Άρθρο 05 – Περιορισμοί της διάθεσης στην αγορά (άρθρο 5 της Οδηγίας 2019/904/ΕΕ)

1. Από τις 3 Ιουλίου 2021 απαγορεύεται να διατίθενται στην αγορά τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που απαριθμούνται στο μέρος Β΄ του παραρτήματος I, καθώς και τα προϊόντα που κατασκευάζονται από οξοδιασπώμενη πλαστική ύλη. Η απαγόρευση της διαθεσιμότητας στην αγορά αρχίζει να εφαρμόζεται μετά από την εξάντληση των αποθεμάτων τους και πάντως όχι πέραν των δέκα (10) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας.
2. Από τις 15 Ιανουαρίου 2021 οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως ορίζεται στην περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143):
α) απαγορεύεται να προμηθεύονται με οποιονδήποτε τρόπο τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης της παρ. 1, καθώς και τα προϊόντα που κατασκευάζονται από οξοδιασπώμενη πλαστική ύλη,
β) υποχρεούνται να περιλαμβάνουν στα έγγραφα συμβάσεων, οι οποίες καταρτίζονται δυνάμει προκήρυξης που δημοσιεύεται μετά από την ως άνω ημερομηνία και έχουν ως αντικείμενο τη μίσθωση ή εκμετάλλευση ή παροχή υπηρεσιών λειτουργίας κυλικείων, όρο περί απαγόρευσης της προμήθειας, της χρήσης και της διάθεσης από τον ανάδοχο της σύμβασης των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης της παρ. 1, καθώς και των προϊόντων που κατασκευάζονται από οξοδιασπώμενη πλαστική ύλη.

 • Γενικότερα μέτρα και προτάσεις προετοιμασίας

  • Έρευνα της διεθνούς αγοράς για καταγραφή όλων των εναλλακτικών επιλογών για τα πλαστικά μίας χρήσης που θα απαγορευτούν από την αγορά με ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη και όχι στην απλή αντικατάσταση με αλλά προϊόντα μίας χρήσης.
  • Πρόγραμμα ενημέρωσης όλων των επιχειρήσεων της σχετικής αγοράς για τις επερχόμενες αλλαγές, τις εναλλακτικές επιλογές και τα χρονοδιαγράμματα εφαρμογής.
  • Συνεχής εκστρατεία ενημέρωσης των καταναλωτών για τις κάθε φορά καλύτερες περιβαλλοντικά εναλλακτικές επιλογές και τρόπους-μεθόδους αποφυγής & πρόληψης.
  • Εμπλοκή των περιβαλλοντικών οργανώσεων και τοπικών κοινωνικών φορέων στις εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης εμπλεκομένων φορέων και πολιτών..
  • Ενεργοποίηση μηχανισμού ελέγχου και κυρώσεων για την τήρηση των ρυθμίσεων.

 • 14 Σεπτεμβρίου 2020, 16:01 | Άννα Λεκατσά

  Εκ της ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΒΕΕ
  Η καθολική απαγόρευση των πλαστικών καλαμακίων κατανοούμε ότι περιλαμβάνει και αυτά που βιοαποδομούνται (πχ από PLA). Αν όχι, δεν θα πρέπει να διασφαλιστεί πρωτίστως ότι παρέχονται οι κατάλληλες συνθήκες για τη βιοαποδόμησή τους;
  Η καθολική απαγόρευση των πιάτων εκτιμούμε ότι περιλαμβάνει και τα χάρτινα με πλαστική επίστρωση. Πρέπει να διευκρινιστεί σύντομα, με τον καθορισμό των προδιαγραφών ως προς το τι πρέπει να θεωρείται πλαστικό προϊόν μίας χρήσης, και με παραδείγματα.
  Υπάρχει περίπτωση να δοθεί εξαίρεση μέσω των κατευθυντήριων οδηγιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής;
  Δεδομένου ότι οι κατευθυντήριες γραμμές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί, η προσαρμογή της αγοράς στις απαιτούμενες αλλαγές δεν θα είναι ομαλή.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2020, 13:12 | Αναστάσιος Γαλάνης

  Παράγραφος 1
  Εξάντληση των αποθεμάτων του παραγωγού, προμηθευτών, καταστημάτων λιανικής;

 • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 22:24 | Δ. Μαντής

  Εκ της επιτροπής για την βιώσιμη ανάπτυξη του ΣΥΒΙΠΥΣ (Συνδέσμου Βιομηχανιών Παραγωγής Υλικών και Συσκευασίας) καταθέτουμε τα ακόλουθα σχόλια για το άρθρο 5

  Αναμένουμε διευκρινήσεις για το εάν θα εξαιρεθούν της νομοθεσίας:
  1. Τα ξύλινα μαχαιροπήρουνα με επίστρωση κεριού
  2. Τα προϊόντα που εμπεριέχονται σε συσκευασίες παιδικών τροφών και φαρμακευτικών σκευασμάτων
  3. τα πλαστικά καλαμάκια που είναι προσαρμοσμένα σε συσκευασίες τροφίμων και ποτών
  4. το ενσωματωμένο στο καπάκι κουταλάκι