Άρθρο 09: Ρυθμίσεις για φωτοβολταϊκούς σταθμούς

1. Εγγυητικές επιστολές που προσκομίστηκαν πριν από την υπογραφή Συμβάσεων Σύνδεσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς επιστρέφονται μετά από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου επενδυτή προς τον αρμόδιο διαχειριστή ότι δεν θα προχωρήσει στην υλοποίηση του σταθμού, η οποία υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Με την υποβολή της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης λύονται αυτοδικαίως οι σχετικές συμβάσεις πώλησης και σύνδεσης του σταθμού στο Δίκτυο, συμπεριλαμβανομένου και του Δικτύου των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, ή το Σύστημα. Ο αρμόδιος διαχειριστής και ο Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας τηρούν μητρώο των σταθμών του προηγουμένου εδαφίου.
2. Μετά από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου επενδυτή προς τον αρμόδιο διαχειριστή ότι δεν θα προχωρήσει στην υλοποίηση φωτοβολταϊκού σταθμού, η οποία υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, επιστρέφονται ποσά που έχουν καταβληθεί στον αρμόδιο διαχειριστή στο πλαίσιο της οικείας Σύμβασης Σύνδεσης του φωτοβολταϊκού σταθμού και αντιστοιχούν στο μέρος των έργων σύνδεσης που δεν έχει υλοποιηθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος. Με την υποβολή της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης λύονται αυτοδικαίως οι σχετικές συμβάσεις πώλησης και σύνδεσης του σταθμού στο Σύστημα ή το Δίκτυο συμπεριλαμβανομένου και του Δικτύου των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών. Ο αρμόδιος διαχειριστής και ο Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας τηρούν μητρώο των σταθμών του προηγουμένου εδαφίου.
3. Αναστέλλεται έως 31 Δεκεμβρίου 2013 η σύναψη Συμβάσεων Σύνδεσης φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με το Σύστημα ή το Δίκτυο συμπεριλαμβανομένου και του Δικτύου των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.
4. Αναστέλλεται έως 31 Δεκεμβρίου 2013 η σύναψη συμβάσεων πώλησης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς με τον Λειτουργό της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και τον Διαχειριστή του Δικτύου των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.
5. Η αναστολή σύναψης συμβάσεων των δύο προηγούμενων παραγράφων μπορεί να αίρεται πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2013 με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μετά από γνώμη της ΡΑΕ, εκτιμώντας την πορεία του ελλείμματος του ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 40 του ν. 2773/1999 και την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται βάσει του άρθρου 1 του ν. 3468/2006.
6. Από την αναστολή των παραγράφων 3 και 4 εξαιρούνται οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στην ΚΥΑ «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων» (Β’ 1079/2009).
7. Για όσο χρονικό διάστημα υφίσταται αναστολή της αδειοδοτικής διαδικασίας βάσει των διατάξεων της περίπτωσης (β) της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν.3468/2006 δεν είναι δυνατή η τροποποίηση άδειας παραγωγής και προσφοράς σύνδεσης για αύξηση ισχύος και δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της περίπτωσης α) της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του ν. 3468/2006.
8. Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης των περιπτώσεων β) και γ) της υποπαραγράφου 1 της παραγράφου Ι.2 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222/12.11.2012) καθορίζεται σε 40% και 37% αντίστοιχα ειδικά για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς που τέθηκαν σε δοκιμαστική λειτουργία ή ενεργοποιήθηκε η σύνδεσή τους μετά την έναρξη ισχύος του ανωτέρω νόμου και για τις πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας που λαμβάνουν χώρα μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 • 19 Απριλίου 2013, 14:00 | IBG MANAGEMENT ΑΕΔΑΚΕΣ

  ΑΡΘΡΟ 9

  Παράγραφος 8

  Οι ειδικές εισφορές για Φ/Β πάρκα που ηλεκτρίστηκαν λίγους μήνες μετά την 12/1/2012 είναι δυσβάσταχτες και πρέπει να επανεξεταστούν.

  Παράγραφος 3 & 4

  Να εξαιρούνται οι συμβάσεις συνδέσεις (ή αντίστοιχα πώλησης) Φ/Β πάρκων που έχουν οριστικούς όρους σύνδεσης σε υπό κατασκευή Υ/Σ με παράλληλη διατήρηση της υποπαραγράφου 3β του πρώτου άρθρου 1.2. Ν4093/2012.

  Διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων Επιχειρηματικών Συμμετοχών που χρηματοδοτούν την ανάπτυξη έργων Α.Π.Ε. εν λειτουργία, υπό κατασκευή και υπό ανάπτυξη συνολικής δυναμικότητας 500MW

 • 19 Απριλίου 2013, 13:08 | Θανάσης ναυρόζογλου

  Η τακτική της αναδρομικής εφαρμογής νόμων και της μονομερούς αλλαγής της σύμβασης είναι απλά αντισυνταγματική. Εκτός και αν αλλάξετε και το σύνταγμα δεν βλέπω να δικαιώνεται το παρόν άρθρο στο ΣτΕ

 • 19 Απριλίου 2013, 13:41 | Αριστείδης

  Θέλουμε επενδυτές των 20 και των 100 KW μαζί ενωμένους . Αγαπητοί επενδυτές των 20 ΚW παρακαλώ μην παρασύρεστε . Εμείς οι κατοστάρηδες πληρώσαμε από 15 έως 50 χιλιάδες ευρώ για έργα σύνδεσης στην μέση τάση, μην ξεχνάτε οτι δεν συνδεόμαστε στη χαμηλή που έχω την εντύπωση πως εσείς συνδεεσται. Έχουμε κοινά συμφέροντα εμείς οι μικρο΄ι παραγωγοί ,πρέπει να συμμαχήσουμε ενάντια στα MW!

  Eυχαριστώ

 • 19 Απριλίου 2013, 13:14 | ΟΜΙΛΟΣ ITA GROUP

  Προτείνεται η προσθήκη παραγράφου 9 ως ακολούθως:
  «9. Από την αναστολή των παραγράφων 3 και 4 εξαιρούνται οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, έχουν υπογράψει είτε σύμβαση πώλησης με τον Λειτουργό της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ή τον Διαχειριστή του Δικτύου των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, είτε Σύμβαση Σύνδεσης με το Σύστημα ή το Δίκτυο συμπεριλαμβανομένου και του Δικτύου των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.»

  Επιπλέον για τις περιπτώσεις που εμπίπτουν στις προβλέψεις των παραγράφων 3 και 4 είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί:
  – Τα έργα που δεν μπορούν να υπογράψουν σύμβαση σύνδεσης ή σύμβαση πώλησης εξακολουθούν να πληρώνουν τέλος διατήρησης άδειας παραγωγής ή εγγυητική για όρους σύνδεσης?
  – τι γίνεται με τη χρονική διάρκεια ισχύος των όρων σύνδεσης και των λοιπών αδειών (π.χ άδειας εγκατάστασης) των συγκεκριμένων έργων, καθώς η αναστολή δεν αποτελεί προϋπόθεση για παράταση ισχύος της άδειας εγκατάστασης ή των όρων σύνδεσης.
  Παρατείνεται η ισχύς τους αυτοδίκαια κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής ή έμμεσα καταργείται η άδειά τους? Γιατί εφόσον δεν υπάρξει αυτοδίκαιη παράταση γεννώνται εύλογα νομικές διεκδικήσεις αποζημίωσης από το κράτος για παράνομη ακύρωση ισχύος των αδειών.
  – Τι γίνεται με αιτήσεις για σύναψη σύμβασης σύνδεσης ή σύμβασης πώλησης που έχουν κατατεθεί πριν την έναρξη ισχύος του νόμου και είναι πλήρεις?

 • 19 Απριλίου 2013, 13:18 | Αναστασια

  Αγαπητέ κύριε υπουργέ το 2010 η κυβέρνηση έδωσε την δυνατότητα στους αγρότες να καταθέσουν αίτηση για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταικά. Καταθέσαμε λοιπόν μετά από ολονύκτια (κυριολεκτικά) παραμονή έξω από τα γραφεία της ΔΕΗ αίτηση για σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ, η οποία θα εξεταζόταν με αυστηρή προτεραιότητα χρονική, η οποία έγινε προτεραιότητα χρονική και χωρική. Δηλαδή κατά προτεραιότητα χρονική αλλά για κάθε μια γραμμή της ΔΕΗ ξεχωριστά. Όποτε καθώς είμαι και άτυχη έπεσα σε κορεσμένη κατά τα λεγόμενα της ΔΕΗ γραμμή οπότε έπρεπε να περιμένω. Μετά από μεγάλο προσωπικό αγώνα με τρέξιμο στις διαφορές περιφέρειες της ΔΕΗ τον 10/2011 μας δόθηκε η δυνατότητα να υπογράψουμε σύμβαση σύνδεσης αλλά έπρεπε πλέον να προπληρώσουμε το κόστος σύνδεσης με το δίκτυο καθώς είχε αλλάξει η νομοθεσία έτσι τον 1/2012 υπογράφηκε και σύμβαση σύνδεσης με το δίκτυο και σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας με τιμή 0,39λεπτα. Μετά από έναν μαραθώνιο αγώνα για εξεύρεση χρηματοδότησης και εν μέσω διαρροών ότι επίκειται έκτακτη εισφορά αλλά και μαχαίρι στο 18μηνο τον 8/2012 πήρα την απόφαση να ξεκινήσω την κατασκευή του πάρκου για να προλάβω της εξελίξεις, επένδυσα όλες μου τις οικονομίες και δανείστηκα άλλα τόσα από συγγενικό πρόσωπο (οι τράπεζες δεν χρηματοδοτούσαν με ιδία κεφάλαια 58%). Στην πορεία ανακοινώνονται τα μέτρα τον 11/2012 όταν πλέον είμαι στο τέλος της κατασκευής. Έρχεται μια ψυχρολουσία για το 30% της εισφοράς και το κόψιμο του 18μηνου. Η κατασκευή τέλειωσε μετά από πολύ κόπο μέσα στον χειμώνα στις αρχές του 12/2012 και συνδέθηκα στις 26/12/2012, και έρχεται τώρα πλέον η κυβέρνηση και μου αλλάζει δεύτερη φορά μέσα σε συντομότατο χρονικό διάστημα τους όρους της σύμβασης χωρίς καμία απολύτως αιτιολόγηση.
  Απλά σας παραθέτω κάποια πραγματικά γεγονότα χωρίς να μπαίνω σε λεπτομέρειες για κόστη που εκτοξεύτηκαν και διαφορετικές μεταχειρίσεις επενδυτών.

 • 19 Απριλίου 2013, 13:29 | C – ENERGY ΕΠΕ

  Παρ. 2
  Θα πρέπει να προστεθεί όρος για την ακύρωση των αιτήσεων (για τις οποίες δεν έχει χορηγηθεί προσφορά σύνδεσης) και την επιστροφή των παραβόλων που είχαν καταβληθεί στον Διαχειριστή ύψους 300€, 500€, 1000€ (ανάλογα ε την ισχύ). Η ρύθμιση αυτή θα οδηγήσει σε μεγάλο ξεκαθάρισμα των αδειών. Να σημειώσουμε ότι θα πρέπει να επιβληθεί στον Διαχειριστή καθώς μέχρι σήμερα δεν έχει εξετάσει αιτήματα του 2010!, ενώ βάσει νόμου έπρεπε να χορηγεί πρόσφορα σύνδεσης σε 4 μήνες!
  Παρ.3.-Παρ.4
  Δεν γίνεται να υπάρξει αναστολή υπογραφής συμβάσεων σε ήδη δρομολογημένες επενδύσεις. Τουλάχιστον ας αλλάξει η διατύπωση σε «αναστολή υποβολής αιτήσεων για …..»
  Παρ. 8
  Η αύξηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης δεν έχει οικονομική βάση, καθώς το κόστος των έργων που έγιναν μέσα στο χειμώνα ήταν πολύ αυξημένο σε σχέση με των έργων του καλοκαιριού.
  Επίσης, πρέπει να ρυθμιστεί η περίπτωση έργων που υπέβαλλαν δήλωση ετοιμότητας προ τις 12.11.2012 αλλά συνδέθηκαν μετά με ευθύνη του Διαχειριστή.

 • 19 Απριλίου 2013, 13:16 | Α. Γιαννόπουλος

  Η αύξηση της φορολογίας επί των εσόδων για τους Φ/Β σταθμούς από τα ποσοστά 30% και 27% σε 40% και 37% αντίστοιχα, αποτελεί ένα επιπλέον αναδρομικό μέτρο μετά την φορολογία του Νοεμβρίου 2012, τα οποία απειλούν τη βιωσιμότητα των υφιστάμενων επενδύσεων και δημιουργούν ένα επικίνδυνο σημείο αναφοράς για τους επενδυτές στη χώρα.

  Το πάγωμα υπογραφής νέων Συμβάσεων Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας και Συμβάσεων Κατασκευής Δικτύου μέχρι το τέλος του 2013, ουσιαστικά θα θέσει ολόκληρη την ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών σε αναμονή, με πιθανές αρνητικές επιπτώσεις και στην απασχόληση.

  Ωστόσο, θέλουμε να τονίσουμε ότι οποιαδήποτε ουσιώδης αναμόρφωση θα πρέπει να μην επηρεάζει με κανένα τρόπο τις υπάρχουσες επενδύσεις και πιστεύουμε πως η εκ των υστέρων επιβολή ενός φόρου επί των εσόδων αποτελεί μέτρο με αναδρομική επίδραση στις υφιστάμενες επενδύσεις, το οποίο βλάπτει τις αποζημιώσεις των επενδυτών και δυσχεραίνει το επενδυτικό κλίμα.

