Άρθρο 05: Μεταφορά θέσης εγκατάστασης

1. Σε περιπτώσεις όπου, μετά την χορήγηση της άδειας παραγωγής ή της Προσφοράς Σύνδεσης για σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ των άρθρων 3 και 4 του ν. 3468/2006 αντίστοιχα, μεταβάλλεται το νομικό ή κανονιστικό πλαίσιο χωροθέτησης με αποτέλεσμα, εξαιτίας αυτής της μεταβολής, να μην είναι δυνατή η εγκατάσταση του σταθμού στη θέση που είχε αρχικά προβλεφθεί, είναι δυνατή η άπαξ μεταβολή του τόπου εγκατάστασης, μετά από αίτημα του ενδιαφερόμενου για τροποποίηση της άδειας παραγωγής ή της Προσφοράς Σύνδεσης αντίστοιχα.
2. Η νέα θέση εγκατάστασης πρέπει να είναι εντός ζώνης πέντε (5) χιλιομέτρων από τα όρια της περιοχής στην οποία βρισκόταν η αρχική θέση εγκατάστασης και στην οποία, δεν είναι δυνατή πλέον η εγκατάσταση του σταθμού για τους λόγους που αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο 1.
3. Με την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του ν. 3468/2006 καθορίζονται τα ειδικότερα κριτήρια και οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος. Τα ανωτέρω κριτήρια εφαρμόζονται από τον αρμόδιο Διαχειριστή και για τους σταθμούς του άρθρου 4 του ν. 3468/2006.
4. Στις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου συνεχίζεται ακωλύτως η διαδικασία υλοποίησης της επένδυσης κατόπιν τροποποίησης κατά προτεραιότητα των σχετικών αδειών και εγκρίσεων καθώς και της Προσφοράς Σύνδεσης και ανάλογης τροποποίησης των Συμβάσεων Σύνδεσης και Πώλησης.

 • Η ουσιαστική απαγόρευση της μεταβολής της θέσης εγκατάστασης για άλλους λόγους πέραν της αλλαγής του πλαισίου χωροθέτησης, δημιουργεί πολλά παράπλευρα προβλήματα. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι αφαιρεί τη δυνατότητα τροποποιήσεων με σκοπό τη βελτιστοποίηση του σχεδιασμού, την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, την αντιμετώπιση προβλημάτων που εμφανίζονται κατά την φάση των μελετών εφαρμογής ή της κατασκευής . Τέλος αφαιρεί τη δυνατότητα για εύλογη συζήτηση και διαπραγμάτευση με την τοπική κοινωνία προκειμένου να διασφαλιστούν αμοιβαία ικανοποιητικές συνθήκες καλής γειτονίας.

 • 19 Απριλίου 2013, 13:16 | Μιχάλης Μητρόπουλος

  ο νόμος να έχει και αναδρομική ισχύ. Να εφαρμόζεται και σε άδειες που εκδόθηκαν πρίν την εφαρμογή του νόμου αυτού.

 • 19 Απριλίου 2013, 13:01 | Χρυσοβαλάντης

  Κύριε Υπουργέ,

  Στο πλαίσιο των αρχών της χρηστής Διοίκησης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του πολίτη στους Νόμους που ψηφίζονται από την Ελληνική Βουλή σας επισημαίνω ότι το παρόν Άρθρο θα πρέπει να αποσυρθεί από το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο καθώς κρίνεται άκρως φωτογραφικό.
  Το ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχει ήδη ψηφιστεί και βρίσκεται σε ισχύ από τα τέλη του 2008 (ΦΕΚ Β΄2464 /03.12.2008), οπότε δεν αναμένονται αλλαγές στο νομικό ή κανονιστικό πλαίσιο χωροθέτησης.
  Εάν κάποιοι θεωρούσαν ότι μπορούν να χωροθετούν σταθμούς ΑΠΕ σε περιοχές Natura ή πάνω σε κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους αυτό δε θεωρείται πρόβλημα που επιβάλλεται να λυθεί με νομοθετική ρύθμιση.

