable) συμπεριλαμβάνονται στους περιορισμούς των κατευθυντήριων οδηγιών (έκδοση προς διαβούλευση 09/9/2020).

  2.Η Ελληνική νομοθεσία για τον εκσυγχρονισμό της περιβαλλοντικής νομοθεσίας (Νόμος 4685/2020, άρθρο 97, επιβαλλόμενο τέλος χρήσης για τις πλαστικές σακούλες) εξαιρεί τις βιοαποδομήσιμες (ή βιοαποικοδομήσιμες) και λιπασματοποιήσιμες πλαστικές σακούλες μεταφοράς από την καταβολή τέλους ή από κάθε περιορισμό διάθεσης στην αγορά. Οι πλαστικές σακούλες μεταφοράς κατηγοριοποιούνται ως πλαστικά μιας χρήσης και στις κατευθυντήριες γραμμές της SUPD 2019/904 με κριτήριο το πάχος

  3. Οι κατευθυντήριες γραμμές είναι μια τεχνική έκθεση με μη δεσμευτική ισχύ προς τα κράτη μέλη. Συνεπώς το εκάστοτε κράτος μέλος μπορεί να την υιοθετήσει αυτούσια ή να την τροποποιήσει πχ. εκδίδοντας τεχνικές οδηγίες με επιπρόσθετες διευκρινήσεις, παραδείγματα, ορισμούς κτλ. Πιθανό είναι το σενάριο δημοσίευσης διαφοροποιημένων τεχνικών οδηγιών ανά κράτος μέλος και σε αυτήν την περίπτωση θα λάβει θέση η Ευρωπαϊκή επιτροπή για τον ανταγωνισμό.

  Τα ευλόγα ερωτήματα που προκύπτουν είναι τα ακόλουθα:
  a. Τι θα πράξει η Ελληνική πολιτεία με τα πιστοποιημένα βιοδιασπώμενα προϊόντα μιας χρήσης (πχ. χάρτινο κύπελλο, καλαμάκι, χάρτινης συσκευασία ταχυφαγείου) με δεδομένο την νομοθετική δέσμευση πριν λίγους μήνες για τις αντίστοιχες σακούλες μεταφοράς?

  b. Πως θα αντιδράσουν οι θιγόμενες επιχειρήσεις σε πιθανή αντίφαση μεταξύ των δύο εθνικών νομοθεσιών?

  c.Πως θα εναρμονιστεί η χώρας μας στην αναμενόμενη ΝΕΑ Ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα κομποστοποιήσιμα και βιοδιασπώμενα πλαστικά που θα συνοδεύεται από τα αναθεωρημένα Ευρωπαϊκά πρότυπα ελέγχου?

  d.Ποια θα είναι η Ελληνική εκδοχή των κατευθυντήριων γραμμών, που θα ορίζει τα πλαστικά μίας χρήσης? Θα συσταθεί εθνική επιτροπή εμπειρογνωμόνων?

  Απαιτούνται τεχνικές προδιαγραφές που απενεργοποιούν πιθανή ασάφεια ή παρερμηνεία ενός νομοθετήματος. Αυτή είναι η βασική προϋπόθεση ώστε να καταστεί λειτουργικός και εφαρμόσιμος ένας νόμος. Σε αντίθετη περίπτωση οδηγούμαστε αναπόφευκτα στη ψήφιση ενός νόμου, που πλημμελώς θα εφαρμόζεται από ολίγους υπόχρεους παραγωγούς (παραδείγματα Ελληνικών νόμων που ψηφίστηκαν άλλα δεν εφαρμόζονται είναι διαθέσιμα).

  Αδυνατούμε να εικάσουμε ποιες συνθήκες θα επικρατήσουν στην αγορά, εάν δεν υπάρχουν σαφείς οδηγίες για τις εκατοντάδες διαφορετικές δομές συσκευασία στις οποίες αναφέρεται η παρούσα νομοθεσία.

 • 10 Σεπτεμβρίου 2020, 13:54 | Δ. Μαντής

  Δ. Μαντής, Πρόεδρος του ΣΥΒΙΠΥΣ.