  Με εκτίμηση,

  Α. Γιαννόπουλος
  Δ/ντής Ανάπτυξης
  Enel Green Power Hellas

 • 19 Απριλίου 2013, 13:21 | Λευτέρης Χατζαντώνης

  Κύριοι του υπουργείου και της κυβέρνησης,

  Παρακαλώ πολύ σκεφτείτε τις άμεσες συνέπειες των όσων νομοθετείτε στην κοινωνία και στην οικονομία.

  Την επομένη της ψήφισης του Νομοσχεδίου θα έχουμε:

  1. Τερματισμό της αγοράς φωτοβολταϊκών. Για ποια ανάπτυξη μιλάτε όταν βάζετε ηθελημένα ταφόπλακα στο μόνο κλάδο (μαζί με τον τουρισμό) που συντελεί στην ανάπτυξη του τόπου;

  2. 30.000 νέους απολυμένους που απασχολούνται στο χώρο των Φ/Β. (θα μου πείτε στο 1,5 εκατομμύριο άεργους συμπολίτες μας θα κλάψει κανείς μερικές «ψωροχιλιάδες» ακόμη;)

  3. Μερικές χιλιάδες χρεοκοπημένους μικρο-επιχειρηματίες που πάλι πίστεψαν στις υποσχέσεις ενός αφερέγγυου κράτους.

  Λύσεις προς την οριστική εξυγίανση του ελλείμματος χωρίς να καταστραφεί ο κλάδος και ο κοσμάκης που έβαλε τα λεφτά του, το γνωρίζετε ότι υπάρχουν. Αλλά αυτές απαιτούν πραγματική βούληση, πολύ κόπο, τυφλά δίκαιη αντιμετώπιση όλων των τεχνολογιών ενέργειας, σφαιρική γνώση και σοβαρή ανάλυση όλων των άμεσων και έμμεσων σχετικών παραγόντων, κ.ο.κ..

  Αλλά οι αποσπασματικές και οριζόντιες λύσεις βόλευαν πάντα σε αυτή την χώρα. Δυστυχώς, θα αποδειχθεί πολύ σύντομα ότι και πάλι οι υπολογισμοί σας έπεσαν έξω και θα «αναγκαστείτε» να επιβάλετε και άλλες διορθώσεις…

  Σας ευχαριστω για τον χρόνο σας.

 • 19 Απριλίου 2013, 12:23 | ΦΩΤΟΣΥΛΛΟΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε.

  Αξιότιμοι κύριοι,
  Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου παραβιάζεται η αρχή της ίσης μεταχείρισης καθώς επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης ίδιου ύψους στους φωτοβολταϊκούς σταθμούς που υπάγονται στις περιπτώσεις β) και γ) της υποπαραγράφου 1 της παραγράφου Ι.2 και η σύνδεση τους ενεργοποιήθηκε μετά την 12/11/2012, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ότι, αν και το κόστος κατασκευής των εν λόγω σταθμών είναι παραπλήσιο η τιμή μονάδος με την οποία αποζημιώνεται η παραγόμενη ενέργεια διαφέρει σημαντικά και κυμαίνεται από 419,43€/kWh έως 310,60€/kWh.
  Είναι χαρακτηριστικό ότι οι σταθμοί με τιμή 328,60€/kWh και 310,60€/kWh μετά την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης αποζημιώνονται προς 207,02€/kWh (328,60 – 328,60 x 0,37 = 207,02 €/kWh) και 195,68€/kWh (310,60 – 310,60 x 0,37 = 195,68 €/kWh) αντίστοιχα, δηλαδή χαμηλότερα από την τιμή των 225€/kWh με την οποία αποζημιώνονται οι σταθμοί που συνδέονται στην επόμενη χρονική περίοδο.
  Επισημαίνεται οι παραγωγοί σταθμών αυτών των δύο κατηγοριών (με τιμή 328,60€/kWh και 310,60€/kWh) έχουν ήδη πληγεί δυσανάλογα από το νόμο 4093/2012 καθώς ορίστηκε προθεσμία μόλις 3 μηνών για την υλοποίηση των έργων, δεν δόθηκε η δυνατότητα επιστροφής της εγγυητικής επιστολής όπως προβλέπεται στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου και εξαναγκάστηκαν στην κατασκευή των σταθμών με αυξημένο κόστος λόγω κακών καιρικών συνθηκών, εκβιαστικών προθεσμιών προμήθειας εξοπλισμού και υπηρεσιών και ουσιαστικής αδυναμίας εξασφάλισης τραπεζικής χρηματοδότησης.
  Υπέρμετρη και απολύτως δυσανάλογη είναι η επιβάρυνση των προμηθευτών φωτοβολταϊκών σταθμών ισχύος έως 20kW καθώς είναι προφανές ότι για αυτούς τους σταθμούς είναι αδύνατον να επιτευχθούν οικονομίες κλίμακας που είναι εφικτές για έργα ισχύος 100 kW και αφορούν τόσο στην κατασκευή όσο και τη λειτουργία τους με άμεση συνέπεια την πλήρη απαξίωση αυτών των επενδύσεων.

 • 19 Απριλίου 2013, 12:32 | Αριστείδης

  Καταργήστε παρακαλώ το 40% , είναι εξώφθαλμα αδικο, δεν υπάρχει καμιά ουσιαστική διαφορά των έργων μας με αυτά από το 2011 και μέχρι εδώ.

  Κλειστε τα αυτιά σας στην ιδιοτέλεια ορισμένων που κοιτάζουν μόνο τα μικροσυμφέροντά τους.

  Και είναι οι ίδιοι που ισχυρίζονται οτι επειδή μετά την οριστικοποίηση των τελευταιων έκτακτων εισφορών προχωρήσαμε στην υλοποίηση αξίζει να κατακρεουργηθούμε επειδή γνωρίζαμε.

  Ασύστολα ιδιοτελή ψεύδη. Όταν έχεις πληρώσει ήδη 20.000 έως 50.000 ευρώ για έργα σύνδεσης και λοιπά έξοδα αδειών έδώ και πάνω από ένα χρόνο και χτυπιέσαι καθημερινά να βρεις δάνειο για να καταλήξεις να σε εξοντώνουν δεν γνώριζες ΤΙΠΟΤΑ. Δηλαδή και κερατάς και δαρμένος;
  Είχαμε ήδη ανοιχτεί σε σοβαρότατα έξοδα κύριοι εσείς που ζητάτε το αίμα μας. Και ασφαλώς υπολογίζαμε οτι η έκτακτη εισφορά θα ήταν ακριβώς αυτό,έκτακτη, κι ότι στη συνέχεια θα ομαλοποιούταν η κατάσταση σύμφωνα με τα συμφωνηθέντα.

  Αξιότιμε κύριε υπουργέ ζητήστε παρακαλώ από 5-10 εμπόρους χονδρικής τους τιμοκαταλόγους τους για πανελ που αποτελούν το μοναδικό μέρος του κόστους που αποκλιμακώνεται με το χρόνο.Και ασφαλώς αποτελεί ένα κομματι του συνολικού κόστους του πάρκου. Είναι ο μοναδικός αξιόπιστος τρόπος να λάμψει η μια και μοναδική αλήθεια ,μακριά από σκοπιμότητες και μικροσυμφέροντα που επιθυμούν να επιβιώσουν πάνω στα αποκαϊδια μας .

  Προστατέψτε τους μικροεπενδυτές εν συνόλω και δώστε βαρύτητα στο μέγεθος των πάρκων κι όχι στο χρόνο υλοποίησης τους . Κλέιστε τα αυτιά σας σας εκλιπαρώ στους αυτόκλειτους εκπροσώπους των παραγωγών.
  Εμείς είμαστε οι παραγωγοί που σας γράφουμε εδώ μέσα σε αυτόν τον χώρο.

  Ευχαριστώ

 • 19 Απριλίου 2013, 12:04 | Τηλιαβερίδης Δημήτρης

  • Κύριε Υπουργέ,
  ΣΤΡΕΒΛΩΣΗ 1: καθώς μειώνεται η ΟΤΣ τόσο αυξάνονται τα κέρδη των παρόχων. (π.χ ΔΕΗ, elpedison), ταυτόχρονα τόσο περισσότερο πρέπει να συμβάλει οικονομικά το τέλος ΕΤΜΕΑΡ (ΛΑΓΗΕ) για να καλύψει την διαφορά. ΔΙΟΓΚΩΣΗ ΕΛΕΙΜΑΤΟΣ
  Η ΟΤΣ, όπως θα να γνωρίζεται, υποχώρησε σημαντικά λόγο σημαντικής διείσδυσης των ΑΠΕ στο συστημα. Μόνο αυτή τη στρέβλωση να είχατε διορθώσει έγκαιρα δεν θα χρειαζότανε ούτε τα μέτρα του Αυγούστου ή τουλάχιστον κάποιες διορθώσεις θα ήτανε χρήσιμες αλλά όχι καταστροφικές.
  Έτσι, σήμερα, ούτε ο ΛΑΓΗΕ θα είχε έλλειμμα, ούτε η αγορά θα είχε χτυπηθεί θανάσιμα. (επενδυτές, κατασκευάστριες εταιρείες, προμηθευτές, μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι, τοπογράφοι, υπάλληλοι γραφείων και άλλα).
  Τον Μάρτιο του 2013 η ΔΕΗ εμπορία έφτασε να αγοράζει την ενέργεια 10€/MWh από το μέσο επίπεδο των 62€/MWh το 2012. Αν κάνατε την πράξη θα δείτε πως προκύπτει το έλλειμμα του ΛΑΓΗΕ. Παράλληλα, αυτό είναι η εμπρακτη απόδειξη οτι από τις ΑΠΕ απορρέουν ωφέλει τόσο για την οικονομία όσο και για την κοινωνία ευρήτερα.
  ΣΤΡΕΒΛΩΣΗ 2: ΕΤΜΕΑΡ. Κάτω από ποια λογική το τέλος υπέρ των ΑΠΕ που συμβάλει στην ΟΤΣ με μηδενική ( κακώς) τίμη θα πρέπει να επιμέρίζεται μαζί με τα ορυκτά κάυσιμα ( ΑΕΡΙΟ) το παραπάνω τέλος. Γιατί αντικαταστάθηκε το τλεος ΑΠΕ με το ΕΤΜΕΑΡ?
  Συμπερασματικά κύριε Υπουργέ πριν λίγους μήνες δηλώνατε πως τα μέτρα του Αυγούστου θα απέδιδαν. Το αποτέλεσμα όμως σήμερα δεν σας δικαιώνει.
  Κύριε Υπουργέ εύχομαι αλλά και πιστεύω πως πρέπει να σταθείτε στο ύψος της θέσης ευθύνης του ΥΠΟΥΡΓΟΥ αλλά και του επαγγέλματος της θέσης σας και άμεσα να πάρετε μέτρα με σκοπό την τόνωση της αγοράς, διαφορετικά τις επόμενες ημέρες μερικές χιλιάδες εργαζόμενοι θα μείνουν άνεργοι, εκατοντάδες εταιρείες θα οδηγηθούν σε εξαναγκαστική πτώχευση αν όχι να αιμορραγούν από μία επένδυση μέσα στο δυσμενές περιβάλλον που καλά γνωρίζεται και με την αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος στο μηδέν. Μην επιβεβαιώνεται τα παραπάνω συνεχίζοντας μία πολιτική που μας κάνει να οδηγούμαστε σε σκέψεις άλλες από την εκείνη του απλού αναλογισμού ενός λάθους. Αν λοιπόν συμφωνείτε που όπως δημόσια παρουσία σας ομιλεί για τις παραπάνω στρεβλώσεις παρακαλώ γυρίστε σελίδα σημερα.
  Μετά από την συνεχιζόμενη αποτυχία με ημίμετρα και εξοντωτικές πολιτικές δεν υπάρχουν τα περιθώρια η οι δικαιολογίες για την μη οριστική λύση των στρεβλώσεων.
  Κύριε Υπουργέ, κατά την άποψή μου, ακόμη και σήμερα, με τις σωστές αποφάσεις μπορείτε να δώσετε μία οριστική λύση και βγάλετε την αγορά από την απόγνωση αλλά και την αναξιοπιστία που δημιούργησαν η συνεχιση των λάθος αποφάσεων. Με τις απαραίτητες διορθώσεις επί των στρεβλώσεων μπορείτε να πετύχετε την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς της ενέργειας, και έτσι να επανέλθει η ανάπτυξη του κλάδου.
  Με εκτίμηση,

  Τηλιαβερίδης Δημήτρης

 • 19 Απριλίου 2013, 12:21 | Κωνσταντίνος Κυρίτσης

  Αξιότιμε κύριε Παπαγεωργίου,

  Λίγα έχω να προσθέσω στα όσα ο αγαπητός συνάδελφος Γ.Κωστούλας παραθέτει παρακάτω και αφορούν στην νέα αφαίμαξη όποιου τολμά να κάνει επένδυση σε αυτή τη χώρα , που την κυβερνούν πονηροί (δεν λέω απατεώνες ,άχρηστοι ,βολεμένοι , αδιάφοροι, οπορτουνιστές, απίθανοι, καιροσκόποι,…), που βέβαια φροντίζουν σε ένα λεπτό να διαγράψουν όποια ατασθαλία τους ευνοεί, συντηρεί κλπ., ψηφίζοντας άρθρα και τροπολογίες όπως η τροπολογία με γενικό αριθμό 390 και ειδικόαριθμό 37,που έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νομοσχέδιο ως ίδιο άρθρο. Η συγκεκριμένη τροπολογία που έχειαναδρομική ισχύ, εκτός από τα δάνεια των κομμάτων αφορά και στα θαλασσοδάνεια που έχουν χορηγηθεί από τις τράπεζες σε ιδρύματα όπως το Μέγαρο Μουσικής αλλά και διάφορες ΜΚΟ. Με τις υγείες σας και καλοφάγωτα!!!!