  Σας Ευχαριστώ.

 • 19 Απριλίου 2013, 13:58 | ΚΕΔΡΟΣ Α.Ε.

  Αρθ. 5

  Υπάρχουν περιπτώσεις που έχουν εξοφληθεί οι όροι σύνδεσης του φωτοβολταϊκού σταθμού και έχει υπογραφεί η σύμβαση μεταξύ ΔΕΗ και παραγωγού. Η ΔΕΗ έχει ολοκληρώσει τις εργασίες της, ως προς τους όρους σύνδεσης και έχει υπογραφεί σύμβαση προμήθειας με τον ανάδοχο του έργου για τον εξοπλισμού του φωτοβολταϊκού σταθμού.
  Θεωρείται λογικό, ο σταθμός να μην υποχρεούται σε μεταγκατάσταση , σε περίπτωση μεταβολής του κανονιστικού πλαισίου χωροθέτησης.
  Εισηγούμεθα όπως, στις περιπτώσεις που συντρέχουν οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις, να εξαιρούνται αυτές από την υποχρέωση μετεγκατάστασης ή τουλάχιστον να εξαιρεθούν τα κάτω των 100 Kw φωτοβολταϊκά πάρκα καθώς αυτά δεν προκαλούν όποιες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

 • 19 Απριλίου 2013, 13:52 | ΟΜΙΛΟΣ ITA GROUP

  Για τη μεταφορά θέσης εγκατάστασης αιτήματος που οι ίδιοι οι μεταγενέστεροι της υποβολής του ΝΟΜΟΙ, επιβάλουν την ακύρωσή του μετά την έκδοση ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, προτείνεται η δυνατότητα μετατόπισης της θέσης εγκατάστασής του σε ακτίνα 10 χιλιομέτρων τουλάχιστον (έναντι 5 χιλ. που προτείνεται)

 • 19 Απριλίου 2013, 12:35 | RESOLUTIONS S.A.

  Άρθρο 5 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

  Παράγραφος 2

  Θεωρούμε και εμείς το όριο των 5χλμ για την μετεγκατάσταση εξαιρετικά περιοριστικό, ειδικά για τα μεγάλα σε οικοπεδική έκταση έργα, τα έργα που απαιτούν ικανοποιητικούς δρόμους πρόσβασης κλπ.
  Προτείνουμε κάποιο όριο ανάμεσα στα 10 και στα 15 χιλιόμετρα.

 • 19 Απριλίου 2013, 12:56 | Αργύρης Μπακογιάννης

  Αξιότιμε κύριε Υφυπουργέ,

  Θεωρείται λογικό και αναγκαίο να διευκρινιστεί ότι όταν η παρέλευση του χρονικού διαστήματος ισχύος της άδειας εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων των παρατάσεων οφείλεται στην ακύρωση πράξεων ή αποφάσεων της διοίκησης με δικαστική απόφαση λόγω παράλειψης της διοίκησης και όχι λόγω υπαιτιότητας του φορέα του σταθμού, η αποκατάσταση του χώρου εγκατάστασης στη μορφή που είχε πριν την έκδοση της άδειας εγκατάστασης, να αποτελεί υποχρέωση της Δημόσιας Διοίκησης.
  Ίσως στη περίπτωση αυτή η Διοίκηση να πρέπει να αποζημιώνει τον φορέα του σταθμού και για τα έξοδα στα οποία προέβη και για τις ζημιές που υπέστη λόγω των κακών αποφάσεων της Διοίκησης οι οποίες εν τέλει ακυρώθηκαν με δικαστικές αποφάσεις.

