Άρθρο 23: Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.
Η ισχύς των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 1 και 1 του άρθρου 22 αρχίζει από την 1η Μαïου του 2014.