Άρθρο 16: Τροποποίηση διατάξεων των ν. 3877/2010 (Α΄ 160) και 2342/1995 (Α΄ 208)

1. H περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 3877/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Τα έσοδα από την ειδική ασφαλιστική εισφορά που προβλέπεται στο άρθρο 8 του νόμου αυτού, η οποία ορίζεται σε ποσοστό:

   αα) Τέσσερα τοις εκατό (4%) επί της ασφαλιζόμενης αξίας της φυτικής παραγωγής και προκειμένου για την ελιά σε ενάμιση τοις εκατό (1,5%).

   ββ) Μηδέν εβδομήντα πέντε τοις εκατό (0,75%) επί της ασφαλιζόμενης αξίας του ζωικού κεφαλαίου.

   γγ) Μισό τοις εκατό (0,5%) για τα προϊόντα φυτικής προέλευσης των καλλιεργειών που παράγονται στο σύνολο τους (αμιγώς) και αποκλειστικά σε «ελεγχόμενο περιβάλλον» μιας γεωργικής εκμετάλλευσης, όπως αυτό καθορίζεται από τους σχετικούς Κανονισμούς Ασφάλισης του ΕΛΓΑ. Τα πρόσωπα που υπάγονται στη διάταξη αυτή μπορούν με αίτηση τους να ζητήσουν την εξαίρεσή τους από την ασφάλιση αυτή.»

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 8 του ν. 3877/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Δεν υπόκεινται στην υποχρέωση καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του ΕΛΓΑ οι καλλιέργειες δασικών και αγροτικών προϊόντων, καθώς και η αλιευτική παραγωγή που εξαιρούνται από την ασφαλιστική κάλυψη, σύμφωνα με τους κανονισμούς ασφάλισης που ισχύουν.»

3. Οι περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 3877/2010 αντικαθίστανται ως εξής:

«β) τη μέση παραγωγή ανά στρέμμα ή δένδρο των δηλούμενων καλλιεργειών και

γ) τη μέση αξία του παραγόμενου προϊόντος ανά κιλό ή τεμάχιο, ανάλογα με την καλλιέργεια.»

4. Το άρθρο 17 του ν. 3877/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 17

Εκτιμητές

Η εκτιμητική διαδικασία των ζημιών εκτελείται από Γεωτεχνικούς υπαλλήλους του ΕΛ.Γ.Α ή και από Τεχνολόγους Γεωπονίας υπαλλήλους του ΕΛ.Γ.Α. . Σε περίπτωση  εκτεταμένων ζημιών για την εκτίμηση των οποίων το τακτικό προσωπικό του ΕΛ.Γ.Α. δεν επαρκεί, καθήκοντα εκτιμητή μπορεί επίσης να ανατίθενται και σε υπαλλήλους των ίδιων ειδικοτήτων του στενού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα μετά από έγκριση των Υπηρεσιών τους καθώς και σε εποχικό προσωπικό των παραπάνω ειδικοτήτων που προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (Α΄28).»

5. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 24 του ν. 3877/2010, όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 39 του ν. 4061/2012 (Α΄ 66), προστίθενται εδάφια, ως εξής:

«Οι αναφερόμενες στο προηγούμενο εδάφιο αποζημιώσεις των ανταποκριτών του ΕΛΓΑ και των απασχολούμενων σε όλα τα στάδια της ασφαλιστικής και εκτιμητικής διαδικασίας δεν εμπίπτουν στους περιορισμούς των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 21 του ν.4024/2011 (Α΄226), υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικό ετήσιο ποσό των ως άνω αποζημιώσεων δεν υπερβαίνει τα τρεις χιλιάδες εξακόσια (3.600) ευρώ. Τα παραπάνω ισχύουν και για το συνολικό ετήσιο ποσό  αποζημιώσεων του έτους 2014. Οι διατάξεις που ισχύουν για τις δαπάνες διανυκτέρευσης και την ημερήσια αποζημίωση των μετακινούμενων γεωτεχνικών υπαλλήλων του ΕΛΓΑ εφαρμόζονται και για τις δαπάνες διανυκτέρευσης και την ημερήσια αποζημίωση του Προέδρου, Αντιπροέδρου, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Νομικού Συμβούλου και των δικηγόρων του ΕΛΓΑ. »

6. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του ν. 2342/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Ενεργητική προστασία κατά την έννοια του παρόντος νόμου είναι η λήψη προληπτικών μέτρων και η χρησιμοποίηση τεχνολογικών μέσων ή οποιουδήποτε άλλου μέσου ή μεθόδου, για την αποτροπή ή μείωση των ζημιών που προξενούνται στη γεωργική παραγωγή, στο φυτικό, ζωικό και έγγειο κεφάλαιο των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, από φυσικούς κινδύνους, παθήσεις και ασθένειες που ορίζονται στο άρθρο 5 του ν. 3877/2010 (Α΄160). Για κινδύνους που δεν αναφέρονται στο ως άνω άρθρο, η προϋπόθεση ένταξης των μέσων ή των μεθόδων πρόληψης είναι η χρηματοδότησή τους από επιχορηγούμενες δράσεις.»

 • 9 Ιουνίου 2015, 11:57 | ΑΝΕΣΤΗΣ

  Για το θέμα των εκτιμήσεων ζημιών του ΕΛΓΑ στη Φυτική ή και Ζωϊκή Παραγωγή είναι αν μη τι άλλο πολύ ΑΔΙΚΟ να εξισώνεται την επιστημονικη κατάρτιση των αποφοίτων των Γεωπονικών και Κτηνιατρικών Σχολών των Πανεπιστημίων με τους αποφοίτους Τεχνολογικών Ιδρυμάτων γιά λόγους οι οποίοι είναι γνωστοί σε ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ. ΄Ετσι θα προκληθει μία ανευ λογικής ισοπέδωση προς τα κατω καθιστώντας την Εκτιμητική διαδικασία λιγότερη αξιόπιστη κάτι το οποίο θα έχει ως αποτέλεσμα την μετέπειτα απαξίωση του Οργανισμού. Ειδικά στις μέρες μας που ο ΕΛΓΑ αποτελεί έναν από τους λιγοστούς ΑΞΙΟΠΙΣΤΟΥΣ φορείς του δημοσίου στον οποίο μπορούν να στηριχτούν οι παραγωγοί και οι κτηνοτρόφοι της χώρας μας και καθώς καλείται να διαδραματίσει εναν πολυσχιδή ρόλο στα γεωργοκτηνοτροφικά τεκταινόμενα είναι απορίας άξιον το γιατι αντί το Υπουργείο να στρέφεται προς την εξέυρεση του πλέον εκπαιδευόμενου προσωπικου των Γεωτχνικών αποφοίτων των πανεπιστημίων ανοίγει την πόρτα σε πτυχιούχους πανθομολογουμένως κατωτέρου επιστημονικού επιπέδου και καταρτισης. Είναι προφανές πως στο βωμό των μικροκοματικών συμφερόντων η υποβάθμιση της εκτιμητικής διαδικασίας που θα οδηγηήσει στην τελική απαξίωση του ΕΛΓΑ θα δημιουργήσει πολλαπλάσια προβλήματα τόσο στον ιδιο τον οργανισμο όσο και στην γεωργία και κτηνοτροφία της πατρίδας μας. Για ολα τα παραπανω προτείνω την απόσυρση της τροπολγιας.

 • 9 Ιουνίου 2015, 10:35 | ΑΝΕΣΤΗΣ

  Οι γαλακτοπαραγωγικης κατευθηνσης κτηνοτροφικες μοναδες να εξαιρεθουν απο την χρηση βοσκοτοπου γιατι στην πραξη δεν βοσκουν τα ζωα τους σε βοσκοτοπο και επιπλεον στερουν βοσκοτοπο απο τις εκτατικες κρεοπαραγωγης εκμετελευσεις.Να ληφθει υποψυ το γεωγραφικο αναγλυφο της Ελλαδας και να δοθει και επιπλεον εκταση στον υποροφο ενος Δασους που εχει φτασει σε καταληκτικο σταδιο εξελιξης οπου τα διακενα του βοσκοντα ακομη και απο τις αγελαδες κρεοπαραγωγης.Να μην υπαρχουν ανισοτητες μεταξυ των περιοχων ως προς την εκτασης βοσκης για καθε ζωο και αυτο να γινετε παντα με καποιο συντελεστη διορθωσης.

