Άρθρο 20: Τροποποιήσεις διατάξεων του ν. 4001/2011

1. Η παράγραφος 6 του άρθρου 106 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179) αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 και οι παράγραφοι 5 έως 7 του άρθρου 105 εφαρμόζονται τουλάχιστον για το ήμισυ των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου πλην ενός»
2. Στο άρθρο 196 του ν. 4001/2011 προστίθεται παράγραφος 20 ως εξής:
«Η προθεσμία για την υποβολή στην ΡΑΕ της πρώτης, οριστικής και δεσμευτικής, έκθεσης δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ από την ΑΔΜΗΕ ΑΕ, λήγει την 31η Μαρτίου 2013».
3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 63Ε του ν. 4001/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«2. Το Εποπτικό Συμβούλιο του ΔΕΣΦΑ ΑΕ αποτελείται από επτά (7) μέλη.»
4. Το πρώτο ημιεδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 106 του ν. 4001/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«2. Το Εποπτικό Συμβούλιο της ΑΔΜΗΕ ΑΕ αποτελείται από επτά (7) μέλη, τα οποία διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, ως εξής:»