  Μετά τιμής
  Αργύρης Μπακογιάννης

 • 19 Απριλίου 2013, 12:19 | Χριστίνα

  Το άρθρο 5 είναι στο σύνολό του εκτός του σκεπτικού νοικοκυρέματος που υπηρετεί το νομοσχέδιο και πρέπει να αφαιρεθεί. Μια άδεια παραγωγής είναι μια άδεια σκοπιμότητας ενός έργου που σημαίνει ότι ο επενδυτής μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα πρέπει να ολοκληρώσει την διαδικασία για την ωρίμανση και αδειοδότηση του έργου. Δεν είναι δυνατόν ο επενδυτής μόνο με την άδεια παραγωγής ή την προσφορά σύνδεσης, δηλαδή κατά την Περιβαλλοντική Διαδικασία, να επικαλείται αδυναμία στο νομικό ή κανονιστικό πλαίσιο χωροθέτησης και στην συνέχεια να μετατοπίζει τον σταθμό παραγωγής. Με αυτό το σκεπτικό εάν συμβεί το ίδιο και στην νέα θέση θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα επανεγκατάστασης της μονάδας.
  Με δεδομένο την πληθώρα αιτημάτων αδειών παραγωγής που υπάρχουν στην ΡΑΕ και την έλλειψη προσωπικού στις διάφορες υπηρεσίες και την γραφειοκρατία, η συγκεκριμένη ρύθμιση ανοίγει άλλο ένα παράθυρο διαιώνισης αδειών παραγωγής.

 • 19 Απριλίου 2013, 12:35 | SOLAR CELLS HELLAS AE

  Άρθρο 5

  Παρ 2.
  Τα 5 χιλιόμετρα που προτείνεται σαν οριοθέτηση της ζώνης μετεγκατάστασης ουσιαστικά δεν επιφέρουν εύρεση λύσης στην πλειονότητα των περιπτώσεων και θα πρέπει να γίνουν 10 χιλιόμετρα για την επιτυχή εύρεση κατάλληλης περιοχής.

 • 19 Απριλίου 2013, 11:13 | ANASTASIOS

  Το παρόν άρθρο είναι απαράδεκτο και πρέπει να διαγραφεί ως έχει. Είναι ουσιαστικά η παραδοχή εκ μέρους του νομοθέτη ότι δεν υπάρχει κανένας κεντρικός σχεδιασμός και καμία σοβαρή δομή στην δημόσια διοίκηση που να αναλάβει το θέμα της χωροθέτησης.
  Δηλαδή, στην πραγματικότητα λέμε σε αυτό το άρθρο στους επενδυτές να δοκιμάσουν την τύχη τους και ότι γίνει. Γιατί μπορεί αύριο εκεί που είναι να γίνει το έργο να αλλάξει «το νομικό – κανονιστικό πλαίσιο» και να μπορεί έτσι να πάει έως 5χλμ μακριά. Αλήθεια, σε ποιο «νομικό – κανονιστικό πλαίσιο» αναφέρεστε από όλα? Των κανονισμών της Ε.Ε., των νόμων του ΥΠΕΚΑ, των αποφέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, της Αυτοδιοικητικής Περιφέρειας ή σε κάποιες περιπτώσεις σε παλαιές αποφάσεις Δασαρχών (π.χ. παλαιές αναδασώσεις που ποτέ δεν αναιρέθηκαν), Νομαρχών, Δημάρχων, ΣΧΟΑΠ κλπ…?