  «Γνωρίζετε πως στο νομοσχέδιο που έχετε θέσει προς δημόσια διαβούλευση υπάρχουν έργα με τιμή 0.42 και έκτακτη εισφορά 40% (ήτοι τιμή πώλησης 0.25) και έργα με τιμή 0.29 και έκτακτη εισφορά 37% (και επομένως τιμή πώλησης 0.18)? Προφανώς υπάρχουν και αρκετά έργα με όλες τις ενδιάμεσες τιμές.

  Προφανώς επίσης γνωρίζετε ότι όλα αυτά τα έργα που συνδέθηκαν από τα τέλη του 2012 μέχρι και τον Φλεβάρη του 2013 είχαν την ευκαιρία να έχουν συγκρίσιμο κόστος κατασκευής.

  Θα έπρεπε να γνωρίζετε πως ανάμεσα στα έργα με τιμή 0.29 υπάρχουν αρκετά που παρέλαβαν την από Ιούλιο υπογεγραμμένη σύμβαση από τον ΛΑΓΗΕ το Νοέμβριο του 2012 (όπως και για το έργο των 500KWp του υπογράφοντα) και τον ίδιο μήνα εξαναγκάσατε αυτούς τους επενδυτές, χωρίς να τους δώσετε την ευκαιρία ακύρωσής των έργων με επιστροφή εγγυητικής, να τα ολοκληρώσουν σε 3 μήνες με τις χειρότερες δυνατές συνθήκες καιρού, χρηματοδότησης, κόστους εξοπλισμού, χρόνου παράδοσης και άλλων δυσμενών παραγόντων που τελικά αύξησαν το κόστος σε σύγκριση με όλα τα υπόλοιπα πιο πάνω έργα.

  Δεν γνωρίζετε πως η τιμή των 0.29 έχει προκύψει από το μεγαλύτερο κούρεμα τιμής που έγινε μέχρι σήμερα στο όνομα της προσαρμογής κόστους? Ποιας προσαρμογής όταν τελικά έργα με 0.29 κατασκευάστηκαν με μεγαλύτερο κόστος από έργα με τιμές 0.42- 0.40- 0.39- 0.37 κλπ?

  Προς τι η διάκριση? Την επιτρέπει το Σύνταγμά μας?

  Έχετε βαφτίσει το 37% και το 40% έκτακτη εισφορά. Είναι κλοπή, δεν είναι εισφορά! Είναι κλοπή που δεν μπορούμε να αποδεχτούμε εκτός και αν μαζί με τα έσοδα κλέψτε και τα δάνειά μας. Δικά σας τα έσοδα, δικά σας και τα δάνεια. Απαιτείται ειδική ανάλυση για να αντιληφθείτε πως η τιμή των 0.18 δεν αρκεί για να πληρωθεί η δόση του δανείου, τα λειτουργικά έξοδα, οι φόροι και τα απρόοπτα?

  Παρακαλώ πράξτε τα αυτονόητα. Βοηθήστε να δούμε και εμείς το φως στην άκρη του τούνελ. Μας πήρε 3 χρόνια (!) για να ολοκληρώσουμε το επιχειρηματικό πλάνο στο οποίο επενδύσαμε τους κόπους της 25ετούς καριέρας μας, δεν ζητάμε τις σκανδαλώδεις αποδόσεις που καρπούνται όλοι όσοι τώρα δεν θίγετε, άλλωστε τα έργα με 0.29 έχουν υποστεί τον εξορθολογισμό που εδικαιούντο και την αποδεχτήκαμε, τώρα είναι η σειρά όλων των υπολοίπων!

  Παρακαλώ πράξτε τα αυτονόητα. Δεν βλέπετε ότι ‘οι τεμπέληδες της εύφορης κοιλάδας του Δημοσίου’ που σας συμβουλεύουν είναι αναποτελεσματικοί? Αλλάξτε τους! Το 60% του ιδιωτικού τομές είναι άνεργοι, έχετε τώρα την ευκαιρία να βρείτε αντικαταστάτες που θα γνωρίζουν πρόσθεση και πολλαπλασιασμό και θα έχουν όρεξη να σκάψουν πιο αποτελεσματικά μέσα στο τούνελ που έχουμε εγκλωβιστεί.»

  Προσυπογράφοντας το ανωτέρω κείμενο του συναδέλφου κ. Γ.Κωστούλα , εύχομαι έστω και τελευταία στιγμή (ωραία διαβούλευση εξπρές!!!) να δείξετε την στοιχειώδη λογική και να αποσύρετε ‘ότι πρόκειται να σκοτώσει και την τελευταία προσπάθεια ανάπτυξης-επένδυσης , σε αυτή τη χώρα που τόσο ταλαιπωρείτε.

  Με εκτίμηση
  Κ.Κυρίτσης

 • 19 Απριλίου 2013, 12:45 | SOLAR CELLS HELLAS AE

  Άρθρο 9

  Παρ 2.
  Η επιστροφή των ποσών που έχουν καταβληθεί στον αρμόδιο διαχειριστή στο πλαίσιο της οικείας Σύμβασης Σύνδεσης θα πρέπει να περιλαμβάνουν για την καταβολή του παραβόλου εξέτασης φακέλου από τον Διαχειριστή του δικτύου για όσους φακέλους αιτημάτων επί των οποίων δεν χορηγήθηκε προσφορά σύνδεσης προς τον επενδυτή

  Παρ 3. & Παρ 4. & Παρ 6.
  Είναι αυτονόητο ότι η αναστολή της αδειοδοτικής διαδικασίας είναι ένα αναδρομικό μέτρο με ολέθριες συνέπειες για τον κλάδο. Πρακτικά τερματίζει την προσέλκυση νέων επενδύσεων τώρα αλλά και στο μέλλον. Προτείνουμε την κατάργησή των εν λόγω παραγράφων.

  Παρ 8.
  Το ποσοστό της έκτακτης εισφοράς και μάλιστα επί του τζίρου (που σημαίνει αυξημένη φορολόγηση και επιπλέον ΦΠΑ) οδηγεί σε τεράστια μείωση το ποσό που λαμβάνει ο επενδυτής η οποία σε συνάρτηση με την αύξηση των επιτοκίων οδηγεί σε ζημιογόνο λειτουργία τις επενδύσεις ΦΒ εγκαταστάσεων.
  Προτείνουμε η μεν αύξηση της έκτακτης εισφοράς να γίνει 35 και 32 % αντίστοιχα (αν τεκμηριώνεται η ανάγκη αναπροσαρμογής) και να αφαιρείται προ της τιμολογήσεως και να μην θεωρείται εισόδημα.

 • 19 Απριλίου 2013, 12:07 | ΚΥΑΝΙΔΗΣ Ι.

  Αγαπητέ κ. Υπουργέ,

  Είμαι επενδυτής σε Φ/Β πάρκο 500kw με «κλειδωμένη» τιμή 0,29, τον Ιούλιο του 2012. Μετά το νομοσχέδιο του περασμένου Νοεμβρίου που μας έδινε μόλις 4 μήνες περιθώριο για την ολοκλήρωση του έργου καταφέραμε μέσα σε αντίξοες καιρικές συνθήκες, σε αγροτεμάχιο που λόγω χειμώνα μόνο ερπυστριοφόρα οχήματα μπορούσαν να μπουν, να ολοκληρώσουμε εκγαίρως την επένδυσή μας, με σαφώς υψηλότερο κόστος από ότι εάν οι αντίστοιχες εργασίες πραγματοποιούνταν με καλές καιρικές συνθήκες. Ταυτόχρονα υποστήκαμε και έκτακτη εισφορά 27%, ενώ υπενθυμίζω επίσης ότι είχε προηγηθεί ένα ακόμη κούρεμα τιμών πριν το Νομοσχέδιο του Νοεμβρίου.
  Τα νούμερα σχετικά με το κόστος και την απόδοση της επένδυσης μετά από όλα τα παραπάνω τα γνωρίζετε και έχουν αναλυθεί πολύ εύστοχα από πολλούς φίλους στα περισσότερα σχόλια που έχω διαβάσει, οπότε δεν είναι σκόπιμο να τα αναλύσω περαιτέρω.
  Θα σχολιάσω σύντομα τις πολιτικές και ηθικές προεκτάσεις του προβλήματος που δημιουργείτε με τις ρθυμίσεις αυτές.

  Κύριε Υπουργέ,
  Δεν γίνεται σε ένα κράτος που θέλει να προσελκύσει επενδύσεις, μέσα σε ένα έτος να ανακοινώνονται δυο διαδοχικά κουρέματα τιμών και δύο διαδοχικές έκτακτες εισφορές τέτοιου μάλιστα ύψους. Ποσοστά ύψους 37% ή 40% δεν είναι έκτακτες εισφορές αλλά συνεταιρισμός. Δεν γίνεται τα έσοδα από τις δικές μας επενδύσεις να τα καρπώνονται οι τράπεζες και το Δημόσιο και τα χρέη να τα σηκώνουμε εμείς οι επενδυτές.
  Προφανώς γνωρίζουμε όλοι ότι δεν έχετε τρόπο να διορθώσετε τα λάθη και τις αποσπασματικές κινήσεις στο θέμα των ΑΠΕ και προσπαθείτε με τέτοιες ενέργειες να καλύψετε τα λάθη αυτά. Ενέργειες που είναι χειρότερες και από κούρεμα των καταθέσεων, διότι μιλάμε για επενδυμένα κεφάλαια που προσέφεραν έσοδα στο κράτος, δημιούργησαν θέσεις εργασίας και πρέπει να αποπληρώνεται και ο τραπεζικός δανεισμός.
  Πρέπει επιτέλους να σταματήσει η νοοτροπία της αρπαγής εισοδημάτων από εύκολες πηγές. Στην ουσία πραγματοποιείτε με τέτοιου είδους ρυθμίσεις δήμευση στην περιουσία των επενδυτών. Τέτοιου είδους πρακτικές και νοοτροπίες βάζουν ταφόπλακα στις όποιες αναπτυξιακές προοπτικές έχει η χώρα.
  Ελπίζουμε σε κάθε περίπτωση οι «έκτακτες» εισφορές να είναι όντως έκτακτες και να πρέπει να αντέξουμε ζημίες 2 ετών μόνο.

 • 19 Απριλίου 2013, 12:53 | ΣΙΛΣΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

  Προτείνοντται οι κάτωθι αλλαγές:

  Α. Η αποκλειστική προθεσμία από δύο (2) μήνες να γίνει σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες.

  Σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες είναι ένας εύλογος χρονικός περιορισμός. Θα πρέπει το συντομότερο δυνατό να αποδεσμευτεί το δίκτυο έτσι ώστε ο αρμόδιος Διαχειριστής να μπορεί να προχωρήσει στην αποτύπωση της πραγματικής κατάστασης του δικτύου και να καταστεί εφικτό στους επενδυτές που πραγματικά προτίθενται να υλοποιήσουν τα έργα να ξεκινήσουν την αδειοδοτική διαδικασία. Επίσης, επισπεύδοντας τη διαδικασία αυτή επιτυγχάνεται και ο περιορισμός τυχόν αδειών που έχουν εκδοθεί με μοναδικό σκοπό την πώλησή τους.

  Β. Να διαγραφεί η λέξη «αυτοδικαίως» και να προστεθεί μετά την πρόταση «…ή το Σύστημα.» η πρόταση « Η επιστροφή της εγγυητικής επιστολής θα γίνεται με την υπογραφή της λύσης της συμβάσεως με τον αρμόδιο Διαχειριστή εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης.»

  Όπως σε όλες τις συμβατικές λύσεις έτσι και στις εν λόγω συμβάσεις είναι δόκιμο να υπογράφεται επίσημο έγγραφο λύσης με τον αρμόδιο Διαχειριστή. Επίσης θα πρέπει να τεθεί χρονικός περιορισμός στον αρμόδιο Διαχειριστή για την διαδικασία αυτή, έτσι ώστε να δύναται να επικεντρωθεί στην αποτύπωση του δικτύου αλλά και στην έναρξη της υπό αναστολή διαδικασίας αδειοδότησης νέων φωτοβολταικών έργων. Ο προτεινόμενος χρόνος, για την εύρεση της συμβάσεως από το αρχείο, την απολογιστικοποίηση της εκάστοτε εγγυητικής και την προετοιμασία του εγγράφου της λύσης, είναι η αποκλειστική προθεσμία των πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης.

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

  Προτείνονται οι κάτωθι αλλαγές:

  Α. Η αποκλειστική προθεσμία από δύο (2) μήνες να γίνει σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες.

  Σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες είναι ένας εύλογος χρονικός περιορισμός. Θα πρέπει το συντομότερο δυνατό να αποδεσμευτεί το δίκτυο έτσι ώστε ο αρμόδιος Διαχειριστής να μπορεί να προχωρήσει στην αποτύπωση της πραγματικής κατάστασης του δικτύου για να μπορούν να προχωρήσουν οι επενδυτές που πραγματικά προτίθενται να υλοποιήσουν τα φωτοβολταικά έργα. Επίσης, επισπεύδοντας τη διαδικασία αυτή επιτυγχάνεται και ο περιορισμός τυχόν αδειών οι οποίες έχουν εκδοθεί με μοναδικό σκοπό την πώλησή τους.

