Άρθρο 15: Ρύθμιση μεταλλευτικών και λατομικών θεμάτων

1.Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 5 του ν. 4061/2012 (Α΄ 66) αντικαθίσταται ως εξής:
«Για την εκμίσθωση λατομείων επί ακινήτων, των οποίων η διαχείριση ανήκει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αρμόδιος είναι ο οικείος Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις της λατομικής νομοθεσίας».

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 84 του ν.δ. 210/1973 (ΦΕΚ Α’ 277 περί Μεταλλευτικού Κώδικος), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 63 παρ. 2 του ν. 4042/2012 (ΦΕΚ Α’ 24), αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Από τα μισθώματα που βεβαιώνονται και εισπράττονται από το Ελληνικό Δημόσιο για την εκμίσθωση δικαιωμάτων μεταλλειοκτησίας του Δημοσίου σε Δημόσιους Μεταλλευτικούς Χώρους, ποσοστό ύψους είκοσι τοις εκατό (20%) διατίθεται, για έκαστο Δημόσιο Μεταλλευτικό Χώρο, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στους οικείους Δήμους, εντός των ορίων των οποίων διενεργείται η μεταλλευτική δραστηριότητα, ανάλογα με το ποσοστό επιφάνειας του χώρου εκμετάλλευσης που εμπίπτει εντός των διοικητικών ορίων εκάστου Δήμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες.
Η απόφαση διάθεσης κατά το προηγούμενο εδάφιο, εκδίδεται το δεύτερο εξάμηνο εκάστου έτους και αφορά τα μισθώματα που εισπράχθηκαν για την ετήσια μεταλλευτική δραστηριότητα ή απραξία του προηγούμενου έτους».
3. Το άρθρο 176 του ν.δ. 210/1973 (ΦΕΚ Α΄ 277 περί Μεταλλευτικού Κώδικος), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 64 παρ. 3 του ν. 4042/2012 (ΦΕΚ Α’ 24), αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Οικονομικών καθορίζεται τέλος, το οποίο επιβάλλεται από 1.1.2013, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια με αυτό για ενεργές, αποθεματικές και αργούσες παραχωρήσεις μεταλλείων και για άδειες μεταλλευτικών ερευνών.
2. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται επί των πάσης φύσεως παραχωρήσεων μεταλλείων, εφ’ όσον αυτές αφορούν εξόρυξη μεταλλευμάτων εξηρημένων υπέρ του Δημοσίου κατά τις διατάξεις του άρθρου 143 του παρόντος».
4. Η πρώτη διάθεση στους Δήμους των ποσοστών που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του παρόντος αφορά μισθώματα και τέλη αντίστοιχα που βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν για το έτος 2013.