  Μάλλον κύριοι λυπάμαι αλλά δεν έχετε πραγματική γνώση της κατάστασης και σίγουρα ούτε των έργων ΑΠΕ. Αυτό είναι το αποτέλεσμα όταν άνθρωποι που δεν έχουν εργαστεί ποτέ στην πραγματική οικονομία και σε πραγματικά έργα βγάζουν νόμους και κανόνες χωρίς να έχουν καν αίσθηση του φυσικού αντικειμένου.
  Πιο συγκεκριμένα, κάποια παραδείγματα: εάν ένα βουνό έχει σωστές ταχύτητες ανέμου, δεν σημαίνει ότι υπάρχει η ίδια ποιότητα ανέμου και σε οποιαδήποτε άλλη (εάν υπάρχει άλλη) βουνοκορφή έως 5χλμ μακριά. Επίσης, αν κάποιος επενδυτής π.χ. για Φ/Β, βιομάζα ή άλλη ΑΠΕ, έχει ήδη περάσει από όλο τον Γολγοθά της γραφειοκρατίας και έχει εγκριθεί έως και η άδεια εγκατάστασης και άρα πλέον έχει προχωρήσει στην αγορά των απαραίτητων εκτάσεων γης, ουσιαστικά σε αυτό το άρθρο λέτε ότι δεν πειράζει, συνεχίζει όλη η διαδικασία και ας πάει μέχρι 5χλμ μακριά. Μάλλον είστε τουλάχιστον εκτός πραγματικότητας και δεν ξέρω για ποιο λόγο και ποιος εγκέφαλος το έβαλε αυτό.

  Γι αυτό και οι επενδυτές δεν θα κάνουν σοβαρές μελέτες και ούτε έχουν καμία ουσιαστική ισχύ οι άδειες παραγωγής και εγκατάστασης. Κανονικά για οποιαδήποτε μεταβολή του ίδιου αυτού του γηπέδου εγκατάστασης (πόσο μάλλον ολόκληρης μεταφοράς του) πρέπει να απαιτούνται τροποποιήσεις ή και επανεκδόσεις των αδειών Παραγωγής, ΑΕΠΟ και Εγκατάστασης και όχι να μεταφέρεται σε ζώνη εντός 5χλμ και να θεωρείτε ότι συνεχίζεται κανονικά η διαδικασία. Ο σκοπός είναι εκεί που σχεδιάζετε ένα έργο να υπάρχει το συντομότερο η απόφαση ΝΑΙ ή ΟΧΙ από την διοίκηση για την υλοποίησή του και όχι να διαιωνίζεται η κατάσταση με άδειες παραγωγής που στην πραγματικότητα δεν έπρεπε ποτέ να βγουν.

  Μια ερώτηση για προβληματισμό: για ένα έργο πόσες φορές μπορεί να γίνει αυτό? Φαντάζεστε τι μπορεί να γίνει και για τι έργα μιλάμε που μπορεί ο καθένας να βάλει όπου θέλει και να τα βάλει μετά όπου τον βολεύει καλύτερα και να παρακάμπτει τις διαδικασίες ελέγχου?

  Ή μήπως το βάζετε αυτό το άρθρο μήπως και σας προστατεύσει σε περιπτώσεις που κάποιος σας κάνει αγωγή όταν μια άδεια εγκατάστασης βγαίνει από το ΣτΕ άκυρη, οπότε αρχίζουν αγωγές από ιδιώτες για αποζημίωση και διαφυγόντα κέρδη λόγω κακής διοίκησης?

  Απαράδεκτο το άρθρο. Φτιάξτε επιτέλους τα χωροταξικά σαφή και ξεκάθαρα και μετά κάντε ανοιχτούς δημόσιους διαγωνισμούς στις δημόσιες εκτάσεις όπου η ίδια η κρατική διοίκηση θεωρεί πως είναι για το δημόσιο συμφέρον να μπουν ΑΠΕ και να ξεμπερδεύει το θέμα. Και όχι να πετάει το καυτό πεπόνι της χωροθέτησης ΑΠΕ το Υπουργείο στις Περιφέρειες, οι Περιφέρειες στους Δήμους, οι δήμοι στα δασαρχεία και όλοι μαζί επειδή δεν βγάζουν άκρη στους επενδυτές. Εξάλλου, ας μην ξεχνάμε ότι υποτίθεται πως είναι έργα Υποδομών Κοινής Ωφέλειας και για την προστασία του περιβάλλοντος, όχι για την καταστροφή του. Αν θέλουμε να είναι τέτοια πρέπει να υπάρχει σαφής χωροθέτησή τους και όχι ότι να ‘ναι όπου να ‘ναι.