  Β. Να διαγραφεί η λέξη «αυτοδικαίως» και να προστεθεί μετα την πρόταση «…των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών» η πρόταση «Τα αντίστοιχα ποσά θα επιστρέφονται από τον αρμόδιο Διαχειριστή με αποκλειστική προθεσμία εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, ήτοι ταυτόχρονα με την υπογραφή της λύσης της συμβάσεως»

  Θα πρέπει να υπάρχει χρονικός περιορισμός έτσι ώστε το συντομότερο δυνατό να αποδεσμευτεί το δίκτυο με σκοπό ο αρμόδιος Διαχειριστής να μπορεί να προχωρήσει στην αποτύπωση της πραγματικής κατάστασης του δικτύου για να μπορούν να προχωρήσουν οι επενδυτές που πραγματικά προτίθενται να υλοποιήσουν τα φωτοβολταικά έργα. Ο περιορισμός των πέντε (5) εργάσιμων ημερών είναι έυλογος και εναρμονισμένος με την υπογραφή της λύσης της σύμβασης.

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 3,4 ΚΑΙ 5

  Προτείνεται την αλλαγή του μήνα Δεκεμβρίου με τον μήνα Ιούλιο.

  Για την επιλογή της ημερομηνίας λήξεως της αναστολλής, θα πρέπει λαμβάνεται πρωτίστως υπόψιν ότι οι ταρίφες τροποποιούνται εκ του Νόμου κάθε εξάμηνο, ήτοι κάθε Αύγουστο και Φεβρουάριο. Η επιλογή του μήνα Δεκεμβρίου δεν ανταποκρίνεται στον καταμερισμό του έτους ανά εξάμηνο και είναι λανθασμένη. Επιπροσθέτως θα πρέπει να υπολογιστεί εντός της χρονικής διάρκειας κάθε εξαμήνου και ένα δόκιμο χρονικό διάστημα αδειοδότησης, υλοποίησης και σύνδεσης του έργου με σκοπό την επίτευξη συνδέσεως του έργου εντός της τρέχουσας τιμής αποζημίωσης. Λαμβάνοντας υπόψιν και τα προαναφερθέντα σχετικά με την εκκαθάριση του δικτύου με την επιστροφή των εγγυητικών και τη λύση των συμβάσεων, το χρονικό διάστημα μέχρι και τον Ιούλιο του 2013 είναι αρκετό για τον αρμόδιο Διαχειριστή με σκοπό να αρθεί η αναστολή και να ξεκινήσουν να αδειοδοτούνται/υλοποιούνται νέες επενδύσεις.

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

  Προτείνεται στο τέλος της παραγράφου την ενσωμάτωση της φράσης «και οι σταθμοί ΑΠΕ, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στη διαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων του Νόμου 3894/2010.»

  Τα έργα τα οποία έχουν ενταχθεί στη διαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων (fast track) είναι έργα στρατηγικής σημασίας και δημοσίου συμφέροντως με πολλές σημαντικές και καίριες δεσμεύσεις για τη χώρα όπως για παράδειγμα τη νομική δέσμευση ελάχιστου απασχολούμενου προσωπικού, επικαιροποιημένες και από τον πρόσφατα ψηφισθέντα επενδυτικό νόμο. Η ένταξη των έργων στην διαδικασία fast track προϋποθέτει την κατάθεση διαχειριστικής αμοιβής και τη μέχρι προσφάτως υποβολή μεγάλου μεγέθους εγγυητικής επιστολής. Λαμβάνοντας υπόψιν και το μέγεθος των έργων όπου έχουν ενταχθεί ή/και θα ενταχθούν στη διαδικασία αυτή, θεωρείται σχεδόν αυτονόητο ότι τα έργα fast track θα πρέπει να εξαιρεθούν από τους περιορισμούς αναστολής.

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

  Προτείνεται να διαγραφεί όλη η παράγραφος.

  Το νούμερο το οποίο έχει προταθεί είναι υπέρογκο και υπολογισμένο χωρίς κάποιο λογικό υπόβαθρο. Η επιπρόσθετη ραγδαία αλλαγή στην φορολόγηση είναι της τάξεως του 33% και 37% αντιστοίχως. Από τον Νοέμβριο του 2012 το κόστος του ΦΒ σταθμού δεν έχει μειωθεί, αλλά αντιθέτως το κόστος κατασκευής στο διάστημα των προηγούμενων πέντε μηνών ήταν αυξημένο λόγω:
  1. Κακοκαιρίας
  2. Αυξημένης ζήτησης υλικών
  3.Αυξημένο κόστος υλικών
  4. Αυξημένης ζήτησης ανθρωπίνου δυναμικού
  5. Αύξησης της τιμής του αμέρικάνικου δολαρίου (διεθνές νόμισμα βάσης για τον υπολογισμό κόστους του Φωτοβολταικού εξοπλισμού) σε σχέση με το ευρώ.

  Τέτοια δραματική αλλαγή στην φορολόγηση ιδίως δύο φορές εντός διαστήματος πέντε (5) μηνών θα πρέπει να θεωρηθεί ως η χαριστική βολή στον τομέα των φωτοβολταικών, ιδίως στα ήδη εγκατεστημένα έργα. Η παράγραφος αυτή μπορεί να θεωρηθεί φωτογραφική για τα συνολικής ισχύος 500+ MW τα οποία εγκαταστάθηκαν και συνδέθηκαν εντός των πέντε (5) τελευταίων μηνών το μέγεθος των οποίων είχε στρεβλός προβλεφθεί από τις αρμόδιες αρχές.

  Επίσης θα πρέπει να επισημανθεί η επίσημη διαβεβαίωση και δέσμευση του Υφυπουργού Ενέργειας κ. Παπαγεωργίου απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου της ΝΔ κ. Αυγενάκη παρουσία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, και μελών της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου σχετικά με τη ΜΗ επιπρόσθετη φορολόγηση Φωτοβολταικών έργων που έχουν κατασκευαστεί/συνδεθεί έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2012.

  ΣΙΛΣΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.

 • 19 Απριλίου 2013, 11:49 | ΚΥΑΝΙΔΗΣ Σ

  Κύριοι του Υπουργείου,
  προφανώς και γνωρίζετε ότι η έκτακτη εισφορά αποτελεί εργαλείο κάλυψης της ανοησίας σας. Διότι η ανευθυνότητα και η ανοησία σας δημιούργησε το πρόβλημα και όχι ο κάθε επενδυτής. Οι λανθασμένες εκτιμήσεις σας στο παρελθόν και οι μετέπειτα λάθος χειρισμοί σας επέτειναν το πρόβλημα. Και φθάσαμε σήμερα μετά από την πρώτη έκτακτη εισφορά του Νοεμβρίου του 2012, και αφού με την επιλογή του τετραμήνου υλοποίησης Ανεβάσατε υπέρμετρα κόστος δανεισμού και κατασκευής, αποφασίσατε ότι οι νέες επενδύσεις με ήδη «κουρεμένη» ταρίφα π.χ. 0,29, πρέπει να «κουρευθεί» περισσότερο.
  Αντιλαμβάνεσθε προφανώς ότι για το χρονικό διάστημα επιβολής της εισφοράς οι επενδύσεις αυτές θα είναι ζημιογόνες.Ότι την παραγωγή θα την οικειοποιούνται οι Τράπεζες και το Δημόσιο, και ο παραγωγός θα χάνει τα χρήματά του. Αλλά εσάς του δημοσίου ΔΕΝ σας ενδιαφέρει, όπως ποτέ σχεδόν δεν σας ενδιέφερε το πρόβλημα των πολιτών. Το ενδιαφέρον σας προφανώς εξαντλείται στην κάλυψη των λανθασμένων εκτιμήσεών σας. ΑΝ ΟΧΙ, ΠΡΩΤΑ ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΟΥΝ ή ΤΙΜΩΡΗΘΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ, ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΝΑ ΖΗΤΑΤΕ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΑ ΛΑΘΗ ΣΑΣ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ.
  Αν πραγματικά θέλετε να λύσετε το πρόβλημα, προχωρήστε σε αναλογιστικές μελέτης απόδοσης όλων των μονάδων, και με βάση αυτές να επιβάλλετε τυχόν εισφορά. Και βέβαια να τις δημοσιεύσετε. Δεν μπορεί έργα που έγιναν στο τελευταίο διάστημα 6-7 μηνών να έχουν με το ίδιο κόστος κατασκευής πολύ διαφορετική έκτακτη εισφορά!!!!!

 • 19 Απριλίου 2013, 11:15 | χριστοφοροσ τ.

  Κύριε Υπουργέ

  Με το παρόν νομοσχέδιο οδηγείτε συγκεκριμμένη και μεγάλη μερίδα Ελλήνων πολιτών στην καταστροφή και είναι συγκεκριμμένα αυτοί που τους επιβάλλετε την εκτακτη εισφορά του 40% στην παραγωγή ηλ/κής ενέργειας.
  Ειναι αδύνατον να εξυπηρετηθεί το δάνειο που εγω πήρα από την τράπεζα με 40% έκτακτη εισφορά.

  Δημιουργείτε προνομιούχους οι οποίοι εχουν εγγυημενες τιμές υψηλότατες όπως οι παλαιοί παραγωγοί και οι αγρότες οι οποίοι με χαμηλή έκτακτη εισφορά, μπορουν να εξυπηρετήσουν τα δάνεια τους.

  Ξεχωριζετε στον ίδιο κλάδο τους προνομιούχους παλιούς παραγωγούς που γελάνε επειδή σας κορόιδεψαν με σύμμαχο την αστήρικτη δικαιολογία της διαφοράς τιμής υλικών παλιών και νέων εγκαταστάσεων, γιατί κάπως έπρεπε να σας το δικαιολογήσουν.

  Βάζετε στο ίδιο τσουβάλι μικρούς και μεγάλους παραγωγούς οι οποίοι δεν έχουν ποσοστιαία την ίδια σχέση παραγωγής και χρημάτων επένδυσης δανείων, εις βάρος των μικρών.

  Γιατί δεν βαρύνετε και τους υπόλοιπους με δίκαια ποσοστά όπως κάνατε και στο προηγούμενο νομσχέδιο ? Γιατί όλο το βάρος να το πάρει μια μερίδα παραγωγών που σας διαβεβαιώ την καταστρέφετε.

  Οι ευνοημένοι γελάνε και γιαυτό κανένας από αυτούς δεν υποβάλλει σχόλια.

  Και μόνο αυτό αρκεί για να καταλάβετε τους χαμένους και τους κερδισμένους που δημιουργείτε.

  Καταστρέφετε μια μεγάλη μερίδα Ελλήνων πολιτών, και τους οδηγείτε σε δρόμους απόγνωσης ,όπως κάποιους συνανθρώπους μας που χάθηκαν , ενω ταυτόχρονα προφυλάσσετε άλλους με το ίδιο νομοσχέδιο.

  Κύριε Υπουργέ δεν πιστεύω ότι δεν έχετε την δύναμη και το ήθος να καταλάβετε ,την αδικία που δημιουργείτε.

  Εστω και την τελευταία στιγμή μην παράγετε με τις πράξεις σας αδικία και σας καλώ να μειωσετε το ποσοστο του 40%, γιατι είναι δυσβάσταχτο ώστε να εξυπηρετήσουμε τα χρέη μας και να ζήσουμε στον τόπο , που τα πάντα μας διώχνουν.

  Ενας Ελληνας πολίτης
  χριστοφορος τ.

 • 19 Απριλίου 2013, 11:07 | Βασιλης Φ

  Ειναι απαραδεκτο να αλλαζει ο νομος καθε λιγο!!
  Τι ισχυ εχουν οι συμβασεις που εχουμε? Ειναι κουρελοχαρτα??
  Τι ισχυ εχουν οι προηγουμενοι νομοι, αποφασεις κλπ που εχετε ψηφισει?
  Τι ισχυ θα εχει ο νεος νομος?
  Η τηρηση των συμφωνιων ειναι προυποθεση για την αναπτυξη.
  Τα υπολοιπα ειναι αρπαχτες…

 • 19 Απριλίου 2013, 10:49 | Χριστίνα

  Πρέπει να διατυπωθεί με σαφήνεια οτι η παράγραφος 3 και 4 του αρθρ. 9, δεν συμπεριλαμβάνουν και τις τροποποιήσεις Συμβάσεων Σύνδεσης και Σύμβάσεων Πώλησης.

 • 19 Απριλίου 2013, 10:46 | Ν. ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ

  Ηράκλειο, 18-04-2013
  Αρ. Πρωτ. Εξέρ: 41

  Πληροφορίες : ΠΡΟΣ: ΥΠΕΚΑ

  Τηλ. : 6932417847
  Fax : 2821078409
  Ε-mail : esp_krit@yahoo.gr

  ΘΕΜΑ: Διαβούλευση στο νέο σχέδιο νόμου για τις ΑΠΕ

  Ο ΠΑ.ΣΥ.Φ παρατηρώντας την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα μετά την είσοδο των ΑΠΕ και θέλοντας να εντοπίσει τα πραγματικά προβλήματα στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας ανέθεσε στο Πολυτεχνείο ΚΡΗΤΗΣ την εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης της έκτακτης ειδικής εισφοράς επί των ΑΠΕ για τον εντοπισμό των στρεβλώσεων.

  Όπως παρατήρησε οι απότομες εφαρμογές «κουρέματος» χωρίς ουσιαστική αντίστοιχη μελέτη με το νόμο 4093/12-11-2012 καμία διόρθωση δεν πέτυχε και αυτό φαίνεται από το ότι μετά την παρακράτηση της έκτακτης ειδικής εισφοράς για το δεύτερο εξάμηνο του 2012, το έλλειμμα παραμένει το ίδιο, όπως φάνηκε στον απολογισμό του ΛΑΓΗΕ για το 2012.

