Άρθρο 16: Ρύθμιση Θεμάτων Ναξίας Σμύριδας

1. Επιτρέπεται η πώληση από τα εκάστοτε αποθέματα εξορυγμένης σμύριδας, που βρίσκονται στις αποθήκες του Δημοσίου στη νήσο Νάξο, σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
Οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές θα πρέπει να υποβάλλουν είτε στην Επιθεώρηση Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος είτε στο Γραφείο Σμυριδωρυχείων Νάξου τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α. Αίτηση στην οποία θα αναφέρεται η αιτούμενη προς αγορά ποσότητα σμύριδας και ο σκοπός και η χρήση αυτής, η οποία θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη είτε από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, είτε από το νόμιμο εκπρόσωπο, σε περίπτωση νομικού προσώπου.
β. Διπλότυπο είσπραξης από δημόσιο ταμείο, υπέρ ΚΑΕ 2419, του ποσού που αντιστοιχεί στην προς αγορά ποσότητα σμύριδας το οποίο ορίζεται σε τριάντα (30) ευρώ ανά τόνο για την Α’ ποιότητα και σε είκοσι πέντε (25) ευρώ ανά τόνο για τη Β’ Ποιότητα και το οποίο δύναται να αναπροσαρμόζεται με Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών εκδίδεται από την Επιθεώρηση Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος απόφαση έγκρισης διάθεσης της αιτούμενης ποσότητας σμύριδας και αποστέλλεται σήμα προς το Γραφείο Σμυριδωρυχείων Νάξου για παράδοση αυτής.
Η απόφαση έγκρισης διάθεσης του προηγούμενου εδαφίου κοινοποιείται και στον ενδιαφερόμενο αγοραστή, ο οποίος θα πρέπει εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) μηνών, αρχόμενο από την επομένη της ημερομηνίας έκδοσης της απόφασης έγκρισης, να παραλάβει με ίδια μέσα από τις αποθήκες του Δημοσίου στη νήσο Νάξο ολόκληρη την αγορασθείσα ποσότητα, εφόσον αυτή δεν υπερβαίνει τους τρεις χιλιάδες (3.000) τόνους ή εντός έξι (6) μηνών εφόσον η ποσότητα υπερβαίνει τους τρεις χιλιάδες (3.000) τόνους σμύριδας.
Η μη ολοκλήρωση της παραλαβής του συνόλου της αγορασθείσας ποσότητας σμύριδας εντός των ανωτέρω χρονικών πλαισίων, έχει ως συνέπεια την υποχρέωση του αγοραστή σε πληρωμή ενοικίου και φυλάκτρων μέχρι την ολοκλήρωση της παραλαβής, με βάση τις τιμές που ορίζονται και ισχύουν κάθε φορά και καθορίζονται με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Οικονομικών.
Εφόσον η ποσότητα σμύριδας που βρίσκεται στις αποθήκες του Δημοσίου στη νήσο Νάξο, μειωθεί κάτω από 15.000 τόνους στην περίπτωση της σμύριδας Α’ ποιότητας ή κάτω από 30.000 τόνους στην περίπτωση της σμύριδας Β’ ποιότητας, τότε είναι δυνατή η αγορά σμύριδας μόνο μετά από πλειοδοτική δημοπρασία. Η τιμή προσφοράς των ενδιαφερομένων αγοραστών δε μπορεί να είναι μικρότερη από την τιμή που ορίζεται στο ως άνω σημείο β του παρόντος άρθρου.
2. Η μεταφορά της Ναξίας σμύριδας από τους χώρους συγκέντρωσης που ορίζονται από την αρμόδια Υπηρεσία προς τους προκαθορισμένους χώρους των αποθηκών του Δημοσίου στη Νήσο Νάξο, πραγματοποιείται από ιδιώτη, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, κατόπιν διενέργειας μειοδοτικού διαγωνισμού που προκηρύσσεται από την αρμόδια Υπηρεσία μετά από έγκριση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό ΚΑΕ 3323 (Φορεάς 31/120).
3. Από την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού καταργείται το Κεφάλαιο Ε – Πώλησις Σμύριδος (άρθρα 33-39) του Π.Δ. «Περί Κωδικοποιήσεως των κειμένων διατάξεων «περί Ναξίας Σμύριδος» (ΦΕΚ 408/Α/17.9.1935 αναδημ. ΦΕΚ 429/Α/28.9.1935) και κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται ή ρυθμίζει διαφορετικά θέματα, που ρυθμίζονται στο παρόν άρθρο.
4. Τα ποσά που προκύπτουν από πωλήσεις σμύριδας κάθε έτους και εγγράφονται στον ΚΑΕ 2419 θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη λειτουργία των σμυριδωρυχείων Νάξου και την κάλυψη μέρους ή όλου, των υποχρεώσεων του Δημοσίου που απορρέουν από αυτή (σμυριδεργατικό δικαίωμα, ασφάλιση σμυριδωρύχων, κλπ.) για το επόμενο έτος.