Άρθρο 10: Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών και σταθμών μικρών ανεμογεννητριών από αυτοπαραγωγούς

Είναι δυνατή η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών και σταθμών μικρών ανεμογεννητριών από αυτοπαραγωγούς σε εγκαταστάσεις τους που συνδέονται στο δίκτυο. Για τις περιοχές που χαρακτηρίζονται από τη ΡΑΕ ως περιοχές με κορεσμένα δίκτυα, σύμφωνα με τη διαδικασία των δύο τελευταίων εδαφίων της περίπτωσης α` της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 3468/2006 για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου καθορίζεται με απόφαση της ΡΑΕ περιθώριο ισχύος μετά από εισήγηση του διαχειριστή του δικτύου. Η παραγόμενη ενέργεια από το σταθμό συμψηφίζεται σε κάθε κύκλο καταμέτρησης με την καταναλισκόμενη ενέργεια στις εγκαταστάσεις του αυτοπαραγωγού που τροφοδοτεί ο σταθμός. Τυχόν πλεόνασμα ενέργειας που προκύπτει από τον συμψηφισμό του προηγούμενου εδαφίου διοχετεύεται στο δίκτυο χωρίς υποχρέωση για οποιαδήποτε αποζημίωση στον αυτοπαραγωγό. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά από εισήγηση του αρμόδιου Διαχειριστή και γνώμη της Ρ.Α.Ε., καθορίζονται ο τύπος, το περιεχόμενο και η διαδικασία κατάρτισης των συμβάσεων συμψηφισμού ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια. Με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου είναι δυνατό να καθορίζεται αποζημίωση από τον προμηθευτή υπέρ του ειδικού διαχειριστικού Λογαριασμού του άρθρου 40 του ν. 2773/1999 (Α΄ 286) για ποσοστό του πλεονάσματος ενέργειας που προκύπτει από τον συμψηφισμό.
Οι σταθμοί του παρόντος άρθρου εξαιρούνται από την αναστολή της αδειοδοτικής διαδικασίας βάσει των διατάξεων της περίπτωσης (β) της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν.3468/2006, όπως προστέθηκε με το άρθρο 1 του ν.3851/2010. Οι διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 3468/2006 και η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του παρόντος δεν εφαρμόζεται για τους σταθμούς για τους οποίους θα χορηγηθεί οριστική προσφορά σύνδεσης βάσει των διατάξεων του παρόντος άρθρου και συνεπώς θα συναφθεί η αντίστοιχη σύμβαση συμψηφισμού.
Η ισχύς των σταθμών του παρόντος άρθρου συνυπολογίζεται για την εκτίμηση της ενδεχόμενης κάλυψης των ορίων ισχύος που καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης (β) της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν.3468/2006, όπως προστέθηκε με το άρθρο 1 του ν.3851/2010.

 • 19 Απριλίου 2013, 13:56 | ΟΜΙΛΟΣ ITA GROUP

  Η πρόβλεψη για το πλεόνασμα ενέργειας πρέπει να αφορά σε ετήσιο συμψηφισμό και όχι ανά κύκλο καταμέτρησης. Προτείνεται δηλαδή η εξής διατύπωση:

  Τυχόν πλεόνασμα ενέργειας που προκύπτει από τον συμψηφισμό του προηγούμενου εδαφίου σε έναν κύκλο καταμέτρησης, μεταφέρεται στον επόμενο κύκλο καταμέτρησης. Εφόσον στον τελευταίο κύκλο καταμέτρησης του έτους εξακολουθεί να προκύπτει πλεόνασμα, τότε αυτό διοχετεύεται στο δίκτυο χωρίς υποχρέωση για οποιαδήποτε αποζημίωση στον αυτοπαραγωγό.

 • 19 Απριλίου 2013, 13:49 | C – ENERGY ΕΠΕ

  Η διάταξη είναι θετική. Θα πρέπει όμως να διευκρινιστεί ότι θα γίνεται ενεργειακός συμψηφισμός σε κάθε κύκλο καταμέτρησης, και όχι real time συμψηφισμό της παραγόμενης & καταναλισκόμενης ισχύος.