  Επίσης, η οριζόντια εφαρμογή του νόμου δημιουργεί ανισότητες και αδικίες.
  Όπως παρατηρείται και πρέπει να γνωρίζει το ΥΠΕΚΑ, στο Μη Διασυνδεδεμένο σύστημα των νήσων (ΜΔΝ), όπου όπως φαίνεται πάλι από τον απολογισμό του ΛΑΓΗΕ του 2012 και τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό του 2013-2014 οι εγκαταστάσεις ΑΠΕ στο ΜΔΝ υποχρεούνται να πληρώνουν 60 εκατομμύρια ευρώ έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης μέσα στη διετία Ιουνίου 2012-Ιουνίου 2014, ενώ δεν επιβαρύνουν καθόλου τον ειδικό λογαριασμό των ΑΠΕ.

  Παρ όλα τα παραπάνω κοινώς διαπιστωμένα το ΥΠΕΚΑ επιμένει στην εκ νέου νομοθέτηση ακόμα βαρύτερου «κουρέματος» 37-40% με το οποίο είμαστε κάθετα αντίθετοι.

  Κατά την άποψη μας θα πρέπει γενικώς να γίνουν τα εξής:

  Α) αναγκαία διόρθωση των στρεβλώσεων στον υπολογισμό της Ο.Τ.Σ., όπως αποδεικνύεται και από την συνυποβαλλόμενη αναλογιστική μελέτη του Πολυτεχνείου Κρήτης, για να αποτυπωθεί το πραγματικό κόστος στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

  Β)να μην υπάρχει χωριστός λογαριασμός Α.Π.Ε για τις πληρωμές της παράγωγης ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πήγες ενεργείας αλλά ενιαίος με την υπόλοιπη ηλεκτροπαραγωγή, δεδομένης της αποδεδειγμένης θετικής συμβολής των ΑΠΕ στην οικονομική λειτουργία του συνολικού συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας(ΣΗΕ) της Χώρας.

  Γ)δίκαιος επιμερισμός του όποιου ελλείμματος σε όλη την ηλεκτροπαραγωγή και όχι μόνο στις ΑΠΕ

  Για τους παραπάνω λόγους επισυνάπτουμε τη μελέτη του Πολυτεχνείου Κρήτης και προτάσεις για πραγματική και με δίκαιο τρόπο διόρθωση του ελλείμματος του ΛΑΓΗΕ.

  Για τον ΠΑΣΥΦ
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  Ν. ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ

  ΥΓ: Η ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΣΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ(link):

  https://www.dropbox.com/s/95ohruty6hvxhp2/analogistiki_meleti_ape.pdf

 • Ο μεγάλος αριθμός, αδειών παραγωγής, συμβάσεων σύνδεσης και συμβάσεων αγοραπωλησίας σε καμία περίπτωση δεν επιβαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ.

  Η υλοποίηση ενός έργου είναι καθαρά επιχειρηματική απόφαση η οποία εξαρτάται από τις οικονομικές συνθήκες, τις τεχνικές δυσκολίες και την ισχύουσα νομοθεσία. Για το λόγο αυτό είναι ανώφελο να σταματά κανείς την αδειοδότηση ενός έργου, όπως έγινε πρόσφατα με την ΥΑΠΕ/Φ1/2300/οικ16932 βάση της οποίας σταμάτησε η εξέταση νέων αιτήσεων από την ΡΑΕ, αν και εκεί θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη ΥΑ προέβλεπε ουσιαστικά ότι η ΡΑΕ δεν θα έχει προσωπικό για την αξιολόγηση νέων αιτήσεων. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η προβλεπόμενη από το παρόν νομοσχέδιο αναστολή της ολοκλήρωσης της αδειοδότησης των έργων δεν είναι προάγγελος για μείωση προσωπικού στις αρμόδιες υπηρεσίες.

  Επιπλέον η αναστολή της αδειοδοτικής διαδικασίας στερεί από την αγορά της ηλεκτρικής ενέργειες την πιθανότητα διείσδυσης σταθμών που θα μπορέσουν μελλοντικά να προμηθεύουν την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια σε ανταγωνιστικές τιμές και χωρίς καμία επιδότηση.

  Σε κάθε περίπτωση προτείνεται η ολοκλήρωση της αδειοδοτικής διαδικασίας των έργων, για όσους το επιθυμούν, και βάση των εγγυοδοσιών που προβλέπονται στο παρόν νομοσχέδιο.

  Για τους λόγους αυτούς προτείνεται η κατάργηση των Παραγράφων 3 και 4.

  Παράγραφος 8

  Στις 5 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε την καταγραφή των πάνελ πυριτίου και φωτοβολταϊκών κυττάρων προερχόμενα από την Κίνα στα τελωνεία της Ευρωπαικής Ένωσης με σκοπό την επιβολή δασμών. Η συγκεκριμένη απόφαση έχει οδηγήσει στην αθξηση του κόστους κατασκευής των νέων ΦΒ σταθμών κατά 35%. Επομένως η συγκεκριμένη διάταξη δεν πρέπει να έχει εφαρμογή για ΦΒ σταθμούς που κατασκευάζονται μετά την 6η Μαρτίου λόγω του αυξημένου κόστους.

  Για το λόγο αυτό και προκειμένου να εξορθολογιστεί η ειδική εισφορά αλληλεγγύης προτείνεται η Παράγραφός 8 να διαμορφωθεί ως εξής:

  Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης των περιπτώσεων β) και γ) της υποπαραγράφου 1 της παραγράφου Ι.2 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222/12.11.2012) καθορίζεται σε 40% και 37% αντίστοιχα ειδικά για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς που τέθηκαν σε δοκιμαστική λειτουργία ή ενεργοποιήθηκε η σύνδεσή τους μέχρι την δημοσίευση του παρόντος.

 • 19 Απριλίου 2013, 10:53 | Α.Κ

  ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9
  ΕΛΕΟΣ ΠΙΑ.
  ΑΠΡΟΚΑΛΥΠΤΗ ΕΥΝΟΙΑ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΑ(ΓΝΩΣΤΑ & ΕΠΩΝΥΜΑ)ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ
  ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΛΟΥΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΟΥΣ ΚΑΛΟΠΡΟΑΙΡΕΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ

 • 19 Απριλίου 2013, 10:57 | Αλέξανδρος Παπαδόπουλος

  Κε. Υπουργέ,

  Αναφορικά με τις προβλέψεις έκτακτης εισφοράς του Άρθρου 9:
  Επειδή το ύψος 40% ή 37% της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης θα οδηγήσει την πλειονότητα των επενδυτών σε αδυναμία πληρωμής τόσο της εισφοράς όσο και άλλων ανειλημμένων υποχρεώσεων, νομίζω ότι θα ήταν δίκαιο και περισσότερο λειτουργικό η υπόψη εισφορά να μοιράζεται σε δύο τουλάχιστον διαχειριστικές περιόδους π.χ. από 20% ή 18,5% αντίστοιχα.

  Μια τέτοια ρύθμιση θα συντελούσε στην ευκολότερη εξυπηρέτηση των υπαρχόντων υποχρεώσεων κάθε επένδυσης και στην δυνατότητα πληρωμής της ίδιας της εισφοράς.

  Με εκτίμηση

  Αλέξανδρος Παπαδόπουλος
  Σύμβουλος Έργων ΑΠΕ

 • Άρθρο 9
  Ρυθμίσεις για φωτοβολταϊκούς σταθμούς

  Να διαγραφούν οι παρ. 3, 4 και 5, συμπαρασύροντας και την παράγραφο 6.

  Η παράγραφος 8 να απαλειφθεί.

  Η έκτακτη εισφορά δεν μπορεί να αναπροσαρμόζεται κατά το δοκούν και μάλιστα με αναφορά στην αυθαίρετη ημερομηνία ψήφισης του σχετικού νόμου, η οποία κατέλαβε εξ απροόπτου έργα ολοκληρωμένα, τα οποία ανέμεναν τη σύνδεσή τους με το δίκτυο.

 • 19 Απριλίου 2013, 09:48 | Mar.

  Κύριοι,
  Παρακαλούμε να διευκρινιστεί στο νομοσχέδιο τι θα γίνει με τις εκκρεμείς αιτήσεις για χορήγηση άδειας παραγωγής στη ΡΑΕ οι οποίες κατατέθηκαν προ τις αναστολής χορήγησης αδειών (10.8.2012). Θα εξεταστούν κάποτε αυτά τα αιτήματα; Και αν ναι, η εξέταση θα γίνει αυτόματα ή θα πρέπει ο επενδυτής να ενεργοποιήσει εκ νέου το αίτημα;
  Με εκτίμηση,
  Μ.Κ.

 • 19 Απριλίου 2013, 09:46 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ.

  ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΣΑΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΩ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ..

  1)ΑΠΟ ΜΟΝΗ ΤΗΣ Η ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 40% ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ, ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ, ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΑΝΕΙΣΤΕΙ ΟΠΩΣ ΕΓΩ, ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΡΜΑΙΟ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ,ΘΑ ΜΑΣ ΠΑΡΟΥΝ ΤΑ ΠΑΡΚΑ. ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΝΑ ΜΑΣ ΣΤΕΛΝΕΤΕ ΣΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΑ ΜΑΣ ΣΚΟΤΩΣΟΥΝ, ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΑΛΛΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΖΗΣΕΙ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΜΗΝ ΤΟ ΠΕΡΝΑΤΕ ΕΤΣΙ ΑΒΙΑΣΤΑ.ΑΥΤΟ ΑΣ ΤΟ ΘΥΜΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΤΕΧΝΟΚΡΑΤΕΣ ΠΟΥ ΕΚΑΝΑΝ ΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΑΣ, ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΑΚΟΥΤΕ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΕΣ ΣΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ.

  2)ΟΙ ΤΕΧΝΟΚΡΑΤΕΣ ΠΟΥ ΕΚΑΝΑΝ ΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ,ΓΙΑΤΙ ΑΦΗΝΟΥΝ ΣΤΟ ΑΠΥΡΟΒΛΗΤΟ ΤΟΥΣ ΠΑΛΙΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ??ΕΛΑΒΑΝ ΥΠΟΨΗ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ ΥΨΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ 40% ΣΤΟΥΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΕΙΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ, ΕΧΟΥΝ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ Η ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΥΡΓΕΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΠΛΕΟΝ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΠΑΛΙΩΝ -ΚΑΙΝΟΥΡΓΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ.

  ΟΙ ΠΑΛΙΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ,ΕΜΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ 40% ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΠΛΕΟΝ.

  ΒΑΣΙΣΤΗΚΑΜΕ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΠΟΥ ΕΣΕΙΣ ΒΓΑΛΑΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΜΑΣ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΤΕ, ΚΑΙ ΜΑΣ ΚΟΡΟΙΔΕΥΕΤΕ ΣΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΣΕΙΣ ΥΠΟΓΡΑΨΑΤΕ.

  ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ ΣΑΣ ΚΑΛΩ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΓΙΑΤΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΕΧΟΥΝ ΦΥΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ), ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ,ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΟΥΜΕ ,ΓΙΑΤΙ ΟΔΗΓΕΙΤΕ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΑ ΜΙΑ ΜΕΡΙΔΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΕΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΜΕΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΕ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΧΩΡΟ.

  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ.

 • 19 Απριλίου 2013, 09:44 | Κωσταντίνος Ν

  Αγαπητέ κ. Υπουργέ,

  Παρακαλώ να λάβετε υπόψη σας τα ακόλουθα:

  1. Το κόστος λειτουργίας Φ/Β σταθμών αναπροσαρμόζεται με τον πληθωρισμό (ακόμα και τα ενοίκια της γης). Είναι άδικο να καταργείται έστω και η μερική αναπροσαρμογή της ταρίφας.

  2) Δεν πιστεύω πως υπάρχει κάποια τεκμηριωμένη λογική στην κλιμάκωση τις εισφοράς που προτείνετε από 30% σε 40% σε σχέση με την ημερομηνία της 12ης Νοεμβρίου 2012. Άλλαξε κάτι στην τιμή κατασκευής μετά από την ημερομηνία αυτή?

  3) Είναι γνωστό σε όλους πως ο ΔΕΔΔΗΕ καθυστερούσε την σύνδεση σε Φ/Β πάρκα λόγω έλλειψης εξοπλισμού διασύνδεσης (πχ. μετρητές ενέργειας) μέχρι και 3 μήνες. Το έχετε λάβει αυτό υπόψη σας, όταν θεωρείτε ως ορόσημο αλλαγής της εισφοράς, την ημερομηνία σύνδεσης?

  4) Γνωρίζετε πως ο ΔΕΔΔΗΕ συμβασιοποιούσε χρόνους εκτέλεσης έργων σύνδεσης από 6 μέχρι και 27 μήνες? (Μπορώ να σας στείλω σχετικές συμβάσεις με τον ΔΕΔΔΗΕ Κερκύρας). Ο επενδυτής προεξοφλούσε τον ΔΕΔΔΗΕ με τους όρους σύνδεσης, εξέδιδε την ΕΕ και μετά από 27 (!!!) μήνες ο ΔΕΔΔΗΕ εκτελούσε τα έργα σύνδεσης. Πως είναι λοιπόν δυνατόν να θέτετε ως ορόσημο για την αλλαγή της εισφοράς την ημερομηνία σύνδεσης, όταν αυτή κατά κύριο λόγο εξαρτιόταν από τον ΔΕΔΔΗΕ και την Τράπεζα? Η θέληση του επενδυτή να προχωρήσει δηλώνεται στην υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης όπου πληρώνει και δίνει και την ΕΕ. Το χρονικό διάστημα που ακολουθεί καθορίζεται από τρίτους κυρίως και όχι από τον επενδυτή.

