Άρθρο 15: Δικαιώματα έρευνας και διαχείρισης γεωθερμικού δυναμικού υψηλών θερμοκρασιών

Η σύμβαση μίσθωσης δικαιωμάτων έρευνας και διαχείρισης γεωθερμικού δυναμικού υψηλών θερμοκρασιών που εγκρίθηκε με τη αριθ. Φ 29.10/7668/24-5-1985 (Β’ 361) απόφαση του Υπουργού Ενέργειας και Φυσικών Πόρων και η μεταβίβαση των δικαιωμάτων εγκρίθηκε με τη αριθ. Δ9/Δ/Φ161/5465/858/10-3-2011 (Β’ 542) απόφαση του Υφυπουργού ΠΕΚΑ παρατείνεται για πέντε (5) έτη από τη λήξη της. Αντίστοιχα παρατείνονται κατά πέντε (5) έτη και όλες οι προθεσμίες και χρονικοί περιορισμοί που προβλέπονται σε αυτήν. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι της μισθωτικής σύμβασης.