  Παρακολουθώντας την εξέλιξη της δημόσιας διαβούλευσης και έχοντας μελετήσει τις διαδοχικές εκδόσεις των κατευθυντήριων γραμμών (Ramboll studies, οι οποίες δεν έχουν διανεμηθεί στο ευρύ κοινό και παραμένουν εμπιστευτικές μεταξύ της Ευρωπαϊκής επιτροπής περιβάλλοντος και των διαβουλευόμενων κρατών μελών) καταγράφω τις ακόλουθες παρατηρήσεις:

  1.Η πλειοψηφία των πολυμερών (fossil based, biomass origin, compostable and biodegradable) συμπεριλαμβάνονται στους περιορισμούς των κατευθυντήριων οδηγιών (έκδοση προς διαβούλευση 09/9/2020).

  2.Η Ελληνική νομοθεσία για τον εκσυγχρονισμό της περιβαλλοντικής νομοθεσίας (Νόμος 4685/2020, άρθρο 97, επιβαλλόμενο τέλος χρήσης για τις πλαστικές σακούλες) εξαιρεί τις βιοαποδομήσιμες (ή βιοαποικοδομήσιμες) και λιπασματοποιήσιμες πλαστικές σακούλες μεταφοράς από την καταβολή τέλους ή από κάθε περιορισμό διάθεσης στην αγορά. Οι πλαστικές σακούλες μεταφοράς κατηγοριοποιούνται ως πλαστικά μιας χρήσης και στις κατευθυντήριες γραμμές της SUPD 2019/904 με κριτήριο το πάχος

  3.Οι κατευθυντήριες γραμμές είναι μια τεχνική έκθεση με μη δεσμευτική ισχύ προς τα κράτη μέλη. Συνεπώς το εκάστοτε κράτος μέλος μπορεί να την υιοθετήσει αυτούσια ή να την τροποποιήσει πχ. εκδίδοντας τεχνικές οδηγίες με επιπρόσθετες διευκρινήσεις, παραδείγματα, ορισμούς κτλ. Πιθανό είναι το σενάριο δημοσίευσης διαφοροποιημένων τεχνικών οδηγιών ανά κράτος μέλος και σε αυτήν την περίπτωση θα λάβει θέση η Ευρωπαϊκή επιτροπή για τον ανταγωνισμό.

  Τα ευλόγα ερωτήματα που προκύπτουν είναι τα ακόλουθα:
  a.Τι θα πράξει η Ελληνική πολιτεία με τα πιστοποιημένα βιοδιασπώμενα προϊόντα μιας χρήσης (πχ. χάρτινο κύπελλο, καλαμάκι, χάρτινης συσκευασία ταχυφαγείου) με δεδομένο την νομοθετική δέσμευση πριν λίγους μήνες για τις αντίστοιχες σακούλες μεταφοράς?

  b.Πως θα αντιδράσουν οι θιγόμενες επιχειρήσεις σε πιθανή αντίφαση μεταξύ των δύο εθνικών νομοθεσιών?

  c.Πως θα εναρμονιστεί η χώρας μας στην αναμενόμενη ΝΕΑ Ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα κομποστοποιήσιμα και βιοδιασπώμενα πλαστικά που θα συνοδεύεται από τα αναθεωρημένα Ευρωπαϊκά πρότυπα ελέγχου?

  d.Ποια θα είναι η Ελληνική εκδοχή των κατευθυντήριων γραμμών, που θα ορίζει τα πλαστικά μίας χρήσης? Θα συσταθεί εθνική επιτροπή εμπειρογνωμόνων?

  Απαιτούνται τεχνικές προδιαγραφές που απενεργοποιούν πιθανή ασάφεια ή παρερμηνεία ενός νομοθετήματος. Αυτή είναι η βασική προϋπόθεση ώστε να καταστεί λειτουργικός και εφαρμόσιμος ένας νόμος. Σε αντίθετη περίπτωση οδηγούμαστε αναπόφευκτα στη ψήφιση ενός νόμου, που πλημμελώς θα εφαρμόζεται από ολίγους υπόχρεους παραγωγούς (παραδείγματα Ελληνικών νόμων που ψηφίστηκαν άλλα δεν εφαρμόζονται είναι διαθέσιμα).