  5) Είναι παράλογο να υπάρχει έκτακτη εισφορά αυτού του μεγέθους και να μην εκπίπτει φορολογικά. Δεν πιστεύω πως μπορεί να το πιστέψει κάποιος αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα μας.

  Ευχαριστώ για την προσοχή σας.

 • 19 Απριλίου 2013, 07:08 | Δημήτρης Μεγαρίτης

  Η πρόταση του ΣΠΕΦ είναι τεχνικά τόσο άρτια ώστε με δυσκολία κρύβεται η ιδιοτέλεια του συντάκτη της σε βάρος των πολλών ιδιοκτητών ΑΠΕ.
  Αγνοείται εκκωφαντικά στους συλλογισμούς του
  1. Το γεγονός ότι όπως όλοι πλέον γνωρίζουν η έκτακτη εισφορά (πιθανόν ηπιόερη) θα μονιμοποιηθεί τουλάχιστον έως να αποφανθεί η δικαιοσύνη.
  Αυτό σημαίνει ότι με σημαντικά υψηλότερη εισφορά οι νεώτεροι επίδοξοι επενδυτές θα πληρώσουν στο σύνολο του χρόνου επένδυσης πολύ μεγαλύτερο ποσό από αυτά που (ενδεχομένως) έχουν ωφεληθεί από την πτώση των τιμών.
  2. Οτι όσο πιο πρώιμα συνδέθηκε ένα ΦΒ πάρκο στο σύστημα τόσο μεγαλύτερο μέρος του αρχικού κεφαλαίου έχει έως αυτή την στιγμή επανακτήσει.

 • 19 Απριλίου 2013, 06:34 | Γεώργιος Κωστούλας

  Αξιότιμε κύριε Παπαγεωργίου,

  Γνωρίζετε πως στο νομοσχέδιο που έχετε θέσει προς δημόσια διαβούλευση υπάρχουν έργα με τιμή 0.42 και έκτακτη εισφορά 40% (ήτοι τιμή πώλησης 0.25) και έργα με τιμή 0.29 και έκτακτη εισφορά 37% (και επομένως τιμή πώλησης 0.18)? Προφανώς υπάρχουν και αρκετά έργα με όλες τις ενδιάμεσες τιμές.

  Προφανώς επίσης γνωρίζετε ότι όλα αυτά τα έργα που συνδέθηκαν από τα τέλη του 2012 μέχρι και τον Φλεβάρη του 2013 είχαν την ευκαιρία να έχουν συγκρίσιμο κόστος κατασκευής.

  Θα έπρεπε να γνωρίζετε πως ανάμεσα στα έργα με τιμή 0.29 υπάρχουν αρκετά που παρέλαβαν την από Ιούλιο υπογεγραμμένη σύμβαση από τον ΛΑΓΗΕ το Νοέμβριο του 2012 (όπως και για το έργο των 500KWp του υπογράφοντα) και τον ίδιο μήνα εξαναγκάσατε αυτούς τους επενδυτές, χωρίς να τους δώσετε την ευκαιρία ακύρωσής των έργων με επιστροφή εγγυητικής, να τα ολοκληρώσουν σε 3 μήνες με τις χειρότερες δυνατές συνθήκες καιρού, χρηματοδότησης, κόστους εξοπλισμού, χρόνου παράδοσης και άλλων δυσμενών παραγόντων που τελικά αύξησαν το κόστος σε σύγκριση με όλα τα υπόλοιπα πιο πάνω έργα.

  Δεν γνωρίζετε πως η τιμή των 0.29 έχει προκύψει από το μεγαλύτερο κούρεμα τιμής που έγινε μέχρι σήμερα στο όνομα της προσαρμογής κόστους? Ποιας προσαρμογής όταν τελικά έργα με 0.29 κατασκευάστηκαν με μεγαλύτερο κόστος από έργα με τιμές 0.42- 0.40- 0.39- 0.37 κλπ?

  Προς τι η διάκριση? Την επιτρέπει το Σύνταγμά μας?

  Έχετε βαφτίσει το 37% και το 40% έκτακτη εισφορά. Είναι κλοπή, δεν είναι εισφορά! Είναι κλοπή που δεν μπορούμε να αποδεχτούμε εκτός και αν μαζί με τα έσοδα κλέψτε και τα δάνειά μας. Δικά σας τα έσοδα, δικά σας και τα δάνεια. Απαιτείται ειδική ανάλυση για να αντιληφθείτε πως η τιμή των 0.18 δεν αρκεί για να πληρωθεί η δόση του δανείου, τα λειτουργικά έξοδα, οι φόροι και τα απρόοπτα?

  Παρακαλώ πράξτε τα αυτονόητα. Βοηθήστε να δούμε και εμείς το φως στην άκρη του τούνελ. Μας πήρε 3 χρόνια (!) για να ολοκληρώσουμε το επιχειρηματικό πλάνο στο οποίο επενδύσαμε τους κόπους της 25ετούς καριέρας μας, δεν ζητάμε τις σκανδαλώδεις αποδόσεις που καρπούνται όλοι όσοι τώρα δεν θίγετε, άλλωστε τα έργα με 0.29 έχουν υποστεί τον εξορθολογισμό που εδικαιούντο και την αποδεχτήκαμε, τώρα είναι η σειρά όλων των υπολοίπων!

  Παρακαλώ πράξτε τα αυτονόητα. Δεν βλέπετε ότι ‘οι τεμπέληδες της εύφορης κοιλάδας του Δημοσίου’ που σας συμβουλεύουν είναι αναποτελεσματικοί? Αλλάξτε τους! Το 60% του ιδιωτικού τομές είναι άνεργοι, έχετε τώρα την ευκαιρία να βρείτε αντικαταστάτες που θα γνωρίζουν πρόσθεση και πολλαπλασιασμό και θα έχουν όρεξη να σκάψουν πιο αποτελεσματικά μέσα στο τούνελ που έχουμε εγκλωβιστεί.

  Με εκτίμηση,

  Γ. Κωστούλας

 • 19 Απριλίου 2013, 04:39 | Αριστείδης

  Αγαπητέ κύριε Υπουργέ,

  αγαπητοί διευθυντές και στελέχη του υπουργείου,

  ο λόγος που για πρώτη φορά γράφω στο opengov έχει σαν στόχο να αποτρέψει την επιβολή έκτακτης εισφοράς 40% στα πρόσφάτως συνδεδεμένα πάρκα.

  Δεν θα σταθώ στην επιβολή έκτακτης εισφοράς αυτής καθέαυτής για την οποία δηλώνω κάθετα αντίθετος. Η επιβολή της είναι οριακά αποδεκτή σαν πρόσκαιρο μέτρο σταθεροποίησης της αγοράς,

  Όμως η κατακρεουργηση και καταφορα άδικη μείωση εγγυημένων τιμών στο 40% με κριτήριο μια ημερομηνία δεν μπορεί να στηρίζεται,επιτρέψτε μου να πώ, σε σωστά κριτήρια.

  Παλέυω για τον σταθμό 100 KW που τελικά υλοποίησα πρόσφατα, τρέχοντας και ψάχνοντας τα τελευταία σχεδόν 3 χρόνια. Γνωρίζω αρκετά καλά την αγορά καθώς έχω δεχτεί πληθώρα προσφορών και έχω διαπραγματευτεί για πολλές από αυτές με τις εταιρείες εγκατάστασης, τόσο το 2011, όσο και μέχρι τα τέλη του 2012.

  Σας λέω υπεύθυνα και με απόλυτη γνώση των λόγων μου οτι οι οικονομικές διαφορές που αντιμετώπισα σε σχέση με το τελικό κόστος υλοποίησης του έργου μου ήταν για το μεν 2011 μεταξύ 30 και 45 χιλιάδων ευρώ, για δε τις αρχές του 2012 η διαφορά ήταν μόλις 10 με 13 χιλιάδες ευρώ.

  Ουσιαστικά και οι τρεις περιπτώσεις έχουν τόσο μικρές κοστολογικές διαφορές σε σχέση με τις συνολικές αναμενόμενες προσόδους της εικοσαετίας που πιστεύω δεν αξίζει να στεκόμαστε καν .

  Παρά ταύτα οι τρεις αυτοί τύποι επενδυτών κοιτάξτε πόσο ανισομερώς επιβαρύνονται.

  fit πάρκου 2011 0,45 cent μείον 25% = 0,3375
  fit παρκου 2012 0,419/0,45 cent μειον 30% = 0,2933/0,315
  fit πάρκου τέλη 2012/13 0,419 cent μειον 40% = 0,2514

  Οι παραπάνω διαφορές για ετήσια παραγωγή 160.000 kwh διαμορφώνονται

  160000 Χ (0,3375-0,2514) = 13.800 ευρώ
  160000 Χ (0,2933/0,315 – 0,2514) = 6.700/10.200 ευρώ

  Σημειώστε παρακαλώ οτι οι πρώτοι καρπώθηκαν 6 έως 18 μήνες πλήρους FIT , ήτοι 15.900 με 47.700 ευρώ επιπλέον ,ενώ οι δεύτεροι και συγκεκριμένα όσοι από αυτούς συνδέθηκαν πρό του Ιουλίου του 2012 καρπώθηκαν 1 έως 6 μήνες πλήρους FIT ήτοι 2.200/2.400 έως 13.400/15.900 ευρώ.

  Ο συσσωρευμένος τζίρος στην εικοσαετία σε σχέση με εμένα των μεν πρώτων διαμορφώνεται στα 292.000 μέ 323.700 ευρώ ,των δε δεύτερων διαμορφώνεται στα 140.000 έως 212.000 ευρώ.

  Πόσο δίκαιη κρίνεται μια τέτοια εξέλιξη;

  Αναγνωρίζωντας βέβαια το ταμειακό έλλειμα του ΛΑΓΗΕ ,αλλά ασφαλώς μη αποδεχόμενος το ρόλο του αποδιοπομπαίου τράγου, γίνεται αντιληπτό οτι από κάπου θα πρέπει να βρεθουν τα λεφτά.

  Σας προτείνω λοιπόν να επιβάλετε την όποια έκτακτη μείωσή σας σε εκείνους του φωτοβολταικούς σταθμούς 200 KW και άνω ,αρκεί τα έργα αυτά να έχουν αρχική FIT 0.20 και πάνω. Κι αυτό το προτίνω σαν συνολική λύση κι όχι σαν κάτι έκτακτο.Θα δείτε οτι αυτή θα είναι η ηπιόττερη και δικαιότερη λύση στο πρόβλημα, τόσο για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης όσο και για λόγους τόνωσης της εθνικής οικονομίας καθώς οι μικροεπενδυτές ζούμε,δραστηριοποιούμαστε και αναπνέουμε στην Ελλάδα.

  Σε μια τέτοια αντιμετώπιση του προβλήματος όλοι οι μικροπαραγωγοί που είμαστε χιλιάδες θα σας χρωστάμε ευγνωμοσύνη και μάλιστα είμαι σίγουρος πως κι εμείς από τη μεριά μας θα είμασταν πολύ δεκτικοί σε μια εθελοντική μείωση 10-15 % ,μακριά από δικαστικές διαμάχες και δύσκολες για όλες τις πλευρές καταστάσεις.

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,αξιότιμοι κύριοι επιτελείς του υπουργείου, η λύση , η πραγματική λύση του γόρδιου δεσμού είναι μπροστά σας. Παρακαλώ εξετάστε σφαιρικά το ζήτημα θέτοντάς το στην σωστή του βάση και προτίνετέ μας λύσεις βιώσιμες και δίκαιες ,αναθεωρώντας ή καλύτερα ανακαλώντας το εν λόγω σχέδιο νόμου.Για να λυθεί μόνιμα κι όχι αποσπασμαικά το ταμειακό έλλειμα.

  Σας ευχαριστώ

 • 19 Απριλίου 2013, 03:51 | Κωστας Φ.