 • 8 Ιουνίου 2015, 18:49 | ΚΓ

  Mε ποιο σκεπτικό εξισώνετε την αποτελεσματικότητα της εργασίας γεωπόνων ΑΕΙ και τεχνολόγων;
  Δεν αποτελεί υποβάθμιση της εκτιμητικής διαδικασίας η πάραπάνω τροποποίηση;
  Το υπούργείο οφείλει να θεσμοθετήσει επαγγελματικά δικαιώματα για τους τεχνολόγους οι οποίοι θα πρέπει να εχουν σαφώς διαχωρισμένες αρμοδιότητες απο τους γεωπόνους και πάντα εναρμονισμένες με την εκπαίδευσή τους.
  Μια τροποποίηση πρέπει να έχει βασικό σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη και οχι την τακτοποίηση μικροσυμφερόντων επαγγελματικών ομάδων.
  Τώρα εσείς πιστεύετε ότι οι εκτιμήσεις θα γίνονται με μεγαλύτερη ακρίβεια και εγκυρότητα αν διενεργούνται απο προσωπικό που έχει ακόμα λιγότερα τεχνικά προσόντα; αν το πιστεύετε αυτό καντε κι άλλη τροποποίηση ώστε να διενεργούν τις εκτιμήσεις οι ίδιοι οι αγρότες (υπήρξε παλαιότερα και τέτοιο αίτημα) θα κερδίσετε και περισσότερους ψήφους για τις επόμενες εκλογές.
  Προτείνω την απόσυρση της τροποποίησης γιατι θα υποβαθμίσει την εκτιμητική διαδικασία.

 • 2 Ιουνίου 2015, 16:45 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Επιτέλους με την τροποποίηση του άρθρου 17 του ν, 3877/2010 ένα πάγιο αίτημα των Τεχνολόγων Γεωπονίας για την συμμετοχή τους στις εκτιμητικές διαδικασίες του ΕΛΓΑ γίνεται δεκτό.
  Όσον αφορά την κατανομή των βοσκοτόπων το βασικότερο είναι να καταγραφούν οι εκτάσεις σύμφωνα με τον νέο ορισμό που καθορίζει τον βοσκότοπο για να μπορέσουν οι εκτάσεις να ενεργοποιήσουν τα νέα δικαιώματα.Επίσης να εξαιρεθούν από την κατανομή των βοσκοτόπων οι κτηνοτροφικές μονάδες που είναι εντατικής μορφής (σταβλισμένα ζώα) γιατί στην πραγματικότητα δεν βόσκουν τα ζώα. Για τις μονάδες αυτές θα πρέπει να βρεθεί τρόπος ενεργοποίησης των νέων δικαιωμάτων με άλλο τρόπο π.χ παραδόσεις γάλακτος, αριθμός ζώων.
  Επίσης οι Δήμοι θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερη συμμετοχή στην διαδικασία κατανομής των βοσκοτόπων γιατί γνωρίζουν καλύτερα τους κτηνοτρόφους που βρίσκονται στην περιοχή τους και τις πραγματικές τους ανάγκες σε βοσκήσιμη γη.
  Τέλος ήταν λάθος κατά την γνώμη μου η ενεργοποίηση των νέων δικαιωμάτων να γίνει με την κατοχή βοσκοτόπου. Μπορούσε να βρεθεί άλλος τρόπος έτσι ώστε οι κτηνοτρόφοι σε όλη την χώρα να μην έχουν τις ανισότητες που δημιουργούνται από την διαθεσιμότητα της βοσκήσιμης γης.