Άρθρο 21: Θέματα Προσωπικού

1. Στο άρθρο 125 παρ. 1 του ν. 4001/2011, μετά τις λέξεις: «…της εισφερόμενης Γενικής Διεύθυνσης Διανομής της ΔΕΗ ΑΕ.» προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Εξαιρείται το προσωπικό που υπηρετεί στη Διεύθυνση Πληροφορικής, το οποίο, εφ’ όσον το επιθυμεί, δύναται να μεταφερθεί στη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ έως την 30/06/2013, καθώς και το προσωπικό που είναι αποσπασμένο στον πρώην ΟΑΠ-ΔΕΗ, βάσει του άρθρου 34 παρ. 7 του ν. 2773/99 (Α’ 286), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 26 παρ. 3 του ν. 2919/01 (Α’ 128) και μεταφέρθηκε στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΤΑΥΤΕΚΩ βάσει του Ν. 3655/2008, το οποίο, εφόσον επιθυμεί τη διακοπή της απόσπασής του, δύναται να μεταφερθεί στη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ έως την 30/06/2013.».
2. Ειδικώς για το προσωπικό των ΔΕΗ ΑΕ, ΑΔΜΗΕ ΑΕ, ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ και ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ, το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων κατ’ έτος και κατά μήνα ημερών εκτός έδρας της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν. 2685/1999 (Α΄ 35) και το μηνιαίο όριο των χιλιομέτρων της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2Α του άρθρου 7 του ν. 2685/1999, επιτρέπεται να καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και πέραν των ορίων που τίθενται με τις παραπάνω διατάξεις, ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες και τις διαμορφούμενες κάθε φορά συνθήκες.
3. Η παρ. 4, του άρθρου 20 του ν. 3846/2010 (Α’ 66) τροποποιείται ως εξής:
«4. Με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας δύναται να αποσπώνται μισθωτοί της ΔΕΗ Α.Ε. και των θυγατρικών της, κατόπιν αιτήσεώς τους, στο ΤΑΥΤΕΚΩ (στο Τμήμα Προσωπικού και Διοικητικής Υποστήριξης ΔΕΗ της Διεύθυνσης Διοικητικού, στη Διεύθυνση Οικονομικού σε αντικείμενα που αφορούν στη ΔΕΗ Α.Ε και σης θυγατρικές της, καθώς και στα Τμήματα Εσόδων και Απονομής Εφάπαξ ΔΕΗ και Παροχών Πρόνοιας Ασφαλισμένων ΚΑΠ-ΔΕΗ της Διεύθυνσης Παροχών Πρόνοιας), στον Τομέα Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΕΤΕΑ. Προϋπόθεση σε κάθε περίπτωση είναι η σύμφωνη γνώμη των Διοικητικών Συμβουλίων της ΔΕΗ Α.Ε. και των θυγατρικών της και του Διοικητικού Συμβουλίου εκάστου Ασφαλιστικού Φορέα. Με όμοια απόφαση, υπάλληλοι της ΔΕΗ Α.Ε. αποσπασμένοι στον Τομέα Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ μπορεί να αποσπώνται στους Τομείς Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ και αντίστροφα, ύστερα από γνώμη των Διοικητικών Συμβουλίων των οικείων φορέων. Η απόσπαση υπαλλήλων της ΔΕΗ Α.Ε. από το ΙΚΑ ΕΤΑΜ στο ΤΑΥΤΕΚΩ δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 10% του αριθμού των αποσπασμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 3655/2008 (ΦΕΚ Α’ 58), υπαλλήλων της ΔΕΗ Α.Ε. στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Με Απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υγείας δύναται να αποσπώνται στον ΕΟΠΥΥ μισθωτοί της ΔΕΗ Α.Ε. και των θυγατρικών της, κατόπιν αιτήσεως τους, ύστερα από σύμφωνη γνώμη των Διοικητικών Συμβουλίων της ΔΕΗ και των θυγατρικών της και του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ. Οι μισθωτοί της ΔΕΗ Α.Ε και των θυγατρικών της που θα αποσπώνται στους Ασφαλιστικούς Φορείς θα μισθοδοτούνται βάσει των οριζομένων στο άρθρο 13 της από 31.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 256).
4. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν. 3468/2006 (Α 129) προστίθενται από την έναρξη ισχύος του δευτέρου κεφαλαίου του ν. 4024/2011 νέα εδάφια ως εξής:
«Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του ν. 4024/2011 εφαρμόζονται και για τον μόνιμο υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Ενέργεια και Κλιματικής Αλλαγής που τοποθετείται στην ανωτέρω θέση του προϊσταμένου με σύγκριση των αποδοχών που ελάμβανε στις 31.10.2011 στη θέση που κατείχε και των αποδοχών που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για την εν λόγω θέση προϊσταμένου. Μετά την για οποιοδήποτε λόγο λήξη της θητείας του υπαλλήλου, για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του ν. 4024/2011 και μέχρι την κάλυψη του χρονικού διαστήματος που προβλέπεται σε αυτές, γίνεται νέα σύγκριση αποδοχών με βάση τις αποδοχές της οργανικής του θέσης πριν και μετά την έναρξη ισχύος του δευτέρου κεφαλαίου του ν. 4024/2011.»
5. Στο τέλος του άρθρου 21 του νόμου 4024/2011 προστίθεται νέα παράγραφος 7 ως ακολούθως:
«7. Το ύψος της αμοιβής αξιολογητών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, που υλοποιούνται με αποφάσεις προκηρύξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του νόμου 3769/2009 (Α΄ 105) οι οποίες εκδόθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου 3769/2009 και στις οποίες το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας εκτελούσε καθήκοντα ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης δυνάμει της ανωτέρω διάταξης, καθορίζεται κατά παρέκκλιση των ανωτάτων μηνιαίων ορίων του παρόντος άρθρου και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα εξακόσια (600) ευρώ ανά αξιολογούμενο φάκελο. Η μεθοδολογία και το ύψος της ανωτέρω αμοιβής καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου για τα ως άνω προγράμματα Υπουργού, μετά από γνώμη της αρμόδιας επιτροπής διαχείρισης του μητρώου των αξιολογητών.».

 • 18 Απριλίου 2013, 20:37 | Κώστας Βαρσάμης

  Η Ευρωπαϊκή οδηγία 72/2009 για την ανεξαρτησία των Διαχειριστών των Δικτύων σαφώς επικεντρώνεται στο ότι δεν μπορεί εργαζόμενος να έχει ταυτόχρονα οποιαδήποτε επαγγελματική σχέση με άλλη εταιρεία του Ομίλου ΔΕΗ και προφανώς αφορά προσωρινές μετακινήσεις ή ταυτόχρονης εργασίας εργαζομένων της Διοίκησης ή αυτών που με τις αποφάσεις τους μπορούν να μεροληπτήσουν υπέρ συγκεκριμένων χρηστών και να θέσουν σε αμφισβήτηση την ανεξαρτησία του Διαχειριστή.
  Αυτό αποδεικνύεται από την Ευρωπαϊκή οδηγία αλλά και από τον νόμο 4001/11.
  Συγκεκριμένα στο άρθρο 19 της Ευρωπαϊκής οδηγίας που αναφέρεται στην ανεξαρτησία του προσωπικού και της Διοίκησης του Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς αναφέρεται <>.
  Στον νόμο και στο άρθρο 105 παρ. 5 επαναλαμβάνεται το παραπάνω άρθρο της Οδηγίας ενώ στο άρθρο 102 παρ. 4 αναφέρεται καθαρά σε απαγόρευση παραχώρησης προσωπικού και παροχής υπηρεσιών μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου και αυτό μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις.
  Με κανένα τρόπο, δεν μπορεί ο νόμος 4001/2011, που αφορά την δημιουργία των εταιρειών ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ και προσαρμόζεται στην Κοινοτική Οδηγία, να ερμηνευτεί παράλογα, όπως προσπαθείτε και έτσι να αποκλείεται η δυνατότητα, για κάποιους λόγους, ένας εργαζόμενος να μετακινηθεί εντός των εταιρειών του Ομίλου ΔΕΗ.
  Έτσι θα επιτευχθεί η μέγιστη αξιοποίηση του προσωπικού σε επίπεδο Ομίλου και το όφελος των εταιρειών θα είναι μεγάλο, αφού αμέσως θα καλυφθεί το εργασιακό κενό με γνώστες του αντικειμένου και με κοινή εργασιακή και εταιρική κουλτούρα.
  Ως ελάχιστο θα μπορούσε να προληφθεί η δυνατότητα μεταφοράς προσωπικού μεταξύ των εταιρειών του ομίλου ΔΕΗ τουλάχιστον για τα επόμενα τρία χρόνια έτσι ώστε ο Διαχειριστής του δικτύου της ΔΕΗ η θυγατρική της εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ ( λειτουργός – συντηρητής των πάγιων της ΔΕΗ ) να μπορεί να βρει τα πατήματα του και να λειτουργεί αυτόνομα