  Επίσης η ισχύς των σταθμών δεν θα πρέπει να συνυπολογίζεται στην κάλυψη των ορίων, καθώς δεν επιβαρύνουν οικονομικά τον ειδικό λογαριασμό, και στην ουσία πρόκειται για έργα «Εξοικονόμησης Ενέργειας και όχι παραγωγής»

 • Η εφαρμογή του ενεργειακού συμψηφισμού είναι ένα σημαντικό βήμα εμπρός, θα επιτρέψει την αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ σε βιώσιμη βάση. Τα σχόλια μας είναι τα εξής:

  (α) Ο συμψηφισμός της παραγωγής με την κατανάλωση εντός του κύκλου καταμέτρησης μειώνει σημαντικά την οικονομική απόδοση των μικρών έργων και δεν επιτρέπει την εύκολη επικοινωνία του όφελους στον τελικό καταναλωτή. Επηρεάζει την αποτελεσματικότητα του μέτρου σε βαθμό που ίσως και να το ακυρώνει. Θα πρέπει να αλλάξει ώστε για τις καταναλώσεις που συνδέονται στη χαμηλή τάση ο συμψηφισμός να γίνεται σε ετήσια βάση μετακυλίωντας το πλεόνασμα κάθε περιόδου καταμέτρησης στην επόμενη.

  (β) Η Υπουργική απόφαση που θα ακολουθήσει θα πρέπει να επιτρέψει την ευέλικτη εφαρμογή του μέτρου ειδικά για πολυκατοικίες και κοινόχρηστα συστήματα, ώστε να ωφεληθούν κάτοικοι και επιχειρήσεις των μεγάλων πόλεων, δηλαδή εκεί που υπάρχουν τα φορτία και υπάρχει ανάγκη για φθηνό ρεύμα.

  (γ) Το μέτρο δεν πρέπει να περιορισθεί μόνο σε φωτοβολταϊκά και μικρές ανεμογεννήτριες. Μπορεί να επεκταθεί σε ηλιοθερμικά συστήματα, ΣΗΘΥΑ, βιομάζα, fuel cells. Με τον τρόπο αυτό προστίθεται στο δίκτυο ισχύς που καλύπτει και φορτίο βάσης.

  (δ) Για το δημόσιο συμφέρον δεν αρκεί απλά η θεσμοθέτηση του μέτρου. Θα πρέπει να συμπληρωθεί με άλλα μέτρα που διευκολύνουν τη χρηματοδότηση των μικρών έργων. Π.χ η θέσπιση πλαισίου μακράς διάρκειας χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού ΑΠΕ σε ιδιώτες και επιχειρήσεις (ακόμα ίσως και με επιδότηση επιτοκίου), η δυνατότητα έκπτωσης φόρου σε επιχειρήσεις που χρηματοδοτούν επενδύσεις ΑΠΕ μικρής κλίμακας, η δυνατότητα παροχής επιδότησης κεφαλαίου από ειδικά προγράμματα ΕΣΠΑ, η δυνατότητα εγκατάστασης τέτοιων συστημάτων στα πλαίσια τριμερών συμβάσεων μεταξύ τελικού χρήστη, εγκαταστάτη και χρηματοδότη (ESCO).

  Επισημαίνεται ότι το υφιστάμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις επιδοτεί αποκλειστικά αυτόνομα συστήματα, ενώ θα μπορούσε να συμπεριλάβει και τα συστήματα αυτοπαραγωγών όπως ορίζονται στο Άρθρο 10.

 • Το μέτρο θα πρέπει να ωφελεί όχι μόνο επιτηδευματίες και νομικά πρόσωπα αλλά και φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που επιθυμούν να εγκαταστήσουν σταθμούς αυτοπαραγωγού στις κατοικίες τους. Προς αποφυγή παρερμηνείας και για να καταστεί σαφές, προτείνεται να γίνεται συγκεκριμένη αναφορά σε αυτούς τους καταναλωτές. Συγκεκριμένα προτείνεται το εδάφιο:

  “Είναι δυνατή η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών και σταθμών μικρών ανεμογεννητριών από αυτοπαραγωγούς σε εγκαταστάσεις τους που συνδέονται στο δίκτυο”

  να τροποποιηθεί ως εξής:

  «Είναι δυνατή η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών και σταθμών μικρών ανεμογεννητριών από αυτοπαραγωγούς σε κατοικίες, κτίρια και γενικώς εγκαταστάσεις που συνδέονται στο δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο».