 • Παράγραφος 1

  Επειδή κατά την διάρκεια της περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων, προκύπτουν προσκόμματα τα οποία δεν ήταν δυνατόν να γνωρίζει ο επενδυτής, κατά την διάρκεια υποβολής της αιτήσεως για την έκδοση της άδεια παραγωγής στην εν’ λόγο περιοχή, προτείνεται η Παράγραφος 1 να τροποποιηθεί ως ακολούθως:

  Σε περιπτώσεις όπου, μετά την χορήγηση της άδειας παραγωγής ή της Προσφοράς Σύνδεσης για σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ των άρθρων 3 και 4 του ν. 3468/2006 όπως ισχύει αντίστοιχα, μεταβάλλεται το νομικό ή κανονιστικό πλαίσιο χωροθέτησης ή δημιουργούνται ανυπέρβλητα προβλήματα κατά την διάρκεια της αδειοδοτικής διαδικασίας από δημόσιες υπηρεσίες (π.χ. δασαρχείο, εφορίες αρχαιοτήτων, ΓΕΕΘΑ κτλ), τοπικούς φορείς και αποφάσεις ΣτΕ με αποτέλεσμα, εξαιτίας αυτής της μεταβολής ή απόφασης, να μην είναι δυνατή η εγκατάσταση του σταθμού στη θέση που είχε αρχικά προβλεφθεί, είναι δυνατή η άπαξ μεταβολή του τόπου εγκατάστασης, μετά από αίτημα του ενδιαφερόμενου για τροποποίηση της άδειας παραγωγής ή της Προσφοράς Σύνδεσης αντίστοιχα.

  Παράγραφος 2

  Επιπλέον, θα πρέπει να αυξηθεί η ζώνη εντός της οποίας μπορεί να μεταφερθεί η θέση εγκατάστασης. Η απόσταση των δέκα χιλιομέτρων κρίνεται απαραίτητη αλλά και ικανή για την μεταφορά οποιουδήποτε έργου εκτός περιοχών αποκλεισμού. Για το λόγο αυτό προτείνεται η Παράγραφος 2 να τροποποιηθεί ως ακολούθως:

  Η νέα θέση εγκατάστασης πρέπει να είναι εντός ζώνης δέκα (10) χιλιομέτρων από τα όρια της περιοχής στην οποία βρισκόταν η αρχική θέση εγκατάστασης και στην οποία, δεν είναι δυνατή πλέον η εγκατάσταση του σταθμού για τους λόγους που αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο 1.

 • Άρθρο 5
  Μεταφορά θέσης εγκατάστασης

  Η παράγραφος 2 να τροποποιηθεί ως εξής:

  «2. Η νέα θέση εγκατάστασης πρέπει να είναι εντός ζώνης δέκα (10) χιλιομέτρων από τα όρια της περιοχής στην οποία βρισκόταν η αρχική θέση εγκατάστασης και στην οποία, δεν είναι δυνατή πλέον η εγκατάσταση του σταθμού για τους λόγους που αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο 1».

 • 18 Απριλίου 2013, 15:34 | Μιχάλης Μητρόπουλος

  ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 05

  H ίδια δυνατότητα μεταφοράς της θέσης εγκατάστασης σταθμού σε νέα θέση, υπό τους όρους όμως της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου 05, παρέχεται, μετά από αίτημα του ενδιαφερομένου και στην περίπτωση, κατά την οποία, μετά την εγκατάσταση του σταθμού στη θέση που είχε αρχικά προβλεφθεί και παραχωρηθεί από το Ελληνικό Δημόσιο, αναγκασθεί ο ενδιαφερόμενος να αποδώσει τη χρήση του ακινήτου, στο οποίο είναι εγκαταστημένος ο σταθμός, σε εκτέλεση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης αναφορικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς.