Άρθρο 06: Όροι και προϋποθέσεις για εγκατάσταση μικρών Ανεμογεννητριών

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 10, η εγκατάσταση μικρών ανεμογεννητριών που συνδέονται στο δίκτυο γίνεται αποκλειστικά στο πλαίσιο Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης μικρών Ανεμογεννητριών που καταρτίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η οποία εκδίδεται έως 30/6/2014. Το Πρόγραμμα αφορά εγκατάσταση μικρών ανεμογεννητριών για σταθμούς συνολικής ισχύος μέχρι 50 kW σε γήπεδα, οικόπεδα και κτιριακές εγκαταστάσεις, που εγχέουν ενέργεια στο δίκτυο διανομής.
2. Το πρόγραμμα καταρτίζεται στη βάση μελέτης, στην οποία αποτυπώνονται τα μακροοικονομικά οφέλη και η επίπτωση στο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, η βέλτιστη εκμετάλλευση του τοπικού αιολικού δυναμικού, η δυνατότητα απορρόφησης των τοπικών δικτύων, η ασφαλής λειτουργία των δικτύων καθώς και θέματα ασφαλούς λειτουργίας των ανεμογεννητριών.
3. Για την απορρόφηση της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από αιολικό σταθμό μικρών ανεμογεννητριών μπορεί να προβλέπεται ο συμψηφισμός παραγόμενης και καταναλισκόμενης ενέργειας σε εγκαταστάσεις που βρίσκονται στον ίδιο χώρο στον οποίο αναπτύσσεται ο σταθμός. Με την ίδια απόφαση, καθορίζεται, κατά παρέκκλιση των λοιπών διατάξεων που αφορούν στην ανάπτυξη αιολικών σταθμών, η αδειοδοτική διαδικασία, στην οποία περιλαμβάνεται και o τρόπος της υποβολής των σχετικών αιτήσεων, η τιμολόγηση της παραγόμενης ενέργειας και η τυχόν διαφοροποίησή της σε σχέση με αυτή που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.3468/2006, λαμβάνοντας υπόψη κυρίως την ισχύ του σταθμού και τη γειτνίασή του με το δίκτυο, το περιεχόμενο των συμβάσεων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του ως άνω Ειδικού Προγράμματος.
4. Ο αρμόδιος Διαχειριστής απορρίπτει αιτήματα για χορήγηση προσφοράς σύνδεσης, εάν διαπιστώσει ότι καταστρατηγούνται οι διατάξεις για την εξαίρεση από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής ή την υπαγωγή σε διαδικασία Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή την αντιστοίχιση σε κατηγορία τιμολόγησης της παραγόμενης ενέργειας.
5. Δεν ικανοποιούνται περισσότερα από δύο (2) αιτήματα για προσφορά σύνδεσης ανά φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ανά φορείς στη μετοχική ή εταιρική σύνθεση των οποίων συμμετέχει το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο με ποσοστό άνω του 50%. Επίσης δεν ικανοποιούνται αιτήματα για σταθμούς σε απομακρυσμένες από τα δίκτυα διανομής θέσεις, για τη σύνδεση των οποίων απαιτείται, σε ευθεία απόσταση, ανάπτυξη νέου δικτύου μέσης τάσης μήκους άνω των χιλίων μέτρων (1.000 m).
6. Η περίπτωση δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 3468/2006 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«δ) αιολικές εγκαταστάσεις με εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ μικρότερη ή ίση των πενήντα (50) kW»

 • Θα πρέπει να ξεκαθαρισθούν τα πιο κάτω σημεία:

  (α) τρόπος καθορισμού της ισχύος με ποιο τρόπο καθορίζεται η ισχύς

  Δεδομένου ότι αυτή διαφοροποιείται ανάλογα με την ταχύτητα ανέμου,
  Οι περισσότεροι κατασκευαστές θέτουν αυθαίρετα την ονομαστική ισχύ για το προϊόν τους. Το τεχνικό φυλλάδιο δεν θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, αλλά θα πρέπει να προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή με την οποία η ισχύς εξόδου δεν ξεπερνά ένα συγκεκριμένο όριο.

  (β) πιστοποίηση των ανεμογεννητριών προς εγκατάσταση
  Δεν μπορεί να ζητούνται πιστοποιητικά ανάλογα με αυτά των μεγάλων ανεμογεννητριών δεδομένου ότι καμία μικρή ανεμογεννήτρια δεν διαθέτει τέτοιο πιστοιποιητικό.

  (γ) Εγκατάσταση ανεμογεννητριών επί κτιρίων και εντός του αστικού ιστού.

