Άρθρο 06 – Απαιτήσεις για τα προϊόντα (άρθρο 6 της Οδηγίας 2019/904/ΕΕ)

1. Από τις 3 Ιουλίου 2024 τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που απαριθμούνται στο μέρος Γ’ του παραρτήματος I και φέρουν καπάκια και καλύμματα κατασκευασμένα από πλαστική ύλη, μπορούν να διατίθενται στην αγορά μόνο εάν τα καπάκια και τα καλύμματα παραμένουν προσαρτημένα στους περιέκτες κατά τη διάρκεια του προβλεπόμενου σταδίου χρήσης του προϊόντος.
Για τους σκοπούς του παρόντος, τα μεταλλικά καπάκια ή καλύμματα με πλαστικά παρεμβύσματα δεν θεωρούνται κατασκευασμένα από πλαστική ύλη.
Τα πλαστικά αυτά προϊόντα μίας χρήσης τεκμαίρεται ότι συμμορφώνονται με την απαίτηση της παρούσας, όταν συμμορφώνονται με τα εναρμονισμένα πρότυπα ή μέρη αυτών από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. των παραπομπών στα εν λόγω εναρμονισμένα πρότυπα.
2. Όσον αφορά τις φιάλες ποτών που απαριθμούνται στο μέρος ΣΤ’ του παραρτήματος I συμπεριλαμβανομένου και του νερού εφαρμόζονται τα ακόλουθα:
α) από την 1η Ιανουαρίου 2025, οι φιάλες ποτών οι οποίες κατασκευάζονται από τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο ως βασικό υλικό κατασκευής («φιάλες PET») πρέπει να περιέχουν τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25 %) ανακυκλωμένο πλαστικό, υπολογιζόμενο ως μέσος όρος για όλες τις φιάλες PET που διατίθενται στην αγορά, και
β) από την 1η Ιανουαρίου 2030, οι φιάλες ποτών πρέπει να αποτελούνται κατά τουλάχιστον τριάντα πέντε τοις εκατό (35 %) από ανακυκλωμένο πλαστικό, υπολογιζόμενο ως μέσος όρος για όλες τις φιάλες ποτών που διατίθενται στην αγορά.
Τα παραπάνω ποσοστά εφαρμόζονται και για κάθε παραγωγό μεμονωμένα, υπολογιζόμενα ως μέσος όρος για όλες τις φιάλες PET ή για όλες τις φιάλες ποτών που διαθέτει στην αγορά, κατά περίπτωση.
Η μεθοδολογία για τον υπολογισμό και την επαλήθευση των στόχων που ορίζονται στις περ. α΄ και β΄ καθορίζεται με εκτελεστική πράξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της παρούσας παραγράφου, οι παραγωγοί των εν λόγω προϊόντων, καθώς και τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που εκτελούν εργασίες ανακύκλωσης και τα κέντρα διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών υποχρεούνται να συμμορφώνονται με κατάλληλο σύστημα διασφάλισης της ποιότητας των διεργασιών ανακύκλωσης και ιχνηλασιμότητας των ανακυκλωμένων πλαστικών, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αρ. 282/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 15343, οι προδιαγραφές του οποίου καθορίζονται με την απόφαση της παρ. 4 του άρθρου 19.
3. Ειδικά οι φιάλες από ανακυκλωμένο πλαστικό που διατίθενται στην αγορά φέρουν υποχρεωτικά εμφανή, ευανάγνωστη και ανεξίτηλη σήμανση επί του ίδιου του προϊόντος, σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14021 ή με ισοδύναμους κανόνες. Οι προδιαγραφές για την εν λόγω σήμανση καθορίζονται με την απόφαση της παρ. 5 του άρθρου 19.

 • Άρθρο 6 – Απαιτήσεις για τα προϊόντα

  Γενικότερα μέτρα και προτάσεις προετοιμασίας

  • Στο πλαίσιο του συνεχούς επανασχεδιασμού των πλαστικών φιαλών μπορούν να διερευνώνται και οι πιθανοί τρόποι Πρόληψής τους. Π.χ. α) η μείωση του βάρους των φιαλών, β) η βελτίωση των γενικότερων περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών τους, και γ) η αύξηση της επαναπλήρωσης των πλαστικών φιαλών. Κάθε παραγωγός προτείνεται να διερευνήσει και να εφαρμόσει κατάλληλα τις προηγούμενες προτεινόμενες δυνατότητες επανασχεδιασμού της πλαστικής φιάλης και στο πλαίσιο της ποιοτικής διάθεσης των προϊόντων του που διατίθενται σε πλαστική φιάλη.

  Άρθρο 6, Παράγραφος 2, εδάφιο β – Απαιτήσεις για τα προϊόντα
  Να συνδεθεί το τέλος ανακύκλωσης που πληρώνουν οι πλαστικές φιάλες με το ποσοστό ανακυκλωμένου υλικού που περιέχουν. Όσο μεγαλύτερο το ποσοστό ανακυκλωμένου υλικού στις πλαστικές φιάλες, τόσο μικρότερο το τέλος ανακύκλωσης. Έτσι, θα υπάρχει ένα συνεχές κίνητρο στους παραγωγούς να αυξάνουν το ποσοστό ανακυκλωμένου υλικού στις πλαστικές φιάλες τους πολύ περισσότερο από το 30% που είναι ο στόχος για το 2030.
  Επισημαίνεται ότι η Οδηγία μιλάει για 30% ανακυκλωμένο υλικό μέχρι το 2030 και όχι για 35%. Δεν διαφωνούμε να παραμείνει 35% το ανακυκλωμένο υλικό μέχρι το 2030, αφού είναι τεχνικά εφικτό και θα κινητοποιήσει περισσότερο τις σχετικές επιχειρήσεις.
  Προτείνεται να προστεθεί και η επόμενη πρόβλεψη στο άρθρο 8, παράγραφος 4, εδάφιο β.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2020, 10:47 | Δ. Μαντής

  Εκ της επιτροπής για την βιώσιμη ανάπτυξη του ΣΥΒΙΠΥΣ (Συνδέσμου Βιομηχανιών Παραγωγής Υλικών και Συσκευασίας) καταθέτουμε νέα σχόλια και ερωτήματα για το άρθρο 6

  Στο άρθρο 6 παρατίθεται η ακόλουθη διατύπωση:

  Από την 1η Ιανουαρίου 2030, οι φιάλες ποτών πρέπει να αποτελούνται κατά τουλάχιστον τριάντα πέντε τοις εκατό (35 %) από ανακυκλωμένο πλαστικό, υπολογιζόμενο ως μέσος όρος για όλες τις φιάλες ποτών που διατίθενται στην αγορά.

  Οι παρατηρήσεις μας είναι οι ακόλουθες:

  Έχουν τεθεί υψηλότεροι στόχοι από την Ευρωπαϊκή οδηγία και αυτό δεν κρίνεται αρνητικό.

  Θα πρέπει να διευκρινιστεί εάν οι στόνοι αναφέρονται μόνο στις φιάλες ΡΕΤ ή και στις πλαστικές φιάλες από άλλα υλικά όπως PP, HDPE.

 • 16 Σεπτεμβρίου 2020, 11:55 | Δ. Μαντής

  Εκ της επιτροπής για την βιώσιμη ανάπτυξη του ΣΥΒΙΠΥΣ (Συνδέσμου Βιομηχανιών Παραγωγής Υλικών και Συσκευασίας) καταθέτουμε νέα σχόλια και ερωτήματα για το άρθρο 6

  – Πρέπει να επιβεβαιωθεί ότι η στόχος είναι για τις φιάλες που ΔΙΑΘΕΤΕΙ στην Ελληνική αγορά ο παραγωγός και όχι για τις φιάλες που παράγει.

  – Σε περίπτωση που ο παραγωγός είναι και εισαγωγέας, μπορεί να συμπεριλάβει και τις ποσότητες rPET που εισάγει, οι οποίες απορρίπτονται ως απορρίμματα στην χώρα μας?

  – Συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό οι ποσότητες rPET στα προϊόντα εξαγωγής?

 • 14 Σεπτεμβρίου 2020, 16:32 | Άννα Λεκατσά

  Εκ της ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΒΕΕ
  Η οδηγία αναφέρει ότι «παραδείγματα περιεκτών ποτών που πρέπει να θεωρούνται πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης είναι μεν οι φιάλες ποτών ή οι σύνθετες συσκευασίες ποτών που χρησιμοποιούνται για τη μπύρα, το κρασί, το νερό, τα υγρά αναψυκτικά, τους χυμούς και τα νέκταρ, τα στιγμιαία ποτά ή το γάλα, αλλά όχι τα κύπελλα για ποτά που αποτελούν ξεχωριστή κατηγορία πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας». Η διάκριση αυτή δεν είναι ξεκάθαρη στο νομοσχέδιο.
  Δεδομένου ότι οι κατευθυντήριες γραμμές και τα παραδείγματα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί, η προσαρμογή της αγοράς στις απαιτούμενες αλλαγές δεν θα είναι ομαλή.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2020, 13:35 | Αναστάσιος Γαλάνης

  Χρειάζεται κάποιος τεχνικός προσδιορισμός της προσάρτησης;

 • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 22:38 | Δ. Μαντής

  Δ. Μαντής
  Εκ της επιτροπής για την βιώσιμη ανάπτυξη του ΣΥΒΙΠΥΣ (Συνδέσμου Βιομηχανιών Παραγωγής Υλικών και Συσκευασίας) καταθέτουμε τα ακόλουθα σχόλια για το άρθρο 6

  Οι στόχοι της Ελλάδας πρέπει να είναι:
  -η χρήση ανακυκλωμένων υλικών από την Ευρωπαϊκή αγορά, ώστε να καταστεί λειτουργικό το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας
  – ο αυστηρός έλεγχος της κατά δήλωσης περιεκτικότητας σε ανακυκλωμένο υλικό
  -ο αυστηρός και διαρκής έλεγχος των συσκευασιών τροφίμων και ποτών που περιέχουν ποσοστό ανακυκλωμένου πλαστικού, ώστε να χρησιμοποιούνται ανακυκλωμένα πλαστικά που παράγονται στην ΕΕ ΜΟΝΟ με την πιστοποίηση της EFSA

  -η σταδιακή μετάβαση στον στόχο χρήσης 25 % rPET(food grade) το 2025 με την χρήση minimum ποσότητας rPET στις φιάλες νερού και αναψυκτικών 10 % το 2021 και 20 % το 2023

  Επιπρόσθετα πρέπει να ενισχυθεί η παραγωγή ανακυκλωμένων πλαστικών στην Ελλάδα, ώστε να εξασφαλιστεί η επάρκεια τους και να διατηρηθεί η προμήθεια τους σε ανταγωνιστική τιμή

  Αναμένουμε διευκρινήσεις επί των ακόλουθων ερωτημάτων:

  Οι πλαστικές φιάλες συσκευασίας γιαουρτιού, σούπας ή και παγωτού θεωρούνται περιέκτες ποτών και εξαιρούνται των περιορισμών της νομοθεσίας?

  Οι νέες επαναχρησιμοποιήσιμες φιάλες ΡΕΤ (χωρητικότητας μεγαλύτερης από 0.5 λίτρα), όταν υπάρχει λειτουργική μονάδα πλύσης και επαναπλήρωσης σύμφωνα με τους ισχύοντες υγειονομικούς κανόνες, θα εξαιρούνται των περιορισμών της νομοθεσίας ?

 • 5 Σεπτεμβρίου 2020, 19:07 | Παναγιωτης Μπαζιωτοπουλος

  Παρακαλω σημειωστε οτι η συγκριση του παρελθοντος με το παρον σχετικα με τη χρηση συσκευασιων δειχνει αγνοια, ανωριμοτητα, περιβαλλοντικο δηθενισμο και αλλα προφανη…

 • 24 Αυγούστου 2020, 13:14 | Νόρα Άντερσον

  Κανονικά, πέρα από τις συσκευασίες μίας χρήσης θα έπρεπε να επιβληθεί η αλλαγή συσκευασίας σε όλα τα εγχώρια προιόντα τα οποία πωλούνται σε super market, σε παντοπωλεία, περίπτερα και φαρμακεία. Αυτές οι πλαστικές συσκευασίες μολύνουν εξίσου το περιβάλλον. Σαμπουάν, νερό, αφρόλουτρα, ξύδια, αναψυκτικά, λάδι φαγητού, αλάτι, χυμοί, γάλατα, καθαριστικά σπιτιού και άλλα αμέτρητα προιόντα πωλούνται καθημερινα σε εκατομμύρια Έλληνες. Μην αγνοείτε τις επιπτώσεις αυτών των προιόντων στο περιβάλλον. Υπάρχουν λύσεις αλλά απαιτείται μία ολική θεώρηση και αναδιάταξη των πραγμάτων και των συνηθειών των καταναλωτών.
  Θα μπορούσαν να δημιουργηθούν μονάδες παραγωγής συσκευασιών από βιολογικής προέλευσης πρώτες ύλες.
  Για παράδειγμα, ήδη υπάρχουν σακούλες μίας ή πολλαπλών χρήσεων κατασκευασμένες από βιολογικές ύλες.
  Θα μπορούσαμε επίσης, να ενισχύσουμε την παραγωγή βιολογικού βαμβακιού αλλά και να ξεκινήσουμε την παραγωγή hemp το οποίο έχει πάμπολλες εφαρμογές και αντοχή σαν υλικό (strength and versatility).
  Εάν θέλουμε πραγματικά να προστατεύσουμε την υγεία μας και το περιβάλλον θα πρέπει να ασπαστούμε το zero waste τρόπο ζωής και να αναζητήσουμε την σύνδεση μας με το -όχι και τόσο- μακρινό παρελθόν όταν οι πλαστικές συσκευασίες δεν υπήρχαν. Ευχαριστώ