  Αδυνατούμε να εικάσουμε ποιες συνθήκες θα επικρατήσουν στην αγορά, εάν δεν υπάρχουν σαφείς οδηγίες για τις εκατοντάδες διαφορετικές δομές συσκευασία στις οποίες αναφέρεται η παρούσα νομοθεσία.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2020, 12:49 | Αναστάσιος Γαλάνης

  Παράγραφος 1: Δεν έχει οριστεί πλήρως η πλαστική ύλη. Το πρόβλημα αφορά και την Οδηγία 2019/904. Ποια πολυμερή ή μονομερή αυτών περιλαμβάνονται στον ορισμό της πλαστικής ύλης;
  Δεν έχει οριστεί το επαναχρησιμοποιούμενο προϊόν. Υπόκειται μόνο σε ορισμό χρήσης ή και υλικού; Ένα πλαστικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί 1-2 φορές – αυτό το καθιστά επαναχρησιμοποιύμενο;

 • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 23:24 | Δ. Μαντής

  Εκ της επιτροπής για την βιώσιμη ανάπτυξη του ΣΥΒΙΠΥΣ (Συνδέσμου Βιομηχανιών Παραγωγής Υλικών και Συσκευασίας) καταθέτουμε τα ακόλουθα σχόλια για το άρθρο 3

  Άρθρο 3 – ορισμοί

  Άρθρο 3.1 κύριο δομικό συστατικό

  Η φράση κύριο πρέπει να ποσοτικοποιηθεί (κβ, κο) και να τεθούν όρια / τεχνικές προδιαγραφές.

  Επιπρόσθετα εάν το τμήμα του πλαστικού που περιέχεται σε μια σύνθετη δομή συσκευασίας αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την ασφάλεια του συσκευασμένου τροφίμου / ποτού, δεν θα πρέπει να θεωρείται δομικό συστατικό και η συσκευασία θα πρέπει να εξαιρείται της νομοθεσίας.

  Να διευκρινιστεί εάν τα επιχρίσματα, βερνίκια κάλυψης, σύνθετα υλικά, τα λαμιναρισμένα υλικά θα συνυπολογίζονται ή όχι σύμφωνα με το πεδίο (11) της 2019/904 … Χρώματα, μελάνια και κόλλες δεν θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο της παρούσας οδηγίας και, συνεπώς, αυτά τα πολυμερή υλικά δεν θα πρέπει να καλύπτονται από τον ορισμό.

  Θα πρέπει να διευκρινιστεί επίσης εάν τα φυσικά πολυμερή (λιγνίνη, κυτταρίνη, άμυλο, πολυυδροξυαλκανοϊκά και πολυσακχαρίτες) θα εξαιρεθούν από την οδηγία. Υποστηρίζουμε τον ορισμό ότι τα πολυμερή τα οποία κατασκευάζονται χρησιμοποιώντας βιομηχανικές διεργασίες παρόμοιες με τις φυσικές διεργασίες (πχ. ζύμωση) πρέπει να εξαιρεθούν της νομοθεσίας με την προϋπόθεση ότι τα βιομηχανικά και τα φυσικά πολυμερή έχουν ταυτόσημη σύσταση. Αν υιοθετηθεί η αντίθετη ερμηνεία, θα εισαχθούν φραγμοί στην αξιοποίηση της βιομάζας, στην έρευνα για την παραγωγή καινοτόμων υλικών και τελικά στο ίδιο το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας που προωθεί η Ευρωπαϊκή επιτροπή.

  Επίσης θα πρέπει να διευκρινιστεί εάν τμήματα της συσκευασίας, που λειτουργούν ως λειτουργικά στοιχεία αυτής και περιέχουν φυσικά πολυμερή εξαιρεθούν από την οδηγία (πχ. υδροδιαλυτά βερνίκια αδιαβροχοποίησης χαρτιού . χαρτονίου.

  Άρθρο 3.2 διάκριση μεταξύ μιας χρήση και πολλαπλής χρήσης συσκευασιών
  Να διευκρινιστούν οι όροι στην παράγραφο 3.2 Κύκλος ζωής, πολλαπλές διαδρομές ή επιστροφές, σκοπός για τον οποίο σχεδιάστηκε·

  Να αποσαφηνιστούν περιπτώσεις όπως:

  -Σύνθετα υλικά αποτελούμενα και από πλαστικό
  -Προβλεπόμενη χρήση και σκοπός του προϊόντας έναντι πρακτικής χρήσης πριν από την απόρριψη
  -Αριθμός χρήσεων ενός προϊόντος και οι συνθήκες υγιεινής (διεργασία καθαρισμού, θερμοκρασία κα)
  Αριθμός χρήσεων ενός προϊόντος σε συνάρτηση με τον κύκλο ζωής του

  Πριν την επιβολή περιορισμών σε οποιαδήποτε κατηγορία συσκευασίας τροφίμων και ποτών να παρατεθούν LCA μελέτες για τα διαθέσιμα εναλλακτικά υλικά (case-by case approach)