  Αξιότιμοι κύριε Υπουργέ,
  Είναι γεγονός ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στην αγορά της ενέργειας εξαιτίας του ελλείμματος που υπάρχει στον ειδικό λογαριασμό για τις ΑΠΕ και ΣΥΘΗΑ.
  Το πρόβλημα αυτό προέκυψε κυρίως εξαιτίας 2 λόγων για τους οποίους αποκλειστική και μόνο ευθύνη έχουν οι ηγεσίες των υπουργείων που χειρίζονταν το θέμα της ενέργειας τα περασμένα χρόνια, και όχι οι επενδυτές!
  -Ο πρώτος είναι ο τρόπος που υπολογίζεται το κόστος της ενέργειας μέσω της ΟΤΣ και
  -ο δεύτερος είναι οι υπερβολικές τιμές FIT που δόθηκαν εξαρχής στα φωτοβολταϊκά και το υπουργείο σας καθυστέρησε υπερβολικά την οποιαδήποτε διόρθωση τους.
  Ο σκοπός του FIT ήταν να βοηθήσει την ανάπτυξη της τεχνολογίας και όχι να δημιουργήσει υπεραποδοτικές επενδύσεις, και ο σκοπός σας έπρεπε να είναι προληπτικός και όχι καταπραϋντικός!
  Αυτή τη στιγμή η λύση που προτείνετε με την έκτακτη εισφορά φαίνεται να είναι η μοναδική για να «επουλώσει» το πρόβλημα. Δεν πείθει κανέναν όμως ότι θα το λύσει και πάνω από όλα δεν είναι καθόλου δίκαιη.
  Οι κατηγορίες των φωτοβολταϊκών έργων δεν είναι 3 (οικιακά, έως 100kW, μεγαλύτερα από 100kW) αλλά θα έλεγα είναι τουλάχιστον 5, προσθέτοντας ακόμα ένα όρια τα 2000kW οπού οι οικονομίες κλίμακας τα καθιστούν κατά πολύ οικονομικότερα στην κατασκευή τους από τα 150kW λ.χ. Για του λόγου το αληθές εξετάστε τις σχετικές κατηγορίες σε άλλες χώρες τις Ε.Ε.. Εκεί θα διαπιστώσετε ότι σε πολλές από αυτές υπάρχει και κατηγοριοποίηση για έργα πάνω σε κτίρια καθώς είναι αισθητά οικονομικότερα από αυτά που είναι εγκατεστημένα στο έδαφος.
  Οι οικονομίες κλίμακας, αλλά ακόμα και οι όροι χρηματοδότησης, είναι εντελώς διαφορετικοί για κάθε μια από τις παραπάνω κατηγορίες έργων με αποτέλεσμα οι τελικές αποδόσεις των επενδύσεων να μεταβάλλονται αισθητά. Οι μεγάλες διαφορές είναι στα έργα που είναι μεγαλύτερα των 150kW. Οπότε δεν είναι καθόλου δίκαιο να βάζετε μία οριζόντια ειδική εισφορά και να αντιμετωπίζετε με τον ίδιο τρόπο τον επενδυτή των 150kW και αυτόν με τα 5MW.
  Θα πρότεινα λοιπόν τις παρακάτω 5 κατηγορίες με τις σχετικές έκτακτες εισφορές και θα έβαζα χρονικό όριο την 1 Φεβρουαρίου λόγω του ότι παρά πολλά έργα καθυστέρησαν να συνδεθούν εξαιτίας των Χριστουγεννιάτικων διακοπών των υπαλλήλων που είχαν την ευθύνη της σχετικής εργασίας:
  Α- οικιακά – εισφορά 5% για τις εγκαταστάσεις που ενεργοποιήθηκαν από τον Αύγουστο του 2011 έως τον Αύγουστο του 2012.
  Β- έως 20kW – εισφορά 21% για τις εγκαταστάσεις που ενεργοποιήθηκαν πριν τον Φεβρουάριο του 2012 και 18% για αυτές που ενεργοποιήθηκαν μεταγενέστερα.
  Γ- έως 150kW – εισφορά 26% για τις εγκαταστάσεις που ενεργοποιήθηκαν πριν τον Φεβρουάριο του 2012 και 23% για αυτές που ενεργοποιήθηκαν μεταγενέστερα.
  Δ- έως 2000kW – εισφορά 32% για τις εγκαταστάσεις που ενεργοποιήθηκαν πριν τον Φεβρουάριο του 2012 και 28% για αυτές που ενεργοποιήθηκαν μεταγενέστερα.
  Ε- μεγαλύτερα από 2000kW – εισφορά 42% για τις εγκαταστάσεις που ενεργοποιήθηκαν πριν τον Φεβρουάριο του 2012 και 38% για αυτές που ενεργοποιήθηκαν μεταγενέστερα.
  Επίσης στις παραπάνω κατηγορίες θα προσέθετα και μια ιδική κατηγορία, αυτή των ΜΔΝ τα οποία δεν επιβαρύνουν ΚΑΘΟΛΟΥ τον ιδικό λογαριασμό, αλλά κάθε άλλο, υπάρχει πλεόνασμα και συμβάλουν στην μείωση του κόστους παραγωγής στα νησιά, ιδικά τους καλοκαιρινούς μήνες! Ως εκ τούτου και δεδομένου ότι τα έργα αυτά ήταν κυρίως έργα έως 150kW και δεν ήταν δυνατόν να υλοποιηθούν με τις ίδιες οικονομίες κλίμακας αυτών της ηπειρωτικής χώρας πρέπει να αντιμετωπιστούν με την ελάχιστη δυνατή εισφορά (κατηγορία Β).
  Επίσης προτείνω την αύξηση της ειδικής εισφοράς από 10% σε 20% όλων των έργων ΑΠΕ που υλοποιήθηκαν πριν το έτος 2009, οπού εκμεταλλεύτηκαν τους κατά πολύ καλύτερους όρους χρηματοδότησης που υπήρχαν τότε, αλλά επίσης και τις γενναίες επιδοτήσεις οι οποίες με την βοήθεια «δημιουργικής λογιστικής» (!) έφεραν υψηλότατες αποδόσεις στις επενδύσεις, πολλές εκ των οποίων έχουν ήδη αποσβηστεί μία και δύο φορές!
  Το πακέτο της παραπάνω πρότασης έχει τα ίδια οικονομικά αποτελέσματα με αυτά που προτείνετε, μόνο που είναι ποιο δίκαια κατανεμημένα.
  Θα πρότεινα λοιπόν τα παραπάνω προς αντικατάσταση της παραγράφου 8 του παρόντος αλλά και των σχετικών άρθρων του ν. 4093/2012.
  Όσο για έργα που έχουν ενταχθεί στο FAST TRUCK να μην είναι συνδεδεμένα με οποιαδήποτε FIT πάρα με το εκάστοτε μεταβλητό κόστος πλέον 40%.
  Είναι προφανές ότι οι αγανάκτηση που διακρίνουμε όλοι μέσα σε αυτό το ιστότοπο προέρχεται κυρίως από μικροπαραγωγούς με έργα έως 100kW. Δεν έχω ακούσει, ούτε διαβάσει, παράπονα από κάποιον ιδιοκτήτη έργου μερικών MW! Αυτό και μόνο θα πρέπει να σας ενεργοποίηση για να υιοθετήσετε μια διαφορετική, ποιο δίκαιη, προσέγγιση στο θέμα.
  Τέλος, σχετικά με την αναστολή που αναφέρεται στις παραγράφους 3 και 4 θα πρότεινα την διατήρηση του δικαιώματος εγκατάστασης φ/β μόνο σε κτήρια και μόνο με την εφαρμογή του net-metering (το οποίο και επιβάλλεται να νομοθετήσετε) όπως επίσης και την κατ’ ελάχιστα επιδότηση των επενδύσεων αυτών!

 • 18 Απριλίου 2013, 22:06 | Δημήτρης

  Κύριε Παπαγεωργίου

  Τολμήστε να επιλύστε τα προβλήματα του ΛΑΓΗΕ. ΜΗΝ διστάζεται στα συμφέροντα των κατασκευαστών που θέλουν να κερδίζουν κατασκευάζοντας πάρκα αδιαφορώντας για το αν θα πληρώνονται στο μέλλον οι πελάτες τους.
  Μην διστάζεται να εξισώσεται την τιμή που πουλάνε το ρεύμα οι αγρότες με την τιμή που πουλάνε και οι άλλοι παραγωγοί. Γιατί αν εσεις πολιτικός καλιεργήσετε πατατες θα τις πουλήσετε πιο ακριβά απο τους αγρότες?
  Μην διστάζετε να μειώσετε την τιμή στα οικιακά τόσο όσο ήταν και η μείωση στο κόστος κατασκευής. Το ξέρουν όλοι ότι έχει πέσει 300 % .
  Μην διστάζεται να μειώσετε την τιμή στα πάρκα που συνδέθηκαν μετα τις 12/11/12 κατα 50%.
  Μην διστάζεται να πάρετε άλλα μέτρα για να εξυγιανθεί το σύστημα που εσείς ξέρετε καλύτερα απο εμάς.
  Μην στενοχωριέστε αν χασετε κάποιους ψήφους γιατί δεν χαριστήκατε σε κάποιους. Ολοι θα το αναγνωρίσουν αν πάρετε μέτρα που θα επιλύσουν τελικά τα προβλήματα

 • 18 Απριλίου 2013, 21:50 | Κωστας

  Κατι αλλο επισης που δεν μπορω να καταλαβω ειναι πως γινεται να υπαρχουν κατασκευασμενα παρκα τον αυγουστο του 2012με 40 cent/kwh τα οποια ακομα και με αυτο το νομοσχεδιο δεν επιβαρυνονται με καμμια εισφορα…τοσο απροκαλυπτα κυριε υπουργε;

 • 18 Απριλίου 2013, 21:11 | kingplousen

  καταργηση της εκτακτης εισφορας για ολες τις εγκαταστασεις μεχρι 100kwh ειναι το πιο δικαιο κυριοι, οι μεγαλοπαραγωγοι των MW δεν επηρεαζονται καθολου απο εισφορες απο την στιγμη που λειτουργουν με οικονομιες κλιμακας.καμμια καινουρια εγκατασταση μεχρι να ομαλοποιηθει η αγορα (ουτε αυτες των fast track τις οποιες προωθειται για δικα σας συμφεροντα)προσεξτε καλα κυριοι καλυτερα να τα χασουμε στα δικαστηρια τα παρκα μας παρα να δεχτουμε οποιαδηποτε αναδρομικη παρεμβαση..επενδυσαμε σ αυτη την χωρα σε ωρες δυσκολες και εσεις μας αντιμετωπιζεται λες και φταιμε για το χαλι της ενεργειακης αγορας….δεν ηρθαμε απο μονοι μας κυριοι να σας πουμε ποσο θα σας χρεωνουμε την kwh εσεις μας κανατε προσφορα συνδεσης.προσεξτε γιατι ο κοσμος διψαει για αιμα….αν χασουμε τις επενδυσεις μας δεν εχουμε να χασουμε τιποτα παραπανω και τοτε η λογικη κανει στην ακρη…….

 • 18 Απριλίου 2013, 21:34 | Νίκος

  Κύριε Υπουργέ

  Κακώς βάλατε χαράτσι αλλά αφού το βάλατε βάλτε το σωστά.
  Η τιμή που πουλάει το ρεύμα καθε παραγωγός πρέπει να είναι ανάλογη με το κόστος κατασκευής που αυτό συνδέεται άμεσα με την ημέρα σύνδεσης στο δίκτυο.

  Αν θα πάρετε στοιχεία από την Εθνική τράπεζα θα δείτε ότι το κόστος κατασκευής ενός πάρκου έχει μειωθεί από τον 01/12 μέχρι τον 10/12 50%.
  Γιατί να έχουν περίπου τις ίδιες τιμές. Γιατί μειώνεται μόνο 40% και όχι τόσο ώστε οι επενδύσεις να έχουν την ίδια απόδοση.
  Γιατί χαρίζεσται στους αγρότες . Γιατί τα οικιακά να έχουν την ίδια τιμή αφού το 2009 για να φτάξεις ένα 10αρι στη στέγη χρειαζόταν 60.000 Ε και το 2012 το έφτιαχνες με 20.000 Ε.

 • 18 Απριλίου 2013, 20:44 | Λαζαρίδης Νίκος

  Πώς είναι δυνατόν να καταδικάζετε σε βέβαιη πτώχευση μερικές χιλιάδες ΜΙΚΡΟΕΠΕΝΔΥΤΩΝ οι οποίοι εν μέσω αυτής της τεράστιας κρίσης πίστεψαν στο Ελληνικό κράτος και προσπάθησαν να επενδύσουν τις λιγοστές οικονομίες τους , όχι για να γίνουν οι μεγάλοι επιχειρηματίες τους οποίους και υπηρετείτε , αλλά για να μπορέσουν να έχουν ένα μικρό συμπληρωματικό εισόδημα για να ταΐσουν τις οικογένειές τους.

  Όλοι αυτοί τηρώντας κατά γράμμα όλους τους Νόμους και όλες τις υπουργικές αποφάσεις για να καταφέρουν τελικά να ολοκληρώσουν το μόλις 100kw Φ/Β πάρκο τους μέσα στο 18μηνο πέρασαν τα ακόλουθα:

  Αναμονή έως και 12 μήνες για να πάρουν την άδεια(όρους σύνδεσης/συμβάσεις) από την τοπική ΔΕΗ.
  Αναμονή έως και 12 μήνες για να πάρουν την έγκριση του δανείου(9-12% επιτόκιο).
  Αναμονή για την σύνδεση του Φ/Β πάρκου από την ΔΕΗ 2-4μήνες(λόγω έλλειψης υλικών).

  Γνωρίζετε τι έχουμε περάσει και τι έχουμε πληρώσει για να φτάσουμε τελικά στην ημέρα της σύνδεσης, δέν νομίζω, γιατί αν γνωρίζατε σήμερα δεν θα είχαμε όλα αυτά τα προβλήματα.

  Ποιος θα πληρώσει όλα αυτά τα διαφυγόντα κέρδη?????? Μήπως παρόλα αυτά φταίμε πάλι εμείς που εξαιτίας άλλων πέρασαν οι μήνες και φτάσαμε στον Νοέμβριο του 2012????

  Και έρχεστε τον περασμένο Νοέμβριο 2012 ,όταν σαν κράτος με τα λεφτά του λαού(και αφού καταχρεωθήκαμε στις τράπεζες) πιάσαμε όλους τους στόχους, και λέτε: Από σήμερα κοροΐδα το 25-27-30% του ΤΖΙΡΟΥ σας είναι δικό μου και επίσης το 26-33% των κερδών είναι επίσης δικό μου. Και έχετε το θράσος σήμερα να ζητάτε επιπλέον 10% και μάλιστα απο μία συγκεκριμένη ομάδα μικροεπενδυτών λές και αυτοί φταίνε για όλα τα προβλήματα. Ακόμα και η πλούσια Ελληνική γλώσσα δεν έχει τις ανάλογες λέξεις για να σας χαρακτηρίσουμε!!!!!!!!!!!!

