Άρθρο 17: Ρυθμίσεις οικονομικών θεμάτων ΟΤΑ και ΕΡΤ ΑΕ.

1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011 προστίθεται περίπτωση δ) ως εξής:
«δ) Κατ’ αναλογίαν των ως άνω για την είσπραξη του ανταποδοτικού τέλους της ΕΡΤ ΑΕ, βάσει του άρθρου 14 του ν. 1730/1987, όπως αυτό ισχύει σήμερα (ν. 2644/1998 και ν. 3419/2005), όπου αναφέρεται η ΔΕΗ νοούνται οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας.
Το ποσό που εισπράττεται κατά τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο αποδίδεται ανά μήνα, όπως ορίζεται στην Υπουργική Απόφαση Υ.Α.Π.Ε/ Φ12303/οικ.16935 (Β΄ 2317), αφενός στον Λειτουργό Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ (ΛΑΓΗΕ ΑΕ) κατά ποσοστό που επανακαθορίζεται ετησίως, και αφετέρου στην ΕΡΤ ΑΕ.».
2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 14 του ν. 1730/1987 (Α΄ 145) αναριθμείται σε παράγραφο 3 και προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Από την καταβολή του παραπάνω ανταποδοτικού τέλους απαλλάσσονται επίσης: α) οι κάτοχοι μετρητών, των οποίων η μέση μηνιαία κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για μία περίοδο καταμέτρησης δεν υπερβαίνει τις 20 ΚWh. β) Οι πάσης φύσεως Ναοί και χώροι λατρείας ανεξαρτήτως θρησκείας και δόγματος στα πλαίσια πάντα του άρθρου13 παρ. 2 του Συντάγματος, καθώς επίσης και χώροι ταφής και ηλεκτροδοτούμενοι τάφοι.»
3. Από το Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων χρηματοδοτείται το σύνολο του επιλέξιμου προϋπολογισμού των έργων με δικαιούχους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Αʼ βαθμού που εντάσσονται ή έχουν ήδη ενταχθεί και υλοποιούνται, στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Ε.Σ.Π.Α. στο πλαίσιο των δράσεων του ΥΠΕΚΑ «Πρόγραμμα Εξοικονομώ» και πρόσκληση 1.13 της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

  • Άρθρο 17
    Ρυθμίσεις οικονομικών θεμάτων ΟΤΑ και ΕΡΤ ΑΕ.

    Η παράγραφος 2 να τροποποιηθεί ως εξής:

    «2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 14 του ν. 1730/1987 (Α΄ 145) αναριθμείται σε παράγραφο 3 και προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
    «4. Από την καταβολή του παραπάνω ανταποδοτικού τέλους απαλλάσσονται επίσης: α) οι κάτοχοι μετρητών, των οποίων η μέση μηνιαία κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για μία περίοδο καταμέτρησης δεν υπερβαίνει τις 20 kWh. β) Οι πάσης φύσεως Ναοί και χώροι λατρείας ανεξαρτήτως θρησκείας και δόγματος στα πλαίσια πάντα του άρθρου13 παρ. 2 του Συντάγματος, χώροι ταφής και ηλεκτροδοτούμενοι τάφοι, καθώς επίσης και εγκαταστάσεις σταθμών ΑΠΕ».».