  Δεν πρέπει να επιτραπεί. Οι μικρές ανεμογεννήτριες είναι υψηλόστροφές παράγουν κραδασμούς, δημιουργούν οπτική όχληση, κάνουν θόρυβο και έχουν κινούμενα μέρη τα οποία αργά ή γρήγορα φθείρονται και παρουσιάζουν βλάβές, αν δεν γίνει η προβλεπόμενη συντήρηση. Μια αποκόλληση ενός πτερυγίου από μια ανεμογεννήτρια στη στέγη ενός κτιρίου στο κέντρο μιας πόλης μπορεί να προκαλέσει όχι μόνο βλάβες αλλά και απώλεια ανθρώπινης ζωής.

  Αφετερου δε, η τύρβη που προκαλείται από το τραχύ ανάγλυφο ενός αστικού περιβάλλοντος δεν επιτρέπει την ομαλή και αποδοτική τους λειτουργία.

  (δ) Όροι εγκατάστασης

  Θα πρέπει να καθορισθούν συγκεκριμένοι όροι εγκατάστασης ειδικά για τις μικρές ανεμογεννήτριες, ώστε να υπάρχουν και σαφείς οδηγίες στις κατά τόπους Πολεδομίες.

  (ε) Χρόνος έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης

  Θα πρέπει να επισπευθεί ο χρόνος έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης. Από το 2010 και μετά, όλη η αγορά είναι εγκλωβισμένη σε μια κατάσταση που δεν προχωρά με αποτέλεσμα την οικονομική και ψυχολογική εξάντληση όλων.

  (στ) Αυτοπαραγωγή

  Επισημαίνεται ότι η βιωσιμότητα μικρών ανεμογεννητριών απαιτεί Στην πραγματικότητα Η αυτοπαραγωγή είναι ιδιαίτερα

 • 19 Απριλίου 2013, 13:19 | C – ENERGY ΕΠΕ

  Πότε θα γίνει η μελέτη του άρθρου 2?
  Επίσης, πότε θα βγει η Υπουργική Απόφαση του Προγράμματος, η οποία όπως αναφέρεται στην παρ. 3, θα αλλάζει τους όρους αδειοδότησης και τις τιμές (FIT). Οι όροι αδειοδότησης και τιμολόγησης πρέπει να είναι σαφείς. Οι επενδυτές θα μπουν πάλι σε έξοδα, θα υποβάλλουν αιτήσεις για άδειες, και δεν θα αξιολογηθούν.
  Τι θα γίνει με τις υφιστάμενες αιτήσεις που δεν έχουν αξιολογηθεί μέχρι σήμερα από τον Διαχειριστή?

 • 19 Απριλίου 2013, 12:11 | SOLAR CELLS HELLAS AE

  Άρθρο 6

  Παρ 2.
  Θα πρέπει να γίνονται αποδεκτά έως και 4 αιτήματα για προσφορά σύνδεσης ανά φυσικό η νομικό πρόσωπο.

 • 19 Απριλίου 2013, 10:46 | Νικολοπουλος Γ.

  ΜΙΚΡΕΣ Α/Γ ΣΕ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ ;
  Πουθενά δεν αναφέρεται κάτι σχετικά με αυτές ! Θα περιληφθούν στην έν λόγω απόφαση η θα παραπέμπονται στις καλενδες ?

 • 19 Απριλίου 2013, 04:49 | Κωστας Φ.

  Καταρχήν ανεμογεννήτρια μεγαλύτερη των 20kW δεν θα πρέπει να θεωρείτε «μικρή» και να ανταμείβεται με το ίδιο τίμημα που ανταμείβεται η εγκατάσταση των 5kW!
  Επίσης, για να ΜΗΝ επαναληφθεί το φαινόμενο των φωτοβολταϊκών, η αποζημίωση της kWh επιβάλετε να μειωθεί τουλάχιστον κατά 0,5€/kWh, στα 2€/kWh. Οι μικρές ανεμογεννήτριες δεν είναι τόσο ακριβές όσο «διαφημίζονται»!
  Τέλος, θα πρότεινα για ανεμογεννήτριες έως και 5kW με ύψος πυλώνα έως 18 μέτρα να χρειάζονται μόνο μία έγκριση από την ΔΕΗ, όμοια με αυτή των οικιακών φωτοβολταϊκών, και απαλλαγή από οποιαδήποτε άλλη άδεια.

 • 17 Απριλίου 2013, 23:40 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΜΠΡΑΒΟ ΣΑΣ ΑΞΙΖΕΙ ΓΙΑΤΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΞΑΝΑ-ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΑΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΘΕΣΑΤΕ ΚΑΙ ΣΑΦΕΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ.
  ΕΛΠΙΖΩ ΟΤΙ Η ΘΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΛΑΜΠΡΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΑΓΩΝΑ ΣΑΣ ΣΥΝΤΟΜΑ ΝΑ ΣΑΣ ΤΟ ΑΝΤΑΠΟΔΩΣΕΙ.