  Όλοι εμείς την ώρα που βρισκόμαστε στα όρια της χρεοκοπίας, έχουν αρχίσει ακόμα και αυτοκτονίες(πρόσφατα στην Θες/νίκη) , διαλύονται οικογένειες, δεν έχουμε ακούσει από την πλευρά του ΥΠΕΚΑ και της Ελληνικής δικαιοσύνης όλοι αυτοί , οι πραγματικά υπεύθυνοι υπουργοί-υφυπουργοί ,που από τον πρώτο Νόμο για τις ΑΠΕ και μέχρι και σήμερα έχουν αποτύχει σε όλες τις αποφάσεις τους, να έχουν υποστεί την παραμικρή συνέπεια!!!!!!!!!!!!!

  Γιατί δηλαδή χιλιάδες οικογένειες , που έπραξαν αυτό που εσείς οι ίδιοι τους ζητήσατε να κάνουν , καταστρέφονται εξαιτίας των δικών σας λαθών και εσείς μένετε στον αφρό???
  ΟΧΙ κύριοι αν θέλετε να πέσουμε θα πέσουμε όλοι μαζί.

  Γιατί πειραματικά δεν υιοθετείτε, για 1 χρόνο, όλα αυτά που σας προτείνουν τόσοι και τόσοι οργανισμοί, πανεπιστήμια, φορείς , ειδικοί κτλ. Μήπως γιατί τελικά όλο το παιχνίδι γίνετε για λίγους μεγάλους παίχτες??

  Όλοι μας στο 25-27-30% βάλαμε πλάτες , είπαμε δεν πειράζει για το καλό του τόπου και του ΛΑΓΗΕ , το 40% όμως ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι!!!!!!!

  Η παράγραφος 8 του άρθρου 9 πρέπει να αφαιρεθεί από το σχέδιο Νόμου, τους λόγους τους ξέρετε , αν δέν τους ξέρετε θα τους μάθετε στις επόμενες εκλογές οι οποίες είναι πολύ κοντά !!!!!!!!!

 • 18 Απριλίου 2013, 20:40 | θΕΣΙΦ

  Θεσσαλικός Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Φωτοβολταϊκών Πάρκων
  ΘΕΣΙΦ

  ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΥΠΕΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ

  Στα πλαίσια της διαβούλευσης του σχεδίου Νόμου για τις ΑΠΕ και μελετώντας προσεκτικά το σχετικό με τις φωτοβολταικές εγκαταστάσεις περιεχόμενο του , παρατηρούμε πως υπάρχει σημαντική βελτίωση αλλά εκτιμούμε ότι είναι καιρός να επιλυθούν οριστικά τα προβλήματα του ελλείμματος του ΛΑΓΗΕ και να απαντηθούν καίρια και ουσιώδη ερωτήματα . Πιο συγκεκριμένα :
  • Δεν υπάρχει πρόβλεψη για το τι θα συμβεί όταν οι παραγωγοί Φ/Β σταματήσουν να επιβαρύνονται με την έκτακτη εισφορά σε 2 χρόνια από σήμερα. Οι παραγωγοί θα συνεχίσουν να πληρώνονται με τις ήδη συμφωνημένες συμβάσεις;
  • Αναφέρεται ότι από την αναστολή νέων συνδέσεων Φ/Β εξαιρούνται οι εγκαταστάσεις σε δώματα και στέγες κτιρίων. Γιατί δεν αναστέλλονται και τα νέα αυτά έργα φωτοβολταϊκών στις στέγες από τη στιγμή που έχει ξεπεραστεί ο εθνικός στόχος του 2014 και έχει ήδη προσεγγιστεί ο στόχος του 2020;
  • Δεν υπάρχει πρόβλεψη για διαφοροποίηση της υψηλής τιμής πώλησης της kwh που απολαμβάνουν για 25 χρόνια τα οικιακά Φ/Β . Γιατί δεν επιβάλλεται έκτακτη εισφορά και στα οικιακά φωτοβολταϊκά συστήματα;
  • Δεν υπάρχει πρόβλεψη πως θα επιλυθεί άμεσα η μεγάλη καθυστέρηση που παρατηρείται στις πληρωμές του ΛΑΓΗΕ

  Αναλογιζόμενοι λοιπόν την παρούσα κατάσταση, προβλέπουμε πως αν δεν απαντηθούν άμεσα τα παραπάνω ερωτήματα, δε θα υπάρξει εξυγίανση του συστήματος. Για το λόγο αυτό παραθέτουμε τις εξής προτάσεις που θεωρούμε επιτακτική την ανάγκη προσεκτικής από μέρους του Υπουργείου εξέτασης :
  • Αλλαγή του τρόπου εκκαθάρισης και πληρωμής των οικιακών και αγροτικών φωτοβολταϊκών συστημάτων σύμφωνα με τη διαφορά (παραγωγή – κατανάλωση) x συμφωνηθείσα τιμή ( net metering ) και ταυτόχρονη επιβολή ειδικής έκτακτης εισφοράς και σε αυτά.

  • Αναστολή μέχρι να μηδενιστεί το έλλειμμα του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ όλων έργων ΑΠΕ με την διαδικασία FAST TRACK

  • Για τον υπολογισμό του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ που τηρεί ο ΛΑΓΗΕ να υπολογίζεται στη θέση της ΟΤΣ που γινόταν μέχρι σήμερα , το συνολικό μεταβλητό κόστος των συμβατικών σταθμών όπως αναφέρει και το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου, προσαυξημένο και με το κόστος των πρόσθετων επιδοτήσεων ( όπως π.χ. τα ΑΔΙ ) που απολαμβάνουν οι θερμικοί ηλεκτροπαραγωγοί και που τεχνητά μέχρι τώρα αύξαναν το έλλειμμα του ΛΑΓΗΕ.

  • Πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη εκ μέρους της Πολιτείας για τις ενεργειακές ανάγκες της χώρας και πόσο θα συνεισφέρει ο κάθε τομέας ηλεκτροπαραγωγής (Λιγνίτης- φυσικό αέριο – ΑΠΕ κ.λπ.) σε αυτές. Και τέλος οι σχετικές αδειοδοτήσεις να χορηγούνται με μακροπρόθεσμο προγραμματισμό λαμβάνοντας υπόψη την βιωσιμότητα των μονάδων που ήδη λειτουργούν.

  Ο Πρόεδρος ο Γραμματέας

  Τσολάκος Σταύρος Μπουραζάνας Γιώργος

 • 18 Απριλίου 2013, 20:25 | Παπαδακης Γιωργος

  Κύριε Υπουργέ
  Η λογική οτι θα βάλτε έκτακτη εισφορά και θα είναι μεγαλύτερη για της συνδέσεις ΜΕΤΑ ΤΙΣ 12-11-2012 έχει μια σωστή βάση. Δεδομένου οτι ο επενδυτής πλέον γνώριζε οτι μπαίνει σε μια επένδυση με έκτατες εισφορές.ΟΜΩΣ Ο ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΘΗΚΕ 12-11-2012 ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΝΑ ΜΗΝΑ ΠΡΙΝ. Χωρίς να λάβουμε υπόψιν οτι η ημερομήνια της αίτηση αιτημότητας μπορεί να είναι πολύ προγενέστερη !!!!! ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΑΥΤΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΔΙΩΡΘΩΣΕΤΕ!!!

  ΠΡΟΤΑΣΗ : Η ρύθμιση να αφόρα τα πάρκα που ηλεκτροδοτήθηκαν απο 1-1-2013
  Ευχαριστώ
  Γιώργος Παπάδακης

 • 18 Απριλίου 2013, 20:00 | Ευθύμιος Χαρλαύτης

  Εννοείτε σοβαρώς κύριε υπουργέ ότι το Ελληνικό κράτος αποφασίζει μονομερώς και νομοθετεί αθετώντας τις συμβάσεις που το ίδιο έχει υπογράψει με τους παραγωγούς Φ/Β; Ποιό σοβαρό κράτος υπογράφει εικοσαετείς συμβάσεις με εγγυημένες τιμές για να προσελκύσει επενδυτές και αφού τους δεσμεύσει οικονομικά με τραπεζικό δανεισμό υπαναχωρεί κατά βούληση; Είναι δυνατόν να εκβιάζετε ουσιαστικά τους επενδυτές έχοντας κατά το κοινώς λεγόμενο και το μαχαίρι και το πεπόνι; Γνωρίζετε πολύ καλά ότι καμία από αυτές τις ενέργειες δεν είναι νόμιμη. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι όποιος παραγωγός προσφύγει στο Σ.Τ.Ε. θα δικαιωθεί και θα αναγκάσει το Ελληνικό κράτος να πληρώσει δυσβάσταχτες αποζημιώσεις. Όπως γνωρίζουμε όμως και εμείς πολύ καλά ότι σε περίπτωση που δεν συναινέσουμε θα παύσετε τις πληρωμές με στόχο την οικονομική μας εξόντωση. Όπως επίσης γνωρίζουμε ότι στην περίπτωση που σωρευτούν εις βάρος σας αποφάσεις του Σ.Τ.Ε. θα «πτωχεύσετε» τον Λ.Α.Γ.Η.Ε. ούτως ώστε να μην αποζημιωθεί κανείς.

  Επειδή οι επενδύσεις αυτές έγιναν μεσούσης της κρίσης και κανείς δεν δικαιολογείται να υποστηρίζει ότι δεν υπολόγισε σωστά τις παραμέτρους. Επειδή συμβληθήκαμε με Ευρωπαϊκό κράτος και όχι με κάποιον αμφιβόλου φερεγγυότητας ιδιώτη της ελεύθερης αγοράς. Επειδή τα ίδια κεφάλαιά μας δεν σας ανήκουν, τα έχουμε κερδίσει μετά από χρόνια σκληρής εργασίας, τα έχουμε φορολογηθεί και δεν έχουμε σκοπό να σας τα χαρίσουμε. Επειδή, επαναλαμβάνω, συμβληθήκαμε με ευρωπαϊκό κράτος, δεν παίξαμε τα χρήματά μας στο χρηματιστήριο ή το καζίνο. Επειδή οι τράπεζες εν αντιθέσει με εσάς τιμούν και τηρούν τις συμφωνίες τους και απαιτούν τα χρήματά τους στο χρόνο που είχε συμφωνηθεί. Επειδή με τα μέτρα που θέλετε να εφαρμόσετε όχι μόνο δεν μας αφήνετε ποσοστό κέρδους αλλά πολλοί από εμάς δε θα είναι σε θέση να αποπληρώνουν έγκαιρα τις δόσεις των δανείων. Επειδή θα έπρεπε σε αυτό το σημείο βαθειάς κρίσης να πουλάμε ρεύμα σε τρίτες χώρες κύριε υπουργέ και όχι να κλείνουμε τις Φ/Β μονάδες λόγω υπερφόρτωσης. Επειδή η ΔΕΗ διατηρεί ακόμα μονάδες που καίνε πετρέλαιο και κάρβουνο εξυπηρετώντας σκοπιμότητες και πληρώνοντας πρόστιμα στην Ε.Ε.

  Για τους λόγους αυτούς σας καλώ να τηρήσετε τις συμβάσεις που έχετε υπογράψει.

 • 18 Απριλίου 2013, 20:06 | Παναγιώτης

  Κύριε Υπουργέ

  Απαντήστε αν μπορείτε γιατί δώσατε παράταση στα αγροτικά να συνδέονται στο δίκτυο μέχρι 31/5/13 με ταρίφα 0,42 όταν άλλα πάρκα συνδέονται με 0,171.

  Αυτό να το πείτε και στους ψηφοφόρους σας που δεν είναι αγρότες .

 • 18 Απριλίου 2013, 20:45 | Χ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

  Η σιγουρη επιδεινωση των δανειων δεν θα επιβαρυνει τα κεφαλαια των τραπεζων οι οποιες θα εχουν μολις ανακεφαλαιοποιηθει?

 • 18 Απριλίου 2013, 19:36 | Χ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

  Το ζητουμενο σημερα ειναι η αναπτυξη. Η αναπτυξη ειναι κενο γραμμα χωρις επενδυσεις. Οι επενδυσεις χρειαζονται σταθερο, ελκυστικο επενδυτικο περιβαλλον. Το επενδυτικο περιβαλλον με τη σειρα του δεν ειναι ενα θεωρητικο η τεχνοκρατικο κατασκευασμα, ειναι η οικονομικη πραγματικοτητα που βιωνουν οι επενδυτες σημερα. Ειναι δηλαδη το επενδυτικο περιβαλλον η συναρτηση της οποιας παραμετροι ειναι το φορολογικο καθεστως και η σταθεροτητα του, η συνεπεια της νομοθετικης εξουσιας, η αξιοπιστια στη λειτουργια του κρατικου μηχανισμου. Εαν το επενδυτικο περιβαλλον ειναι αναξιοπιστο για τους σημερινους επενδυτες, ειναι φαινακη να περιμενουμε να εμφανιστουν αλλοι πλην των γνωστων κρατικοδιαιτων, επενδυτες.

  Παραδειγμα τα φωτοβολταικα. Καλως. κακως η Πολιτεια εθεσε καποιους επενδυτικους κανονες. Στην πορεια και επανειλημμενα τους ανατρεπει. Δεν θα ειχα καμια αντιρρηση να αλλαξει η Πολιτεια στρατηγικη αλλα εαν αυτη η αλλαγη ειναι αναδρομικη, αυτο ειναι θεμιτο, μονο εφοσον δωσει δυνατοτητα απο-επενδυσης. Εαν ο επενδυτης εχει δεσμευσει το κεφαλαιο του ιδιο και δανεικο για 20 ετη, θα πρεπει ειτε να μπορει να εισπραξει αυτα που εχει συμβατικα συμφωνησει, η να του δοθει η δυνατοτητα να του επιστραφει το κεφαλαιο του. Καθε αλλη προσεγγιση ειναι αντι -επενδυτικη και σιγουρα μη ηθικη.