 • Η θέσπιση του ενεργειακού συμψηφισμού (γνωστού και ως net metering) αποτελεί θετική εξέλιξη για τις ΑΠΕ. Θα επιτρέψει την ομαλή και βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου απαγκίστρωνοντας τον από τα ελλείματα του ΛΑΓΗΕ.

  Στη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτειών των ΗΠΑ, αλλά και στις περισσότερες χώρες που έχει θεσπισθεί ο ενεργειακός συμψηφισμός, η εφαρμογή του γίνεται σε ετήσια βάση και όχι εντός του κύκλου καταμέτρησης της κατανάλωσης.

  Η εφαρμογή του συμψηφισμού εντός του κύκλου καταμέτρησης και όχι σε ετήσια βάση θα δράσει ανασταλτικά, για τους εξής λόγους:

  α) λειτουργεί αποτρεπτικά για εγκαταστάσεις σε στέγες

  Για να παραμείνει συμφέρουσα η εγκατάσταση, κάθε αυτοπαραγωγός θα προσπαθεί να κρατήσει την περίσσεια στο ελάχιστο. Αυτό επιτυγχάνεται με συστήματα μεγάλης κλίσης που επιτυγχάνουν πιο ομοιόμορφη κατανομή της παραγωγής κατά τη διάρκεια του έτους. Τα συστήματα αυτά δεν μπορούν να εγκατασταθούν σε στέγες δεδομένου ότι αυτές έχουν συνήθως ήπια κλίση και πολλές φορές όχι ιδανικό προσανατολισμό.

  Πάραυτα, αν δεν υπάρχει χώρος στο έδαφος και η εγκατάσταση μπορεί να γίνει μόνο σε στέγη, για να κρατηθεί η περίσσεια στο ελάχιστο, θα πρέπει το σύστημα να διαστασιολογηθεί έτσι ώστε η μέγιστη θερινή κατανάλωση να συμπίπτει με τη θερινή παραγωγή. Ένα τέτοιο σύστημα έχει χαμηλή παραγωγή το χειμώνα, με αποτέλεσμα ο συμψηφισμός να είναι χρεωστικός κατά τη χειμερινή περίοδο. Το γεγονός ότι τελικά καλύπτεται μόνο ένα μέρος της συνολικής ετήσιας κατανάλωσης, περιορίζει σημαντικά το όφελος των μικρών αυτοπαραγωγών σε βαθμό που να λειτουργεί αποτρεπτικά για την επένδυση.

  Ειδικά για τις επίπεδες στέγες, η μεγαλύτερη κλίση, επιβάλλει τη πρόβλεψη μεγαλύτερου διάστιχου μεταξύ των σειρών των φωτοβολταϊκών για την αποφυγή σκιάσεων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της δυνατότητας εγκατάστασης ισχύος φωτοβολταϊκών ανά τετραγωνικό μέτρο και άρα τη μη βέλτιστη εκμετάλλευση του χώρου.

  (β) δημιουργεί αμφιβολίες στον τελικό καταναλωτή για τη μελλοντική απόδοση της επένδυσης

  Στους μικρούς καταναλωτές, ο κύκλος καταμέτρησης είναι ανά τέσσερις μήνες. Αν ένα σύστημα διαστασιολογηθεί ώστε να αποδίδει τη μέγιστη οικονομική απόδοση με βάση τετράμηνο κύκλο καταμέτρησης, μια ενδεχόμενη αλλαγή του κύκλου καταμέτρησης από τέσσερις μήνες σε ένα μήνα, θα οδηγήσει στην παραγωγή μεγάλης περίσσειας, αλλάζοντας δραματικά την απόδοσή του. Άλλωστε είναι δεδομένη η πρόθεση της ΔΕΗ να προχωρήσει στην εγκατάσταση έξυπνων μετρητών που θα επιτρέψουν τη μηνιαία τιμολόγηση για λόγους περιορισμού του κόστους των επισφαλειών.

  (γ) το τελικό όφελος δεν επικοινωνείται εύκολα στον τελικό καταναλωτή.

  Ο τρόπος λειτουργίας του προτεινόμενου μοντέλου με συμψηφισμό εντός του κύκλου καταμέτρησης επικοινωνείται εύκολα, αλλά το τελικό οικονομικό όφελος δεν προκύπτει απλά, ώστε να μπορεί να γίνει άμεσα και γρήγορα κατανοητό από τον τελικό χρήστη. Πολλοί καταναλωτές θα έχουν αμφιβολίες, με αποτέλεσμα να μη προχωρούν στην πραγματοποίηση της επένδυσης.

  (δ) περιορίζεται η αποτελεσματικότητα του μέτρου

  Ο περίπλοκος τρόπος του υπολογισμού του οφέλους που προκύπτει από μια εγκατάσταση, θα επιτρέψει σε πολλούς εγκαταστάτες να προωθούν στους πελάτες τους μεγαλύτερα συστήματα, που θα παρουσιάζουν μεγάλη περίσσεια και δεν θα είναι οικονομικά αποδοτικά. Μετά από ένα εύλογο χρονικό διάστημα, θα δημιουργηθεί η εντύπωση στην αγορά ότι η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε καθεστώς αυτοπαραγωγού δεν είναι συμφέρουσα επιλογή.

  Αντιθέτως με την εφαρμογή του συμψηφισμού σε ετήσια βάση:

  (α) καθίσταται συμφέρουσα η εγκατάσταση σε στέγες.
  (γ) είναι εφικτή η κάλυψη της συνολικής ετήσιας κατανάλωσης
  (δ) το όφελος είναι συγκεκριμένο και εύκολα κατανοητό από τον τελικό καταναλωτή

  Δεδομένου ότι:

  (α) οι μεγάλοι καταναλωτές είναι επιχειρήσεις που έχουν πρόσβαση στη γνωστική επάρκεια που επιτρέπει την ακριβή εκτίμηση της οικονομικής απόδοσης της επένδυσης,
  (β) οι επιχειρήσεις αυτές συνήθως έχουν φορτία βάσης τα οποία επιτρέπουν τον πιο εύκολο υπολογισμό της απόδοσης της επένδυσης

  Προτείνεται μετά το εδάφιο:

  “Η παραγόμενη ενέργεια από το σταθμό συμψηφίζεται σε κάθε κύκλο καταμέτρησης με την καταναλισκόμενη ενέργεια στις εγκαταστάσεις του αυτοπαραγωγού που τροφοδοτεί ο σταθμός”

  να προστεθεί το εδάφιο:

  “Ειδικά για τους σταθμούς που εγκαθίστανται από φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες, φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου που τροφοφοδοτούν εγκαταστάσεις με ενεργή σύνδεση παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ισχύος ως 130 kVA, ο συμψηφισμός της παραγόμενης ενέργειας με την καταναλισκόμενη, συμψηφίζεται σε ετήσια βάση, πιστώνοντας το πλεόνασμα της ενέργειας που προκύπτει από κάθε κύκλο καταμέτρησης στον επόμενο.”

 • Καταρχήν πολύ θετική η κατεύθυνση της θέσπισης του ενεργειακού συμψηφισμού.

  Για την ευρεία όμως αποδοχή από τους καταναλωτές (ιδιαίτερα από τους μικρούς οικιακούς) θα πρέπει το σχετικό εδάφιο που αφορά στον χρονικό κύκλο καταμέτρησης να προσαρμοστεί με βάση την ετήσια κατανάλωση και όχι κάτι λιγότερο.

  Επίσης σε αντικατάσταση της επιδοτούμενης κιλοβατώρας και τουλάχιστον για την αρχή του προγράμματος, να συνδεθεί με κοινοτικούς πόρους ή
  άλλα χρηματοδοτικά μέσα.

  ΖΗΤΑΜΕ ΔΗΛΑΔΗ

  1. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ 12-ΜΗΝΗΣ ΒΑΣΗΣ.
  2. ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΡΧΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

  Ο τρόπος και οι διαδικασίες μπορούν από κοινού να αναζητηθούν.

 • Ο ενεργειακός συμψηφισμός ανά κύκλο καταμέτρησης αφενός εξυπηρετεί τις μεγάλες καταναλώσεις και αφετέρου δημιουργεί τον πιθανό κίνδυνο, οι καταναλωτές να κατασπαταλούν την περίσσια ενέργειας – προκειμένου να την δωρίσουν στο δίκτυο.

  Αν υπάρχει η θέληση από την μεριά του ΥΠΕΚΑ να βοηθήσει τα χαμηλά κοινωνικά στρώματα και τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, τότε είναι επιτακτική ανάγκη ο ενεργειακός συμψηφισμός να γίνεται ανά έτος ή 12 μήνες.

 • Αγαπητοί Κύριοι

  Η συνεχιζόμενη αύξηση του ελλείμματος του ΛΑΓΗΕ και οι εγγενείς αδυναμίες της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας, οδήγησαν πρόσφατα στη λήψη μιας σειράς μέτρων, που είχαν ως αποτέλεσμα να βυθιστεί στην ύφεση ένας παραγωγικός κλάδος της εγχώριας οικονομίας.

  Στον κλάδο των φωτοβολταϊκών, χάνονται καθημερινά πολύτιμες θέσεις εργασίας, αυξάνοντας με αυτό τον τρόπο περαιτέρω τους δείκτες ανεργίας. Μια κατάσταση που επιδεινώνεται διαρκώς λόγω της δυσπιστίας του κοινού, που εύλογα δημιουργείται από τις συνεχείς και απροειδοποίητες αλλαγές στο θεσμικό και οικονομικό πλαίσιο που διέπει την αγορά.

  Πιστεύω, ότι η θεσμοθέτηση του ενεργειακού συμψηφισμού (γνωστού και ως net metering), σε συνδυασμό με τη μερική επιδότηση της εγκατάστασης των φωτοβολταϊκών με πόρους από το ΕΣΠΑ, αποτελεί τη λύση για βιώσιμη ανάπτυξη στο χώρο των ΑΠΕ και ειδικότερα στα φωτοβολταϊκά.

  Ο ενεργειακός συμψηφισμός εφαρμόζεται ήδη με επιτυχία στη Δανία, στο Βέλγιο και στην Ιταλία. Πρόσφατα προτάθηκε στην Ισπανία και τη Γαλλία, ενώ η πιλοτική εφαρμογή του είναι ήδη γεγονός στην Κύπρο.

  Μια σύγκριση του σημερινού κόστους των φωτοβολταϊκών, με το κόστος προμήθειας ρεύματος στη χώρα μας, αποκαλύπτει ότι ο ενεργειακός συμψηφισμός είναι οικονομικά βιώσιμος για ένα σημαντικό αριθμό καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας. Ειδικά στις μεσαίες επιχειρήσεις, στους αγρότες και στα νοικοκυριά με μεγάλη κατανάλωση ρεύματος, το μέτρο είναι άμεσα εφαρμόσιμο.

  Στις μικρότερες καταναλώσεις, που αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος, ο ενεργειακός συμψηφισμός μπορεί να καταστεί οικονομικά ελκυστικός με τη μερική επιχορήγηση του κόστους προμήθειας και εγκατάστασης, που μπορεί να προέλθει αρχικά από πόρους του ΕΣΠΑ ή άλλα χρηματοοικονομικά εργαλεία.

  Η εφαρμογή του ενεργειακού συμψηφισμού, μπορεί να τροφοδοτήσει την ομαλή και βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου των φωτοβολταϊκών, μειώνοντας τα καθημερινά κόστη των νοικοκυριών, αλλά και τα λειτουγικά κόστη των επιχειρήσεων που έχουν ανάγκη να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Αποτελεί ένα ιδανικό αντίμετρο στο έλλειμμα του ανταγωνισμού που παρουσιάζει η λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ταυτόχρονα συνεισφέρει στην επίτευξη του εθνικού στόχου διείσδυσης των ΑΠΕ, χωρίς την επιβάρυνση του ελλείμματος του ΛΑΓΗΕ.

  ΖΗΤΑΩ

  1. την άμεση δημιουργία πλαισίου για την εφαρμογή του ενεργειακού συμψηφισμού χωρίς όριο ισχύος ή άλλους περιοριστικούς όρους,

  2. την άμεση εξέταση της δυνατότητας επιχορήγησης του κόστους εγκατάστασης από κοινοτικούς πόρους ή/και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία,

  Μετά την έναρξη της εφαρμογής του ενεργειακού συμψηφισμού, να συνεχισθεί η εφαρμογή των προγραμματισμένων μειώσεων της τιμής πώλησης, ώστε να εμπεδωθεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας στην Πολιτεία.

  Στόχος είναι η προστασία του καταναλωτή και η δημιουργία θέσεων εργασίας, χωρίς καμία επιβάρυνση του δημοσίου συμφέροντος και συγκεκριμένα του Ειδικού Λογαριασμού του ΛΑΓΗΕ.

  Ευχαριστώ θερμά,

 • 17 Απριλίου 2013, 16:13 | Μαριλένα Ιωσηφίδου

  Η ιδέα του ενεργειακού συμψηφισμού έχει καθυστερήσει δραματικά να έρθει στην Ελλάδα – ΜΠΡΑΒΟ λοιπόν στο ΥΠΕΚΑ που ανοίγει το συγκεκριμένο θέμα θεσμικά.

  Κύκλος καταμέτρησης θεωρείται 30 ή 120 ημερών, άρα μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα θα συμψηφίζεται η ενέργεια που καταναλώνεται με την ενέργεια που παράγεται.

  Ο ενεργειακός συμψηφισμός σε κάθε κύκλο καταμέτρησης είναι ΜΕΓΑΛΟ ΣΦΑΛΜΑ και καταστρέφει ότι καλό προσπαθεί να δημιουργήσει η θέσπιση του ενεργειακού συμψηφισμού.

  Με λίγα λόγια ο καταναλωτής καλείται την χειμερινή περίοδο να ΠΛΗΡΩΝΕΙ το έλλειμμα ενέργειας του, ενώ την θερινή περίοδο θα παρέχει ΔΩΡΕΑΝ την περίσσια ενέργεια του συστήματος.

  Αυτός ο κανόνας βοηθά ΜΟΝΟ τις μεγάλες καταναλώσεις, οι οποίες θα κάνουν τον υπολογισμό του συστήματος έτσι ώστε να μην ΔΩΡΙΖΟΥΝ ενέργεια και ταυτόχρονα η επένδυση τους να είναι οικονομικά βιώσιμη.

  ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΨΗΦΗΣΜΟΣ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ (12 μήνες).

  Τέλος δεν μπορώ να καταλάβω τον λόγο όπου η περίσσια χαρίζεται και δεν πληρώνεται π.χ. 90% της Οριακής Τιμής Συστήματος (ΟΤΣ).

  Παρακαλώ ΜΗΝ καταστρέφετε κάτι πριν καν το δημιουργήσετε.

 • 17 Απριλίου 2013, 14:57 | Νίκος Κόμης

  «Η παραγόμενη ενέργεια από το σταθμό συμψηφίζεται σε κάθε κύκλο καταμέτρησης με την καταναλισκόμενη ενέργεια στις εγκαταστάσεις του αυτοπαραγωγού που τροφοδοτεί ο σταθμός.»
  Το συγκεκριμένο εδάφιο οδηγεί σε μη βιώσιμα οικονομικά ενεργειακά συστήματα για τους αυτοπαραγωγούς. Η επένδυση θα εξαρτάται άμεσα από την χρονική περίοδο του κύκλου καταμέτρησης που θα εφαρμόζει ο πάροχος,(π.χ. 4μηνία για Χ.Τ.) και δεν θα μπορεί να προσαρμόζεται στις ενεργειακές ανάγκες των αυτοπαραγωγών. Έτσι οι επενδυτές θα αναγκάζονται να τοποθετούν μεγαλύτερο σύστημα από ότι χρειάζεται για να καλυφθούν οι ανάγκες τους, με αποτέλεσμα την έγχυση μεγάλης περίσσειας στο δίκτυο για την οποία δεν θα αποζημιώνονται. Η επένδυση θα κρίνεται ασύμφωρη.
  Ο λογιστικός συμψηφισμός (net metering) θα πρέπει να υπολογίζεται σε ετήσιο κύκλο, για τα συστήματα που συνδέονται στην Χ.Τ. (με εξαίρεση τα συστήματα που συνδέονται στην Μ.Τ), έτσι ώστε η επένδυση του αυτοπαραγωγού να προσαρμόζεται στις πραγματικές ετήσιες καταναλώσεις του.